Corona udgør igen et problem i Danmark – og der er iværksat yderligere restriktioner, som også påvirker uddannelsesområdet.

Det betyder, at al skoleundervisning på ungdomsuddannelsesområdet og på videregående niveau som udgangspunkt foregår hjemme via digitale platforme.

Hvis du er elev i en virksomhed og enten arbejder hjemme eller i virksomheden, er det vigtigt, at du stadig har tæt kontakt til din oplæringsansvarlige – fysisk eller virtuelt.

Forholdene kan stadig hurtigt ændre sig, og du skal derfor sørge for at holde dig løbende orienteret om forholdene på din arbejdsplads og din skole. Det kan også være en god idé, at du holder dig opdateret på din HK-sektors hjemmeside eller i din lokale HK-afdeling. Hvis du møder fysisk på din arbejdsplads, anbefaler Sundhedsstyrelsen i øvrigt, at du lader dig teste én gang om ugen.

Bemærk, at elever med ”særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov” kan møde til fysisk undervisning på skolen. Du bør kontakte din skole, hvis du mener, du har særlige behov.

I det følgende kan du læse om forhold, der evt. gælder dig.

Artiklen er opdateret 27. januar 2021
Pga. corona kan det for tiden være ekstra svært at finde en læreplads.

Derfor vil det indtil 1. marts være muligt at påbegynde dit hovedforløb i skolepraktik. Hvis du ikke kan finde en læreplads, skal du derfor kontakte din skole – eller en naboskole – og høre om muligheden for at blive optaget i skolepraktik.

Hvis du senere finder en læreplads i en virksomhed, tager du resten af dit hovedforløb der.
Alle skoler udbyder som udgangspunkt alle fag som fjernundervisning. 

Skolerne kan gøre dette på forskellig vis, og enkelte skoler kan også pga. sygdom eller tekniske udfordringer være nødt til at aflyse. I den situation kan det være, at en skole henviser dig til undervisning på en anden skole, men som udgangspunkt gennemføres al undervisning på din egen skole. Det er skolen, der er lukket for elever – ikke undervisningen.

Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål, så kontakt din skole eller din uddannelsesansvarlige. Skolerne svarer på henvendelser via telefon eller mail, selvom der ikke er adgang til skolen for elever.

Hvis undervisningen viser sig umulig at gennemføre, skal du henvende dig hos din arbejdsgiver og stå til rådighed for denne. Du er ikke fritstillet, selvom undervisningen aflyses. Derfor modtager du også din sædvanlige løn.

Som udgangspunkt skal du arbejde med din fagprøve som normalt. Det kan blive nødvendigt at ændre på din problemformulering eller dit emne, så det bedre passer til de nuværende forhold – og det vil der være udvidet mulighed for i denne ekstraordinære situation. Det er dog vigtigt, at du afstemmer dette med skolen og din uddannelsesansvarlige på praktikstedet.

Hvis du er hjemsendt og derfor ikke kan gennemføre f.eks. dataindsamling opfordres du alligevel til at færdiggøre opgaven med hjælp fra dine lærere og dit praktiksted. Det kan sagtens være, at du kan afslutte din opgave ved hjælp af fiktive data, som understøtter, at du kan vise din faglighed.

Selve fagprøven er som udgangspunkt fritaget for restriktioner, men kan om muligt gennemføres digitalt – altså via Skype, Teams, Zoom eller andet. 

Er det - af den ene eller anden grund - ikke muligt for dig at afslutte dit uddannelsesforløb som planlagt, kan du i særlige tilfælde tale med din virksomhed om forlængelse af uddannelsesaftalen. Det kan også være, at det faglige udvalg, der er knyttet til din uddannelse, er med i beslutningen. Du skal altså være opmærksom på, at du ikke alene kan bestemme, at aftalen skal forlænges. En forlængelse kan normalt kun komme på tale, hvis der er væsentlige dele af din uddannelse, som har været påvirket af corona-nedlukningen, eller hvis du er så sent i uddannelsesforløbet, at der ikke er rimelig grund til at formode, at det tabte kan hentes ind.
Hvis du ikke kan blive enig med din praktikvirksomhed, har du mulighed for at klage. Kontakt dog din lokale HK-afdeling, inden det når så vidt.

Som udgangspunkt skal alt arbejde – også selv om det foretages i hjemmet – være relevant for din uddannelse. Selv om det kan være svært, er det altså din og dit praktiksteds opgave at sikre, at du stadig arbejder med opgaver, som passer til de praktikmål, der gælder for din uddannelse. 
Det skal være muligt for dig at få hjælp og vejledning fra den oplæringsansvarlige, selv om du arbejder hjemme. Du skal altså kunne få kontakt med din oplæringsansvarlige via telefon, Skype eller andet. Mail kan også gå, hvis der er relativt kort svartid.

Det er også vigtigt, at du ikke bliver sat til at løse opgaver eller bliver pålagt et ansvar, som ikke svarer til dit kompetenceniveau. Kontakt først dit praktiksted for en dialog om dette, men det kan også være, du skal snakke med din lokale HK-afdeling, hvis du synes, det bliver for svært at arbejde hjemme med de opgaver, du bliver stillet af praktikstedet.

Flere skoler arbejder på, at du kan gennemføre flere skoleophold (virtuelt), mens du er hjemsendt. 

Kontakt din skole, hvis du mener, det er relevant for dig.
Praktikvirksomheden må kun undtagelsesvis pålægge dig arbejde, som ikke har et uddannelsesmæssigt sigte og kun under forudsætning af, at uddannelsens mål kan nås inden for den aktuelle uddannelsestid.

I det omfang at også praktikvirksomhedens faglærte i den periode, hvor nødlovgivningen gælder, bidrager til løsning af arbejdsfunktioner uden for deres normale arbejdsområde, vil du som elev i samme begrænsede omfang kunne deltage i løsning af disse opgaver. Det er dog under forudsætning af, at det prioriteres, at du får mulighed for at arbejde med de funktioner, som er relevante for at nå målene for din uddannelse inden for den aftalte uddannelsestid. 

Inden for flere af de merkantile uddannelser er praktikplanen baseret på et ”pointsystem”, hvor praktikvirksomhed og elev har sammensat praktikplanen ud fra en række obligatoriske og valgfrie praktikmål/arbejdsfunktioner. 

Det kan som nævnt tidligere blive nødvendigt at justere sammensætningen af valgfrie praktikmål for at nå målene for uddannelsen inden for uddannelsestiden. Det skal du gøre sammen med din skole og din praktikvirksomhed. Det er dog en forudsætning, at målene for uddannelsen stadig nås, og der kan ikke udstedes uddannelsesbevis, hvis målene ikke er nået. 

Hvis du næsten er færdig med din uddannelse, bør målene stadig kunne nås inden for den aftalte uddannelsestid. Til gengæld har du, hvis du næsten lige er begyndt på din uddannelse, formentlig mulighed for at indhente uddannelsens mål senere i uddannelsesperioden.

Hvis du er skolepraktikelev, er du også blevet hjemsendt – og du skal derfor løse de opgaver, som din skole giver dig. Der gælder som udgangspunkt de samme regler for dig, som for de elever, der er i praktik i en virksomhed.

Den særlige gunstige trepartsaftale om lønkompensation, som kom på plads i foråret 2020, udløb 31. december 2020.

Det er dog efterfølgende aftalt, at virksomhedernes refusion af din løn under skoleophold hæves med 7 % fra og med 2021. Tal evt. med din skole eller lokale HK-afdeling om dette.

Find din HK-afdeling her
Hvis du har været ansat i mere end 3 måneder, er din uddannelsesaftale uopsigelig. I de første 3 måneder er du i prøvetid, og din uddannelsesaftale kan opsiges uden varsel. Regeringen og arbejdsmarkedets parter har dog aftalt, at din prøveperiode suspenderes (altså holder pause), hvis du bliver hjemsendt pga. corona-krisen i løbet af din aftales første 3 måneder.

Er du ude over de 3 måneders prøvetid, så kan din uddannelsesaftale kun ophæves i helt særlige tilfælde. Aftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter søger også at støtte virksomheder økonomisk (ved at støtte udgiften til din løn), så virksomheden i mindre grad er nødt til at opsige elever under corona-krisen. Hvis du hører om, at virksomheden overvejer at opsige din uddannelsesaftale, kan du tale med din virksomhed om muligheden for lønkompensation; Det er ikke sikkert, de er opmærksomme på denne ordning. 

Det er vores opfattelse, at der ikke er tale om en berettiget ophævelse, hvis du ophæves som følge af økonomiske årsager i virksomheden, medmindre din arbejdsgiver lukker virksomheden (eller går konkurs) og samtidig har gjort alt for at finde en ny elevplads til dig. Det er en konkret vurdering, om din uddannelsesaftale berettiget kan ophæves, og du skal derfor kontakte din lokale HK-afdeling, hvis det sker.