Coronakrisen har påvirket os alle sammen. Din hverdag er blevet anderledes. Måske har du skulle arbejde hjemmefra. Der er kommet flere tiltag for at beskytte dig og dine kollegaer på arbejdspladsen. Eller også har du været så uheldig at miste jobbet.

HK tager krisen meget alvorligt og arbejder på alle niveauer for at sikre dig de bedste muligheder under og efter krisen.

For selvom krisen også er hård lige nu, så er fremtiden desværre stadig usikker, og der mangler løsninger på, hvad der skal gøres, når vi igen vender tilbage til en ”normal” hverdag. Der er brug for politiske løsninger, som sikrer både Danmark og dig bedst, og hvor regningen ikke ender hos den helt almindelige lønmodtager.

I HK har vi fire pejlemærker for vejen ud af krisen:

Grafik der forestiller en lyspære og en hjerne

Krisen har vist, at vi skal være mere omstillingsparate, og at der er brug for både kloge hænder og hoveder. Allerede nu kan vi gå i gang med styrke os til fremtiden, og den enkelte skal have flere kompetencer, som peger mod fremtiden. 

Derfor mener HK, at:

 • Danmark efter krisen bør lave den enkeltstående største investering i efter- og videreuddannelse.
 • Der her og nu gives bedre adgang til uddannelser for ledige samtidig med, at de beskæftigedes muligheder for efteruddannelse styrkes.
 • Langt flere ledige skal få ret til jobrettet uddannelse med fokus på de kompetencer, der behøves for at få Danmark op i gear igen.
 • Der skal sættes massivt ind med grunduddannelse og efter-/videreuddannelse indenfor digitalisering og grøn omstilling.
 • Der skal afsættes flere midler til erhvervsrettede uddannelser og hele efter-/videreuddannelsesområdet.
 • Der skal skabes flere praktikpladser.
 • Der skal satses mere på jobrotation
 • Det skal være muligt at tage uddannelse på dagpenge eller anden form for understøttelse svarende til fuldt dagpengeniveau.

VR-briller og vindmølle

Krisen har gjort, at vi hurtigt har skulle omstille os til en ny hverdag, hvor de digitale redskaber i den grad er rykket ind. Vi har fundet nye måder at arbejde, mødes og undervise på. Vi kan desværre ikke frasige, at en krise som denne kan komme igen. Derfor skal vi være klar.

Derfor foreslår HK på det digitale område, at:

 • Bredbåndspuljen skal styrkes.
 • Indsatsen omkring cybersikkerhed og -kriminalitet øges.
 • Digitalisering af offentlige og private services udvikles.
 • Der investeres i at opbygge fjernundervisning på uddannelserne.
 • Gøre det attraktivt at investere i digital infrastruktur og sikkerhed.

Sideløbende med den digitale satsning, bør krisen sætte yderligere tryk på den grønne omstilling. Klimainvesteringer giver nemlig muligheder for både at tilgodese beskæftigelsen og fremme den grønne omstilling. Lige nu er det oplagt at se på mulighederne for at fremrykke nogle af de klimainitiativer, som alligevel skal sættes i gang over de kommende 10 år. 

Derfor foreslår HK på det grønne område, at:

 • Der investeres i vindmølle- og solcelleparker.
 • El-nettet udbygges.
 • Der laves flere puljer til udskiftning af olie- og gasfyr.
 • Der gives støtte til installering af varmepumper.
 • Der sker en udbygning af ladestandere til el-biler.

Dankort

Vi må ikke begå samme fejl som tidligere og spare os ud af en kommende krise. Vi skal holde gang i hjulene, for både det offentlige og private forbrug er altafgørende for vækst, velstand og velfærd i Danmark.

Derfor foreslår HK, at:

 • Omprioriteringsbidraget i staten skrottes.
 • Der afsættes flere penge til mærkbare velfærdsløft i kommuner og regioner.
 • Regeringens forslag om suspenderingen af anlægsloftet i 2020 forlænges til 2025.
 • De statslige infrastrukturprojekter fremrykkes.
 • Der sættes gang i renovering i regi af Landsbyggefonden for 18. mia. kr.
 • Der investeres i styrkelse af Skat og Arbejdstilsynet.
 • Staten bør igen varetage vaccineproduktionen.
 • Privatpersoner skal kunne få deres indefrosne feriepenge udbetalt.
 • Boligjobordningen skal dække mere servicerettede ydelser, som rengøring, vedligeholdelse og reparationer.

Hånd under en gruppe af mennesker

Siden Danmark lukkede ned, er ledighedstallet steget med over 45.000 personer. Der er kommet flere hjælpepakker, men de ledige er flere gange blevet overset. Det er vigtigt for den enkelte og for Danmark, at der er et stærkt sikkerhedsnet for os alle – særligt i krisetider. Lige nu er det svært at finde nyt arbejde, og fremtiden er usikker for mange.

Derfor foreslår HK, at:

 • Resten af 2020 bør være en ”neutral” periode, så ingen kan falde ud af dagpengesystemet.
 • Vi skal stoppe udhulingen af dagpengene.
 • Give flere ledige mulighed for at uddanne sig.