COVID-19 raser, men hvad betyder det for dig som elev og for din uddannelsesaftale? Og er du som elev omfattet af trepartsaftalen om lønkompensation?
 
Få svar på, hvilke regler der gælder for dig i denne vejledning.
 
Vejledningen gælder for alle elever på HK’s område. Der kan dog være særlige forhold, som er knyttet til den sektor, du er elev i (HK Stat, HK Kommunal, HK Handel eller HK Privat). Derfor skal du for en sikkerheds skyld også orientere dig på de enkelte sektorers hjemmesider.
 
Du skal også være opmærksom på, at forholdene kan ændre sig hurtigt, og derfor er det vigtigt, at du løbende holder dig orienteret her på siden, hos din arbejdsgiver og på din skole.

Du kan finde yderligere information på:
Uddannelsesnævnets hjemmeside 
FH's hjemmeside

 

For dig der er – eller skal - på skoleophold

Alle skoler udbyder som udgangspunkt alle fag som fjernundervisning. 

Skolerne kan gøre dette på forskellig vis, og enkelte skoler kan også pga. sygdom eller tekniske udfordringer være nødt til at aflyse. I den situation kan det være, at en skole henviser dig til undervisning på en anden skole, men som udgangspunkt gennemføres al undervisning på din egen skole. Det er skolen, der er lukket for elever – ikke undervisningen.

Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål, så kontakt din skole eller din uddannelsesansvarlige. Skolerne svarer på henvendelser via telefon eller mail, selvom der ikke er adgang til skolen for elever.

Hvis undervisningen viser sig umulig at gennemføre, skal du henvende dig hos din arbejdsgiver og stå til rådighed for denne. Du er ikke fritstillet, selvom undervisningen aflyses. Derfor modtager du også din sædvanlige løn.
 

For dig, der arbejder med din fagprøve eller snart skal i gang

Som udgangspunkt skal du arbejde med din fagprøve som normalt. Det kan blive nødvendigt at ændre på din problemformulering eller dit emne, så det bedre passer til de nuværende forhold – og det vil der være udvidet mulighed for i denne ekstraordinære situation. Det er dog vigtigt, at du afstemmer dette med skolen og din uddannelsesansvarlige på praktikstedet.

Hvis du er hjemsendt og derfor ikke kan gennemføre f.eks. dataindsamling opfordres du alligevel til at færdiggøre opgaven med hjælp fra dine lærere og dit praktiksted. Det kan sagtens være, at du kan afslutte din opgave ved hjælp af fiktive data, som understøtter, at du kan vise din faglighed.

Fagprøven gennemføres så vidt det overhovedet er muligt digitalt – altså via Skype, Teams, Zoom eller andet. Hvis du i helt særlige tilfælde ikke kan gennemføre selve afprøvningen digitalt, kan skolen udstede et fagprøvebevis baseret på dine tidligere skoleophold og de karakterer, du har fået der. Du er dermed sikret et uddannelsesbevis, som du kan bruge i forbindelse med optagelse på videregående uddannelse eller nyt job.

Er det - af den ene eller anden grund - ikke muligt for dig at afslutte dit uddannelsesforløb som planlagt, kan du i særlige tilfælde tale med din virksomhed om forlængelse af uddannelsesaftalen. Det kan også være, at det faglige udvalg, der er knyttet til din uddannelse, er med i beslutningen. Du skal altså være opmærksom på, at du ikke alene kan bestemme, at aftalen skal forlænges. Hvis du ikke kan blive enig med din praktikvirksomhed, har du mulighed for at klage. Kontakt dog din lokale HK-afdeling, inden det når så vidt.

Må skolen fremrykke skriveugen?

Det er skolen, der fastlægger skoleperioderne (og skriveugen), og dermed kan skolen også ændre placeringen af perioden. Hvis skolen vil ændre, skal den dog sikre sig, at du har gennemført arbejdsopgaven og dermed har grundlag for at gå i gang med at udarbejde dokumentationen. 

For dig der er hjemsendt til hjemmearbejde

Som udgangspunkt skal alt arbejde – også selv om det foretages i hjemmet – være relevant for din uddannelse. Selv om det kan være svært, er det altså din og dit praktiksteds opgave at sikre, at du stadig arbejder med opgaver, som passer til de praktikmål, der gælder for din uddannelse. 
Det skal være muligt for dig at få hjælp og vejledning fra den oplæringsansvarlige, selv om du arbejder hjemme. Du skal altså kunne få kontakt med din oplæringsansvarlige via telefon, Skype eller andet. Mail kan også gå, hvis der er relativt kort svartid.

Det er også vigtigt, at du ikke bliver sat til at løse opgaver eller bliver pålagt et ansvar, som ikke svarer til dit kompetenceniveau. Kontakt først dit praktiksted for en dialog om dette, men det kan også være, du skal snakke med din lokale HK-afdeling, hvis du synes, det bliver for svært at arbejde hjemme med de opgaver, du bliver stillet af praktikstedet.

Flere skoler arbejder på, at du kan gennemføre flere skoleophold (virtuelt), mens du er hjemsendt. 
Kontakt din skole, hvis du mener, det er relevant for dig.

For dig hvis opgaver har ændret sig pga. udbruddet af COVID-19

Praktikvirksomheden må kun undtagelsesvis pålægge dig arbejde, som ikke har et uddannelsesmæssigt sigte og kun under forudsætning af, at uddannelsens mål kan nås inden for den aktuelle uddannelsestid.

I det omfang at også praktikvirksomhedens faglærte i den periode, hvor nødlovgivningen gælder, bidrager til løsning af arbejdsfunktioner uden for deres normale arbejdsområde, vil du som elev i samme begrænsede omfang kunne deltage i løsning af disse opgaver. Det er dog under forudsætning af, at det prioriteres, at du får mulighed for at arbejde med de funktioner, som er relevante for at nå målene for din uddannelse inden for den aftalte uddannelsestid. 
Inden for flere af de merkantile uddannelser er praktikplanen baseret på et ”pointsystem”, hvor praktikvirksomhed og elev har sammensat praktikplanen ud fra en række obligatoriske og valgfrie praktikmål/arbejdsfunktioner. 

Det kan som nævnt tidligere blive nødvendigt at justere sammensætningen af valgfrie praktikmål for at nå målene for uddannelsen inden for uddannelsestiden. Det skal du gøre sammen med din skole og din praktikvirksomhed. Det er dog en forudsætning, at målene for uddannelsen stadig nås, og der kan ikke udstedes uddannelsesbevis, hvis målene ikke er nået. 
Hvis du næsten er færdig med din uddannelse, bør målene stadig kunne nås inden for den aftalte uddannelsestid. Til gengæld har du, hvis du næsten lige er begyndt på din uddannelse, formentlig mulighed for at indhente uddannelsens mål senere i uddannelsesperioden.
 

For dig, der er i skolepraktik

Hvis du er skolepraktikelev, er du også blevet hjemsendt – og du skal derfor løse de opgaver, som din skole giver dig. Der gælder som udgangspunkt de samme regler for dig, som for de elever, der er i praktik i en virksomhed.

Er jeg som elev omfattet af trepartsaftalen om lønkompensation?

Ja, praktikvirksomheden kan få et tilskud til dig som elev, hvis praktikvirksomheden pga. corona-krisen står overfor at varsle afskedigelser af mindst 30 pct. af deres medarbejdere eller mindst 50 medarbejdere. Tilskuddet til praktikvirksomhed er på 90 pct. af din løn, men du modtager din helt almindelige løn.
 
Under skoleophold udbetales refusionen til din praktikvirksomhed som sædvanligt af AUB.
 
Til forskel fra andre lønmodtagere, der udbetales lønkompensation for, er det ikke en betingelse, at du hjemsendes. Tværtimod er udgangspunktet, at din praktikvirksomhed beholder dig i din uddannelse i virksomheden. Du kan således kun hjemsendes, hvis det ikke er sundhedsmæssigt, driftsmæssigt eller uddannelsesmæssigt forsvarligt at fortsætte praktikken, f.eks. fordi din arbejdsplads er lukket, eller dine oplæringsansvarlige er sendt hjem.
 
En eventuel hjemsendelse fører ikke til forlængelse af din samlede uddannelsestid, medmindre dette indstilles af det faglige udvalg, f.eks. fordi du ikke kan nå at gennemføre fagprøven inden for uddannelsestiden. Læs mere om fagprøven ovenfor og på Uddannelsesnævnets hjemmeside (link nederst).
 
Hvis du er i prøvetid, så suspenderes denne i den periode, hvor du er omfattet af lønkompensationsordningen.
 
I den periode, hvor virksomheden får kompensation for din løn, skal du afvikle 5 fridage efter samme regler som lønmodtagere, der er hjemsendt med løn.
 
Vær opmærksom på, at hvis du er ansat mellem den 1. juli 2019 eller den 30. april 2020, har du som elev, i forbindelse med at virksomheden holder lukket under ferie i tiden mellem 1. oktober og 30. april, ret til 5 dages betalt ferie. 
 

Kan jeg risikere en ophævelse af min uddannelsesaftale?

Hvis du har været ansat i mere end 3 måneder, er din uddannelsesaftale uopsigelig. I de første 3 måneder er du i prøvetid, og din uddannelsesaftale kan opsiges uden varsel. Regeringen og arbejdsmarkedets parter har dog aftalt, at din prøveperiode suspenderes (altså holder pause), hvis du bliver hjemsendt pga. corona-krisen i løbet af din aftales første 3 måneder. Er du ude over de 3 måneders prøvetid, så kan din uddannelsesaftale kun ophæves i helt særlige tilfælde. Aftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter søger også at støtte virksomheder økonomisk (ved at støtte udgiften til din løn), så virksomheden i mindre grad er nødt til at opsige elever under corona-krisen. Hvis du hører om, at virksomheden overvejer at opsige din uddannelsesaftale, kan du tale med din virksomhed om muligheden for lønkompensation; Det er ikke sikkert, de er opmærksomme på denne ordning. 

Det er vores opfattelse, at der ikke er tale om en berettiget ophævelse, hvis du ophæves som følge af økonomiske årsager i virksomheden, medmindre din arbejdsgiver lukker virksomheden (eller går konkurs) og samtidig har gjort alt for at finde en ny elevplads til dig. Det er en konkret vurdering, om din uddannelsesaftale berettiget kan ophæves, og du skal derfor kontakte din lokale HK-afdeling, hvis det sker.