Hvis en sag om seksuel chikane/uønsket seksuel opmærksomhed ikke kan løses på arbejdspladsen, skal du kontakte HK. Sammen vil vi vurdere, om næste skridt er at tage lovgivningen i brug.Her er 5 danske love og et EU-direktiv hjørnestenene, hvis der skal føres en sag.

Dansk lovgivning:

Ligebehandlingsloven om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse er den centrale lov vedrørende seksuel chikane på arbejdsmarkedet.

Den slår fast, at:
Arbejdsgivere skal behandle kvinder og mænd lige, når det kommer til arbejdsvilkår, og at ingen må udsættes for forskelsbehandling.
Ligebehandlingsloven bruges, hvis en medarbejder er blevet udsat for seksuel chikane af sin chef. Man kan også rejse sag efter ligebehandlingsloven, hvis en virksomhed nægter at gøre noget ved seksuel chikane på arbejdspladsen. Eller hvis en virksomhed ikke har gjort nok for at forebygge seksuel chikane og beskytte sine medarbejdere imod det.

Erstatningsansvarsloven slår fast, at:

Den, der er ansvarlig for krænkelse af en andens frihed, fred, ære eller person, skal betale den forurettede godtgørelse for tort.

Erstatningsansvarsloven kan bruges, hvis en medarbejder er blevet udsat for seksuel chikane af en kollega, en borger, klient eller kunde.

Straffeloven kan bruges i sager om seksuel chikane af meget grov karakter, hvor en medarbejder har været udsat for noget, der ligner voldtægt af en chef, en kollega, en klient, borger eller kunde.

Arbejdsmiljøloven, som har til formål at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø på alle arbejdspladser, slår fast, at:

  • arbejdsgivere er forpligtet til at sikre fuldt forsvarlige arbejdsforhold.
  • de ansatte skal deltage i samarbejdet om sikkerhed og sundhed.
  • Arbejdstilsynet fører tilsyn med, at reglerne overholdes.

Arbejdsskadesikringsloven slår fast at:

  • Man har krav på erstatning og godtgørelse for en arbejdsskade.
  • Skaden skal være forårsaget af arbejdet eller de forhold, det foregår under.
  • Det er ikke et krav, at arbejdsgiveren skal have handlet ansvarspådragende.

EU-lovgivning

EU definerer seksuel chikane som: ”en adfærd af seksuel karakter eller anden kønsbestemt adfærd, der krænker kvinders og mænds værdighed på arbejdspladsen”. 

Det er den krænkedes egen oplevelse af, hvad der er stødende, som afgør, hvad der er seksuel chikane. Den, der udøver seksuel chikane, kan ikke påstå, at handlingen er legitim, fordi den ligger inden for vedkommendes egne grænser.

EU’s ligebehandlingsdirektiv slår fast, at seksuel chikane betragtes som forskelsbehandling på grund af køn og dermed er forbudt.

Direktivet slår ligeledes fast, at:

  • Ligegyldigt om man afviser eller accepterer seksuel chikane, så må det ikke bruges som grundlag for nogen som helst beslutning om for eksempel fyring, bortvisning, lønforhøjelse eller løntab.
  • Arbejdsgivere bør forebygge seksuel chikane på arbejdspladsen.
  • Man har ret til at klage og køre en sag ved domstolene, hvis man føler sig krænket.
  • Man har ret til en godtgørelse eller erstatning, som både skal være rimelig i forhold til det, man har været udsat for, og skal have en præventiv virkning.

Overenskomster

I nogle overenskomster er der fastlagt rammer for rådgivning og klagemuligheder i tilfælde af seksuel chikane. Tjek den gældende overenskomst på din arbejdsplads!