Danmark står i en helt ekstraordinær situation. Mange kommuner er allerede blevet pålagt opgaver, som kræver, at medarbejdere flyttes til kritiske funktioner med henblik på at få de nødvendige ressourcer til at løse opgaverne.

Det er baggrunden for, at HK Kommunal sammen med en række andre faglige organisationer har tilsluttet sig en fælleserklæring med arbejdsgiverne i KL. Erklæringen giver kommunerne mulighed for i den ekstraordinære situation at give medarbejderne andre opgaver i kritiske funktioner eller i tilknytning til kritiske funktioner. Også opgaver der ligger uden for overenskomstens område.

Det har været vigtigt for HK Kommunal, at erklæringen lægger op til, at det i så vid udstrækning som muligt skal ske efter lokale drøftelser med tillidsrepræsentanterne eller den lokale afdeling. Samt at der lægges op til, at den enkelte ansatte tages med på råd, og til at alle parter udviser stor fleksibilitet i den vanskelige situation. Samtidig har det været afgørende for HK Kommunal, at det selvfølgelig skal ske under hensyntagen til de ansattes sikkerhed og sundhed.

Indholdet i fælleserklæringen

For dig som ansat på HKs overenskomst i kommunen betyder fælleserklæringen:

  • At du som medarbejder i kommunen kan blive anvist opgaver i kritiske funktioner eller opgaver i tilknytning hertil, som ligger uden for dine normale opgaver og uden for overenskomstens område/fagområdet. Eksempelvis opgaver på et plejehjem.
  • Du kan også blive bedt om at skulle arbejde på andre tidspunkter eller andre steder, end du plejer.
  • Hvis du i denne situation får opgaver på et andet overenskomstområde, skal du ikke skifte overenskomst. Du vil fortsat være omfattet af din nuværende HK-overenskomst. Det betyder også, at honorering af overarbejde, weekendarbejde, natarbejde m.v. sker efter HK-overenskomsten, medmindre andet aftales lokalt.
  • Både KL og HK Kommunal opfordrer til, at medarbejdere, der skal varetage andre opgaver, får den nødvendige oplæring og instruktion, så borgere og ansatte sikres bedst muligt. Parterne opfordrer også til, at medarbejderne i videst muligt omfang tages med på råd.

Lokale drøftelser med tillidsrepræsentanten

Formanden for HK Kommunal Lene Roed fremhæver, at det har været helt afgørende for HK Kommunal, at der lægges op til, at ændringerne skal ske i et godt samarbejde med fleksibilitet fra alle sider og med høj grad af inddragelse af den ansatte.

- Med fælleserklæringen er der dog hjemmel til, at kommunen om nødvendigt kan beordre medarbejderne til at varetage funktioner uden for overenskomstens område. Det skal naturligvis ske under hensyn til den ansattes sikkerhed og sundhed, ligesom der skal tages de fornødne hensyn til risikogrupper, siger formanden.

Nødvendigt vidtgående skridt

- Jeg ved, at nogle af jer kan blive urolige over, om I kan håndtere eventuelle nye opgaver, og derfor er der også lagt vægt på, at man får nødvendig instruktion og oplæring. Jeg håber og tror på, at I kan finde gode lokale løsninger, som sikrer den fornødne tryghed, og så vi samtidig får håndteret de ekstreme udfordringer, hele samfundet står i. Jeg har allerede hørt, at rigtig mange af jer byder jer til i forhold til nye akutte opgaver. Det har kæmpe betydning for, at vi kommer igennem krisen. Tusind tak for det, siger Lene Roed.

Fælleserklæringen gælder til og med maj, hvor der vil blive taget stilling til situationen igen.

Læs hele fælleserklæringen her.

HUSK: Du kan altid kontakte din tillidsrepræsentant, hvis du har brug for det.