Når det handler om at tage forholdsregler over for smitterisiko på offentlige arbejdspladser, er der stor ros fra en vigtig gruppe: Kommunernes og regionernes egne ansatte. I en ny undersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af HK Kommunals medlemmer svarer 91 procent enten ”Jeg er meget tryg” eller ”Jeg er overvejende tryg” på et spørgsmål om deres helt overordnede tryghed i relation til smittespredning.

Omkring 15 procent af svarpersonerne arbejder i kritiske funktioner, hvor de slet ikke har været hjemsendt i perioden. Det gælder især lægesekretærer. Andre har arbejdet hjemmefra og været enkelte dage på arbejdspladsen. Derudover er der den forskel på medlemmerne henholdsvis vest og øst for Storebælt, at langt de fleste af de førstnævnte var vendt tilbage til deres arbejdspladser efter nedlukningen, da spørgeskemaet blev udsendt torsdag i sidste uge, mens østdanskerne i vid udstrækning stadig arbejdede hjemmefra.

Uanset geografi, faggruppe eller vilkår under nedlukningen svarer medlemmerne overraskende enslydende positivt, når det handler om følelsen af tryghed.

- Der er rigtig godt styr på værnemidler i alle afskygninger, skriver en it-medarbejder fra Odense Kommune i en kommentar.

- Min arbejdsplads har gjort alt og mere til - i et stort samarbejde med vores tillidsvalgte, kommenterer en nordjysk jobkonsulent, der frivilligt har valgt at være på arbejde i et nødberedskab i hele perioden.

Inddragelse er vigtig

Der er også negative kommentarer, der fx handler om mangelfuld rengøring, hastværk ved genåbningen, uklar kommunikation og manglende værnemidler i den forbindelse, men det overordnede billede er som nævnt positivt. Og når man føler sig inddraget, er man ekstra tryg.

40 procent svarer, at medarbejderne på deres arbejdspladser ”i høj grad” har været involveret i at skabe vilkårene for sundhedsmæssigt forsvarlige forhold på jobbet. 

- Vi har som medarbejdere kunnet komme med input til fx skiltning og ekstra afskærmning, som jeg kun har oplevet er blevet positivt modtaget og handlet meget hurtigt på, skriver en sjællandsk lægesekretær.

Andre beretter om hensyntagen til personlige forhold og inddragelse af MED-systemet, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter. Og i gruppen, der i høj grad føler sig involveret, er det næsten alle, 97 pct., der har svaret, at de er meget trygge eller overvejende trygge.

- Jeg er glad for, at det kun er få steder, man som medarbejder ikke føler sig inddraget, og det er ikke overraskende, at tendensen til utryghed stiger ved faldende inddragelse. Det understreger blot vigtigheden af at inddrage medarbejderne ved tilrettelæggelsen af arbejdet og indretningen af arbejdspladsen, siger Mads Samsing, HK Kommunals næstformand.

Risikogrupper er mere utrygge

I undersøgelsen er der også spurgt til, om svarpersonerne eller deres pårørende er i en af de såkaldte risikogrupper i forbindelse med corona-smitten. Omkring hver fjerde svarer, at de enten selv er en i risikogruppe, eller at de har pårørende i hjemmet, der er det – enten ifølge deres egen eller en lægelig vurdering. I den gruppe er der en lidt større tendens til at føle sig utrygge end blandt de øvrige svarpersoner.

- Det er godt, at også medarbejdere i risikogrupper generelt føler sig trygge på arbejdspladsen, men der ligger helt naturligt en særlig opgave ledere og arbejdsmiljøorganisation med at tage særlig hånd om denne gruppe, siger Mads Samsing.