Opdateret 26. maj 2020 - kl. 15.30.

Corona-krisen har for alvor ramt Danmark. I HK Privats guide kan du løbende holde dig opdateret på dine rettigheder og pligter, i takt med at nye spørgsmål opstår, og initiativer fra regeringen bliver lanceret.

Artiklen bliver løbende opdateret med den nyeste information.

FAQ’en bygger på generelle fortolkninger, og der kan derfor være konkrete situationer, hvor fortolkningen vil være en anden. Derudover indeholder FAQ’en ikke svar, der vedrører konkrete overenskomstområder.

Du kan altid henvende dig hos din HK-afdeling eller på faglig-afdeling@hk.dk, hvis du har konkrete spørgsmål.

De udarbejdede svar skal ses i lyset af den alvorlige situation, vi er i på nuværende tidspunkt, og kan ikke tages som udtryk for HK Privats holdning i en situation, hvor baggrunden ikke er tilsvarende alvorlig.

Generelt
Det er afgørende, at du nøje følger myndighedernes og arbejdsgivers anvisninger. Hvis du ikke gør det, risikerer du i yderste instans at miste både løn og job.

Hvis du bliver bedt om at arbejde hjemmefra ...

Hvis du bliver bedt om at arbejde hjemmefra ...


Skal jeg arbejde hjemmefra?
Ja, hvis du bliver bedt om at arbejde hjemmefra og ikke er syg, så skal du i videst muligt omfang stå til rådighed for at udføre så meget som muligt af dit arbejde hjemmefra.

Se omkring arbejdsmiljø her:  Arbejdstilsynets FAQ om Coronavirus og arbejdsmiljø, Erhvervsministeriets  retningslinjer for ansvarlig indretning af kontorarbejdspladser med henblik på en ansvarlig genåbning af landet og Arbejdstilsynets vejledende informationsmateriale til private kontorarbejdspladser


Skal jeg have løn?
Du har krav på sædvanlig løn.

Gælder der noget særligt for elever?
Som udgangspunkt gælder der det samme som for de øvrigt ansatte, dog skal du have adgang til din oplæringsansvarlige, hvis du arbejder hjemmefra. Det er en konkret vurdering, om du kan arbejde hjemmefra. Er du i tvivl så kontakt din lokale HK-afdeling. Det har blandt andet betydning, hvor langt du er nået i dit oplæringsforløb og dine forudsætninger for at udføre arbejdet. Du skal som elev både følge skolens og din arbejdsgivers instrukser. Du har krav på sædvanlig løn, og du kan ikke afvise fjernundervisning, eller at dit skoleophold bliver flyttet til andet tidspunkt eller anden skole. Se i øvrigt mere om dine rettigheder under det særlige afsnit om elever nedenfor.

Hvad hvis mine børn er hjemme, mens jeg arbejder?
Myndighederne har opfordret til, at vi holder vores børn hjemme fra skole, daginstitutionen eller lignende frem til 15. april 2020. Hvis du kan arbejde hjemme, mens du har dine børn hos dig, skal du det. Er det ikke muligt for dig at arbejde, mens dit barn/dine børn er hjemme, skal du forsøge at indgå en aftale med din arbejdsgiver om at afholde ferie, holde fri uden løn eller en anden kreativ løsning.

Hvordan genåbningen af vuggestuer, børnehaver og skoler kommer til at foregå i de enkelte kommuner efter 15. april 2020 er endnu uvist. Guiden vil blive opdateret med relevant information om dine rettigheder, når der er mere nyt herom.
Hvis du bliver hjemsendt  ...

Hvis du bliver hjemsendt ...


Kan jeg hjemsendes?
Myndighederne har opfordret arbejdsgiverne til at lade lønmodtagere, der kan, arbejde hjemme. De, der ikke kan arbejde hjemme, kan hjemsendes. Det er arbejdsgivers vurdering, om du skal hjemsendes eller blive på arbejde.

Kan min arbejdsgiver pålægge mig at holde ferie eller feriefridage uden varsel?
Normalt skal hovedferie varsles med 3 måneders varsel og restferie med 1 måneds varsel. Hvis særlige omstændigheder hindrer, at arbejdsgiveren anvender det fulde varsel, kan ferien varsles med et kortere varsel. Der er med Corona-virus tale om særlige omstændigheder, og derfor vil din arbejdsgiver som udgangspunkt kunne varsle din ferie for indeværende ferieår (den ferie du skal holde fra 1. maj 2019 til 30. april 2020) til afholdelse uden varsel. Ferie, som du har optjent i 2019, kan først varsles til afholdelse efter 1. maj 2020. Det gælder dog ikke, hvis du har mulighed for at arbejde hjemmefra. Der vil være tale om en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde af, om din arbejdsgiver kan varsle ferie med kortere varsel. Du anbefales derfor at tage kontakt til din lokale HK-afdeling, hvis din arbejdsgiver varsler ferie med forkortet varsel. Som regel gælder der samme varslingsregler for feriefridage.

Kan min arbejdsgiver pålægge mig at holde afspadsering og omsorgsdage uden varsel?
Afspadsering og omsorgsdage følger den enkelte overenskomsts regler – kontakt din lokale HK-afdeling. Bemærk at der skal være mulighed for det i overenskomsten, hvis en afspadseringssaldo skal kunne gå i minus. Er der ikke mulighed for det i overenskomsten, kan du ikke afspadsere mere, end du har på din saldo.

Kan min arbejdsgiver bede mig holde ferie af ikke-optjent ferie?
Arbejdsgiver kan ikke varsle ikke-optjent ferie til afholdelse, da der ikke er en pligt til at holde ferie, men en ret. Ferie, der er optjent fra et andet sted, som er optjent som feriegodtgørelse via feriekortordningen, kan godt varsles til afholdelse, men har medarbejderen ikke optjent noget ferie fra noget sted, kan de ikke tvinges på ferie.

En undtagelse hertil er, hvis din arbejdsgiver holder lukket under ferie, f.eks. i påsken – i så fald har du ikke krav på løn, selvom du ikke har optjent ferie til alle de dage, virksomheden holder lukket. Din arbejdsgiver skal også ved ferielukning overholde de almindelige regler om varsling af ferie.

Jeg har ikke mere ferie, feriefridage, omsorgsdage, afspadsering til gode, hvad er mine rettigheder?
Du skal følge den instruks, du får fra din arbejdsgiver om at blive hjemme. Det er vores vurdering, at det er arbejdsgiverens risiko, at han ikke har noget arbejde, du kan udføre, så hvis arbejdsgiveren hjemsender dig, fordi der ikke er noget at lave, så skal du som udgangspunkt have fuld løn.

Der kan dog gælde særlige regler i enkelte overenskomster, men det er sjældent på HK’s område.

Vi er klar over, at flere arbejdsgiverforeninger er uenige i, at der skal betales fuld løn, og de derfor hjemsender medarbejdere uden løn som følge af force majeure.

Det er arbejdsgiverne, der har fortolkningsfortrinnet, og de kan derfor lade være med at udbetale løn, men så kan vi føre en retssag og få afklaret, om de har ret til det eller ej. Husk i givet fald at protestere mod den manglende lønudbetaling og kontakt din lokale HK-afdeling.

Hvis du hjemsendes, og din ansættelse er omfattet af en af følgende overenskomster, har du krav på din sædvanlige løn:
•  Industriens Funktionæroverenskomst med Dansk Industri
•  Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service med Dansk Erhverv
•  Funktionæroverenskomsten for Handel, Transport og Service med Dansk Industri
•  Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK Privat om klinikassistenters beskæftigelse hos tandlæger
•  HK overenskomsten mellem Dansk Byggeri og HK Privat
•  FUNKTIONÆROVERENSKOMSTEN mellem Grakom Arbejdsgivere og HK Privat
•  DEN GRAFISKE OVERENSKOMST mellem Grakom Arbejdsgivere, DMA, HK Privat og 3F/Industri (Emballage)
•  Digitalprint- og serigrafoverenskomsten mellem grakom arbejdsgivere og Hk privat
•  MEJERIBRANCHENS FUNKTIONÆROVERENSKOMST Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og HK Privat
•  Aftaleenheden for frie grundskoler og private gymnasier, medlemmer af Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier eller Dansk Friskoleforening og HK Privat
•  Overenskomst mellem A/S Arbejdernes Landsbank og Landsklubben Bankland i Arbejdernes landsbank under HK Privat
•  Overenskomst mellem Arbejdsgiverne (nu TEKNIQ Arbejdsgiverne) og Handels- og kontorfunktionærernes forbund i Danmark
•  HK-overenskomst mellem TEKNIQ (nu TEKNIQ Arbejdsgiverne) OG HK PRIVAT
•  LANDSOVERENSKOMST mellem Færgerederierne og HK Privat (DAS)
•  LANDSOVERENSKOMST mellem Færgerederierne og HK Privat (DIS)
•  Overenskomst mellem HK Privat og BL – Danmarks Almene Boliger
•  Overenskomst for Handels- og kontoransatte i de kooperative byggefagsvirksomheder
•  Fitnessoverenskomsterne med Dansk Erhverv (for Fitness World og Fitness DK)
•  Landsoverenskomsten for IT-overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat
•  Landsoverenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat gældende for fotografer samt grafikere ansat på reklamebureauer og forlag der er medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver
•  Overenskomst mellem DI Overenskomst I for Emballage Industrien, Plastindustrien i Danmark og 3F Industri (Emballage) HK Privat
•  Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer
•  Funktionæroverenskomst for kontor og lager mellem Dansk Mode & Textil og HK Privat
•  Standardoverenskomst mellem Danske Fysioterapeuter og HK Privat
•  Funktionæroverenskomsten med DMA
•  Landsoverenskomst mellem DBR Arbejdsgiverforening og HK Privat
•  FUNKTIONÆROVERENSKOMST mellem Danske Malermestre, Glarmesterlauget i Danmark, og HK Privat
•  Overenskomst mellem Dansk Maskinhandlerforening (DM-Arbejdsgiver) og HK Privat
•  HK Overenskomst Mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og HK Privat
•  HK OVERENSKOMST mellem HK Privat og HORESTA
•  KASINO OVERENSKOMST for hotel, restaurant og turisterhvervet
•  Landsoverenskomst mellem Lilleskolernes Sammenslutning og HK Privat
•  Overenskomst for Lægesekretærer i lægepraksis mellem HK Privat og Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA)

Er du omfattet af en anden overenskomst end en af ovenstående, kan du kontakte din lokale HK-afdeling for mere viden.
Hvis du skal møde på arbejde ...

Hvis du skal møde på arbejde ...


Hvad sker der, hvis jeg nægter at gå på arbejde af frygt for at blive smittet?
Hvis risikoen for at blive smittet på dit job er så konkret, at du kan anskueliggøre, at din ”sikkerhed, sundhed eller integritet” er truet, vil du kunne blive hjemme med løn. Men du løber selv risikoen for, at der ikke vurderes at være en konkret og nærliggende fare for dit helbred, og at du dermed ikke har krav på løn – og i sidste ende med risiko for bortvisning som følge af arbejdsvægring. Inden du bliver hjemme, skal du som minimum have forsøgt at finde en løsning med din arbejdsgiver.

Vi anbefaler, at du tager kontakt til din lokale HK-afdeling, inden du tager så drastisk et skridt.

Jeg håndterer penge og har kundekontakt i mit arbejde. Hvordan skal jeg forebygge?
Når du har kundekontakt og håndterer penge, er det vigtigt, at du og din arbejdsplads følger Sundhedsstyrelsens råd til beskyttelse mod Corona-virus.

Se omkring arbejdsmiljø her:  Arbejdstilsynets FAQ om Coronavirus og arbejdsmiljøErhvervsministeriets  retningslinjer for ansvarlig indretning af kontorarbejdspladser med henblik på en ansvarlig genåbning af landet og Arbejdstilsynets vejledende informationsmateriale til private kontorarbejdspladser

I hvor stort omfang skal man tåle midlertidigt at skulle løse andre arbejdsopgaver, end det man er ansat til?
Under force majeure-tilstande vil der være en berettiget forventning fra arbejdsgiver om, at ansatte i højere grad end under normale omstændigheder påtager sig arbejdsopgaver, der ligger uden for deres stillingsbeskrivelse og som kunne foregå på en anden adresse, end man normalt møder ind på.
Dette vil især gælde for stillinger på samfundsvitale arbejdspladser inden for sundhedssektoren, madforsyning, el-forsyning m.m. Som udgangspunkt vil man som ansat have ret til den samme løn og fx anciennitets- og kvalifikationstillæg, men der kan være særlige genetillæg, som ikke kan kræves udbetalt, hvis ikke man arbejder under den pågældende gene, jf. princippet i EU-Domstolens dom i sagen C-471/08.

Som eksempel på at corona-virus anses for at være en force majeure-tilstand, der kan betyde, at det som arbejdsgiver er muligt at gå på kompromis med lønmodtagerrettigheder, kan der henvises til Arbejdstilsynets retningslinjer vedr. hviletid.

Hvor længe kan min arbejdsgiver sige, at jeg skal arbejde i træk?
Udgangspunktet er, at du har ret til en hvileperiode på 11 timer inden for hver 24 timer. Herudover har du ret til et fridøgn i forlængelse af en 11-timers hvileperiode inden for 7 døgn. På en række områder er bestemmelserne fraveget generelt f.eks. på vagt- og døgnaktiviteter og i sygehusvæsenet. Eksempelvis kan hvileperioden her være på kun 8 timer. I helt særlige situationer kan reglerne om hvileperiode og fridøgn dog fraviges, også på andre områder, hvis omstændigheder i form af særlig uforudsete begivenheder gør sig gældende, såkaldte force majeure situationer. I sådanne tilfælde er der ikke en nedre grænse for hvileperiodens længde, da den kan fraviges i nødvendigt omfang, fordi der netop er tale om helt særlige, uforudsete omstændigheder. Der vil dog være en naturlig grænse for, hvor længe man kan blive ved med at arbejde.

De ansatte skal have kompenserende hvileperioder hurtigst muligt efter det arbejde, hvor fravigelsen er sket. Hvis en arbejdsgiver lader sine medarbejdere arbejde i længere perioder med overskridelser af hvileperioden, må arbejdsgiveren undvære sine medarbejdere i tilsvarende periode, så snart det er muligt.
Hvor forholdene undtagelsesvist er af en sådan karakter, at der ikke kan ydes tilsvarende kompenserende hvileperioder, skal der ydes passende beskyttelse. Dette kan ske ved ekstraordinære sikkerhedsforanstaltninger, arbejdsorganisatoriske eller administrative tiltag, herunder pauser og perioder med mindre belastende arbejde.

HK vurderer, at den nuværende situation med corona-inddæmning i Danmark på visse arbejdspladser kan udgøre en sådan force majeure begivenhed. Arbejdsgiver kan derfor godt på arbejdspladser, hvor dette gør sig gældende, pålægge dig at arbejde mere, end du normalt må. Der skal under alle omstændigheder være tale om uopsættelige forhold. Er du i tvivl så kontakt faglig-afdeling@hk.dk.

Arbejdstilsynet har den 14. april 2020 oplyst:

"at virksomheder, som kommer under et særligt arbejdsmæssigt pres på grund af COVID-19 pandemien – som fx hospitaler, døgninstitutioner, hjemmepleje og beredskab – kan fravige 11-timers reglen, hvis det er nødvendigt for at opretholde deres aktiviteter. Det kan også gælde for fx dagligvarelagre, som kommer under pres med levering af fødevarer til butikkerne. Force majeure-perioden for hviletidsreglerne gælder foreløbigt frem til og med den 10. maj 2020.
Reglen om, at ansatte skal have en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer i døgnet og et ugentligt fridøgn, vil kunne fraviges ”i nødvendigt omfang” i virksomheder, der er ekstraordinært arbejdsbelastede på grund af COVID-19 pandemien."

Arbejdet skal dog altid være sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt. Efter reglerne kan der dog ikke arbejdes ud over 12 døgn i træk uden fridøgn. Den ugentlige arbejdstid beregnet over en periode på 4 måneder må ikke overstige 48 timer.

Hvem er i særlig risikogruppe?
Sundhedsstyrelsen definerer risikogrupperne som personer, der:
• Er veldokumenteret for en betydelig øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19 (Overvægt BMI over 35, BMI over 30 og samtidig kronisk sygdom, høj alder over 70 år, høj alder: over 65 + kronisk sygdom).
• Har en øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19 (f.eks. nedsat immunforsvar, kronisk nyresygdom, kronisk leversygdom, svær hjertekarsygdom, svær lungesygdom, lungekræft, nogle former for diabetes, fremskreden demens, tilstande med nedsat ernæringstilstand m.fl.)
• Ud fra et forsigtighedsprincippet antages at være i en øget risiko. Gravide hører under denne kategori.

Derudover er visse børn med kroniske sygdomme i risikogruppe.

Se mere på sundhedsstyrelsen hjemmeside

Er du i tvivl om, hvorvidt du er i risikogruppe, bør du kontakte din læge og få en vurdering af din læge. Din læge bistår i så fald med en konkret og individuel vurdering af din samlede situation i forhold til, om du har en sygdom eller tilstand, der er forbundet med en øget risiko.

Hvis jeg er i en særlig risikogruppe, kan jeg så blive hjemme, hvis jeg føler mig utryg ved at møde på arbejde?
Folketinget vedtog 20. maj 2020 en ny lov, som giver dig en midlertidig ret til at blive hjemme med løn/dagpenge, hvis:
1. Du af din læge er vurderet, at du er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19.
2. Din arbejdsgiver erklærer, at det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen eller at ændre dine arbejdsopgaver på en sådan måde, at dit arbejde kan udføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger for personer, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19 ( se Sundhedsstyrelsens anbefalinger til personer i øget risiko).
3. Din arbejdsgiver skal desuden erklære, at du fritages helt fra din arbejdsforpligtelse.

Modtager du løn, mens du er fritaget fra arbejde, kan din arbejdsgiver få udbetalt sygedagpenge, for så vidt at du opfylder betingelserne for at have ret til sygedagpenge.

Modtager du ingen løn, kan du modtage dagpenge, dog højst med et beløb svarende til den løn for samme tidsrum.

Du kan gøre brug af denne ret til og med 31. august 2020.

Den udgift, du har ved at få lægen til at udarbejde en vurdering, kan dækkes af kommunen, hvis du er dagpengeberettiget, og betingelserne ovenfor er opfyldt.

Hvad hvis jeg har pårørende i en særlig risikogruppe?
Hvis du f.eks. har et barn, der er i en særlig risikogruppe, så kan du på samme måde som under punktet ”Hvis jeg er i en særlig risikogruppe, kan jeg så blive hjemme, hvis jeg føler mig utryg ved at møde på arbejde?” blive hjemme med løn/dagpenge. Du skal dokumentere, at du er pårørende til en person, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19. De tre punkter om lægeligvurdering og erklæringer fra din arbejdsgiver skal være opfyldt.

Du er pårørende, hvis du deler husstand med en person, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19, og som har en familiemæssig tilknytning til dig.

Hvis jeg er i særlig risikogruppe og arbejder hvilke foranstaltninger skal jeg/min arbejdsgiver tage?
Sundhedsstyrelsen har 12. maj 2020 udsendt retningslinjer for dig, som er i særlig risikogruppe.

Du skal sikres mulighed for 2 meters afstand til kollegaer/klienter/kunder/borgere eller tilsvarende eller anvendelse af barrierer. Ligeledes skal længerevarende ansigt-til-ansigt kontakt i mere end 15 minutter eller mange hyppige kortevarende ansigt-til-ansigt kontakter undgås.

Du skal i dialog med din arbejdsgiver foretage en konkret vurdering af dine arbejdsforhold. Det er vigtigt, at i ser på hvilke muligheder, der er for at sikre afstand til kollegaer/klienter/kunder/borgere eller tilsvarende eventuelt ved at skabe afstand ved anvendelse af barrierer samt sikre muligheden for håndhygiejne mv.. Er det ikke muligt at foretage disse foranstaltninger i forhold til at reducere smitterisiko skal i se på muligheden for omplacering til arbejdsforhold, hvor der kan sikres afstand og hygiejne, herunder mulighederne for om du kan arbejde hjemme.

Har du en arbejdsfunktion, hvor Sundhedsstyrelsen anbefaler brug af værnemidler (f.eks. som tandklinikassistent), skal din arbejdsgiver stille disse til rådighed.
 
Kan min arbejdsgiver inddrage min allerede planlagte ferie, hvis han har brug for, jeg kommer på arbejde?
Er din ferie påbegyndt, kan ferien ikke inddrages.

Er ferien endnu ikke påbegyndt, kan den inddrages, hvis væsentlige upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt. Det vil sige, at der skal meget til, for at din arbejdsgiver kan inddrage din ferie, men situationen med Corona-virus er alvorlig, og der kan sagtens opstå situationer, hvor arbejdsgiveren kan inddrage ferie – særligt inden for sundheds- og plejesektoren vil det nok hurtigt kunne blive relevant. Har du haft udgifter til din planlagte ferie, som ikke er dækket af en rejseforsikring, kan din arbejdsgiver skulle dække dette. Kontakt din lokale HK-afdeling for nærmere rådgivning.

Hvad hvis mit barn har Corona-virus, hvad er mine rettigheder?
Hvis dit barn bliver smittet med Corona-virus, så er du som forælder stillet på samme måde, som ved enhver anden barns sygdom. Men du vil med meget stor sandsynlighed blive hjemsendt, hvilket formentligt løser eventuelle pasningsproblemer. Du kan med fordel også kontakte kommunen for at høre, om du kan få tabt arbejdsfortjeneste, hvis du kan aftale orlov uden løn med din arbejdsgiver.

Hvad hvis mit barn har anden sygdom, hvad er mine rettigheder?
Hvis der skulle opstå en situation, hvor du ikke er i hjemsendt/arbejder hjemme og derfor er sammen med barnet, så har du de samme rettigheder som ved anden sygdom, og du må derfor forsøge at skaffe alternativ pasning eller indgå en aftale med din arbejdsgiver om at arbejde hjemme, afholde ferie, holde fri uden løn eller en anden kreativ løsning. Du kan i særlige tilfælde have ret til frihed efter lov om lønmodtagerens ret til fravær fra arbejde af familiemæssige årsager. Du bør i den situation kontakte din fagforening. Du kan med fordel også kontakte kommunen for at høre om du kan få tabt arbejdsfortjeneste, hvis du kan aftale orlov uden løn med din arbejdsgiver.

Jeg kan ikke komme på arbejde, da bussen, jeg normalt tager, er blevet indstillet. Hvad er mine rettigheder?
Du er selv ansvarlig for din transport til og fra arbejde og skal derfor afsøge alle alternative muligheder. Er det helt umuligt at komme frem, så skal du orientere din arbejdsgiver hurtigst muligt. Du vil i så fald ikke kunne blive afskediget, men du vil heller ikke have krav på at modtage løn eller andre ydelser.

Myndighederne anbefaler, at man forsøger at undgå at køre i offentlig transport i myldretiden. Kan jeg forlange at få ændret mine mødetider, så jeg kan køre uden for myldretiden?
Nej, du kan ikke forlange at få ændret dine arbejdstider. Men det er en god ide at tage anbefalingen seriøst og drøfte med din arbejdsgiver, om det kan lade sig gøre at ændre på arbejdstiden eller arbejde delvist hjemmefra, så du ikke behøver køre i offentlig transport i myldretiden.

Kan jeg blive hjemme fra arbejde, hvis min arbejdsgiver undlader at hjemsende en af mine kollegaer, der har været udsat for smitterisiko?
Hvis din arbejdsgiver ikke følger sundhedsmyndighedernes vejledning om at hjemsende en medarbejder, når kollegaen har været udsat for smitterisiko og har symptomer, så bør du kontakte sundhedsmyndighederne og din fagforening.

Hvis du er i en risikogruppe, kan du formentligt undlade at møde på arbejde, men stille din arbejdskraft til rådighed i det omfang, det kan lade sig gøre uden risiko for smitte fra kollegaen. Hvis du ikke er i en risikogruppe, er retsstillingen mere usikker, men man bør ikke skulle acceptere konkret smitterisiko, og i det omfang kollegaen udgør en konkret smitterisiko for den enkelte, må man have adgang til ikke at arbejde sammen med kollegaen, bruge samme fællesfaciliteter som kollegaen eller tilsvarende.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger til arbejdsgivere kan findes via dette link

Jeg synes ikke, at min arbejdsgiver tager myndighedernes anbefalinger alvorligt. Hvad kan jeg gøre?
Arbejdsmiljøloven fastslår, at arbejdsgiveren skal sørge for, at du kan udføre dit arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Herunder skal arbejdsgiveren gøre dig bekendt med eventuelle sygdomsfarer. Hvis du har en begrundet mistanke om, at din arbejdsgiver ikke lever op til disse forpligtelser, så skal du tage fat i din arbejdsmiljørepræsentant. Hvis der ikke er en arbejdsmiljørepræsentant på din arbejdsplads, så tag fat i din lokale HK-afdeling.

Inden for nogle brancher, f.eks. tandklinikker har Sundhedsstyrelsen udsendt konkrete instrukser om tilladte behandlinger og værnemidler. Hvis du oplever at din arbejdsgiver ikke overholder Sundhedsstyrelsens instrukser, så anbefaler vi, at du først tager en snak med klinikejeren omkring det. Er du fortsat ikke tryg ved det, kan du tage kontakt til din lokale HK-afdeling, eller du kan kontakte sundhedsstyrelsens hotline: https://stps.dk/da/tilsyn/indgiv-bekymringshenvendelse

Hvad hvis jeg bliver syg?
Du skal sygemelde dig som normalt. Hvis du er funktionær (det er langt de fleste af HK Privats medlemmer), så er sygdom i medfør af funktionærloven lovligt forfald. Er du ikke funktionær, så afhænger det af din kontrakt og evt. overenskomst om, du har ret til løn under sygdom. Se mere om sygdom længere nede under ”hvis du bliver syg”. Kontakt din lokale HK-afdeling for nærmere rådgivning.

Hvad hvis jeg er gravid og ansat i sundhedssektoren?
Det følger af sundhedsstyrelsens vejledning at medarbejdere ansat i sundhedssektoren, der tilhører en risikogruppe, ikke skal udsættes for oplagt smitterisiko.
Gravide inden graviditetsuge 28 håndteres under hele graviditeten på lige fod med andre risikogrupper og skal sidestilles hermed i deres arbejdsmæssige situation. Det betyder, at der i dialog mellem arbejdsgiver og den enkelte medarbejder foretages en konkret og individuel vurdering af, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt, at den pågældende medarbejder fortsat varetager sin vanlige funktion.

Gravide ansatte i sundhedssektoren, der er i graviditetsuge 28 og frem, skal ud fra et udvidet forsigtighedsprincip med fokus på det ufødte barn, have hjemmearbejdsplads uden udgående funktioner fra hjemmet. Såfremt hjemmearbejde ikke er muligt i den funktion eller ift. de opgaver, som den gravide medarbejder varetager, skal den gravide medarbejder fraværsmeldes.
Trepartsaftalen om lønkompensation: Hvad skal jeg være opmærksom på? ...

Trepartsaftalen om lønkompensation: Hvad skal jeg være opmærksom på? ...


For hvilken periode gælder trepartsaftalen?
Trepartsaftalen var oprindeligt aftalt for 3 måneder fra 9. marts til og med den 8. juni 2020. Den 18. april 2020 aftalte de tre parter at forlænge trepartsaftalen, således at der kan søges om lønkompensation til om med den 8. juli 2020. Din arbejdsgiver skal genansøge om forlængelse for perioden fra 9. juni til 8. juli 2020 hos Erhvervsstyrelsen.

Hvordan laves aftalen?
Det er din arbejdsgiver, der bestemmer, om han vil gøre brug af muligheden for lønkompensation. Dermed er det også din arbejdsgiver, der bestemmer, om han vil hjemsende dig. Du skal derfor følge den instruks, du får af din arbejdsgiver. Din arbejdsgiver får lønkompensationen ved at anmode om den. Du skal ikke indgå i aftalen og skal heller ikke godkende den eller medvirke på anden vis. Det eneste, du skal tage stilling til, er, hvordan du vil ”betale” de 5 dage, som du i henhold til trepartsaftalen selv hæfter for. Derudover skal du have oplyst den periode, hvor der søges lønkompensation for dig.  

Skal jeg skrive under på noget?
Du skal ikke indgå i aftalen og skal heller ikke godkende den eller medvirke på anden vis. Det eneste, du skal tage stilling til og skrive under på, er, hvordan du vil ”betale” de op til 5 dage, som du i henhold til trepartsaftalen selv hæfter for. Bemærk at hvis du hjemsendes for en kortere periode end 9. marts til 9. juni 2020, så skal du kun afgive en forholdsmæssig andel af de 5 dages ferie/feriefridag/afspadsering osv. Du skal derudover også aftale med din arbejdsgiver, hvornår de her dage skal placeres i perioden. De skal placeres forholdsmæssigt i perioden, eksempelvis 2 dage i første måned, 2 dage i anden måned og 1 dag i sidste måned.

En del arbejdsgivere beder de ansatte om at skrive under på, at de er indforståede med at blive hjemsendt. Det kan du godt skrive under på.

Elever kan godt hjemsendes under trepartsaftalen, men der gælder særlige vilkår for elever. Se mere herom nedenfor under ”Kan jeg omfattes, hvis jeg er elev? ”.

Hvis ikke du bliver spurgt til, hvordan du vil ”betale” de 5 dage, du skal afgive, og du har et konkret ønske om, hvorvidt det skal tages fra dine feriedage, feriefridage, afspadsering mm., samt hvornår i perioden du vil afvikle dem, så anbefaler vi, at du på eget initiativ gør din arbejdsgiver opmærksom på det. Du kan enten påføre det på en skrivelse, hvor du skal skrive under på, at du er indforstået med at blive hjemsendt, eller du kan sende det på en mail til din arbejdsgiver.

Hvad betyder det for mig?
Hvis mere end 30% eller mere end 50 ansatte er fyringstruede, kan din arbejdsgiver ansøge om at gøre brug af denne ordning, som kompenserer din arbejdsgiver for en del af din løn. Din arbejdsgiver skal angive nøjagtig, hvem af de ansatte der er fyringstruede, og for hvor lang en periode (maksimalt 4 måneder fra 9. marts til 9. juli 2020), der forventes arbejdsmangel.

Hvis du omfattes af ordningen, vil du fortsat modtage din fulde løn (den løn du havde den 9. marts 2020), og du må ikke arbejde.

Du vil skulle holde op til 5 dages ferie og/eller afspadsering i den periode, hvor din arbejdsgiver modtager lønkompensation. Hvis du ikke har ferie eller afspadsering til gode, skal du holde fri uden løn eller anvende feriedage fra det ferieår, der begynder 1. maj 2020. Husk at i skal aftale nøjagtigt, hvornår dagene afvikles, ligesom når i aftaler, hvornår du i øvrigt holder ferie og lignende.

Du skal være ansat i virksomheden før 9. marts 2020, og vigtigst af alt må din arbejdsgiver ikke afskedige dig som følge af økonomiske årsager, hvis man gør brug af denne ordning. Du er altså garanteret, at dit job ikke kan falde bort som følge af dårlig økonomi i virksomheden, så længe din arbejdsgiver gør brug af denne ordning.

Du vil modtage et brev fra Erhvervsstyrelsen i din E-boks. Af brevet fremgår, hvilken periode der er ansøgt om lønkompensation for dig i. Du skal kontakte Erhvervsstyrelsen, hvis du ikke er enig i de oplysninger, de angiver i brevet – her er det vigtigt, at du er enig i den periode, der søges om lønkompensation for, også er den periode, du er hjemsendt i med løn, og at du ikke har arbejdet en eneste dag i den oplyste periode (ud over dem Erhvervsstyrelsen måtte angive i brevet, at de har fået oplyst at du arbejder). Hvis du kaldes tilbage på arbejdet før tid, så skal du kontakte Erhvervsstyrelsen og meddele dette. Erhvervsstyrelsen har meddelt, at de vil indkalde FH og DA, til et samarbejde om at udarbejde regler for håndtering af oplysninger om manglende overholdelse af reglerne for lønkompensation.

Hvis du er i tvivl om. hvorvidt du skal kontakte Erhvervsstyrelsen, fordi oplysningerne er forkerte, kan du kontakte din HK-afdeling.

Kan jeg kaldes på arbejde igen?
Ja det kan du. Din arbejdsgiver bestemmer perioden, der skal søges lønkompensation for. Perioden kan afbrydes før tid, hvis din arbejdsgiver ønsker det.

NB! Hvis du kaldes på arbejde på et tidspunkt, hvor du endnu ikke har afviklet hele eller dele af de op til 5 fridage, du skal afvikle, mens du er hjemsendt, så anses dagene ikke for afholdt. Du skal have aftalt specifikt, hvilke datoer du afholdte fridagene for, at de er afviklet.

Hvad er varslet for at kalde mig på arbejde?
Du kan kaldes på arbejde med 1 dags varsel. Det betyder efter vores opfattelse, at tilbagekaldelsen har virkning fra først kommende arbejdsdag efter, at du er blevet meddelt, at du skal møde igen.

Kan jeg kaldes på arbejde blot for nogen timer?
Af administrative hensyn regnes genindkaldelser i hele dage. Det betyder, at din arbejdsgiver ikke kan genindkalde dig nogle timer hver dag og stadig få lønkompensation for din løn. Kan din arbejdsgiver ikke beskæftige dig hele dagen, kan din arbejdsgiver vælge at sende dig hjem resten af dagen med løn, men det er helt op til din arbejdsgiver. Kun hvis overenskomsten giver mulighed for det, kan du aftale at skylde timer ved at blive sendt hjem resten af dagen.

Kan min arbejdsgiver ændre antallet af medarbejdere, de ønsker lønkompensation for?
Ja, din arbejdsgiver kan fra dag til dag kalde en medarbejder tilbage på arbejde, men hvis antallet af medarbejdere i ordningen skal forøges, skal der sendes en ny ansøgning.

Kan en virksomhed skifte mellem, hvem der er hjemsendt?
En virksomhed kan vælge at planlægge hjemsendelsen således, at flere ansatte hjemsendes i en del af perioden, og færre ansatte hjemsendes i en anden del af perioden. Det gennemsnitlige antal hjemsendte skal ved en sådan plan altid udgøre minimum 30 pct. af medarbejderne eller 50 ansatte.

Ved uventede driftsmæssige behov, kan virksomheden derudover tilbagekalde hjemsendte medarbejdere i en midlertidig periode. Midlertidigt tilbagekaldte tæller ikke med i opgørelsen af om 30 %/50 medarbejder kravet er opfyldt.

Virksomheder, som allerede ved ansøgningstidspunkt ved, at de får behov for medarbejderne inden for den angivne kompensationsperiode, skal angive, hvor mange dage de planlægger at genindkalde medarbejderne i perioden. Medarbejderne kan opdeles i grupper, som skiftevis genindkaldes til at arbejde, eller medarbejderne kan enkeltvis genindkaldes til at arbejde på forskellige tidspunkter.

Af administrative hensyn regnes genindkaldelser i hele dage. Det betyder, at virksomheder ikke kan genindkalde medarbejdere nogle timer hver dag og stadig få lønkompensation.

Eksempler:
1. En virksomhed kan for lønkompensationsperioden opdele de omfattede medarbejdere i to grupper, hvoraf den ene gruppe f.eks. er hjemsendt i alle lige uger, og arbejder i alle ulige uger. Den anden gruppe er i så fald hjemsendt i alle ulige uger, og arbejder i alle lige uger.

2. Det vil også være muligt for arbejdsgiveren at tilmelde 300 medarbejdere, hvor de alle er hjemsendt 3 dage om ugen uden at arbejde, men arbejder de sidste 2 dage.  

Skal min tillidsrepræsentanten orienteres om hjemsendelserne?
Det følger af trepartsaftalen, at tillidsrepræsentanten skal attestere virksomhedens oplysninger om hjemsendte medarbejdere. Det er HK’s opfattelse, at tillidsrepræsentanten for at kunne opfylde denne forpligtelse, har ret til at blive informeret om, hvem der bliver hjemsendt i forbindelse med, at hjemsendelserne foretages. Det er også HK’s opfattelse, at orienteringen skal indeholde oplysninger om, i hvilket omfang de hjemsendte medarbejdere forventes at udføre arbejde i perioden.
Trepartsaftalen om lønkompensation: Hvem er omfattet af aftalen? ...

Trepartsaftalen om lønkompensation: Hvem er omfattet af aftalen? …


Hvilke virksomheder og medarbejdere er omfattet af aftalen?
Aftalen dækker hele det private arbejdsmarked, og det er hverken en betingelse, at virksomheden er medlem af en arbejdsgiverforening under DA, eller at medarbejderne er medlem af en lønmodtagerorganisation under FH.

Virksomheden skal stå overfor at varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Det er et krav, at det gennemsnitlige antal hjemsendte over hele den periode, der er søgt lønkompensation for, skal udgøre minimum 30 % af medarbejderne eller 50 ansatte.

Gælder ordningen også for virksomheder med 1 ansat?
Ja.

Kan udenlandske virksomheder med ansatte i Danmark gøre brug af aftalen om den midlertidige lønkompensation?
Din arbejdsgiver skal være registreret i det danske virksomhedsregister (CVR), og du skal have dansk CPR-nummer.

Kan min arbejdsgiver modtage lønkompensation for mig, hvis jeg er i opsagt stilling og selv har sagt op?
Din arbejdsgiver kan godt modtage lønkompensation til dig, hvis du har selv har sagt op og hjemsendes med løn i opsigelsesperioden.

Kan min arbejdsgiver modtage lønkompensation for mig, hvis jeg først skal starte efter, at perioden om lønkompensation er startet i virksomheden?
Hvis du var ansat inden den 9. marts 2020 kan din arbejdsgiver også søge om lønkompensation for dig. Det er uden betydning, at du først tiltræder stillingen efter den 9. marts 2020. Din arbejdsgiver kan søge lønkompensation for de hjemsendte medarbejdere fra f.eks. den 24. marts 2020. Der kan dog kun søges om lønkompensation for dig fra den dato, hvor du starter i jobbet og bliver hjemsendt.

Kan jeg indgå i ordningen om lønkompensation, hvis jeg er tillidsrepræsentant?
Ja, du kan som tillidsrepræsentant hjemsendes med fuld løn, men det er forudsat i ordningen, at du skal verificere, at de pågældende medarbejdere er hjemsendt. Det er derfor forudsat, at du som tillidsrepræsentant skal være tilstede under hele forløbet, såfremt der stadigvæk er medarbejdere, der ikke er hjemsendt. Du har lov til at lave dit TR-arbejde, men må ikke lave andet arbejde for din arbejdsgiver.

Kan jeg indgå i ordningen om lønkompensation, hvis jeg er arbejdsmiljørepræsentant?
Ja, du kan som arbejdsmiljørepræsentant hjemsendes med fuld løn. Ligesom for tillidsrepræsentanter er det forudsat, at du som arbejdsmiljørepræsentant skal være tilstede under hele forløbet, såfremt der stadigvæk er medarbejdere, der ikke er hjemsendt. Du har lov til at lave dit AMR-arbejde, men må ikke lave andet arbejde for din arbejdsgiver.

Kan jeg omfattes, hvis jeg er elev?
Ja, det kan du godt.

Der kan gives et tilskud pr. elev til virksomheder, der pga. Corona-krisen står overfor at varsle afskedigelser af mindst 30 pct. af deres medarbejdere eller mindst 50 medarbejdere, således at virksomhederne kan fastholde deres elever. Tilskuddet er på 90 pct. af lønnen. Det er en forudsætning, at du modtager din normale løn. Dertil forudsættes det, at din arbejdsgiver ikke kan få lønkompensation i de perioder, hvor du er på skole, idet din arbejdsgiver efter gældende regler får refusion fra AUB til dækning af lønudgifter under skoleophold.

Der kan søges om tilskud, uanset om du er hjemsendt eller ej. Du skal naturligvis ikke skrive under på, at du er hjemsendt, hvis du rent faktisk arbejder. Du må godt skrive under på, at du er oplyst om, at der søges lønkompensation til din løn.

Det er en forudsætning, at din arbejdsgiver fastholder sit uddannelsesansvar og som udgangspunkt ikke hjemsender dig, i det omfang, at det er sundhedsmæssigt, driftsmæssigt og uddannelsesmæssigt forsvarligt at lade dig arbejde. Hjemsendelse af dig kan dog være nødvendigt, hvis f.eks. din oplæringsansvarlige er hjemsendt, eller produktionen er indstillet. En evt. hjemsendelse fører ikke til forlængelse af den samlede uddannelsestid med mindre dette indstilles af det faglige udvalg. Hvis du er i prøvetid, så suspenderes denne, i perioden hvor du er omfattet af lønkompensationsordningen. Din arbejdsgiver skal være omfattet af de øvrige regler for lønkompensationen herunder krav om, at man ikke afskediger medarbejdere af økonomiske årsager.

NB! Der er i maj indgået et nyt tillæg til trepartsaftalen for elever, der betyder, at du ikke skal afvikle 5 ferie/feriefridage i lønkompensationsperioden. Det gælder kun for elever (samt lærlinge og lønnede praktikanter). Hvis du har holdt de 5 dage eller dele af dem, så kan du ikke få dem godtgjort. Men hvis du ikke har nået at holde hele eller dele af de 5 dage, så skal de ikke længere holdes. Hvis du er trukket for dagene uden at holde dem, så skal du have dagene tilbage. Det er uanset, om du er hjemsendt eller arbejder, mens der søges om lønkompensation til din løn.

Kan jeg omfattes, hvis jeg er fleksjobber?
Hvis du er ansat som fleksjobber, kan du omfattes af lønkompensationsordningen. Din arbejdsgivers kompensationsgrundlag er din gennemsnitlige månedsløn. Uanset om du er på gammel eller ny ordning, kan din arbejdsgiver modtage lønkompensation.

Kan jeg omfattes, hvis jeg er praktikant?
Ja. Hvis du er lønnet praktikant, kan du omfattes af samme regler som lærlinge og elever. Din arbejdsgiver kan dog kun få lønkompensation for den del af din indkomst, der gives af din arbejdsgiver.

Er vikarer omfattet af ordningen?
Vikarbureauvikarer er omfattet af ordningen. Vikarbureauvikaren er ansat i vikarbureauet, der derfor skal opfylde betingelserne for at indtræde i ordningen for at der kan søges lønkompensation. Brugervirksomheden kan ikke hjemsende en vikarbureauvikar og modtage lønkompensation, da de ikke er arbejdsgiver.
Vikarer ansat direkte i virksomheden (kaldet tidsbegrænset ansatte) er omfattet af lønkompensationsordningen på lige fod med andre ansatte.

Kan jeg omfattes, hvis jeg er sygemeldt?
Ordningen er ikke afhængig af, om du er syg eller ej, men om alternativet til hjemsendelse med løn er, at du ville være blevet afskediget/hjemsendt. Du kan derfor godt omfattes af ordningen, selvom du er syg. Hvis din arbejdsgiver modtager sygedagpengerefusion under sygdommen, vil de ikke i samme periode kunne modtage lønkompensation. Du skal være opmærksom på, at den periode du er sygemeldt ikke skal tælle med, når der skal laves en beregning af, hvor mange af de 5 dage du skal afgive, mens du er hjemsendt med løn. Det betyder altså, at de 5 dage skal reduceres yderligere i forhold til, hvor længe du er sygemeldt i lønkompensationsperioden. Hvis du er deltidssygemeldt betragtes du i denne situation som fuldtidssygemeldt og skal ikke afgive de op til 5 dages frihed, så længe du er deltidssygemeldt.

Hvad hvis jeg bliver sygemeldt efter, ordningen er trådt i kraft?
Du skal sygemelde og raskmelde dig på sædvanlig vis, men er fortsat omfattet af ordningen. Hvis din arbejdsgiver får sygedagpengerefusion, vil denne træde i stedet for lønkompensation. Du skal være opmærksom på, at den periode, du er sygemeldt, ikke skal tælle med, når der skal laves en beregning af, hvor mange af de 5 dage du skal afgive, mens du er hjemsendt med løn. Det betyder altså, at de 5 dage skal reduceres yderligere i forhold til, hvor længe du er sygemeldt i lønkompensationsperioden.

Hvad hvis jeg skal gå på barsel midt i perioden i forhold til løn mm.?
Ordningen er ikke afhængig af din situation, men af om alternativet til hjemsendelse med løn er, at du ville være blevet afskediget/hjemsendt. Du kan derfor godt omfattes af ordningen, selvom du i perioden overgår til barselsorlov. Du skal dog kun aflevere en forholdsmæssig andel af de 5 dage for den tid – ud over din orlov – hvor du er hjemsendt med løn. Din barsel/orlov tæller altså ikke med i lønkompensationsperioden. Får virksomheden barselsrefusion, vil denne træde i stedet for lønkompensation.

Er jeg som studentermedhjælper berettiget til løn under hjemsendelse?
Det er HK Privats vurdering, at du som timelønnet i et studiejob som udgangspunkt vil være hjemsendt med løn. Men det afhænger af din kontrakt, det vil sige, om der er et fast timetal/planlagte vagter, mens det kan se anderledes ud, hvis omfanget af dit arbejde bare aftales løbende. Se også afsnittet om løn under hjemsendelse længere oppe.

Jeg er på SU, hvad er mine rettigheder?
Dine rettigheder som ansat i et studiejob er som det er beskrevet for andre ansatte jf. nedenfor. I forhold til din SU henviser vi her til SU’s hjemmeside: https://www.su.dk/covid-19-og-su/
Trepartsaftalen om lønkompensation: Hvilke rettigheder har jeg, hvis min arbejdsgiver indtræder i ordningen? ...

Trepartsaftalen om lønkompensation: Hvilke rettigheder har jeg, hvis min arbejdsgiver indtræder i ordningen? …


Skal jeg orienteres om, hvilken periode der er søgt lønkompensation for mig?
Du skal have oplyst både start og sluttidspunkt på den periode, din arbejdsgiver agter at sende dig hjem med fuld løn.

Kan jeg sige nej til, at jeg indgår i ordningen?
Det er din arbejdsgiver, der vælger, om der skal gøres brug af ordningen, og hvem der i givet fald skal hjemsendes. Du kan derfor ikke sige nej.

Kan jeg tage længere væk i den periode, jeg er omfattet af lønkompensationsordningen?
Der er ingen begrænsninger i, hvor man opholder sig under hjemsendelsen, men man skal kunne møde på arbejde dagen efter, at arbejdsgiver har givet besked om det.

Hvis min arbejdsgiver ønsker at gøre brug af mig igen, er jeg så forpligtet til at møde med dags varsel?
Ja.

Kan jeg arbejde andetsteds under hjemsendelsen?
Du kan ikke under hjemsendelsen påtage dig andet lønnet arbejde. Havde du før hjemsendelsen et bijob, må du fortsat udføre det, men du må ikke forøge arbejdstiden i bijobbet.

I hvilket omfang er det muligt at tage efteruddannelse i lønkompensationsperioden?
Du kan efter aftale med din arbejdsgiver deltage i voksen- og efteruddannelse under hjemsendelse med lønkompensation fra staten. Det er dog under forudsætning af, at hverken du eller din arbejdsgiver søger og modtager VEUgodtgørelse/SVU samtidig. Du og din arbejdsgiver kan således ikke modtage dobbelt tilskud i form af både lønkompensation fra staten og VEU-godtgørelse/SVU.

Hvis du under uddannelsen får udbetalt løn, der følger af lønkompensation fra staten, skal du kunne stå til rådighed for virksomheden med 1 dags varsel.
Deltagerbetaling på kurset dækkes som udgangspunkt af din arbejdsgiver eller dig.

Du og din arbejdsgiver kan overveje at benytte selvvalgt eller aftalt uddannelse, såfremt der er adgang til dette gennem overenskomsten. I disse tilfælde kan dit løntab blive dækket af kompetencefondsmidler og VEU-godtgørelse, mens lønkompensationen fra staten frafalder i uddannelsesperioden. Efter endt uddannelsesperiode kan din arbejdsgiver søge lønkompensation fra staten, såfremt de opfylder de alment gældende betingelser for statslig lønkompensation. Tandklinikassistenter, hvis ansættelse er omfattet af HK Privats overenskomst med Tandlægeforeningen, kan søge midler fra motivationskontoen.

Hvad skal jeg have i løn, mens jeg er hjemsendt under lønkompensationen, hvis jeg har haft svingende indtægt/eller sæsonarbejde?
Du skal have udbetalt fuld løn, dvs. også pension mv., som er en del af den faste løn (måneds- eller timebasis), for at virksomheden kan opnå lønkompensation. Dermed kan den fulde løn også inkludere f.eks. genetillæg, nattetillæg, weekendtillæg mv.. Dette omfatter også i brancher med akkordlønnede medarbejdere.
Du skal have den forventede indkomst udbetalt. Den forventede indkomst opgøres på baggrund af din gennemsnitlige indkomst de seneste 3 eller 12 måneder.

Kan jeg – mens jeg er hjemsendt - når som helst opsige mit job med gældende varsel for at overtage et andet hos en anden arbejdsgiver?
Ja, du får ikke en større binding til din arbejdsgiver, fordi du er omfattet af en hjemsendelse med løn. Hvis de 5 feriedage/fridage uden løn ikke er afviklet inden fratrædelse, så kan de ikke modregnes.
Trepartsaftalen om lønkompensation: Hvilke regler gør sig gældende ift. lønnedgang?  ...

Trepartsaftalen om lønkompensation: Hvilke regler gør sig gældende ift. lønnedgang? ...


Kan min arbejdsgiver få lønkompensation, samtidig med at vi aftaler at gå ned i løn?
Din arbejdsgiver kan ikke få lønkompensation i henhold til trepartsaftalen, hvis din arbejdsgiver har varslet en eller flere medarbejdere ned i løn.
Kun i nogle helt særlige situationer kan trepartsaftalen kombineres med lønnedgang under forudsætning af, at der er indgået en rammeaftale. 
Den rammeaftale, der skal indgås, skal ske i overensstemmelse med din ansættelseskontrakt og overholde alle overenskomstmæssige og lovgivningsmæssige regler samt være aftalt på en måde, så lønnen er ændret inden indtræden i ordningen. Lønnen kan ikke nedsættes til et lavere beløb end mindstelønnen på mindstelønsoverenskomster eller normallønnen på normallønsoverenskomster. Rammeaftalen om lønnedgang på den enkelte virksomhed skal ske forud for ansøgning om at indtræde i lønkompensationsordningen. 

Rammeaftalen kan laves på to måder:

1. I virksomheder med en eller flere tillidsrepræsentanter
Rammeaftalen skal din arbejdsgiver indgå med din medarbejderrepræsentant.

2. I virksomheder uden tillidsrepræsentanter
Din arbejdsgiver skal indgå aftalen med den berørte gruppe af medarbejdere, og den kan kun gennemføres, hvis der er et flertal herfor i medarbejdergruppen. Med medarbejdergruppe forstås en afgrænset gruppe i forhold til overenskomstområder. Det betyder, at hvis du er ansat på f.eks. en tandklinik, så skal tandklinikassistenterne og tandplejerne stemme hver for sig. Og inden for overenskomstgruppen er det kun dem, som din arbejdsgiver vil indgå aftale om lønreduktion med, der skal stemme. Hvis der f.eks. er en anden ansat, som din arbejdsgiver ikke har et ønske om at indgå aftale om lønreduktion med, så skal vedkommende ikke deltage i afstemningen om jeres andres lønreduktion. I skal altså stemme om det, før der kan laves tillæg til jeres kontrakter. I den forbindelse tilbyder den lokale afdeling i HK Privat at indsamle resultatet af en afstemning og sørge for, at det fremsendes til din arbejdsgiver, således at hverken du eller dine kolleger skal stå i en situation, hvor i føler jer presset til at stemme for eller imod en aftale om lønnedsættelse.

Uanset, hvordan rammeaftalen er indgået, så skal den også accepteres af dig, hvis aftalen ændrer dit individuelle ansættelsesvilkår. Din arbejdsgiver kan betinge sig din accept af aftalen som betingelse for fortsat ansættelse.

Hvis din arbejdsgiver vil indgå en aftale om lønreduktion, skal du omgående kontakte din HK-lokalafdeling for råd og vejledning, så du er med til at sikre at aftalen overholder gældende regler.

Du skal ikke afvikle 5 dage
Hvis i har indgået aftale om lønnedgang forud for ansøgning om indtræden i ordningen, skal du ikke afvikle de 5 feriedage / fridage.

Særligt for elever
Bemærk i øvrigt, at hvis du er elev, så kan din løn ikke nedsættes. Heller ikke hvis din arbejdsgiver søger om lønkompensation i henhold til trepartsaftalen.

Hvad kan vi anbefale dig at få indført i aftalen om lønnedgang, hvis du vil indgå den?
HK har følgende anbefalinger til dig hvis du vil indgå aftale om lønnedgang:

• Aftalen skal tidsbegrænses og kun til den periode, du er hjemsendt i.
• Det skal fremgå at den falder bort ved opsigelse sådan, at du oppebærer din sædvanlige løn i opsigelsesperioden.
• Det skal aftales, at du får efterbetalt det beløb, der svarer til lønnedgangen, hvis din arbejdsgiver i årsresultatet kommer ud med et overskud højere end x kr (tag evt. udgangspunkt i overskud for 2019).

Hvad skal jeg være særligt opmærksom på?
En aftale om lønnedgang vil i de fleste tilfælde få betydning for din dagpengeret og dermed også din ret til lønforsikring.
Trepartsaftalen om lønkompensation: Hvilke regler gør sig gældende ift. afskedigelser?  ...

Trepartsaftalen om lønkompensation: Hvilke regler gør sig gældende ift. afskedigelser? ...


Kan min arbejdsgiver gøre brug af aftalen om lønkompensation, hvis virksomheden tidligere har foretaget afskedigelser som følge af Corona-krisen?
Din arbejdsgiver kan godt indgå i ordningen, selvom de har foretaget afskedigelser forud for, at de ansøger om at anvende lønkompensationsordningen.
Der er ikke noget krav om, at der skal være en bestemt periode mellem afskedigelserne og ansøgningen om at indgå i lønkompensationsordningen. Din arbejdsgiver kan dog ikke modtage lønkompensation til allerede afskedigede medarbejdere, selvom disse fortsat måtte arbejde på virksomheden i deres opsigelsesperiode.

Kan jeg blive afskediget, hvis jeg har kolleger, der er hjemsendt, og min arbejdsgiver modtager lønkompensation for dem?
Betingelserne gælder for den samlede virksomhed, og der kan derfor ikke ske afskedigelser på grund af virksomhedens forhold andre steder i virksomheden eller for andre medarbejdergrupper i virksomheden, mens lønkompensationsordningen anvendes.

Jeg kan ikke afskediges i den ”lønkompenserende periode”. Hvilken periode gælder det?
Din arbejdsgiver kan ikke, mens de modtager lønkompensation, afskedige medarbejdere begrundet i virksomhedens forhold. Der kan dog fortsat ske afskedigelser begrundet i medarbejderens forhold, eksempelvis som følge af langt sygefravær eller medarbejdernes manglende efterlevelse af en advarsel.

Din arbejdsgiver udtræder automatisk af ordningen, hvis der afskediges en medarbejder som følge af økonomiske forhold. Lønkompensation frem til denne dag er modtaget med rette og vil ikke blive krævet tilbagebetalt.

Når virksomheden ikke længere modtager lønkompensation, kan virksomheden efter de almindelige regler afskedige medarbejdere. I givet fald skal opsigelse ske med individuelt opsigelsesvarsel.

Kan min arbejdsgiver gøre brug af ordningen, mens der er lønmodtagere hjemsendt uden løn som følge af force majeure?
Det følger af trepartsaftalen, at din arbejdsgiver kan anvende den nye lønkompensationsordning, såfremt man fravælger eksisterende muligheder for hjemsendelse uden løn.

Hvis din arbejdsgiver allerede har gjort brug af muligheden for hjemsendelse uden løn, kan denne godt søge om lønkompensation, hvis man forinden ophører med at gøre brug af muligheden for hjemsendelse uden løn.

Kan man forhandle efter loven om kollektive afskedigelser, mens man fortsat er omfattet af lønkompensationsordningen?
Ja, Beskæftigelsesministeriet har bekræftet, at din arbejdsgiver godt kan indlede forhandlinger med lønmodtagerne hos din arbejdsgiver som følge af påtænkte afskedigelser jf. lov om kollektive afskedigelser § 5, uden at din arbejdsgiver mister retten til lønkompensation.

Såfremt din arbejdsgiver efter endte forhandlinger fortsat agter at afskedige medarbejdere, så skal virksomheden skrive dette til det regionale arbejdsmarkedsråd. Sendes en sådan meddelelse, vil retten til lønkompensation bortfalde.
Trepartsaftalen om lønkompensation: Hvilke regler gælder ift. afholdelse af ferie og feriefridage? ...

Trepartsaftalen om lønkompensation: Hvilke regler gælder ift. afholdelse af ferie og feriefridage? …


Hvordan placeres min ferie- /fridage i lønkompensationsperioden?
Du skal sammen med din arbejdsgiver aftale placeringen af dagene. Hvis I ikke kan blive enige, placerer din arbejdsgiver dagene. Men de skal placeres forholdsmæssigt i perioden, eksempelvis 2 dage i første måned, 2 dage i anden måned og 1 dag i sidste måned. Hvis I kan blive enige om det, kan dagene godt placeres samlet, men kun hvis I er enige.

Hvad betyder det, at jeg kan anvende ferie fra det nye ferieår?
I udgangspunkt anvender du ferie fra indeværende ferieår eller opsparet afspadsering. Har du ikke 5 dage samlet på disse to poster, kan du vælge mellem at holde fri for egen regning eller at bruge af feriedagene fra det næstkommende ferieår, uanset om ferieåret er påbegyndt eller ej.

Hvis der kun er søgt lønkompensation for en del af 3-månedersperioden (9. marts til 9. juni 2020), skal jeg så fortsat holde 5 dage fri?
Nej, man har kun pligt til at holde fri forholdsmæssigt i forhold til hvor stor en andel af den samlede tremåneders periode man er hjemsendt. Det forholdsmæssige antal fridage beregnes efter følgende formel:

Antal dage virksomheden har modtaget lønkompensation * 5 = feriedage
Samlede dage for lønkompensationsperioden (60 dage)

Når man tæller de dage, man er hjemsendt, skal alle hverdage tælles med samt 1. maj og 5. juni (grundlovsdag), hvis de indgår i perioden. Man skal ikke tælle weekender og helligdage med (de 3 dage i påsken, st. bededag, 2. pinsedag, Kr. himmelfart).

Eksempel:
• Hvis du er hjemsendt fra den 17. marts 2020 og blev kaldt på arbejde igen den 31. marts 2020, så har du været hjemsendt med lønkompensation i 10 dage. Du skal derfor sætte 10 ind i formlen på den plads der er angivet med; Antal dage virksomheden har modtaget lønkompensation.
Antallet af feriedage afrundes til nærmeste hele antal dage.

Eksempler:
• Således vil der skulle afholdes 1 fridag pr. fuldtidsansat, hvis virksomheden er med i lønkompensationsordningen i 15 dage. (15/60)∗5=1.25 ≈1 𝑓𝑒𝑟𝑖𝑒𝑑𝑎𝑔.
• Og du vil skulle holde 2 fridage, hvis du er hjemsendt med løn i 20 dage. (20/60)∗5=1.67 ≈2 𝑓𝑒𝑟𝑖𝑒𝑑𝑎𝑔e.

Hvor mange feriedage skal jeg holde, hvis jeg er ansat på deltid?
Du skal holde et forholdsmæssigt antal dage/timer.

Det beregnes på denne måde:
Antal dage virksomheden har modtaget lønkompensation * 5 * Ugentlig arbejdstid = feriedage
Samlede dage for lønkompensationsperioden (60 dage) 37 timer

Når man tæller de dage, medarbejderen er hjemsendt, skal alle hverdage tælles med – også arbejdsfrie dage  samt 1. maj og 5. juni (grundlovsdag), hvis de indgår i perioden. Man skal ikke tælle weekender og helligdage med (de 3 dage i påsken, st. bededag, 2. pinsedag, Kr. himmelfart).

Eksempel:
• Hvis en medarbejder, der arbejder 3 dage om ugen, er hjemsendt fra 17. marts 2020 og blev kaldt på arbejde igen 31. marts 2020, så har medarbejderen været hjemsendt med lønkompensation i 10 dage. Der skal derfor sættes 10 ind i formlen på den plads, der er angivet med; Antal dage virksomheden har modtaget lønkompensation. Antallet af feriedage afrundes til nærmeste hele antal dage.

Eksempel:
• Er du f.eks. ansat 30 timer om ugen, skal du afholde 2 feriedage, hvis virksomheden er med i lønkompensationsordningen i 25 dage. (25/60)∗5∗(30/37)=1.69 ≈2 𝑓𝑒𝑟𝑖𝑒𝑑𝑎𝑔𝑒.

Hvilken betydning har det, hvis jeg på det tidspunkt, hvor min arbejdsgiver indtræder i ordningen, har afholdt ferie, der er varslet af min arbejdsgiver med forkortet varsel?
Hvis du har afviklet feriedage eller andre fridage i den periode, der er søgt om lønkompensation for, tæller de med i de 5 dage, der skal holdes ferie/frihed i perioden. Ferie eller anden frihed forud for den periode, medarbejderen er omfattet af lønkompensationsordningen, tæller ikke med. Bemærk, at kun i helt særlige situationer kan din arbejdsgiver varsle ferie til afholdelse med et kortere varsel, end du normalt har efter ferieloven. I forbindelse med Corona-krisen er det vores vurdering, at din arbejdsgiver godt kan varsle din ferie til afholdelse med kort varsel.

Hvad med den ferie jeg havde planlagt at holde her i foråret?
Ferie, der var planlagt forud for indtræden i lønkompensationsordningen, skal afvikles, uanset om der herved holdes mere end 5 feriedage i lønkompensationsperioden. Ændringer heri kræver således enten gensidig aftale eller at de sædvanlige betingelser i ferielovens § 15, stk. 3 er opfyldt.

Den lyder:

"Hvis væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt, kan arbejdsgiveren ændre tidligere fastsat ferie. Lønmodtageren skal have erstattet et eventuelt økonomisk tab som følge af udskydelsen. Allerede begyndt ferie kan ikke afbrydes."

Dagene tæller med i de op til 5 dage, der skal afvikles i lønkompensationsperioden. Du skal altså ikke holde 5 dage ud over de dage ,du allerede har planlagt. 

Hvis jeg bruger af min ferie for det næste ferieår, har jeg ikke nok feriedage til 3 ugers hovedferie. Er det ikke i strid med ferieloven?
Da det er et tilbud til dig om at betale fridagene ved at fremrykke ferie fra næste ferieår, finder vi ikke, at det bliver et problem i forhold til ferieloven.

Kan jeg varsles på mere ferie i perioden 9. marts til 8. juli?
Du kan aldrig komme til at afvikle mere end 5 dages ferie i den periode din arbejdsgiver søger lønkompensation for. Der kan godt varsles ferie til en medarbejder uden for den periode, der er søgt lønkompensation for til den konkrete medarbejder. Slutter perioden f.eks.  9. maj, vil der kunne varsles ferie til afvikling efter 9. maj.

Bemærk at kun i helt særlige situationer kan din arbejdsgiver varsle ferie til afholdelse med et kortere varsel, end du normalt har efter ferieloven.

De medarbejdere, der ikke er omfattet af hjemsendelsen med løn, vil også kunne varsles ferie efter ferielovens regler.

Kan en lønmodtager, der ønsker at holde mere fri i lønkompensationsperioden end 5 dage, gøre det?
Hvis du ønsker at holde mere end 5 dages ferie i perioden, kan du efter eget ønske indgå en aftale med din arbejdsgiver om at holde mere end 5 dages ferie.

Hvis du er syg  ...

Hvis du er syg ...


Hvad har jeg ret til, hvis jeg er syg?
Sygdom er lovligt forfald, og du har ret til de ydelser, der følger af reglerne for din ansættelse. Er du funktionær, har du ret til sædvanlig løn under din sygdom. Det er vigtigt, at du sygemelder dig hurtigst muligt til din arbejdsgiver – uanset om du er hjemsendt, arbejder hjemme eller skal møde på arbejde.

Hvad gør jeg, hvis jeg tror, at jeg har Corona-virus?
Det er en lægefaglig vurdering, om du har Corona-virus. Derfor skal du kontakte din læge sådan som myndighederne anbefaler det. Se mere her: https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/oftest-stillede-spoergsmaal. Du skal straks melde dig syg hos din arbejdsgiver, og vi anbefaler, at du oplyser om, at du mistænker, at du har Corona-virus. Du skal følge din arbejdsgivers instruks i forhold til, hvad der kræves af dokumentation. Hvis din arbejdsgiver kræver en udtalelse fra lægen, lægeerklæring eller lignende, så skal du fremskaffe det.

Hvad har jeg ret til, hvis jeg bliver syg med Corona-virus?
Corona-virus er en sygdom, og du har derfor under sygdom ret til de ydelser, som du har ved al anden sygdom i henhold til overenskomst, lovgivning eller ansættelseskontrakt.

For funktionærer betyder det, at de har ret til deres almindelige løn.

For timelønnede vil det som regel kræve en vis anciennitet, før man har ret til løn under sygdom, og så kan lønnen godt være begrænset til en maksimal timeløn og en maksimal periode.

Skal jeg oplyse min arbejdsgiver om, at det er Corona-virus, jeg er syg med?
Normalt har du ikke pligt til at oplyse din arbejdsgiver om, hvad du er syg med. Myndighederne anbefaler imidlertid, at du oplyser din arbejdsgiver om, at du er syg med Corona-virus, så arbejdsgiveren kan tage fornødne foranstaltninger for at hindre yderligere spredning af sygdommen, der vil kunne få alvorlige konsekvenser.

Vi anbefaler også fra HK Privats side, at man på eget initiativ oplyser sin arbejdsgiver om, at der er tale om Corona-virus.

Med de nye regler om sygedagpengerefusion fra dag 1 for medarbejdere, der er syge med Corona-virus, har du formentligt også pligt til at oplyse det i forbindelse med sygemeldingen.

Hvad hvis jeg tror, at et familiemedlem, jeg bor sammen med, er smittet med Corona-virus?
Det er en lægefaglig vurdering, om dit familiemedlem har Corona-virus. Derfor skal i kontakte egen læge sådan som myndighederne anbefaler det. Se mere her: https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/oftest-stillede-spoergsmaal. Du skal straks meddele det til din arbejdsgiver, og vi anbefaler, at du oplyser, om at du mistænker, at en i familien har Corona-virus. Du skal følge din arbejdsgivers instruks i forhold til, hvad der kræves af dokumentation. Hvis din arbejdsgiver kræver en udtalelse fra lægen, lægeerklæring eller lignende, så skal du fremskaffe det.

Hvad hvis et familiemedlem, jeg bor sammen med, bliver syg af Corona-virus?
Vi anbefaler, at du straks underretter din arbejdsgiver og i øvrigt følger sundhedsmyndighedernes instrukser. Hvis dit barn bliver smittet med Corona-virus, så er du som forælder stillet på samme måde, som ved enhver anden barns sygdom. Hvis der er tale om et større barn eller en ægtefælle mm., har du som udgangspunkt ikke ret til at blive hjemme fra arbejde. Men du vil med meget stor sandsynlighed blive hjemsendt. Se evt. afsnittet om hjemsendelse længere oppe.

Er der tale om kritisk sygdom hos et nærtstående som eksempelvis kræver indlæggelse, skal du kontakte din lokale HK-afdeling for videre rådgivning.

Jeg har fået coronavirus på arbejdet – er det en arbejdsskade?
Smitte med COVID-19 kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis du har fået konstateret Corona-virus og kan sandsynligøre, at du har været udsat for smitte på dit arbejde.

For nogle typer arbejde vil det uden videre ud fra arbejdets art kunne konstateres, at det er sandsynligt, at man har været udsat for smitterisiko. Dette kan eksempelvis være nogle typer af ansatte i sundhedssektoren. For andre typer af arbejde er der behov for en mere konkret beskrivelse af, hvilket arbejde man har udført, og hvordan arbejdsforholdene har været, før det kan konstateres som værende sandsynligt, at man har været udsat for smitterisiko.

Corona-virus kan anerkendes som en ulykke eller en erhvervssygdom. Hvis påvirkningen er sket en enkelt gang eller flere gange inden for en periode på 5 dage, er der tale om en ulykke. Hvis påvirkningen er sket i en periode på over 5 dage, vil der være tale om en erhvervssygdom.

Se mere i vejledningen om vurdering af arbejdsskader ift. sygdom med COVID-19:

https://bm.dk/media/13601/vejledning-covid19-retsinformation.pdf
https://www.aes.dk/da/Presse-og-nyheder/Nyhedsarkiv/2020/17_april_COVID19.aspx?fbclid=IwAR2nZrwzTUIVQdz3zkC4COEHHT2ASXKhZBpp6UCgm_fp9tJQsV2pceoqPQI

Hvem skal anmelde arbejdsskaden?
Din arbejdsgiver har pligt til at anmelde arbejdsulykker og skal derfor anmelde en ulykke til sit forsikringsselskab.
Arbejdsgiveren skal anmelde sygdomstilfælde med COVID-19, når følgende tre kriterier er opfyldt:
1) en medarbejder er blevet syg med COVID-19,
2) der er mistanke om, at medarbejderen kan være blevet smittet i forbindelse med en konkret hændelse
eller kortvarig udsættelse for smitte i forbindelse med arbejdet, samt
3) en af følgende kriterier:
a. medarbejderen kan have krav på ydelser efter arbejdsskadesikringsloven (fx behandlingsudgifter,
godtgørelse for varigt mén m.v.) ELLER
b. medarbejderen har været sygemeldt (helt eller delvist) i mere end 5 uger.

Din læge har også pligt til at anmelde din sygdom, hvis der er mistanke om, at du har pådraget dig smitten på din arbejdsplads en i periode på over 5 dage, og der dermed kan være tale om en erhvervssygdom.

Du har dog altid selv mulighed for at anmelde skaden til arbejdsskademyndighederne.
Hvis du er på ferie eller har planlagt ferie  ...

Hvis du er på ferie eller har planlagt ferie ...


Kan min arbejdsgiver ændre allerede planlagt ferie?
Er din ferie påbegyndt, kan ferien ikke inddrages.

Er ferien endnu ikke påbegyndt, kan den udskydes eller fremrykkes, hvis væsentlige upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt. Der skal meget til for, at din arbejdsgiver kan inddrage din ferie, men situationen med Corona-virus er alvorlig, og der kan sagtens opstå situationer, hvor arbejdsgiveren kan ændre ferien.

Er ferien lige om lidt og ønsker din arbejdsgiver, at du udskyder den og kommer på arbejde med henvisning til driftsmæssige hensyn, f.eks. fordi der på grund af situationen omkring Corona-virussen er ekstra meget arbejde, så kan din arbejdsgiver i nogle tilfælde ændre din planlagte ferie.

Der er tre betingelser, der skal være opfyldt:
1. Situationen skal have været uforudsigelig for din arbejdsgiver
2. Det skal være nødvendigt, at det er netop dig, der får ferien ændret, der skal udføre arbejdet
3. Der skal være tale om væsentlige hensyn til virksomhedens drift

Der skal altså være tale om, at det er uforudsigeligt. Dermed skal det være nært forestående. Jo bedre tid, der er til den planlagte ferie, des større er din arbejdsgivers mulighed for at finde andre løsninger end at inddrage din ferie.

Du skal også have en nøglerolle i virksomheden for, at din arbejdsgiver med henvisning til force majeure kan ændre din allerede planlagte ferie. Kan du erstattes af en vikar, der f.eks. med samme uddannelse som dig og lidt oplæring ville kunne dække ind for dig, så har du ikke en nøglerolle. Du har en nøglerolle, hvis du har en central rolle i virksomheden, der gør dig uundværlig, f.eks. fordi du er specialist, og hvis du ikke uden videre kan erstattes af andre.

Ønsker din arbejdsgiver, f.eks. at du ændrer placeringen af din sommerferie i dette ferieår (fra 1. maj til 31. august 2020), er det afgørende, at det kan godtgøres, at der vil være force majeure på det tidspunkt, hvor du skulle have holdt din ferie. Netop fordi der skal være tale om, at situationen skal være uforudsigelig for, at der kan være force majeure, er det HK’s opfattelse, at det ikke kan fastlås allerede nu, at der vil være force majeure i f.eks. juli 2020. Dermed kan din planlagte sommerferie ikke ændres for nu. Har du intet i mod, at din sommerferie placeres på et andet tidspunkt, er der dog intet i vejen for, at du og din arbejdsgiver laver en aftale herom.

Arbejdsgiver skal ALTID erstatte eventuelt økonomisk tab på grund af ændringen af planlagt ferie. Det tab, der skal dækkes, er det økonomiske tab, du og din nærmeste familie har ved afbestilling af ferien. Det gælder ikke det økonomiske tab som en evt. rejseledsager lider, hvis denne ikke er ægtefælle/samlever eller hjemmeboende børn. Hvis du f.eks. ikke kan afbestille dine og din families flybilletter, så skal din arbejdsgiver godtgøre dig det tab, du får.

Er du i tvivl, så kontakt din lokale HK-afdeling.

Hvad sker der, hvis jeg kommer i karantæne, mens jeg er på ferie?
Hvis du er taget på ferie til et sted, hvor Udenrigsministeriets rejsevejledning ikke frarådede at rejse til (det var de gule lande, der var på Udenrigsministeriets rejsevejledning indtil 13. marts 2020), vil en karantæne pålagt af sundhedsmyndigheder eller en læge formentligt have samme retsvirkning som, hvis du bliver syg. Du skal straks meddele din arbejdsgiver det.

Hvis jeg har planlagt ferie til et land, der efterfølgende er kommet på listen over lande, som Udenrigsministeriet fraråder, man rejser til (de orange og røde lande), kan jeg så godt tage afsted?
Du kan i princippet godt tage af sted, men vores klare anbefaling er, at du følger Udenrigsministeriets anbefalinger og lader være. Du vil, når du kommer hjem, formentligt blive bedt om at holde dig hjemme, og da du vidste, at dette ville ske, da du rejste afsted, så vil du nok ikke have ret til løn og i værste fald, vil du risikere at blive opsagt eller bortvist.

Hvis jeg ikke kan komme afsted på min planlagte ferie, kan jeg så forlange at komme tilbage på arbejde, så jeg har mine feriedage, når det igen bliver muligt at rejse?
Hvis du har planlagt ferien med din arbejdsgiver, kan du ikke forlange at komme på arbejde. Men i kan godt lave en gensidig aftale om det. 

Kan jeg beslutte, at jeg ikke vil holde feriedage som planlagt, fordi jeg ikke kan komme på den planlagte rejse?
Ferieloven giver ikke dig som medarbejder ret til at annullere planlagt ferie pga. ændrede rejseplaner. Du kan prøve at indgå en aftale med din arbejdsgiver, men din arbejdsgiver er ikke forpligtet til at imødekomme din anmodning. Det er kun, hvis du har en feriehindring i form af sygdom eller andre forhold, der hindrer dig i at holde ferie, at du har ret til erstatningsferie.
Hvis din løn udebliver  ...

Hvis din løn udebliver ...


Min arbejdsgiver er IKKE gået konkurs, men min løn udebliver – hvad gør jeg?
Det er vigtigt, at du holder øje med, om du får din løn til sædvanlig tid, samt om beløbet stemmer.

Hvis din arbejdsgiver ikke udbetaler lønnen som forventet, er det vigtigt, at du omgående gør din arbejdsgiver opmærksom på det. Du skal i første omgang omgående sende en rykker (kaldet påkrav) til din arbejdsgiver. Det er vigtigt, at du sender rykkeren (påkravet), så snart lønnen udebliver, så du kan få afklaret, hvorfor du ikke har fået din løn. Samtidig med du har sendt besked til din arbejdsgiver om manglende løn, skal du straks kontakt din lokale HK-afdeling, så kan de hjælpe dig.

Du skal blot skrive en e-mail eller sende en sms til din arbejdsgiver med følgende tekst:

”Kære XX

Jeg har i dag ikke fået min løn som forventet, og jeg skal derfor bede dig om omgående at indbetale den på min lønkonto. Hvis jeg ikke modtager min løn indenfor 5 hverdage fra (indsæt dato), ser jeg mig nødsaget til at inddrage min fagforening i sagen.”

Det er vigtigt, at du husker, at gemme den sms eller mail du har sendt, som dokumentation.
Hvis din arbejdgiver varsler lønnedgang, eller du selv foreslår at gå ned i løn ...

Hvis din arbejdsgiver varsler lønnedgang, eller du selv foreslår at gå ned i løn ...


Kan min arbejdsgiver varsle lønnedgang?
Ja, det kan din arbejdsgiver godt. Det skal dog varsles med dit individuelle opsigelsesvarsel, og du kan vælge at betragte varslingen som en opsigelse fra din arbejdsgivers side. Det betyder, at du fratræder efter udløbet af dit individuelle opsigelsesvarsel, og hvis du har krav på godtgørelse, fordi du f.eks. har været ansat i 12 eller 17 år, så vil du også skulle have den, hvis du betragter varslingen som en opsigelse. Din arbejdsgiver kan dog aldrig varsle din løn til mindre end de satser, der evt. måtte følge af overenskomsten (f.eks. er der altid en mindstesats for elever). Hvis du accepterer lønnedsættelsen, vil det kunne få betydning for din ret til dagpenge, hvis du bliver ledig og din ret til HK Privats lønforsikring, hvis du er omfattet af den.
 
Kan jeg selv tilbyde at gå ned i løn?
Det kan du i princippet godt. Det vil dog kunne få betydning for din ret til dagpenge, hvis du bliver ledig, ret til HK Privats lønforsikring (hvis du er omfattet af den) mm..

Særligt for elever
Hvis du er elev, så kan din løn ikke varsles ned af din arbejdsgiver.

Hvad kan vi anbefale dig at få indført i en aftale om lønnedgang?
HK har følgende anbefalinger til dig, hvis du vil indgå aftale om lønnedgang:

• Aftalen skal tidsbegrænses og kun til den periode, du er hjemsendt i.
• Det skal fremgå, at den falder bort ved opsigelse sådan, at du oppebærer din sædvanlige løn i opsigelsesperioden.
• Det skal aftales, at du får efterbetalt det beløb, der svarer til lønnedgangen, hvis din arbejdsgiver i årsresultatet kommer ud med et overskud højere end x kr (tag evt. udgangspunkt i overskud for 2019).

Kan min arbejdsgiver få lønkompensation, samtidig med at vi aftaler at gå ned i løn?
Din arbejdsgiver kan ikke få lønkompensation i henhold til trepartsaftalen, hverken i den situation, hvor din arbejdsgiver har varslet en eller flere medarbejdere ned i løn eller i den situation, hvor du selv har tilbudt at gå ned i løn. Kun i nogle helt særlige situationer kan det kombineres, under forudsætning af, at der er indgået en aftale. Lønnedgangen kan således ikke varsles ensidigt fra virksomhedens side og samtidig indebære lønkompensation efter trepartsaftalen. Hvis du bliver mødt om et ønske om lønnedgang i forbindelse med trepartsaftalen – kontakt straks din HK-afdeling.
Hvis din arbejdsgiver vil indføre arbejdsfordeling ...

Hvis din arbejdsgiver vil indføre arbejdsfordeling ...


Hvad hvis min arbejdsgiver på grund af manglende opgaver vil indgå aftale om arbejdsfordeling, f.eks. sende mig hjem i en periode?
HK Privat anbefaler ikke arbejdsfordeling, og det er den allersidste udvej, såfremt man benytter sig af muligheden for supplerende dagpenge i forbindelse med en arbejdsfordeling.

Arbejdsfordeling kræver aftale og kan ikke indføres ved pålæg fra arbejdsgiver.

Aftale om arbejdsfordeling kan indgås for en hel virksomhed, afdeling eller produktionsenhed. Dvs. alle ansatte i den enkelte virksomhed/afdeling/produktionsenhed skal være omfattet af arbejdsfordelingen.  Det forudsætter, at parterne er enige om det, eller at en sådan ordning er aftalt ved kollektiv overenskomst. I HK Privats landsoverenskomster er der ikke hjemmel til etablering af arbejdsfordeling, og derfor skal arbejdsfordeling etableres under medvirken af den overenskomstbærende organisation. Ved evt. etablering af aftaler om arbejdsfordeling indenfor HK Privats område skal sektoren indgå i forhandlingerne herom sammen med den lokale afdeling og godkendelsen af den/de konkrete arbejdsfordelingsaftaler.

Arbejdsfordeling indebærer en midlertidig nedsættelse af arbejdstiden, som kan etableres på flere måder:
• Mindst 2 hele dage pr. uge
• 1 uges arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed
• 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed
• 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 2 ugers ledighed

Under en arbejdsfordeling er du stadig ansat hos din arbejdsgiver. Bemærk at du som ansat på arbejdsfordeling skal kunne frigøre dig med dags varsel fra ansættelsen under arbejdsfordelingen i tilfælde af, at du finder et job med højere arbejdstid.

Kan jeg som elev indgå i arbejdsfordeling?
Nej, elever kan ikke indgå i arbejdsfordeling. Du skal som elev så vidt muligt fortsætte din praktikuddannelse på fuld tid som aftalt. Se mere under afsnittet, der er særligt for elever, om de forskellige forhold, du som elev skal være opmærksom på i forhold til din oplæring, fagprøve, skoleophold mm..

Kan der laves arbejdsfordeling for mig når jeg er fleksjobber, så jeg får løn for de timer, jeg møder på arbejde og ledighedsydelse/flekslønstilskud for de øvrige timer?
Du har som fleksjobber (uanset om du er på gammel eller ny ordning) i lighed med ordinært ansatte mulighed for at være omfattet af arbejdsfordeling. Af vejledning om ledighedsydelse (VEJ nr. 9363 af 10/07/2013) fremgår:

”Under arbejdsfordeling bliver den overenskomstmæssige arbejdstid nedsat i en begrænset periode, uden at de pågældende medarbejdere bliver afskedigede. En arbejdsfordeling er bl.a. kendetegnet ved, at medarbejderne i hele perioden fortsat er ansat i virksomheden, også selv om ordningen medfører en samlet lukning i et antal uger. Formålet med en arbejdsfordeling er at undgå afskedigelser i den periode, som arbejdsfordelingen er aftalt for.

Arbejdsfordelingen skal anmeldes til jobcenteret, når der på en arbejdsplads er indgået aftale om arbejdsfordeling, og der ønskes udbetaling af ledighedsydelse. Jobcenteret registrerer, at den ansatte i fleksjob er omfattet af en arbejdsfordeling og meddeler dette til ydelseskontoret, som skal sørge for udbetaling af ledighedsydelse.

For at personen kan få ledighedsydelse, skal arbejdsfordelingen være tilrettelagt således, at arbejdstiden bliver nedsat med hele dage.

Ledighedsydelsen under en arbejdsfordeling bliver udbetalt for de dage, nedsættelsen af arbejdstiden vedrører. Ledighedsydelsen udgør 1/5 af personens ugesats for hver dag, arbejdstiden er nedsat. Det er i den forbindelse uden betydning, om personen som følge af hensynet til den nedsatte arbejdsevne har en arbejdsforpligtelse den pågældende dag. Der kan ikke for samme dag udbetales fleksløntilskud og ledighedsydelse.

Eksempel 1:
En person er ansat i fleksjob og arbejder 20 timer om ugen, fordelt på 5 arbejdsdage. Virksomheden iværksætter en arbejdsfordeling, hvorefter medarbejdernes timetal nedsættes svarende til 2 dage om ugen. Arbejdsgiveren nedsætter lønnen til den ansatte tilsvarende. Fleksløntilskuddet nedsættes med 2/5 af ugesatsen og personen får udbetalt ledighedsydelse, der svarer til nedsættelsen af arbejdstiden, hvilket er 2/5 af personens ugesats.

Eksempel 2:
En person er ansat i fleksjob og arbejder 18 timer om ugen, fordelt på 3 arbejdsdage. Virksomheden iværksætter en arbejdsfordeling, hvorefter medarbejdernes timetal nedsættes svarende til 3 dage om ugen. For den fleksjobansatte betyder det, at arbejdstiden nedsættes således, at en af »nedsættelsesdagene« falder på en af de arbejdsfrie dage. Arbejdsgiveren nedsætter den fleksjobansattes løn, som normalt udbetales for 18 timer tilsvarende, så arbejdsgiveren udbetaler løn for 12 timer, svarende til løn for 2 dage. Fleksløntilskuddet nedsættes med 3/5 af ugesatsen. Personen får udbetalt ledighedsydelse, der svarer til nedsættelsen af arbejdstiden, uanset at en af dagene, som arbejdstiden nedsættes med, er en fridag. Det vil sige, at ledighedsydelsen under arbejdsfordelingen udgør 3/5 af personens ugesats.”
Hvis din arbejdsplads planlægger afskedigelser ...

Hvis din arbejdsplads planlægger afskedigelser ...


Kan jeg blive afskediget, hvis min arbejdsgiver som følge af virussen ikke har arbejde til mig?
Corona-virussen påvirker mange arbejdspladser og vil med meget stor sandsynlighed skabe en situation, hvor arbejdsgivere som følge af mangel på råvarer, kunder eller andet bliver nødt til at afskedige medarbejdere. Arbejdsgiveren skal i så fald følge de almindelige regler omkring afskedigelse – og udgangspunktet er, at afskedigelser i den situation er saglige.

Nogle overenskomster giver mulighed for hjemsendelse uden varsel i særlige situationer. Påberåber din arbejdsgiver sig en sådan hjemsendelsesadgang, og er du i tvivl om dine rettigheder i den situation, så bør du kontakte din fagforening.

Hvis der er tale om kollektive afskedigelser, vil reglerne i lov om varsling mv. i forbindelse med afskedigelser af større omfang skulle følges.

Hvilke rettigheder har jeg og mine kolleger, hvis min arbejdsgiver planlægger kollektive afskedigelser?
Loven om kollektive afskedigelser finder anvendelse, hvis afskedigelserne er begrundet i virksomhedens forhold, og antallet af beskæftigede er mindst 10 i virksomheder med mellem 21 og 99 medarbejdere, mindst 10 % i virksomheder med mellem 100 og 299 medarbejdere og mindst 30 i virksomheder med 300 medarbejdere eller derover. Der måles over et tidsrum af 30 dage.

Hvis loven finder anvendelse, har din arbejdsgiver en række pligter, herunder pligt til forhandling med virksomhedens lønmodtagerrepræsentanter, der kan ledsages af repræsentanter fra HK.

Såfremt arbejdsgiver ikke overholder sine pligter efter loven, herunder pligten til forhandling, kan afskedigede medarbejdere efter omstændighederne have ret til en godtgørelse.

Tag kontakt til din fagforening, hvis din arbejdsgiver planlægger eller effektuerer afskedigelser af flere ansatte i virksomheden inden for kort tid. 

Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg er omfattet af HK Privats lønforsikring?
Den dækning, du modtager fra lønforsikringen, afhænger af din ret til dagpenge, når du bliver ledig, og den ret afhænger af den løn, du får fra din arbejdsgiver, når du fratræder. Derfor kan det få stor betydning for din dækning, hvis du har indvilliget i at gå ned i løn/tid forinden – også selvom det måtte være midlertidigt.

Hvis du afskediges efter at have været omfattet af trepartsaftalen om lønkompensation, har det ingen betydning for din dækning, da du under hjemsendelsen har modtaget fuld løn.
Særligt for dig, der skulle starte i nyt job  ...

Særligt for dig, der skulle starte i nyt job ...


Hvordan er jeg stillet, hvis min nye arbejdsgiver udskyder eller vil annullere begyndelsestidspunkt for mit nye job?
Hvis der allerede er indgået/underskrevet en ansættelseskontrakt med en fastsat startdato, kan arbejdsgiver ikke lovligt bare udskyde denne dato. Du har som ansat krav på at starte i ansættelsen – og i hvert fald få løn fra den pågældende dato.

Hvis din arbejdsgiver ikke vil betale løn fra den oprindelige, planlagte startdato, er det i princippet misligholdelse af jeres aftale, som du kan tilegne sig som en væsentlig misligholdelse og hæve ansættelsesforholdet. For mere information skal du kontakte din HK-afdeling.
Særligt for elever ...

Særligt for elever ...


Du skal følge instruks fra din arbejdsgiver og skole.

Hvad er mine rettigheder i forhold til skoleophold?
Alle skoler og institutioner for ungdomsuddannelser og videregående uddannelser holder lukket fra fredag den 13. marts og foreløbigt frem til 10. maj 2020. Det betyder dog ikke at du ikke kan modtage undervisning.

Som elev på skole eller institution bliver du sendt hjem. Din skole eller uddannelsesinstitution skal i videst muligt omfang afholde digital undervisning i den lukkede periode.

Du vil fortsat være i gang med din uddannelse og skoleperiode. Du er ikke fritstillet, og du skal derfor modtage din sædvanlige løn. Du skal ikke arbejde i din praktikvirksomhed, så længe du er på skoleophold, selvom det sker ved fjernundervisning.
 
Hvad gør jeg, hvis skolen aflyser planlagte skoleophold?
Hvis skolen aflyser planlagte skoleophold, skal du stille din arbejdskraft til rådighed for din arbejdsgiver. Du skal følge den instruks, der kommer fra din arbejdsgiver.

Jeg er næsten færdig med min uddannelse og kan måske ikke nå at komme på et nyt skoleforløb inden, hvad gør jeg?
Du tager kontakt til skolen, når de åbner igen. Din uddannelsesaftale skal formentligt forlænges.

Jeg kan ikke gennemføre min fagprøve inden, min uddannelsesaftale udløber, hvad gør jeg?
Du tager kontakt til skolen. Din uddannelsesaftale skal muligvis forlænges. I nogle tilfælde kan skolen lave et administrativt uddannelsesbevis.

Kan jeg risikere en ophævelse af min uddannelsesaftale?
Hvis du har været ansat i mere end 3 måneder, er din uddannelsesaftale uopsigelig. I de første 3 måneder er du i prøvetiden, og din uddannelsesaftale kan opsiges uden varsel. Er du ude over de 3 måneders prøvetid, så kan din uddannelsesaftale kun ophæves i helt særlige tilfælde. Det er vores opfattelse, at der ikke er tale om en berettiget ophævelse, hvis du ophæves som følge af økonomiske årsager i virksomheden, medmindre din arbejdsgiver lukker virksomheden (eller går konkurs) og samtidig har gjort alt for at finde en ny elevplads til dig. Det er en konkret vurdering, om din uddannelsesaftale berettiget kan ophæves, og du skal derfor kontakte din lokale HK-afdeling, hvis det sker.

Må min praktikvirksomhed fravige kravene om tilstedeværelse af oplæringsansvarlige i den periode, hvor nødlovgivningen gælder, i takt med at flere og flere faglærte sygemeldes/hjemsendes/sendes i karantæne?
Der må ikke planlægges med, at du lades alene uden oplæringsansvarlige og heller ikke i disse tider. Men der kan aktuelt opstå situationer, hvor det ikke kan undgås. Det må vurderes i den konkrete situation, om det er forsvarligt, og du skal derfor kontakte din lokale HK-afdeling. Det er vigtigt, at du ikke bliver pålagt et ansvar, som overstiger dit aktuelle kompetenceniveau, og du skal have kontakt til din oplæringsansvarlige telefonisk/digitalt for vejledning. Det har derfor betydning, hvor langt du er nået i dit oplæringsforløb, og hvilke arbejdsfunktioner du kan arbejde med.

Der er dog disse grundlæggende retningslinjer vedtaget af de faglige udvalg inden for de respektive uddannelser:

Kontorelever uanset speciale
Elever må ikke lades alene uden oplæringsansvarlige. Eleven må ikke systematisk lades alene som led i en bemandingsplan for praktikstedets personale, men da der kan opstå situationer, hvor eleven må lades alene ved den uddannelsesansvarliges eller de øvrige kontoransattes fravær, fastsættes følgende retningslinjer: - Som hovedregel skal eleven være mindst muligt alene, men der kan dog accepteres et fravær på indtil 5 timer pr. uge, hvor eleven lades alene. Større fravær kan ikke accepteres.

Handelsassistentelever
Elever må ikke lades alene. Eleven må ikke systematisk lades alene som led i en bemandingsplan for praktikstedets personale.

Tandklinikassistentelever
Der må ikke planlægges med, at eleven arbejder alene, hvorfor der skal være en oplærings-/uddannelsesansvarlig til stede i elevens daglige arbejdstid. For hver elev skal der være uddannet personale (tandlæger og tandklinikassistenter) i minimum 32 timer pr. uge. Af disse 32 timer skal minimum 22 timer være tandlægetimer. På klinikker uden andet personale end én tandlæge kan der dog ansættes en elev, hvis tandlægen er beskæftiget minimum 24 timer pr. uge.

Kan jeg arbejde hjemme i den periode, hvor nødlovgivningen gælder?
Det må vurderes i den konkrete situation, om oplæringen kan foregå via tæt telefonisk/digitalt kontakt mellem dig og den oplæringsansvarlige. Det må tages med i vurderingen, hvor langt du er nået i dit oplæringsforløb og dine forudsætninger for at udføre arbejdet.

Må jeg deltage i opgaver i virksomheden, som er uddannelsen uvedkommende?
Din praktikvirksomhed må kun undtagelsesvis pålægge dig arbejde, som ikke har et uddannelsesmæssigt sigte og kun under forudsætning af, at uddannelsens mål kan nås inden for den aktuelle uddannelsestid. I det omfang at også din praktikvirksomheds faglærte i den periode, hvor nødlovgivningen gælder, bidrager til løsning af arbejdsfunktioner uden for deres normale arbejdsområde, vil du i samme begrænsede omfang kunne deltage i løsningen af disse opgaver. Det er dog under forudsætning af, at det prioriteres, at du får mulighed for at arbejde med de funktioner, som er relevante for at nå målene for din uddannelse inden for den aftalte uddannelsestid.

Kan vi fravige praktikmålene?
Inden for flere af de merkantile uddannelser er praktikplanen baseret på et ”pointsystem”, hvor din praktikvirksomhed, og du har sammensat praktikplanen ud fra en række obligatoriske og valgfrie praktikmål/arbejdsfunktioner.

Det kan blive nødvendigt at justere sammensætningen af valgfrie praktikmål for at nå målene for uddannelsen inden for uddannelsestiden, og både du og din praktikvirksomhed må bidrage til eventuelle nødvendige justeringer af praktikplanen. Det er dog en forudsætning, at målene for uddannelsens stadig nås, og der kan ikke udstedes uddannelsesbevis, hvis målene ikke er nået. Hvis uddannelsen er tæt på afslutning, bør målene for uddannelsen stadig kunne nås inden for den aftalte uddannelsestid, og hvis du endnu ikke er nået langt i dit uddannelsesforløb, bør et eventuelt efterslæb i oplæringen kunne indhentes senere i uddannelsesforløbet ved en ændret/mere intensiv oplæring.

Må den mundtlige prøve i forbindelse med fagprøven gennemføres online i den periode, hvor nødlovgivningen gælder?
Ja. Fagprøven skal så vidt muligt gennemføres, og den mundtlige eksamen kan for nogle gennemføres online i den periode, hvor nødlovgivningen gælder. De nærmere rammer for online gennemførelse af den mundtlige eksamen er ved at blive afklaret.

Min fagprøve-uge er blevet fremrykket, hvad er mine rettigheder?
Det er skolen, der fastlægger skoleperioderne (og skriveugen), og dermed kan skolen også ændre placeringen af perioden. Hvis skolen vil ændre, skal den dog sikre sig, at du har gennemført arbejdsopgaven og dermed har grundlag for at gå i gang med at udarbejde dokumentationen.
Særligt for bureauvikarer ...

Særligt for bureauvikarer ...


Kan jeg opsiges?
Det afhænger af din kontrakt og evt. af den overenskomst, der dækker din ansættelse. Hvis din ansættelse er omfattet af en overenskomst, kan der være et opsigelsesvarsel alt afhængig af din anciennitet. Kontakt din lokale HK-afdeling for mere information.

Kan jeg hjemsendes uden løn?
Vi arbejder på en løsning af denne situation. Først og fremmest skal du – gerne på skrift – meddele bureauet, at du stiller din arbejdskraft til rådighed. Der vil snarest muligt komme nyt herom og denne FAQ vil blive opdateret så snart, der er afgørende nyt.

Kan bureauet varsle mig på ferie?
Der vil være tale om en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde af, om din arbejdsgiver kan varsle ferie. Du anbefales derfor at tage kontakt til din lokale HK-afdeling, hvis din arbejdsgiver varsler ferie. Som regel gælder der samme varslingsregler for feriefridage.

Hvad hvis jeg bliver syg?
Du skal sygemelde dig, som du plejer. Det afhænger af din kontrakt og evt. overenskomst om, du har ret til løn under sygdom. Kontakt din lokale HK-afdeling for nærmere rådgivning. 
Særligt for fleksjobbere  ...

Særligt for fleksjobbere ...


Jeg er ansat i fleksjob – hvordan er jeg stillet?
Som ansat i fleksjob følger din ansættelse overenskomstens regler. Hvis der ikke er en overenskomst på ansættelsesområdet, fastsættes arbejdsvilkårene efter aftale mellem dig og din arbejdsgiver, og er der en relevant sammenlignelig overenskomst på området, tages der udgangspunkt i denne. Du er således dækket af reglerne i overenskomster og de lokale aftaler, der er på arbejdspladsen. Der kan være behov for, at man på arbejdspladserne forholder sig til den enkelte ansatte og dennes helbredsmæssige situation, og at man – hvis der ikke er regler herom i overenskomsterne – lokalt aftaler sig frem til en løsning for den enkelte.
Tag kontakt til din lokale HK-afdeling, hvis din arbejdsgiver kræver din tilstedeværelse på arbejdspladsen, og du er utryg ved at møde op på grund af din helbredsmæssige tilstand.

Hvis du er fleksjobber – kan du så blive pålagt ekstraarbejde?
Hvis du er fleksjobber, skal den fleksjobaftale, der er lavet med din arbejdsgiver og din hjemkommune overholdes, også i denne særlige periode. Du skal derfor ikke sige ja til mere, end dine begrænsninger tillader. Du kan heller ikke pålægges mere, end dine begrænsninger tillader.

Hvis du oplever, at din arbejdsgiver ikke overholder din fleksjobsaftale, skal du kontakte din HK-afdeling.

Jeg er fleksjobber – hvordan er jeg stillet ved hjemsendelse?
Hvis du er ansat i fleksjob og blevet hjemsendt, skal du tage kontakt til din fagforening og til kommunen, da du enten har ret til løn og fleksløntilskud eller til ledighedsydelse – forudsat at de almindelige betingelser for ledighedsydelse i øvrigt er opfyldt.

Særligt for tandklinikassistenter og lægesekretærer ...

Særligt for tandklinikassistenter og lægesekretærer ...


Jeg arbejder med stor kontakt til andre mennesker. Har jeg særlige rettigheder?
Når du arbejder som tandklinikassistent og lægesekretær, har du tæt kontakt til andre mennesker, og der er derfor nogle fysiske arbejdsmiljøforhold, som du og din arbejdsgiver skal tage for at mindske risikoen for smitte. Din arbejdsgiver har i henhold til gældende lovgivning pligt til at sikre et sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø. Det betyder blandt andet, at arbejdsgiveren altid skal sørge for at minimere eller begrænse risiko for smitte blandt medarbejderne, og sikre at dine arbejdsforhold er sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarligt.

Det betyder bl.a., at arbejdsgiveren skal sørge for at ...:
• Du ikke udsættes for sprøjt eller stænk af nogen art. Dvs. du skal have stillet personlige værnemidler til rådighed f.eks. maske og/ skærmvisir foran ansigtet.
• Du kan skifte handsker hyppigt.
• Du ikke sidder eller står i fastlåste arbejdsstillinger. Dvs. at du skal have mulighed for at variere dine arbejdsstillinger, og fx bevæge dig og/eller holde tilstrækkeligt med pauser.
• At du kan udføre dine arbejdsopgaver med så stor afstand til klienten/patienten som muligt.

Din arbejdsgiver er også ansvarlig for, at du ikke udsættes for nogle sikkerheds- eller sundhedsmæssige risiko i dit psykiske arbejdsmiljø. Din arbejdsgiver skal derfor sørge for at ...:
• Der er balance mellem dine arbejdsopgaver, dine faglige kompetencer og ressourcer.
• Du informeres om risikofaren ved dit arbejde, og hvilke forholdsregler arbejdsgiveren tager for at mindske den.
• Du bliver instrueret i, hvordan du selv kan mindske risikoen, og hvilke forholdsregler du skal tage. Bl.a. skal du instrueres i brugen af de personlige værnemidler, du skal have stillet til rådighed til beskyttelse f.eks. skærmvisir.

De fleste informationer står på sundhedsmyndighedernes hjemmesider f.eks. Statens serum institut www.ssi.dk , og reglerne om arbejdsmiljø på Arbejdstilsynets hjemmeside: www.at.dk eller på HK.DK.

Som medlem kan du også læse den arbejdsmiljøvejledning, som HK Privat har lavet til tandklinikassistenter og lægesekretærer, ved at logge dig ind på MitHK og finde den under Branchesektionen Sundhed og Velvære (BSV).

Jeg har fået Corona-virus på arbejdet. Er det en arbejdsskade?
Det er ukendt, hvilke konsekvenser Corona-virus kan have på længere sigt, og sygdommen bør derfor anmeldes af egen læge til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Nå du er ansat i sundhedssektoren (f,eks. Tandplejen eller lægepraksis), skal du ikke påvise en konkret smittekilde. Hvis man er udsat for en risiko i sit arbejde, er det normalt tilstrækkeligt til, at man kan sandsynliggøre, at smitten er sket der.

Du kan læse mere her 
Særligt for freelancere ...

Særligt for freelancere ...


HK Privat har udgivet en selvstændig guide særligt for freelancere, som løbende bliver opdateret. Her kan du finde information om, hvad du som freelancer/selvstændig/honorarmodtager/løsarbejder har af muligheder for at få støtte, hvis du har mistet dine opgaver helt eller delvist i forbindelse med krisen.

Find vores guide til freelancere her
  t https://www.hk.dk/raadogstoette/freelancer/toolbox/coronaguide
Artiklen er opdateret 23. marts 2020