Peter Raben

Næstformand i HK Stat Peter Raben er enig med Statsrevisorerne i, at det er utilfredsstillende, at ministerier og styrelser ikke har ført kontrol med, om arbejdsklausulerne er blevet overholdt. Foto: Mikkel Østergaard.

’Staten har ikke en tilfredsstillende brug af og kontrol med arbejdsklausuler, når ministerierne indgår kontrakter med private leverandører. Konsekvensen er, at der kan forekomme dårlige løn- og arbejdsvilkår samt ulige konkurrence for ydelser, som staten betaler for.’

Så klart lyder kritikken fra Statsrevisorerne nu efter en ny rapport, hvor Rigsrevisionen har set på statens kontrol med de ydelser, som man køber hos private.

I rapporten, som statsrevisorerne behandlede torsdag den 4. juni, fremgår det, at de danske ministerier og styrelser alt for ofte glemmer at indføre såkaldte arbejdsklausuler i deres kontrakter, når de hyrer private selskaber.

26 procent af departementerne og 39 procent af styrelserne i staten har – i strid med reglerne – ikke har skrevet en arbejdsklausul ind i de kontrakter, de har indgået med private leverandører på bygge- og anlægsområdet og på det grønne område.

Samtidig kontrollerer staten ofte slet ikke, om firmaerne snyder. Hele 78 procent af ministerierne og styrelserne undlader at kontrollere for, om arbejdsklausulerne bliver overholdt.

Peter Raben: Staten skal også følge reglerne

Arbejdsklausuler blev indført som et våben mod, at private firmaer snyder deres ansatte for løn og de vilkår, som de fleste har på det danske arbejdsmarked.

Næstformand i HK Stat Peter Raben er enig med Statsrevisorerne i, at det er utilfredsstillende, at ministerier og styrelser ikke har ført kontrol med, om arbejdsklausulerne er blevet overholdt.

- Staten burde jo selv gå i spidsen med at overholde reglerne. Det virker dobbeltmoralsk at forfølge private virksomheder for noget, som staten ikke selv overholder. Social dumping er et stort problem, og alle skal naturligvis overholde de gældende regler og medvirke til at bekæmpe social dumping, siger Peter Raben.

Han peger på, at den manglende kontrol i staten ikke hænger sammen med, at der fra politisk side har været fokus på at øge indsatsen mod social dumping, så der er blevet afsat markant flere penge til området fra i år og frem til 2023.

3F: Staten må og skal kontrollere for social dumping

Mens det er valgfrit for landets regioner og kommuner, om de vil benytte arbejdsklausuler i deres kontrakter med entreprenører og firmaer, så er det direkte ulovligt for staten at lade være.

Hvert år køber den danske stat ydelser for over 42 milliarder kroner af private firmaer. Derfor er det afgørende, at staten overholder sine egne regler, mener man hos fagforbundet 3F.

- Vi vil ikke acceptere, at vores skattekroner går til underbetalt arbejdskraft, og derfor må og skal staten sikre kontrol af deres arbejdsklausuler, så de aftaler, vi har lavet, om løn- og arbejdsvilkår bliver overholdt, og fair konkurrence sikres. Kontrollen er ikke en opgave, der må falde mellem stole. Den skal prioriteres, og den skal prioriteres højt, siger Henning Overgaard, som er forbundssekretær i 3F og social dumping-ansvarlig, til Fagbladet 3F.

Læs hos Fagbladet 3F: Social dumping: Hver andet firma snyder med skatten (Linket er udløbet d. 30/11 2021)

Københavns Kommune fandt underbetaling i 70 procent af kontroller

Det kan være fristende for staten at købe billigt, men kontrol med klausulerne er afgørende for at vide, om staten i virkeligheden køber en ydelse, som indeholder et element af social dumping.

'Når der ikke føres kontrol, kan man ikke vide, i hvilket omfang social dumping og brud på arbejdsklausulerne, fx forringede løn- og arbejdsvilkår i forhold til overenskomsterne, finder sted, når der udføres opgaver for staten,' lyder det blandt andet fra Statsrevisorerne.

Erfaringer fra det kommunale område viser, at der er klare udfordringer med overholdelsen af arbejdsklausuler.

Københavns Kommune har siden 2018 ført en systematisk risikobaseret kontrol med arbejdsklausuler i kommunens kontrakter. Ved 70 procent af kontrollerne i 2018 fandt kommunen en større eller mindre grad af underbetaling af leverandørernes ansatte.

Læs også på Formandens blog: Social dumping slår revner i Danmarks fundament (Linket er udløbet d. 30/11 2021)

'Det holder ikke. Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) og skattevæsenet er derfor nødt til at have den nødvendige hjemmel til kontrol', skriver Simon Tøgern, formand for HK Privat og Kim Simonsen, formand for HK Danmark, i et fælles debatindlæg bragt i Børsen 30. december 2019.

Hvad er social dumping?

Det er social dumping, når udenlandsk arbejdskraft laver opgaver i Danmark til en langt lavere løn og ringere arbejdsforhold end deres danske kolleger. Arbejde i Danmark skal foregå på danske løn- og arbejdsvilkår. Social dumping er med til at true den danske samfundsmodel, når virksomheder underbetaler deres medarbejdere og skaber dårlige arbejdsforhold. Ofte udføres arbejdet af udenlandske firmaer, som ikke betaler skat eller moms i Danmark, bryder arbejdsmiljøloven og blæser på de ansattes sociale rettigheder.

Definition: 3F.dk. 

Læs også hos Fagbladet 3FStatsrevisorerne i skarp kritik af staten: Glemmer lovpligtigt værn mod social dumping

Ministerier fører ikke den nødvendige kontrol

Det konkluderer Rigsrevisionen:
  • Ministerierne bruger ikke arbejdsklausuler i alle deres kontrakter inden for de brancher, hvor der er størst risiko for brud på arbejdsklausuler, og fører ikke den nødvendige kontrol med, om leverandørerne overholder arbejdsklausulen i kontrakterne.
  • Økonomistyrelsen bruger arbejdsklausuler i 5 udvalgte aftaler under Statens Indkøbsaftaler, men styrelsen sikrer ikke, at der føres den nødvendige kontrol med, om leverandørerne overholder arbejdsklausulen.

Læs hos rigsrevisionen.dk: Beretninger til statsrevisorerne (Linket er udløbet pr 15/1 2021)

Statsrevisorernes udtalelse:

Statsrevisorerne finder det meget utilfredsstillende, at 26 procent af departe­menterne og 39 procent af styrelserne i staten – i strid med reg­ler­ne – ik­ke har skrevet en arbejdsklausul ind i de kontrakter, de har indgået med private leverandører på bygge- og anlægsområ­det og på det grønne område.

Statsrevisorerne finder det meget utilfredsstillende, at 78 procent af de­parte­men­terne/styrelserne i perioden 2015-2019 – i strid med reglerne – ikke har ført den nødvendige kontrol med over­hol­del­sen af arbejds­klausuler inden for bran­cher, hvor der er størst ri­si­ko for brud på arbejdsklausuler.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at det er uklart, om det er Økonomistyrelsen eller ministerierne, der har ansvaret for kontrollen med overholdelsen af arbejdsklausuler og eventuel sanktionering i aftaler.

på 4 ud af 5 udvalgte indkøbsaftaler i perioden 2015-2019 slet ikke er ført kontrol med overholdelsen af arbejdsklausuler på områder såsom vagtordninger, flytning, konference samt trykkeri, kopi og print. På én af indkøbsaftalerne – rengøringsaftalen –har en begrænset andel af departementerne og styrelserne (14 procent) kontrolleret, om arbejdsklausulerne blev overholdt.

Kilde: Rigsrevisionen.dk