Kære arbejdsmiljørepræsentanter!

Selv om store dele af Danmark er lukket ned, skal arbejdsmiljøet stadig være i fokus på både den ”rigtige” arbejdsplads og derhjemme. Det har været specielle 5 uger, og det er slet ikke forbi endnu.

Der vil der være en del af jer, der fra næste uge bliver kaldt tilbage på arbejde - og også her er det afgørende, at I som arbejdsmiljørepræsentanter bliver inddraget.

Kollegernes og jeres fælles sikkerhed og sundhed skal have en høj prioritet, når virksomhederne og Danmark skal genstartes. Denne mail er sendt med viden om, at nogle af jer jo har været i arbejde hele tiden, andre hjemsendt og andre igen ligger et sted midt imellem.

Men vi vil være sikre på, at I føler jer ordentligt klædt på til både at blive taget med på råd, men også til at sige fra, når arbejdsmiljøet halter, selv om der naturligt er fokus på at sætte aktivitet og effektivitet meget højt, hvis der har været tæt på stilstand i længere tid.

Her på siden kan du læse mere om:

 • Indretning af kontorarbejdspladser
 • Arbejdspladsvurdering
 • Adfærd og hygiejne
 • Arbejdsskader

Vi håber, at vi kan hjælpe dig med at samle viden og klæde dig endnu bedre på til dit hverv. Hvis der i øvrigt er noget vi kan bistå dig med, må du endelig sige til.

Mange gode arbejdsmiljøhilsner

Anja C. Jensen
Sektornæstformand HK Privat

Forebyg coronasmitte

Arbejd fortsat hjemmefra

Selv om det private arbejdsmarked - på nær de tvangslukkede brancher - siden d. 14. april igen har haft muligheden for at møde fysisk ind på arbejdet, er hovedanbefalingen fortsat, at du og dine kolleger bør arbejde hjemmefra, så vidt det er muligt.

Læs myndighedernes anbefalinger for tilrettelæggelsen af arbejdet, og drøft mulighederne for hjemmearbejde.

Din arbejdsgiver har ansvaret

– samarbejd om opgaverne i arbejdsmiljøorganisationen
Når I skal til at begynde at møde fysisk ind på din arbejdsplads, skal det foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det er din arbejdsgiver, som har ansvaret for, at det sker, men som AMR indgår du som en naturlig samarbejdspartner, da det er en del af arbejdsmiljøorganisationens almindelige opgaver.

Det er din arbejdsgiver, som har ansvaret for en kortlægning af, hvorvidt der er risiko for, at du og dine kolleger kan blive udsat for påvirkninger, herunder Coronavirus, COVID-19, og hvis risici konstateres, er det igen din arbejdsgiverens pligt at forebygge smitterisikoen så effektivt som muligt. Det er blandt andet den planlægning, du som AMR kan have kloge input til. Orienter dig løbende i Sundhedsstyrelsens retningslinjer om at holde afstand og god adfærd, hygiejne og en høj rengøringsstandard. Har I ikke ekspertisen internt på egen arbejdsplads til at løse konstaterede risici, skal I sørge for at indhente hjælp eksternt.

Din arbejdsgiver har ansvaret for en grundig instruktion af dig og dine kolleger, og at der løbende føres tilsyn med arbejdet, så det foregår fuldt forsvarligt. Som AMR har du også her en opgave at løfte ved løbende give din arbejdsgiver besked om risici inden for det område, du dækker som arbejdsmiljørepræsentant.

Tag initiativ til at få gennemført en APV

Der skal foretages en arbejdspladsvurdering, når der sker ændringer i arbejdet, som har betydning for arbejdsmiljøet. Dette lovkrav er særligt aktuelt i denne tid. Gå derfor i dialog med din ledelse og de øvrige medlemmer i arbejdsmiljøorganisationen om at få gennemført en arbejdspladsvurdering, og tag udgangspunkt i myndighedernes anbefalinger i forhold til, hvad der skal være styr på ved tilrettelæggelsen af arbejdet, indretning af arbejdspladserne, Adfærdsregler, hygiejne og rengøring mv. (Se uddrag og i vedhæftede filer)

Få inspiration til APV arbejdet her

I det følgende afsnit kan du læse uddrag fra  myndighedernes Retningslinjer om ansvarlig indretning af kontorarbejdspladser mv. med henblik på en ansvarlig genåbning af Danmark i lyset af udbruddet af COVID-19.. 

Tilrettelæggelse af arbejdet

 • Virksomheden tilstræber, at en del af de ansatte fortsætter med hjemmearbejde en tid endnu. I den forbindelse skal det overvejes, hvilke arbejdsopgaver/områder som kan løses hjemmefra uden betydelig produktivitetsnedgang.
 • For personer, der har særlig risiko, anbefales det at ledelsen i dialog med den enkelte medarbejder laver en konkret og individuel vurdering med afsæt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer på området.
 • Arbejdet tilrettelægges, så der kan sikres afstand mellem medarbejderne efter de til enhver tid gældende anbefalinger om afstand fra Sundhedsstyrelse1, fx ved at sprede medarbejderne over flere lokaler, arbejde i skiftehold mv. Der bør som minimum være 1 meters afstand mellem medarbejderne. Der bør dog som udgangspunkt minimum være 2 meters afstand mellem medarbejdere i situationer, hvor der er øget risiko for dråbesmitte eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn. Det gælder fx aktiviteter med fysisk anstrengelse og ved ophold i lukkede rum med begrænset bevægelsesrum, dårlig udluftning m.v. fx kælderlokaler, skakter m.v.
 • Arbejdet tilrettelægges, så det er muligt at have forskudte mødetider, så ikke for mange ansatte er på arbejde på samme tid, og så ikke for mange ansatte skal bruge offentlig transport til og fra arbejde samtidig.
 • Fysiske eksterne møder søges begrænset. Der gøres brug af digitale mødeløsninger. Der kan fordel holdes digitale møder også internt, når der afholdes møder med kolleger, man ikke normalt omgås med. Arbejdstiden skal tilrettelægges inden for rammerne af relevant lovgivning, kollektive overenskomster mv.
 • Nødvendigheden af forretningsrejser, kursusaktivitet mv. overvejes nøje. Deltagelse på forretningsrejser, kurser, konferencer mv. bør i videst muligt omfang ske virtuelt.
 • Arbejdsgiverne opfordres til inddragelse af medarbejderne i planlægningen af de konkrete tiltag. Arbejdsgiverne skal som led i samarbejde om sikkerhed- og sundhed på arbejdspladsen inddrage medarbejdere i planlægningen af konkrete tiltag med betydning herfor. Hvor der findes en arbejdsmiljøorganisation, skal det ske med inddragelse af denne.

 

Indretning af arbejdspladsen

 • Lokaler indrettes, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand.
 • Virksomheden anbefales at fastlægge retningslinjer for ophold i storrum, brug af kantine, brug af mødelokaler, deltagelse i fysiske møder mv.
 • Kantiner indrettes hensigtsmæssigt, herunder lukning af buffet, sikring af tilstrækkelig afstand mellem borde i spiseafdeling, afstandsmarkering ved betalingsstationer. Indretningen skal tage højde for, at der ikke opstår kødannelse. Der bør lukkes for siddende spisning i større virksomheders kantiner, hvor flere afdelinger kan mødes på tværs.
 • Ved buffetservering skal der være særlig fokus på kontaktflader, herunder om der med fordel kan anvendes personlige redskabet, engangsredskaber eller portionsskåle ved servering.

 

Adfærd og hygiejne

 • Alle medarbejdere overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Virksomheden anbefales at fastlægge retningslinjer for håndtering af krav om afstand mv. i forbindelse med sociale aktiviteter på arbejdspladsen.
 • Alle medarbejdere oplyses om korrekt håndhygiejne (håndvask/håndsprit) og øvrig relevant hygiejne.
 • Der er vand og sæbe og så vidt muligt håndsprit (70-85 % alkohol) tilgængeligt for alle ansatte.
 • Virksomheden sikrer grundig rengøring og desinfektion af fælles kontaktpunkter efter konkret vurdering, herunder med særligt fokus på toilet, vask, håndtag, gelændere, bordoverflader mv., som hyppigt berøres af mange.
 • Virksomheder, hvor medarbejderne ikke har faste arbejdsstationer, sikrer grundig rengøring af den enkelte arbejdsstation, når en medarbejder forlader arbejdsstationen, og en anden medarbejder skal overtage denne.
 • I virksomheder med mange medarbejdere er det vigtigt, at virksomheden ikke blot orienterer medarbejderne om forholdsregler ifm. selve arbejdsfunktionen, men også ift. adfærd ifm. pausesituationer, så man undgår at være tæt ved eksempelvis kaffemaskinen og andre pausesteder. 

Uddrag af myndighedernes retningslinjer. Du kan læse den fulde tekst her

Hvileperiode og fridøgn – en fravigelse

Der er tilladt en fravigelse af bestemmelserne om hviletid og fridøgn, der dog kun kan tages i brug i forhold til konkrete arbejdsprocesser, som er ekstraordinært (en force majeure-bestemmelse) arbejdsbelastede på grund af coronavirussen (COVID-19). Er dette tilfældet, kan reglen om, at I som ansatte skal have en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer i døgnet og et ugentligt fridøgn, fraviges.

Det vil sige, at virksomheder, der kommer under et særligt arbejdsmæssigt pres på grund af corona-virussen - som fx beredskab på tandklinikker etc.- kan fravige 11-timers reglen, hvis det er nødvendigt for at opretholde deres aktiviteter.

Hvis din arbejdsplads kan gøre brug af force majeure-reglen, må der kun ske fravigelse af reglerne i nødvendigt omfang. Det vil sige kun i det omfang, det er nødvendigt for at opretholde den påkrævede drift.

Hvis din arbejdsplads fraviger reglerne, skal I som ansatte have kompenserende hvileperioder eller fridøgn, der svarer til det, I har mistet. De kompenserende hvileperioder og fridøgn skal gives snarest muligt, alternativt passende beskyttelse, fx ved ekstraordinære sikkerhedsforanstaltninger, arbejdsorganisatoriske eller administrative tiltag, herunder pauser og perioder med mindre belastende arbejde.

Fravigelsen skal kunne dokumenteres skriftligt over for arbejdsmiljøorganisationen/de ansatte og Arbejdstilsynet. Det betyder, at din arbejdsgiver skal være opmærksom på, at det skal være muligt at se, at der er sket fravigelse af hviletidsreglerne.

Force majeure-perioden for hviletidsreglerne gælder foreløbigt frem til den 10. maj 2020.

Særlige retningslinjer for ansatte, der arbejder i sundhedsvæsenet, herunder læge- og tandklinikker

Sundhedsstyrelsen har udstedt særlige retningslinjer for håndtering af corona-virus (COVID-19) i sundhedsvæsenet, herunder brug af værnemidler og andre forholdsregler. Dette gælder blandt andet for de af jer, som arbejder på læge- og tandklinikker.

Læs dem her:

Nationale infektionshygiejniske retningslinjer for tandklinikker
 

Anmeld fortsat arbejdsskader – også COVID-19

Skulle du eller en af dine kolleger opleve at blive syg af corona-virus, og det kan sandsynliggøres, at der har været en smitterisiko i forbindelse med arbejdet, skal sygdommen anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Anmeldelse af skaden sker typisk via egen læge. Sørg for skaden bliver anmeldt, da vi på nuværende tidspunkt ikke kender til de fulde langtidspåvirkninger.
 

Kontakt din lokale HK-afdeling, hvis du har brug for hjælp

Find din lokale afdeling her eller ring 7011 4545

Nyt projekt om trivsel under corona-krisen

NFA – Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er i gang med et projekt om trivsel og arbejdsfællesskaber under Covid-19-krisen. De mangler HK’ere fra private arbejdspladser, der vil være med til at skabe ny viden om hvordan ledelse og kollegaer har betydning i ekstraordinære situationer. At deltage indebærer at deltage i et 45 min telefoninterview – og man må ikke være hjemsendt.

Vi håber meget, at vi kan finde nogle deltagere på denne måde – og hjælpe forskningen.

Hvis I har lyst til at være med, skriv til covid19@nfa.dk
Brug dette link, hvis du vil vide lidt mere

DET BETYDER CORONA FOR DIT ARBEJDSLIV

I HK Privats guide kan du løbende holde dig opdateret på dine rettigheder og pligter, i takt med at nye spørgsmål opstår, og initiativer fra regeringen bliver lanceret.Guiden bliver løbende opdateret med den nyeste information.