Under parolen ”Frem mod fuldtid som det normale” blev der ved indgåelsen af overenskomsten i 2018 aftalt såkaldte ”fuldtidsprojekter” i både kommuner og regioner. Parterne har en langsigtet ambition om, at andelen på fuld tid bliver øget, men fortsat med mulighed for deltidsansættelse. Hensigten er først og fremmest at forebygge rekrutteringsproblemer, men det er også et vigtigt element at øge ligestillingen mellem kønnene, fx med hensyn til livsindkomst og pension.

I dag arbejder cirka 40 procent af de ansatte i kommunerne på deltid, mens det gælder cirka 30 procent af de ansatte i regionerne. Blandt faggrupperne er deltid især udbredt blandt social- og sundhedspersonale, pædagoger, medhjælpere og rengøringsassistenter.

I sidste uge blev der sendt et brev til hoved-MED i alle kommuner. Det indbyder alle kommuner til at deltage i fuldtids-projektet som en af 15 ”pilotkommuner”. KL og Forhandlingsfællesskabet vil samarbejde med disse kommuner om at udvikle handleplaner, dialogredskaber og andre værktøjer til at få flere op i tid eller på fuldtid. Indsatsen bliver forankret i hoved-MED, og løsningerne skal findes på arbejdspladserne: Det er fagchefer, lokale ledere, tillidsvalgte og medarbejdere, der sammen skal forsøge at finde løsninger på de barrierer, der er for fuldtid eller højere timetal på deres arbejdspladser og fagområder.

Forhandlingsfællesskabet har desuden forfattet et brev, som er stilet til lokale fagforeninger, afdelinger og kredse. Brevet forklarer baggrunden for Forhandlingsfællesskabets deltagelse i projektet og opfordrer til, at man lokalt støtter op om projektet. Endvidere er der en tidsplan for fuldtidsprojektet.

Mange er glade for deltid

Som lokal forhandlingsberettiget part ved I som TR, at fuldtidsdagsordenen ikke er helt enkel. Ligestilling og et attraktivt offentligt arbejdsmarked er fagpolitiske mærkesager, men mange medlemmer er glade for at arbejde på deltid. Nogle kan ikke se, hvordan de skal få balancen mellem arbejds- og privatliv til at gå op med flere timer. Andre oplever ikke, at de kan holde til at arbejde på fuldtid.

Som bekendt er det ikke første gang, parterne har forsøgt at få flere op i tid eller på fuld tid. Aftalen om deltidsansattes ret til højere timetal er et eksempel, men den har rykket meget lidt ved det generelle billede.

Udfordringerne omkring manglende fuldtidsstillinger er uomtvisteligt højere på dagsordenen hos andre faggrupper end HK Kommunal. Medlemmerne af HK Kommunal er dog så heldige og dygtige at have flest næstformandsposter i hovedudvalgene. Opfordringen er derfor at give andre faggrupper muligheden, hvis de ønsker, at kommunen skal være forsøgskommune og vil arbejde systematisk med at få flere på fuld tid.

Det er desuden vigtigt at understrege, at deltid ikke skal afskaffes. Det kan stadig være brugbart i forskellige livsfaser. Det fremgår også af det fælles målsætningspapir, som KL og Forhandlingsfællesskabet har lavet.

I forbindelse med projektet i kommunerne er der også lavet en hjemmeside. Den indeholder en opstartsartikel, som forklarer baggrunden for projektet. Derudover vil der blandt andet komme en beregner for livsindkomst, hvor man kan se forskellen på livsløn og pension som deltids- kontra fuldtidsansat.

Udspil på vej til regionerne

På grund af stor travlhed stor travlhed i forbindelse med corona har fuldtidsprojektet stået lidt stille i regionerne. Der er dog nu aftalt møder i “følgegruppen” med deltagelse af HR-chefer fra de fem regioner, Danske Regioner og de faglige organisationer i slutningen af august. Her skal der findes en dato for kick off-arrangementer i de fem regioner.

Med forbehold for udviklingen i den sundhedsmæssige situation er det håbet for alvor at komme i gang med projektet i regionerne inden årsskiftet. I mellemtiden anbefaler HK Kommunal, at TR og medlemmer af MED-udvalg i regionerne holder sig orienteret i ovennævnte materiale til kommunerne.