Kære tillidsrepræsentant for lægesekretærer i regionerne.

Der har igennem en længere periode været arbejdet for at sikre rammer og betaling for de lægesekretærer, der deltager i Covid-19 beredskabet.

Resultatet er en aftale om etablering af et beredskab og et tilkendegivelsespapir fra regionen om, hvordan man vil håndtere processen. Der er indgået identiske aftaler og tilkendegivelsespapirer med hver af de fem regioner.

Udgangspunktet er, at det er frivilligt, om medlemmet ønsker at stå til rådighed i forbindelse med Covid-19 beredskabet – altså om man er klar til at skifte arbejdssted fra sin faste afdeling til covid-afdelingen/afsnittet. Det nye arbejdssted kan være på et andet hospital i regionen end der, man plejer at møde ind på arbejde.

Hvis der ikke er tilstrækkeligt mange, der melder sig som frivillig, skal ledelsen drøfte den konkrete proces for bemandingen med dig som TR, og først derefter kan ledelsen udpege, hvem der indgår i beredskabet.

Hvis man står til rådighed for beredskabet, får man et pensionsgivende tillæg på 1.311,34 kr. om måneden (15.000 kr. i årligt grundbeløb 31. marts 2018). Hvis man kun står til rådighed en del af måneden, får man alligevel betalt tillæg for den fulde måned.

Ledelsen skal give mindst 3 dages varsel, før man starter på covid-afdelingen og igen, når man skal tilbage til sin egen afdeling.

Hvis man overgår til tjeneste på afdelingen med Covid-19, får man pr. gang, man flyttes, udbetalt et engangsbeløb på 1.573,61 kr. (1.500 kr. i 31. marts 2018-niveau), der ikke er pensionsgivende. Det beløb er altså oven i det generelle tillæg for at være en del af beredskabet.  Man får en ny tjenesteplan, hvor det skal tilstræbes, at man planlægges med samme antal fridage og fridøgn som i den oprindelige tjenesteplan, og at disse dage i størst muligt omfang placeres, som de var i den oprindelige plan.

Når man går tilbage til sin faste afdeling, får man også hver gang udbetalt et tilsvarende beløb og skifter til en ny tjenesteplan.

Betalingen dækker kun, at man står til rådighed, og at man skifter tjenesteplan. Når man arbejder efter den nye tjenesteplan, gælder arbejdstidsaftalen og overenskomsten, og man skal have de normale betalinger for ændringer af vagter, aften/nat-tillæg, overarbejde m.v., som man plejer.

Regionen har tilkendegivet, at medarbejderne skal have den nødvendige og tilstrækkelige oplæring og introduktion.

Desuden har regionen markeret, at den vil tage individuelle hensyn, hvis der skal ske større omlægninger i medlemmernes vagter, så de får mulighed for at få arbejdsliv og privatliv til at hænge sammen, f.eks. børnepasning. Har man planlagt ferie, så kan ferien kun ændres efter ferieaftalens regler.

Hvis medlemmerne får længere vej til arbejdet eller flere udgifter til transport, når de arbejder på Covid-19 afdelingen, betales der transportgodtgørelse og arbejdstid for øget transporttid, såfremt ændringen af arbejdssted ikke er varslet efter gældende regler. Transportgodtgørelse kan eksempelvis være merudgifter til bus, tog eller benzin.

Gældende med tilbagevirkende kraft til 13. maj.

Aftalen gælder fra den 1. juli og til 31. december 2020.

Men den har tilbagevirkende kraft til 13. maj, så hvis der er medlemmer, der har været i Covid-19-beredskabet i den periode, skal du som TR være med til at sikre, at de medlemmer kommer med på ledelsens oversigt. Den oversigt skal foreligge senest i september, hvorefter tillægget på de 1.311.34 kr. om måneden vil blive efterbetalt.

Det er sat til den 13. maj, fordi det var den dato, hvor den tidligere ”fælleserklæring” ikke længere var gældende.

Til slut kan det tilføjes, at aftalen foruden lægesekretærerne også gælder for sygeplejerskerne, SOSU, samt rengøringspersonale. Alle dem, der også er dækket af en arbejdstidsaftale, hvor der indgår, at man skal kende sin mødeplan 4 uger i forvejen. Har du som TR i forvejen et godt samarbejde med andre tillidsrepræsentanter fra de andre faglige organisationer omkring arbejdstidsaftalen, så kunne det måske også være en fordel at samarbejde om denne aftale.

Har du spørgsmål til aftalen, så er du mere end velkommen til at henvende dig i din lokale HK-afdeling.

Se aftalen her

Region Hovedstaden

Region Sjælland

Region Syddanmark

Region Midtjylland

Region Nordjylland