COVID-19 er på retur, og i flere og flere virksomheder og offentlige institutioner er medarbejderne på vej tilbage til deres arbejdspladser. Det betyder også, at du som elev vil opleve en tilværelse, der gradvist nærmer sig det normale.

Der er dog stadig forhold, som du skal være opmærksom på. HK har samlet dem i en oversigt her.

Forholdene kan stadig hurtigt ændre sig. Du skal derfor sørge for at holde dig løbende orienteret om forholdene på din arbejdsplads og din skole. Det kan også være en god idé, at du holder dig opdateret på din HK-sektors hjemmeside eller i din lokale HK-afdeling.

 
Artiklen er opdateret 02. juni 2020
Pga. corona kan det for tiden være ekstra svært at finde en praktikplads. Som en del af en aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter er der blevet sat ekstra fokus på det praktikpladsopsøgende arbejde, ligesom der er sendt ekstra finansiering til skolepraktikcentrene.

Tidligere har der været en måneds karensperiode, hvor du efter endt grundforløb ikke kunne begynde i skolepraktik. Men den karensperiode er midlertidig suspenderet. Du kan derfor i resten af 2020 begynde i skolepraktik umiddelbart efter din grundforløbsafprøvning og efter det studiekompetencegivende år på eux’en.
Hvis du går på en uddannelse med kvote eller i ny mesterlære har det ikke tidligere været muligt for dig at begynde i skolepraktik. Men regeringen og arbejdsmarkedets parter har aftalt, at der ekstraordinært oprettes skolepraktik for ny mesterlære-elever, der evt. mister deres praktikplads pga. corona og elever på uddannelser, der er dimensioneret med kvote. Det er med andre ord som udgangspunkt muligt for alle elever på erhvervsuddannelserne at komme i skolepraktik.
Al undervisning er genåbnet, så det er nu muligt igen at deltage fysisk i undervisningen på skolen. På skolen skal du naturligvis følge de hygiejneanvisninger, du bliver præsenteret for, for der er stadig regler for f.eks. afstand, afspritning osv.

Du skal som udgangspunkt arbejde med din fagprøve som normalt. Det gælder også, selvom du har haft svært ved at indsamle data o.l. i løbet af en evt. hjemsendelse. Tal med din praktikansvarlige eller dine lærere på skolen om eventuel ændring af problemformulering, hvis data ikke er eller har været tilgængelige.

Er det – af den ene eller anden grund – ikke muligt for dig at afslutte dit uddannelsesforløb som planlagt, kan du i særlige tilfælde tale med din virksomhed om forlængelse af uddannelsesaftalen. Det kan også være, at det faglige udvalg, der er knyttet til din uddannelse, er med i beslutningen. Du skal altså være opmærksom på, at du ikke alene kan bestemme, at aftalen skal forlænges. Hvis du ikke kan blive enig med din praktikvirksomhed, har du mulighed for at klage. Kontakt dog din lokale HK-afdeling, inden det når så vidt.

Som udgangspunkt skal alt arbejde – også selv om det foretages i hjemmet – være relevant for din uddannelse. Selv om det kan være svært, er det altså din og dit praktiksteds opgave at sikre, at du stadig arbejder med opgaver, som passer til de praktikmål, der gælder for din uddannelse. 
Det skal være muligt for dig at få hjælp og vejledning fra den oplæringsansvarlige, selv om du arbejder hjemme. Du skal altså kunne få kontakt med din oplæringsansvarlige via telefon, Skype eller andet. Mail kan også gå, hvis der er relativt kort svartid.

Det er også vigtigt, at du ikke bliver sat til at løse opgaver eller bliver pålagt et ansvar, som ikke svarer til dit kompetenceniveau. Kontakt først dit praktiksted for en dialog om dette, men det kan også være, du skal snakke med din lokale HK-afdeling, hvis du synes, det bliver for svært at arbejde hjemme med de opgaver, du bliver stillet af praktikstedet.

Flere skoler arbejder på, at du kan gennemføre flere skoleophold (virtuelt), mens du er hjemsendt. 

Kontakt din skole, hvis du mener, det er relevant for dig.
Praktikvirksomheden må kun undtagelsesvis pålægge dig arbejde, som ikke har et uddannelsesmæssigt sigte og kun under forudsætning af, at uddannelsens mål kan nås inden for den aktuelle uddannelsestid.

I det omfang at også praktikvirksomhedens faglærte i den periode, hvor nødlovgivningen gælder, bidrager til løsning af arbejdsfunktioner uden for deres normale arbejdsområde, vil du som elev i samme begrænsede omfang kunne deltage i løsning af disse opgaver. Det er dog under forudsætning af, at det prioriteres, at du får mulighed for at arbejde med de funktioner, som er relevante for at nå målene for din uddannelse inden for den aftalte uddannelsestid. 

Inden for flere af de merkantile uddannelser er praktikplanen baseret på et ”pointsystem”, hvor praktikvirksomhed og elev har sammensat praktikplanen ud fra en række obligatoriske og valgfrie praktikmål/arbejdsfunktioner. 

Det kan som nævnt tidligere blive nødvendigt at justere sammensætningen af valgfrie praktikmål for at nå målene for uddannelsen inden for uddannelsestiden. Det skal du gøre sammen med din skole og din praktikvirksomhed. Det er dog en forudsætning, at målene for uddannelsen stadig nås, og der kan ikke udstedes uddannelsesbevis, hvis målene ikke er nået. 

Hvis du næsten er færdig med din uddannelse, bør målene stadig kunne nås inden for den aftalte uddannelsestid. Til gengæld har du, hvis du næsten lige er begyndt på din uddannelse, formentlig mulighed for at indhente uddannelsens mål senere i uddannelsesperioden.

Alle aktiviteter i forhold til skolepraktikken er genåbnet

Ja, praktikvirksomheden kan få et tilskud til dig som elev, hvis praktikvirksomheden pga. corona-krisen står overfor at varsle afskedigelser af mindst 30 pct. af deres medarbejdere eller mindst 50 medarbejdere. Ordningen er blevet udvidet til at gælde resten af 2020.

Tilskuddet til praktikvirksomheden er afhængig af din ansættelsesaftale, men du modtager din helt almindelige løn.
 
Under skoleophold udbetales refusionen til din praktikvirksomhed som sædvanligt af AUB. Denne refusion er som led i en aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter øget med 20 % i resten af 2020. 
 
Til forskel fra andre lønmodtagere, der udbetales lønkompensation for, er det ikke en betingelse, at du hjemsendes. Tværtimod er udgangspunktet, at din praktikvirksomhed beholder dig i din uddannelse i virksomheden. Du kan således kun hjemsendes, hvis det ikke er sundhedsmæssigt, driftsmæssigt eller uddannelsesmæssigt forsvarligt at fortsætte praktikken. F.eks. fordi din arbejdsplads er lukket, eller dine oplæringsansvarlige er sendt hjem.
 
En eventuel hjemsendelse fører ikke til forlængelse af din samlede uddannelsestid, medmindre dette indstilles af det faglige udvalg  f.eks. fordi du ikke kan nå at gennemføre fagprøven inden for uddannelsestiden. Læs mere om fagprøven under afsnittet "For dig, der arbejder med din fagprøve eller snart skal i gang" og på Uddannelsesnævnets hjemmeside.

Få mere at vide om fagprøven på Uddannelsesnævnets side

Hvis du er i prøvetid, så suspenderes denne i den periode, hvor du er omfattet af lønkompensationsordningen.
 
Kravet om, at du som elev skal afvikle 5 ferie- eller fridage i forbindelse med virksomhedens lønkompensation, gælder ikke længere. Elever, lærlinge og praktikanter er fritaget fra den regel med tilbagevirkende kraft fra d. 9. marts. Men hvis du pga. virksomhedens lønkompensation allerede har afholdt ferie- eller fridage, vil du som udgangspunkt ikke få dem tilbage – med mindre du og din arbejdsgiver aftaler det.
 
Kontakt din lokale HK-afdeling, hvis du har brug for hjælp eller er uenig med din arbejdsgiver i, hvad det betyder for dine feriedage, at kravet er fjernet.
 
Find din HK-afdeling her
 
Vær opmærksom på, at hvis du er ansat mellem den 1. juli 2019 eller den 30. april 2020, har du som elev, i forbindelse med at virksomheden holder lukket under ferie i tiden mellem 1. oktober og 30. april, ret til 5 dages betalt ferie.  

Hvis du har været ansat i mere end 3 måneder, er din uddannelsesaftale uopsigelig. I de første 3 måneder er du i prøvetid, og din uddannelsesaftale kan opsiges uden varsel. Regeringen og arbejdsmarkedets parter har dog aftalt, at din prøveperiode suspenderes (altså holder pause), hvis du bliver hjemsendt pga. corona-krisen i løbet af din aftales første 3 måneder.

Er du ude over de 3 måneders prøvetid, så kan din uddannelsesaftale kun ophæves i helt særlige tilfælde. Aftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter søger også at støtte virksomheder økonomisk (ved at støtte udgiften til din løn), så virksomheden i mindre grad er nødt til at opsige elever under corona-krisen. Hvis du hører om, at virksomheden overvejer at opsige din uddannelsesaftale, kan du tale med din virksomhed om muligheden for lønkompensation; Det er ikke sikkert, de er opmærksomme på denne ordning. 

Det er vores opfattelse, at der ikke er tale om en berettiget ophævelse, hvis du ophæves som følge af økonomiske årsager i virksomheden, medmindre din arbejdsgiver lukker virksomheden (eller går konkurs) og samtidig har gjort alt for at finde en ny elevplads til dig. Det er en konkret vurdering, om din uddannelsesaftale berettiget kan ophæves, og du skal derfor kontakte din lokale HK-afdeling, hvis det sker.