FOTO: COLOURBOX

HK Handel har samlet en række spørgsmål og svar til dig, der er elev og berørt af coronakrisen. Denne Q&A forholder sig primært omkring elevspørgsmål med fokus på merkantile uddannelser. Der tages udgangspunkt i generelle fortolkninger, og der kan derfor være konkrete situationer, hvor fortolkningen vil være en anden. 

Husk at tage fat i din lokale HK-afdeling, hvis du har konkrete spørgsmål til netop din situation. 

 

Er jeg som elev omfattet af trepartsaftalen om lønkompensation? 
Ja. Praktikvirksomheden kan få et tilskud til dig som elev, hvis praktikvirksomheden pga. corona risen står overfor at varsle afskedigelser af mindst 30 pct. af deres medarbejdere eller mindst 50 medarbejdere. Tilskuddet til praktikvirksomhed er på 90 pct. af din løn.

Under skoleophold udbetales refusionen til din praktikvirksomhed som sædvanligt af AUB. Det er en forudsætning, at du som elev modtager din normale løn.

Til forskel fra andre lønmodtagere, der udbetales lønkompensation for, er det ikke en betingelse at du hjemsendes. Tværtimod er udgangspunktet, at din praktikvirksomhed fastholder sit uddannelsesansvar, og at du derfor skal fortsætte din uddannelse i virksomheden. Du kan således kun hjemsendes, hvis det ikke er sundhedsmæssigt, driftsmæssigt eller uddannelsesmæssigt forsvarligt at fortsætte praktikken, fx fordi din arbejdsplads er lukket, eller dine oplæringsansvarlige er sendt hjem.

En eventuel hjemsendelse fører ikke til forlængelse af din samlede uddannelsestid, medmindre dette indstilles af det faglige udvalg, fx fordi du ikke kan nå at gennemføre fagprøven inden for uddannelsestiden.

Hvis du er i prøvetid, så suspenderes denne, i perioden hvor du er omfattet af lønkompensationsordningen.

Du får din sædvanlige løn, og der er pr. 1. maj 2020 ikke længere noget krav om, at eleven/lærlingen afvikler 5 fridage.

 

Hvad er mine rettigheder i forhold til skoleophold?
Alle skoler og institutioner for ungdomsuddannelser og videregående uddannelser holder lukket fra fredag den 13. marts og foreløbigt indtil den 13. april.

Som elev på skole eller institution bliver du sendt hjem. Din skole eller uddannelsesinstitution skal i videst muligt omfang afholde digital undervisning i den lukkede periode.

Skolerne kan gøre dette på forskellig vis, og enkelte skoler kan også pga. sygdom eller tekniske udfordringer være nødt til at aflyse. I den situation kan det være, at en skole henviser dig til undervisning på en anden skole, men som udgangspunkt gennemføres al undervisning på din egen skole. Det er skolen, der er lukket for elever – ikke undervisningen.

Du vil fortsat være i gang med din uddannelse og skoleperiode. Du er ikke fritstillet, og du skal derfor modtage din sædvanlige løn.
Hvad gør jeg, hvis skolen aflyser planlagte skoleophold?
Hvis skolen aflyser planlagte skoleophold, skal du stille din arbejdskraft til rådighed for din arbejdsgiver. Du skal følge den instruks, der kommer fra din arbejdsgiver.
Kan jeg risikere en ophævelse af min uddannelsesaftale?
Hvis du har været ansat i mere end 3 måneder, er din uddannelsesaftale uopsigelig. I de første 3 måneder er du i prøvetiden, og din uddannelsesaftale kan opsiges uden varsel.

Er du ude over de 3 måneders prøvetid, så kan din uddannelsesaftale kun ophæves i helt særlige tilfælde.

Det er vores opfattelse, at der ikke er tale om en berettiget ophævelse, hvis du ophæves som følge af økonomiske årsager i virksomheden, medmindre din arbejdsgiver lukker virksomheden (eller går konkurs) og samtidig har gjort alt for at finde en ny elevplads til dig. Det er en konkret vurdering, om din uddannelsesaftale berettiget kan ophæves, og du skal derfor kontakte din lokale HK-afdeling, hvis det sker.
Må min praktikvirksomhed fravige kravene om tilstedeværelse af oplæringsansvarlige i den perisode, hvor nødlovgivningen gælder - i takt med, at flere og flere faglærte sygemeldes/hjemsendes?
Der må ikke planlægges med, at du lades alene uden oplæringsansvarlige og heller ikke i disse tider. Men der kan aktuelt opstå situationer, hvor det ikke kan undgås. Det må vurderes i den konkrete situation, om det er forsvarligt, og du skal derfor kontakte din lokale HK-afdeling.

Det er vigtigt, at du ikke bliver pålagt et ansvar, som overstiger dit aktuelle kompetenceniveau, og du skal have kontakt til din oplæringsansvarlige telefonisk/digitalt for vejledning. Det har derfor betydning, hvor langt du er nået i dit oplæringsforløb, og hvilke arbejdsfunktioner du kan arbejde med.
Kan jeg arbejde hjemme i den periode, hvor nødlovgivningen gælder? 
Det må vurderes i den konkrete situation, om oplæringen kan foregå via tæt telefonisk/digital kontakt mellem dig og den oplæringsansvarlige. Det må tages med i vurderingen, hvor langt du er nået i dit oplæringsforløb og dine forudsætninger for at udføre arbejdet.

Udgangspunktet er, at alt arbejde – også selv om det foretages i hjemmet – skal være relevant for din uddannelse. Selv om det kan være svært, er det altså din og dit praktiksteds opgave at sikre, at du stadig arbejder med opgaver, som passer til de praktikmål, der gælder for din uddannelse.

Det skal være muligt for dig at få hjælp og vejledning fra den oplæringsansvarlige, selv om du arbejder hjemme. Du skal altså kunne få kontakt med din oplæringsansvarlige via telefon, Skype eller andet. Mail kan også gå, hvis der er relativt kort svartid.

Det er også vigtigt, at du ikke bliver sat til at løse opgaver eller bliver pålagt et ansvar, som ikke svarer til dit kompetenceniveau. Kontakt først dit praktiksted for en dialog om dette, men det kan også være, du skal snakke med din lokale HK-afdeling, hvis du synes, det bliver for svært at arbejde hjemme med de opgaver, du bliver stillet af praktikstedet.

Flere skoler arbejder på, at du kan gennemføre flere skoleophold (virtuelt), mens du er hjemsendt. Kontakt din skole, hvis du mener, det er relevant for dig.
Min fagprøve-uge er blevet fremrykket. Hvad er mine rettigheder?
Det er skolen, der fastlægger skoleperioderne (og skriveugen), og dermed kan skolen også ændre placeringen af perioden. Hvis skolen vil ændre, skal den dog sikre sig, at du har gennemført arbejdsopgaven, og dermed har grundlag for at gå i gang med at udarbejde dokumentationen.

 

Det er skolen, der fastlægger skoleperioderne (og skriveugen), og dermed kan skolen også ændre placeringen af perioden. Hvis skolen vil ændre, skal den dog sikre sig, at du har gennemført arbejdsopgaven og dermed har grundlag for at gå i gang med at udarbejde dokumentationen.Det er skolen, der fastlægger skoleperioderne (og skriveugen), og dermed kan skolen også ændre placeringen af perioden. Hvis skolen vil ændre, skal den dog sikre sig, at du har gennemført arbejdsopgaven og dermed har grundlag for at gå i gang med at udarbejde dokumentationen.

Jeg er i gang med at gennemføre den arbejdsopgave, der danner grundlag for fagprøven, men er blevet hjemsendt. Hvad gør jeg? 
Du vil kunne gennemføre fagprøven som planlagt, også selvom du er hjemsendt fra din praktikvirksomhed.
Du bedømmes efter gældende regler udelukkende på din mundtlige præstation til den mundtlige prøve, og derfor kommer det ikke dig til skade, at der måtte mangle mindre elementer i den planlagte arbejdsopgave, og at der evt. ikke kan indsamles alle planlagte data mv. Du kan i din dokumentation/fagprøverapport beskrive, hvor langt du var nået i forhold til problemformuleringen forud for nedlukningen.

Fagprøveugen, der omfatter den mundtlige eksamen, er en skoleperiode, og dermed får din praktik virksomheden AUB-godtgørelse svarende til 1 uge.
Den mundtlige prøve kan gennemføres online.
Hvad gør jeg, hvis de oplæringsansvarlige er sendt hjem i fagprøveugen?  
Hvis de oplæringsansvarlige hjemsendes som led i den midlertidige lønkompensationsordning, må skolen i nødvendigt omfang yde dig vejledning og støtte under fagprøveugen, hvor du udarbejder din dokumentation.

Hvis du er hjemsendt i henhold til den midlertidige lønkompensationsordning, kan du deltage i skoleperioder, og virksomheden får AUB-godtgørelser i disse uger i stedet for lønkompensation. Fagprøveugen skal derfor gennemføres som planlagt, og den afsluttes med den mundtlige prøve (evt. online).
Hvad gør jeg, hvis jeg endnu ikke er i gang med at gennemføre den arbejdsopgave, der danner grundlag for fagprøven, eller jeg kun lige var startet på den, men der stadigvæk er oplæringsansvarlige på arbejde?  
Hvis du ikke kan gennemføre fagprøven som planlagt i problemformuleringen, fordi du f.eks. ikke kan indsamle de data, som eleven havde regnet med, eller du ikke kan gennemføre en planlagt salgsopstilling, må problemformuleringen justeres.

Hvis de oplæringsansvarlige fortsat arbejder, vil din problemformulering kunne justeres til at tage højde for konsekvenserne af nedlukningen, dvs. at arbejdsopgaven måske i højere grad må basere sig på planlægning frem for gennemførelse.

Du gennemfører kalkulationer, indsamling af data i virksomheden, spørgeundersøgelse hos kolleger, udarbejder forslag til optimering af arbejdsprocesser mv. i det omfang, at det er muligt.

Når arbejdsopgaven er afsluttet, kan du gennemføre fagprøveugen som planlagt og afslutte med den mundtlige prøve. Du bedømmes udelukkende på baggrund af den mundtlig præstation ved prøven.

Fagprøveugen, der omfatter den mundtlige eksamen, er en skoleperiode, og dermed får virksomheden AUB-godtgørelse svarende til 1 uge.
Hvad gør jeg, hvis jeg endnu ikke er gået i gang med at gennemføre den arbejdsopgave, der danner grundlag for fagprøven, eller jeg kun lige var startet på den, men de oplæringsansvarlige er sendt hjem?
Hvis alle de oplæringsansvarlige og du hjemsendes som led i den midlertidige lønkompensationsordning, må du godt stadig arbejde under hjemsendelsen, men du vil formentlig ikke kunne udføre en arbejdsopgave forud for den mundtlige eksamen, da du ikke vil kunne søge vejledning og bistand hos dine oplæringsansvarlige og få data mv. fra kolleger.

Skolen må i disse tilfælde hjælpe dig med at udarbejde en problemformulering på baggrund af en mere fiktiv case – og naturligvis gerne baseret på din praktikvirksomhed og dit praktikforløb forud for hjemsendelsen. Du benytter i disse tilfælde fagprøveugen til at dokumentere, hvordan du ville løse casen, og den afsluttes også stadig med en mundtlig prøve. Skolen må i fornødent omfang fravige sine sædvanlige krav til dokumentation/eksaminationsgrundlag, hvor skolen kan erstatte praktiske elementer med mundtlige/skriftlige elementer.

Skolen kan som forberedelse til denne lidt mere fiktivt baserede fagprøve tilbyde dig og praktikvirksomheden en skoleperiode med et valgfrit specialefag/erhvervsrettet påbygning, og de faglige udvalg anbefaler at benytte f.eks. følgende valgfrie specialefag, der er knyttet til de respektive uddannelser:

• Detail: 9992 Projektskrivning, 9993 Præsentationsteknik og personlig fremtræden
• Event: 45989 Udarbejdelse af projektrapporter, 35058 Præstationsteknik og personlig fremtræden
• Handel: 10154 Præsentation og formidling, 10137 Innovative arbejdsprocesser og projekter
• Kontor: 15847 Struktur i administrative problemstillinger I og 15848 Struktur i administrative problemstillinger II
• Selvom du er hjemsendt i henhold til den midlertidige lønkompensationsordning, kan du deltage i skoleperioder, og virksomheden får AUB-godtgørelse i disse uger i stedet for lønkompensation.

Fagprøveugen skal gennemføres som planlagt, og den afsluttes med den mundtlige prøve (evt. online).
Hvordan gennemføres fagprøve?
Fagprøven gennemføres så vidt det overhovedet er muligt digitalt – altså via Skype, Teams, Zoom eller andet. Hvis du i helt særlige tilfælde ikke kan gennemføre selve afprøvningen digitalt, kan skolen udstede et fagprøvebevis baseret på dine tidligere skoleophold og de karakterer, du har fået der. Du er dermed sikret et uddannelsesbevis, som du kan bruge i forbindelse med optagelse på videregående uddannelse eller nyt job.

Er det - af den ene eller anden grund - ikke muligt for dig at afslutte dit uddannelsesforløb som planlagt, kan du også i særlige tilfælde tale med din virksomhed om forlængelse af uddannelsesaftalen. Det kan også være, at det faglige udvalg, der er knyttet til din uddannelse, er med i beslutningen. Du skal altså være opmærksom på, at du ikke alene kan bestemme, at aftalen skal forlænges. Hvis du ikke kan blive enig med din praktikvirksomhed, har du mulighed for at klage. Kontakt dog din lokale HK-afdeling, inden det når så vidt.
For dig, der er i skolepraktik
Hvis du er skolepraktikelev, er du også blevet hjemsendt – og du skal derfor løse de opgaver, som din skole giver dig. Der gælder som udgangspunkt de samme regler for dig, som for de elever, der er i praktik i en virksomhed.
Hvor finder jeg reglerne? 
Du kan finde reglerne  på www.retsinformation.dk her: Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for erhvervsuddannelserne