GF2020 Indtjekning i CirkusbygningenI stedet var det en generalforsamling i coronaens og generationsskiftets ånd. En afholdt formand gennem 20 år skulle på pension og afløses af en ny og yngre, mens flere medlemmer af afdelingssektorbestyrelsen også skulle erstattes af nye kræfter.

For at få plads til alle 240 tilmeldte var begivenheden henlagt til Cirkusbygningen i København. Og her overværede de så i bedste cirkusånd Winnie Axelsen 'trylle' sig selv væk, mens Ditte Gottlieb Bredahl i stedet trådte ind i rampelyset – alt imens personalet flittigt gik rundt i salen og sprittede af.

Formandens beretning

GF 2020: Winnie Axelsen aflægger beretningMen inden forsamlingen valgte de nye ind i afdelingens ledelse, blev talerstolen indtaget af Winnie Axelsen. Og det blev ikke uden en enkelt tåre, at hun aflagde sin sidste mundtlige beretning. Som hun sagde:

– Af alle de 20 beretninger, jeg har aflagt, er denne nu nok den sværeste.

Men vanen tro svigtede modet hende heller ikke her – hvorefter hun gik hun i gang med at gøre status over nogle af de landvindinger, som fagforeningen har præsteret i hendes tid som formand. Og det er ikke småting. For som hun sagde: Hvem havde fx troet, at sammenlægningen af LO og FTF kunne blive til virkelighed? Hvem havde forestillet sig, at Socialdemokratiet i Københavns Kommune ville trække deres forslag til udlicitering af beskæftigelsesindsatsen? Hvem havde forestillet sig, at det ville lykkes at få Gribskov Kommune til at fyre det private jobcenter og tage opgaven og medarbejderne tilbage igen? Hvem havde forestillet sig, at vi kunne indgå forlig med Københavns Kommune og skaffe medlemmerne erstatninger for uretmæssige fyringer? Og hvem havde forestillet sig, at det ville være muligt at få genansat tillidsvalgte, som var fyret pga. besparelser?

– Det troede vi på kunne lade sig gøre. Og vi gjorde det s'gu, sagde den afgående formand og understregede, at dette er, hvad en stor fagforening som HK kan, når vi står sammen i det store fællesskab, tror på det, kæmper kampene og stiller op, når medierne er der – så kan vi sammen skabe resultaterne.

Et fag under forandring

Men det kan blive bedre endnu, påpegede Winnie Axelsen i sin beretning og rettede blikket mod arbejdet, der ligger foran. Det handler bl.a. om det videre arbejde i de fem arbejdsgrupper, som sidste år blev nedsat for at komme med bud på strategiske arbejdsområder for HK i fremtiden. De fem bud, de er kommet med, lyder: Fremtidens udvikling af HK-fagene, Digital transformation, Synlighed, OK 21 og Booste bestyrelsen. Temaer, som alle sammen er vigtige, fordi 'vores fag er under forandring', som Winnie sagde og tilføjede:

– Arbejdsgiverne går ikke længere så højt op i, hvad det er for faggrupper, som udfører opgaverne, og rigtig mange af vores medlemmer beskæftiger sig med opgaver, som forsvinder inden for en forholdsvis kort årrække. Samtidig er vi vidende om, at arbejdsgiverne i dag ønsker medarbejdere, som er uddannet på et højere niveau end tidligere.

Behovet for uddannelse og opkvalificering fyldte derefter en del i beretningen – på samme måde, som det altid har været et kardinalpunkt for den afgående formand. Hun pegede på retten til kompetenceudviklingsplaner fra 2005, som tiden har vist ikke er så nemme at få gennemført. I dag har færre sådanne planer end for bare to år siden. Problemet er, som Winnie Axelsen sagde, at 'der rundt om efterhånden er skåret så dybt i medarbejderstaben, at lederen ikke kan undvære de medarbejdere, der skal på uddannelse, hvis driften skal opretholdes.' Derefter understregede hun, at der dog ingen vej udenom er:
– HK’erne skal ikke være med til at skjule det faktum, at mål og ressourcer ikke hænger sammen på arbejdspladsen.”

Og uddannelse, opkvalificering og udvikling er helt afgørende for HK'erne. For en ting er, at fagets grunduddannelser nok ikke er de mest tidssvarende. En anden er, at HK'erne bliver udfordret af andre faggrupper, som det lød i beretningen.

– Derfor er det vigtigt, at vi bliver ved at sætte fokus på problematikken og italesætte, at administration altså er et fag på lige fod med andre fag. Vi ønsker en anerkendelse af vores fag, påpegede hun med tanke både på de kommunale medarbejdere og de regionalt ansatte lægesekretærer.

Nye mål

Og selvom det ikke bliver med hende for bordenden, berørte Winnie Axelsen i sin beretning også de forestående overenskomstforhandlinger. For de får, som hun sagde, et meget anderledes forløb, end fagforeningen havde planlagt.

– Men vi er i arbejdstøjet og lover at kæmpe for det bedst mulige resultat. Og i den sidste ende er det jer som medlemmer, der afgør, om det er godt nok, fastslog hun.

På trods af at mangt og meget altså er nået i de sidste 20 år, måtte den afgående formand til sidst i sin mundtlige beretning konstatere, at hun ikke helt kunne sige 'Mission completed'. For der er stadig meget arbejde at gøre, mente hun.

– Jeg er dog fuld af fortrøstning og trækker mig tilbage med ro i sindet, sagde hun og sluttede med et yndlingscitat:

– Den største fare for de fleste af os er ikke, at vi sigter for højt og skyder vores mål, men at vi sigter for lavt og rammer plet.

Efter formandens beretning tog næstformand Karla Kirkegaard over:

Coronaen har sat ekstra spot på arbejdsmiljøet

GF2020: Karla Kirkegaard aflægger beretningI det sidste halve år er der sat en helt ny dagsorden, når det handler om HK'ernes arbejdsmiljø. Og den er ikke nødvendigvis dårlig, sagde Karla Kierkegaard. For erfaringerne med hjemmearbejde og andre nye måder at organisere arbejdet på i tiden med corona, har generelt været gode.

– Overordnet har medlemmerne oplevet hjemmearbejdet som positivt, med en større fleksibilitet og bedre balance mellem arbejde og privatliv. Til mange lederes overraskelse er det også gået fint med at bevare produktiviteten. Flere konstaterer endda, at den er steget, sagde hun og pegede på, at nogle medlemmer dog også har givet udtryk for, at de savner fællesskabet og den daglige sparring med kolleger og ledere.

I beretningen slog Karla Kierkegaard derfor også fast, at det nu er tid til at lære af både de gode og de dårlige erfaringer. For der er ingen tvivl om, sagde hun, at 'vi kommer til at se ændringer i, hvordan vi sammen med arbejdsgiverne fremadrettet skal tilrettelægge arbejdet'.

For mange er for presset

En anden kendsgerning er, at coronanedlukningen har betydet en nedgang i sygefraværet blandt fagforeningens medlemmer. Men ifølge Karla Kierkegaard er der 'stadig for mange kolleger, der har et presset arbejdsmiljø pga. store arbejdsmængder, tidspres, for få pauser, manglende involvering eller for lidt fokus på omstillingsprocessen.' Og dem har man i HK besluttet at ville hjælpe bedre. I beretningen til generalforsamlingen fortalte hun således, at HK har indført en faglig garantiydelse for stressramte HK'ere, som har betydet, at forbundet nu er gået i gang med at uddanne langt flere af sine medarbejdere, så de bliver bedre rustet til mødet med de stressramte medlemmer både ift. viden og vejledning om yderligere hjælp eller behandling.

Klarere regler for psykisk arbejdsmiljø

Endnu et hovedpunkt i næstformandens beretning var den bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø, som er på vej. Et nødvendigt initiativ, fordi det stadig er sådan, at 'lovgivning og juridiske rammer spænder ben for, at vi kan få et bedre psykiske arbejdsmiljø', som hun sagde. Årsagen er især de uklare regler på området, som gør, at det kun meget sjældent lykkes at sanktionere et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Det førte i maj sidste år til en politisk aftale om at skrive reglerne for psykisk arbejdsmiljø ind i en bekendtgørelse, som bl.a. skal gøre det tydeligere, hvad der er gældende lov på området, og hvilket ansvar arbejdsgiverne har for at sikre de ansatte mod psykiske belastninger. Forhåbentlig er bekendtgørelsen klar omkring årsskiftet, lød det afslutningsvis fra Karla Kierkegaard.

Efter beretningerne ...

... gik man videre i dagsordenen med valg af formand, valg til afdelingssektorbestyrelsen, HK Hovedstadens bestyrelse og HK Hovedstadens repræsentantskab. Valgresultaterne kan de se her.

Glade og stolte tillidsvalgte

På generalforsamlingen var bl.a. 240 tillidsvalgte fra 29 kommuner troppet op for at sige farvel til den nye formand og goddag til den afgående. Vi talte med to af dem.

Carsten Klitgaard, TR på rådhuset i Allerød Kommune:

GF2020: Carsten Klitgaard, TR på rådhuset i Allerød Kommune– Jeg var med på den generalforsamling, hvor Winnie Axelsen blev valgt for 20 år siden Og jeg har været med hvert eneste år siden. Som tillidsvalgt er det en pligt, synes jeg, men jo også et af de vigtige steder at være for at give sin mening til kende.

Der er en lidt vemodig stemning denne gang, fordi vi skal sige farvel til Winnie. Derfor var der heller ikke så meget debat, som der plejer at være. Men jeg håber den nye formand vil være en lige så aktiv, modig og engageret frontfigur, som Winnie har været. For selv om vi er et fællesskab, har vi brug for en stærk ankerperson, som kan tale vores sag på en klar og sober måde, og som både tør tage kampen op og sikre det gode samarbejde.

Et fokuspunkt for den nye ledelse skal være uddannelse og faglig udvikling. Det har vi brug for, sådan at vi kan være sikre på også at have job i fremtiden. Og jeg håber, det får en fremtrædende rolle ved de kommende overenskomstforhandlinger at sikre, at folk får de kompetenceudviklingssamtaler, som de faktisk har ret til, og også får lov at komme af sted på uddannelse.

Et andet fokus, aktualiseret af tiden med corona, er arbejdsmiljøet. Det sidste halve år har gjort det klart, at vi har brug for klarere regler ift. hjemmearbejde. Det har fungeret rigtig godt, også hos os i Allerød, men det er helt sikkert kommet for at blive. Derfor er vi nødt til at se på, hvordan vi får det bedste arbejdsmiljø også i den situation. Blandt andet ved at få tilrettet aftaler og love til en ny hverdag og nye måder at arbejde på.

Joan Nødskov Pedersen, FTR på Amager-Hvidovre Hospital:

Joan Nødskov Pedersen, FTR på Amager-Hvidovre Hospital– Vi er meget stolte af, at vores tidligere fællestillidsrepræsentant nu er blevet formand for hele HK Kommunal i hovedstadsområdet. Og jeg kan love alle, at de får en supergod formand. For Ditte er ikke bare dygtig, men sindssygt dygtig. Hun er ekstremt engageret. Og så er hun ung, har sine idealer og ved, hvad hun vil. Og hun vil kæmpe for os. Vel at mærke for os alle. For selv om hun er rundet af en lægesekretær-verden, er jeg helt sikker på, at hun vil gøre en dyd af at være formand for alle HK'erne – og at hun bliver fantastisk til det.

I Hvidovre har vi forberedt os på skiftet længe, da det jo skulle være sket i foråret, inden landet lukkede ned. Så vi er klar. Og nu tager jeg over efter Ditte og glæder mig til at komme i gang med at tale med medlemmerne og gøre gode ting for dem. Mit mål er, at vi får flere organiseret i fagforeningen, lige som jeg håber at kunne være med til at skabe et bedre sammenhold – for dér mangler vi nok lidt. Desuden har jeg en agenda i forhold til eleverne. Det er utrolig vigtigt, at vi får gjort de unge interesseret i at blive medlemmer af fagforeningerne. For fagbevægelsen har en vigtig rolle at spille, både i samfundet som helhed, og i høj grad også for det enkelte medlem. Der skal jo være nogen til at tale vores sag og gribe os, når vi falder – enkeltvis eller samlet. Og det håber jeg at få de unge til at forstå.

 

GF 2020 Salen i Cirkusbygningen

Alle fotos © Ólafur Steinar Rye Gestsson 2020