Hænder og kuglepen2

På baggrund af en række sager, hvor kommuner har benyttet private konsulenter i forbindelse med sociale sager, har Social- og Indenrigsministeriet bedt Ankestyrelsen om at se på lovligheden.

Ankestyrelsen har på den baggrund foretaget en vurdering af 30 kommuners brug af konsulenter til løsning af opgaver – særligt med henblik på hvis de er aflønnet via det såkaldte no-cure-no-pay”-princip.

Ved ”no-cure-no-pay” er et konsulentfirmas honorar afhængig af de besparelser, som kommunen opnår eller vil kunne opnå ved at følge konsulentfirmaets anbefalinger i de enkelte sager.

Fire betingelser skal være opfyldt

Ankestyrelsen fandt bl.a., at hvis private konsulenters arbejde kan resultere i afgørelser om nedsættelse af borgernes ydelser, så har det karakter af sagsforberedelse i afgørelsessager. 

Det betyder derfor, at private konsulenters juridiske, socialfaglige og økonomiske gennemgang skal leve op til en række krav:

  • Konsulentfirmaet skal have den nødvendige faglige ekspertise, og der må ikke være interessekonflikter
  • Offentligretlige regler og grundsætninger, herunder spørgsmålet om inhabilitet, skal overholdes
  • Der skal være sikkerhed for, at der ikke i realiteten er delegeret afgørelseskompetence
  • Kommunen skal foretage kvalitetssikring og selvstændig vurdering af sagerne.

Sager med inhabilitet skal genoptages

I sådanne sager kan kommuner ikke lovligt kan aflønne konsulenter efter ”no-cure-no-pay”-princippet, fordi konsulentfirmaet derved bliver inhabil grundet den økonomiske interesse i afgørelsens udfald. 

Af den grund vil kommunerne være forpligtede til at genoptage de sager, hvor der er spørgsmål om inhabilitet. 

Og har kommunen brugt en inhabil konsulent til sagsforberedelsen, vil den trufne afgørelse som udgangspunkt være ugyldig, medmindre habilitetsmanglen efter en konkret vurdering ikke har haft betydning for afgørelsens resultat.

Ankestyrelsens udtalelse viser altså, at myndigheder lovligt kan anvende eksterne konsulenter til at foretage sagsforberedende tiltag i afgørelsessager, men at ”no-cure-no-pay”-princippet skaber en sådan økonomisk interesse for firmaet, at der er tale om inhabilitet.