Illustration: Tone Thoresen / koalitionen.dk *

Regeringen har som bekendt taget mange og vidtgående initiativer for at minimere smitte af coronavirus i Danmark. Det har haft konsekvenser for både borgere og ansatte i dansk erhvervsliv og vil formentlig have det et stykke ind i fremtiden. 

I forbindelse med den forsigtige genåbning af Danmark har myndighederne derfor lavet en række retningslinjer for dig, der er handelsansat, så vi fortsat kan tage de nødvendige hensyn til, at smittespredningen minimeres samtidig med, at flere borgere lige så stille vil begynde at genoptage deres normale handelsmønstre. 

Det er din chefs ansvar at indføre retningslinjerne, og dit ansvar at overholde dem. I HK Handel opfordrer til et godt samarbejde mellem ledelsen og ansatte, da situationen er uvant for alle. Implementering af retningslinjerne kan med fordel planlægges sammen med virksomhedens arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant. 

Til dig, der arbejder i butik

I forbindelse med genåbningen af Danmark vil flere butikker kunne åbne, og det forventes, at flere vil begynde at handlere mere som normalt. Arbejdstilsynet har derfor udarbejdet nogle retningslinjer, der både skal være med til at forhindre smitte samt gøre det mere trygt for dig at gå på arbejde og for kunder at handle. 

Indretning af butikkerne    
Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Er gulvarealet under 4 m2, kan der uanset 1. pkt. tillades adgang for 1 person. Gulvarealet i 1. pkt. opgøres væg til væg uanset inventar m.v.

Lokalerne skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for kunder og besøgende at holde af-stand til hinanden.

Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Informationsmaterialet nævnt i 1. pkt. offentliggøres af Sundhedsstyrelsen.

Det skal sikres, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Anbefalingerne nævnt i 1. pkt. offentliggøres af Sundheds-styrelsen.

Der skal så vidt muligt være vand og sæbe eller håndsprit tilgængeligt for kun-der og besøgende.
Tilrettelæggelse af arbejdet     
Arbejdspladsen bør så vidt muligt gennemgå sine processer for arbejdspladsens specifikke kundeydelser, så man mindsker tiden med tæt kontakt mellem serviceyder og kunde.

For medarbejdere, der tilhører en særlig risikogruppe, fx gravide, anbefales det, at ledelsen i dialog med den enkelte medarbejder laver en konkret og individuel vurdering med afsæt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer på området.
Indretning af arbejdspladsen
Butikker indrettes, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand. Den enkelte butik fastlægger egne retningslinjer for ophold i butikkerne, eks. afstandsmarkering ved kassen og hvor der kan opstå flaskehalse.

Eventuelle køkkener, frokoststuer eller kantiner bør indrettes hensigtsmæssigt, herunder lukning af buffet og sikring af tilstrækkelig afstand mellem borde i spiseafdeling og afstandsmarkering ved betalingsstationer. Indretningen skal tage højde for, at der ikke opstår kødannelse.

Butikker skal indrette vareudvalg mv. hensigtsmæssigt, fx undgå løssalg af slik mv.

Arbejdsgiverne opfordres til så vidt muligt at inddrage medarbejderne i planlæg-ningen af de konkrete tiltag ift. indretning af arbejdspladsen.
Adfærd og hygiejne
Alle medarbejdere skal oplyses om og overholde Sundhedsstyrelsens anbefalin-ger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
•  Medarbejderne vasker jævnligt hænder grundigt.
•  Der skal så vidt muligt være vand og flydende sæbe eller alkoholbaseret hånd-sprit tilgængeligt for alle ansatte og kunder. Der bør ikke være fælles håndklæ-der.
•  Virksomheden bør sikre grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, og lave en plan for rengøring og desinfektion (efter en konkret vurdering) af kontaktpunk-ter, herunder med særligt fokus på håndtag, gelændre, lyskontakter, bordover-flader, kasseapparater, dankortterminaler, computere og tablets, som hyppigt berøres af mange.
• Toiletter (både kunde- og medarbejdertoiletter) rengøres grundigt (efter en konkret vurdering), alle overflader afvaskes og kontaktpunkter desinficeres. Der skal være vand og flydende sæbe til rådighed. Der bør ikke være fælles håndklæder.
•  Der sikres rengøring af den enkelte arbejdsstation (fx kassen), når en medarbejder forlader arbejdsstationen, og en anden medarbejder skal overtage denne.
•  Der er  opmærksomhed på ankomst af leverandører, så de ikke skal lede efter en kontakt i butikken, og så der kan sikres tilstrækkelig afstand mellem leve-randører og medarbejdere.
•  Instruer leverandører af specialprodukter i forebyggelse af smitte, hvis de selv fylder produkter op i butikken.
Håndtering af sygdom og symptomer 
Ansatte bør ikke møde på arbejde, hvis de har milde symptomer, der kan tyde på COVID-19. Der bør ske rengøring af en syg medarbejders arbejdsstation umiddelbart efter identifikation af sygdom.

Ansatte må efter et sygdomsforløb først møde på arbejde igen 48 timer efter symptomer er ophørt.

Ansatte, hvis familie har symptomer eller er smittede, skal følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for ”nære kontakter”.
Informationsindsats
Der skal opsættes informationsmateriale om COVID-19 smittefare og anbefalinger til kunder om at holde afstand.
I øvrigt
•  Undgå direkte fysisk kontakt og tæt/langvarig kontakt mv.
•  Opsætte en fysisk barriere mellem personale og kunde i situationer, hvor an-sigt-til-ansigt kontakt indenfor 2 meter ikke kan undgås. Hvor muligt kan dette være en skærm af plastic eller glas, fx ved en betalingsdisk.
•  Opfordring til kunder om at handle alene.
•  Skiltning med max antal kunder i butikken.
•  Afstandsmarkeringer i butikkerne på gulvet.
•  Opfordring til kunderne om at benytte hele butikkens åbningstid, så handlen og kunderne spredes. 

Disse retningslinjer er udarbejdet af Arbejdstilsynet i samarbejde med Erhvervsministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Styrelsen for patientsikkerhed.

 

Til dig, der arbejder PÅ kontor

Arbejder du på kontor, har Arbejdstilsynet også en række retningslinjer til, hvordan du bedst passer på dig selv og dine kollegaer. 

Hvis du har brug for råd til din konkrete situation, kan du altid ringe til Arbejdstilsynets Call Center +45 7012 1288 eller din lokale HK-afdeling på +45 7011 4545.

Tilrettelæggelse af arbejdet
Virksomheden tilstræber, at en del af de ansatte fortsætter med hjemmearbejde en tid endnu. I den forbindelse skal det overvejes hvilke arbejdsopgaver/områder, som kan løses hjemmefra uden betydelig produktivitetsnedgang.

For medarbejdere, der tilhører en særlig risikogruppe, anbefales det at ledelsen i dialog med den enkelte medarbejder laver en konkret og individuel vurdering med afsæt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer på området.

• Arbejdet tilrettelægges, så der kan sikres afstand mellem medarbejderne, fx ved at sprede medarbejderne over flere lokaler, arbejde i skiftehold mv. Der bør som minimum være 2 meters afstand mellem medarbejderne.
• Arbejdet tilrettelægges, så det er muligt at have forskudte mødetider, så ikke for mange ansatte er på arbejde på samme tid, og så ikke for mange ansatte skal
bruge offentlig transport til og fra arbejde samtidig.
• Fysiske eksterne møder søges begrænset. Der gøres brug af digitale mødeløsninger. Der kan fordel holdes digitale møder også internt, når der afholdes møder med kolleger, man ikke normalt omgås med.
• Nødvendigheden af forretningsrejser, kursusaktivitet mv. overvejes nøje. Deltagelse på forretningsrejser, kurser, konferencer mv. bør i videst muligt omfang
ske virtuelt.
Indretning af arbejdspladsen
Lokaler indrettes, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand. Der fastlægges retningslinjer for ophold i storrum, brug af kantine, brug af mødelokaler,
deltagelse i fysiske møder mv.

Kantiner indrettes hensigtsmæssigt, herunder lukning af buffet, sikring af tilstrækkelig afstand mellem borde i spiseafdeling, afstandsmarkering ved betalingsstationer. Indretningen skal tage højde for, at der ikke opstår kødannelse. Der bør lukkes for siddende spisning i større virksomheders kantiner, hvor flere afdelinger kan mødes på tværs.
Adfærd og hygiejne
Alle medarbejdere overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

• Der fastlægges retningslinjer for håndtering af krav om afstand mv. ifm. sociale aktiviteter på arbejdspladsen.
• Alle medarbejdere oplyses om korrekt håndhygiejne (håndvask/håndsprit) og øvrig relevant hygiejne.
• Der er vand og sæbe og så vidt muligt håndsprit tilgængeligt for alle ansatte.
• Virksomheden sikrer grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, herunder med
særligt fokus på toilet, vask, håndtag, gelændre, bordoverflader mv., som hyppigt berøres af mange.
• Virksomheder, hvor medarbejderne ikke har faste arbejdsstationer, sikrer grundig rengøring af den enkelte arbejdsstation, når en medarbejder forlader arbejdsstationen, og en anden medarbejder skal overtage denne.
Håndtering af sygdom og symptomer
Ansatte møder ikke på arbejde, hvis de har milde symptomer, der kan tyde på COVID-19. På hver arbejdsplads skal ledelsen sikre, at der foreligger en instruks for håndtering af personer med symptomer på COVID-19. Der bør ske rengøring af en syg medarbejders arbejdsstation umiddelbart efter identifikation af sygdom.
• Ansatte, hvis familie har symptomer eller er smittede, skal følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for ”nære kontakter”.
•  Fsva. medarbejdere, der vender tilbage efter et sygdomsforløb, skal virksomheden følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for, hvornår man kan anses for at være smittefri.
•  I det omfang, der er tilgængelig testkapacitet, følges Sundhedsstyrelsens retningslinjer om COVID-19 test mhp. hurtig raskmelding. 
Informationsindsats
Der opsættes informationsmateriale om COVID-19 smittefare, herunder forventninger til de ansatte fsva. hygiejne, afstand mv.
 

Til dig, der arbejder på lager

Arbejdstilsynet har endnu ikke lavet retningslinjer specifikt til dig, der arbejder på lager. Til gengæld har Sundhedsstyrelsen en række generelle råd til danske arbejdspladser, som også gør sig gældende på lagerområdet. 

For at forebygge smitte blandt medarbejdere opfordrer Sundhedsstyrelsen til, at arbejdspladser følger de her retningslinjer og iværksætter følgende tiltag:

Hvad kan arbejdspladsen gøre?
• Sikrer, at der så vidt muligt, er håndsprit tilgængeligt ved alle indgange.
• Begrænser besøgstider, og sikrer at besøg ikke sker i fællesområder.
• Opfordrer besøgende til at blive væk, hvis de har symptomer på sygdom.
• Sikrer god udluftning i alle lokaler.
• Medarbejdere med symptomer på sygdom skal ikke komme på arbejde.
• Afholder færre og kortere møder og sikrer fysisk afstand mellem deltagere.
• Afholder flere telefon- eller videomøder.
• Er omhyggelige med rengøringen – både hjemme og på arbejdspladsen, herunder fokus på afspritning af telefoner, dørhåndtag, tablets, tastaturer m.v.
• Begrænser deling af mad, og undgår buffet. Portionsanret i stedet maden.
• Sikrer ekstra god hygiejne ved madlavning og anretning.
Hvad kan jeg som ansat gøre?
•  Vaske dine hænder tit og grundigt med vand og sæbe. Er du ikke i nærheden af vand og sæbe, kan du bruge håndsprit.
•  Hoste eller nyse i dit ærme – ikke i dine hænder.
•  Bruge handsker hvis du går ud.
•  Har du tegn på sygdom, også kun lette symptomer, skal du blive hjemme indtil du er rask.
•  Mindske den fysiske kontakt (håndtryk, kram og kys) og undgå sociale aktiviteter.
•  Midlertidigt undgå fritidsaktiviteter/sociale aktiviteter, hvor der er tæt kontakt med andre mennesker (f.eks. indkøb, shopping, fitness, kor, gymnastikhold, bridgeklub, familiearrangementer, besøge/besøg fra børnebørn).
•  Bede andre om at tage hensyn.

Du kan også hente disse råd som en flyer på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.