På en del områder er Danmark så småt ved at genåbne, og vi ved, at det kan give udfordringer nogle steder. Der har også gennem hele perioden været en del uafklarede spørgsmål, som HK Kommunal sammen med de øvrige fagforeninger løbende har presset på for at få klarhed over fra regering og myndigheder. Der er dog fortsat uafklarede problemstillinger, som vi stadig venter på afklaring af.

Vores faglige eksperter har samlet dette overblik, som vi tænker kan være relevant for jer at være opdateret på.

Og så vil jeg igen benytte lejligheden til at sige 1000 tak til jer alle for den store indsats. Det har ikke været let at være tillidsrepræsentant i denne tid med så mange uafklarede spørgsmål, og samtidig er nye aftaler dumpet ned, så I ikke har kunnet forberede jer. Jeres indsats som tillidsrepræsentanter har ikke kun betydning for medlemmerne, men for at hele samfundet kan køre i denne tid. Så igen må jeg bare sige: tak fordi I er her endnu.

De bedste hilsner fra

Lene Roed
Formand

 

Mulighed for at kunne udskyde ferie
Folketinget har vedtaget en hastelov, der giver mulighed for, at ferie kan udskydes, hvis væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt i forbindelse med Covid-19. Forhandlingsfællesskabet har i samarbejde med KL og Danske Regioner udarbejdet en fælles forståelse af loven.

Loven giver hjemmel til, at ferie, som ikke kan afholdes i ferieåret, udskydes til den efterfølgende afholdelsesperiode. Udskydelsen kan enten ske ved aftale mellem lønmodtager og arbejdsgiver eller efter pålæg fra arbejdsgiveren. Økonomiske tab for lønmodtageren som følge af udskydelsen skal erstattes af arbejdsgiveren.

Det er vigtigt at fremhæve, at der skal være tale om, at arbejdsgiver foretager en konkret vurdering i forhold til en konkret medarbejder.
 
Udfordringer med risikogrupper
Der har været en del usikkerhed om, hvordan man skal forholde sig, hvis man som medarbejder helbredsmæssigt er i en risikogruppe, eller ens nærmeste er det, og man derfor er bekymret for at møde på arbejdet.

Helt overordnet gælder, at det beror på en konkret lægefaglig vurdering, som skal foretages af ens egen læge.

Hvis lægen vurderer, at der er en konkret risiko forbundet med arbejdet, skal den pågældende medarbejder kontakte sin arbejdsgiver for at finde en løsning, der fjerner risikoen. Det kunne være hjemmearbejde eller særlige foranstaltninger på arbejdspladsen. Det er vigtigt, at medarbejderen kontakter arbejdsgiveren og ikke bare undlader at møde op.

Det er arbejdsgiveren, der skal sørge for et sikkert arbejdsmiljø, så den enkelte kan udføre arbejdet uden risiko for sundheden. Men som sagt er det den praktiserende læge, der ud fra en konkret lægefaglig vurdering afgør, om der er en konkret risiko forbundet med arbejdet for den enkelte, som der skal tages særligt hensyn til.
 
Covid-19 som arbejdsskade
 
Der har også været en del uklarhed om reglerne for covid-19 som arbejdsskade, men en ny udmelding fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fredag slog fast, at sundhedspersonale og andre faggrupper med tæt borgerkontakt, der medfører risiko for smitte, ikke skal bevise, at konkret smitte med corona er sket på jobbet.

De nye retningslinjer kom efter kritik fra en række faglige organisationer blandt andet HK Kommunal, der fandt det urimeligt, at alle ansatte skulle pålægges en stor bevisbyrde i forbindelse med smitte.

I alle tilfælde er det en konkret vurdering, om sygdommen kan anerkendes som arbejdsskade. Den endelige vejledning er på vej, og her vil det fremgå mere præcist, hvilke kriterier der skal være opfyldt for at få erstatning.

Som tingene står i øjeblikket, er der ingen, der med sikkerhed ved, om corona kan give varige skader hos de, der bliver ramt. HK Kommunal anbefaler derfor, at man for at være på den sikre side anmelder mulig arbejdsrelateret coronasmitte som arbejdsskade.

Hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der er den myndighed, som træffer afgørelser efter arbejdsskadeloven, har man indtil nu modtaget 20 anmeldelser af forskellige sager relateret til corona. Det gælder smitte med sygdommen, men også sager om allergi som følge af brug af værnemidler. Men man vurderer, at antallet af sager kan vokse hurtigt.

Læs HK Kommunals nyhed om nye regler for erstatning til smittede med corona.
Arbejde uden for overenskomstområdet
Mange steder har genåbningen af skoler og daginstitutioner betydet, at medarbejdere fra andre områder – for eksempel HK’ere – er blevet bedt om at træde til. Vi har eksempler på, at tandklinikassistenter bidrager med viden om og overholdelse af hygiejneregler i institutioner, og at andre faggrupper også er trådt til med rengøring og en ekstra hånd til børnene i det omfang, det almindelige personale ikke kan følge med. Vi har også eksempler på, at medlemmer har været i oplæring i hjemmeplejen med henblik på at kunne træde til, hvis der skulle blive brug for det i forbindelse med corona-smitten. Mange steder er det gået godt, men vi har også steder, hvor det har givet problemer.

Det er vigtigt, at I som tillidsrepræsentanter opfordrer til, at der er en lokal dialog, og at denne også så vidt muligt sker inden, det bliver sat i værk. De ansatte bør så vidt muligt tages med på råd for eksempel ved håndtering af medarbejdere fra risikogrupper. Endvidere bør der sikres fornøden oplæring. Det gælder også, når der er tale om rengøring. Det kan eksempelvis være et AMU-kursus af en dags varighed som dette, der tages som fjernundervisning.
Selvom det kan være svært at være i kontakt med jeres medlemmer i disse dage, så vær meget gerne opmærksom på at få videreformidlet dialog og eventuelle lokale aftaler om flytning til andre områder.

Som tidligere skrevet er der aftalt fælleserklæringer med både KL og Danske Regioner, der giver mulighed for, at medarbejdere kan blive bedt om at arbejde uden for deres normale områder i denne tid. Aftalerne kan læses her:

Fælleserklæring - Coronavirus: Stor gensidig fleksibilitet, hurtighed og vilje til at finde smidige løsninger - centralt og lokalt (Linket er udløbet pr 26/1 2022)

Coronavirus: Nødvendigt med løbende dialog - både centralt og lokalt
 
Nyvalg af tillidsrepræsentanter
Forhandlingsfællesskabet og KL har drøftet situationer vedrørende nyvalg af tillidsrepræsentanter, hvor tillidsrepræsentanten er valgt med en bestemt ”slut-dato”. Det vil sige, at der i anmeldelsen til arbejdsgiveren er anført, at tillidsrepræsentanten er valgt frem til en konkret og på forhånd fastsat dato. Parterne er enige om, at hvis der ikke kan afholdes nyvalg grundet corona-situationen, fortsætter den hidtil valgte tillidsrepræsentant i hvervet og fastholder sit funktionstillæg samt sin opsigelsesbeskyttelse, selv om valgperioden er udløbet. Dette er gældende indtil den 31. maj 2020, hvorefter parterne vurderer, om der er behov for forlængelse.

Den enkelte kommune kan stille som forudsætning, at tillidsrepræsentanten eller dennes organisation giver underretning til arbejdsgiver om, at der ikke foretages nyvalg, og at tillidsrepræsentanten derfor fortsætter i hvervet. I HK Kommunal er det dog den almindelige praksis, at tillidsrepræsentanter ikke anmeldes med en bestemt ”slut-dato”.
 
Syge børn
Flere børnefamilier har haft udfordringer i forhold til de skærpede retningslinjer for sygdom i institutioner, hvor man i denne situation blandt andet skal holde børnene hjemme to dage efter, at der har været symptomer. Problemstillingen er gældende for både privat ansatte og offentligt ansatte, og derfor arbejder Fagbevægelsens Hovedorganisation på en generel løsning for hele arbejdsmarkedet. Indtil den kommer har HK Kommunal opfordret arbejdsgiverne i kommuner og regioner til størst mulig fleksibilitet over for de børnefamilier, der får pasningsproblemer.

Læs HK Kommunals nyhed om udfordringer for børnefamilier


 

Vi arbejder på løsning af flere problematikker
Genåbningen indebærer flere problematikker, som vi i HK Kommunal arbejder på at få løst sammen med de øvrige faglige organisationer. Det gælder blandt andet behovet for et samarbejde med arbejdsgiverne om de udfordringer, der opstår, når arbejdspladser skal genåbne. Får I henvendelser om udfordringer, der fortsat er uafklarede, så kontakt jeres lokale afdeling eller følg med i vores katalog over spørgsmål og svar, som vi opdaterer løbende.

 

 

Billeder på sociale medier den 28. april – til støtte for frontpersonalet
Og så lige til sidst er det international arbejdsmiljødag den 28. april. Fagbevægelsens Hovedorganisation opfordrer til, at man på dagen deler billeder på sociale medier. Enten billeder af foranstaltninger imod corona eller ved at holde et skilt foran sig med teksten: Støt medarbejderne i frontlinjen. Hvis man ikke selv er i frontlinjen, kan man dele et billede af et lys – med samme tekst. Kampagnen skal give opbakning til dem, der i denne tid gør en massiv indsats, og I må meget gerne sprede budskabet. Hashtags er#støtfrontlinjen og #iwmd20 (står for international workers memorial day 2020).