Med kunstig intelligens og øget digitalisering i sagsbehandling bliver automatiserede mere og mere almindeligt.

Det sker fx ved at en myndighed indhenter oplysninger fra offentlige registre, der maskinelt sammenholdes med oplysninger i borgerens sag, og som tilsammen afgør, om borgeren er berettiget til den pågældende ydelse.

Den praksis benyttes blandt hos Udbetaling Danmark.

Men nu har Datatilsynet været på tilsyn – og har herefter rettet kritik mod Udbetaling Danmark.

Oplysning om logik, betydning og konsekvenser

Det sker, fordi myndighed er forpligtiget til at oplyse borgere om forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering og som minimum give meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for borgeren.

Og det har Udbetaling Danmark ikke gjort ved anmodninger om indsigt.

Reglen står beskrevet i forordningens artikel 15, stk. 1, litra h.

40 afgørelser kan klares per automatik

I et svar til Kommunalbladet – efter anmodning om aktindsigt – oplyser Udbetaling Danmark, at automatiserede afgørelser kan benyttes på en række sagsområder.

Det gælder blandt andet for ”stop af boligstøtte”, ”afgørelse om betalingsevnevurdering”, ”tilkendelse og efterregulering af børne-ungeydelse”, ”afgørelser om tilkendelse og størrelsen af folkepension” og mange flere.

I alt er der 40 situationer, hvor automatiserede afgørelser kan benyttes, oplyser Udbetaling Danmark.

Her er hvad Udbetaling Danmark skriver til HK

Under iagttagelse af de forvaltningsretlige regler og øvrig regulering i relevant faglovgivning kan Udbetaling Danmark, træffe automatiske afgørelser, hvis sagen er egnet til det. ’Egnet’ vil blandt andet sige sager, hvor alle de nødvendige oplysninger er tilgængelige, ingen af oplysningerne giver anledning til yderligere undersøgelser, der ikke skal udøves et skøn, borgeren ikke er kommet med bemærkninger og/eller sagen ikke i øvrigt falder ud til manuel behandling. De automatiske afgørelser kan træffes i følgende situationer:

Opkrævning

 • Afgørelse om betalingsevnevurdering, herunder afgørelse om henstand, modregningsordning eller afdragsordning
 • Afgørelse om overdragelse af krav til inddrivelse hos Gældsstyrelsen

Boligstøtte

 • Bevilling, ændret bevilling og årlig beregning af boligstøtte
 • Genberegning
 • Efterregulering af boligstøtte (årlig)
 • Stop af boligstøtte

Familieydelse

 • Tilkendelse af børne- og ungeydelse
 • Tilkendelse af flerbørnetilskud
 • Tilkendelse af børnetilskud til enlige
 • Tilkendelse af ordinært børnetilskud til pensionister
 • Tilkendelse af særligt børnetilskud til pensionister
 • Tilkendelse af særligt børnetilskud ved én eller ingen forældre
 • Tilkendelse af særligt børnetilskud til eneadoptanter
 • Stop af børnetilskud til enlige ved besvarelse af årlig enligerklæring
 • Efterregulering af børne- og ungeydelse
 • Midlertidigt børnetilskud

International sygesikring

 • Udstedelse af EU-sygesikringskort.

Begravelseshjælp

 • Udbetaling af minimumsbegravelseshjælp til borgere født før 1. april 1957

Barsel

 • Tilkendelse/bevilling hvor borger/virksomhed opfylder alle, de for barsel, fastsatte krav.

Pension

 • Afgørelser om tilkendelse og størrelsen af folkepension.
 • Omregning af varmetillæg pga. ændret tillægsprocent.
 • Afgørelse om formue pr. 1/1, hvis borgerens formue allerede er oplyst, herunder afgørelse om ældrecheck.
 • Afgørelser om ændret opgørelse af formuen til brug for kommunens tilkendelse af helbredstillæg
 • Afgørelse om mediecheck
 • Afgørelse om opsat pension
 • Årlig kontrol af beskæftigelseskrav
 • Afgørelse om ventetillæg mv. ved ophør af opsat pension
 • Afgørelse om stop af udbetaling af pension pga. dødsfald samt opgørelse af evt. tilbagebetalingskrav
 • Årlig foreløbig beregning af pensionen for kalenderåret incl. opgørelse af borgerens tillægsprocent
 • Månedlig omregning af pensionen i løbet af kalenderåret pga. ændrede indtægter
 • Afgørelse om omregning af pensionen pga. ændringer i de personlige forhold
 • Afgørelse om årlig regulering af pensionen - efterregulering
 • Lovbestemt genoptagelse af efterregulering pga. ændret årsopgørelse med mere end 25.000 kr.
 • Afgørelse om berettigelse og størrelse af efterlevelsespension
 • Afgørelse med ny beregning af pension, f.eks. pga. ændringer i de personlige forhold.

Fleksydelse

 • Automatisk udmeldelse af fleksydelsesordningen, hvis borgere er mere end 30 år ved tilgang til fleksjob, og borgeren på Udbetaling Danmarks opfordring ikke kommer med de nødvendige, yderligere oplysninger
 • Automatisk tilmelding til fleksydelsesordningen, hvis borgere er under 30 år ved tilgang til fleksjob, og ikke på opfordring er kommet med bemærkninger
 • Automatisk tilmelding til fleksydelseordningen for borgere over 30 år ved tilgang til fleksjob, og de nødvendige, yderligere oplysninger modtages
 • Automatisk modregning i fleksydelse for manglende betaling af fleksydelsesbidrag
 • Automatisk afgørelse ved overgang fra Fleksydelse til Folkepension