En lille sejr for fagbevægelsen, men en kæmpe sejr for det psykiske arbejdsmiljø.

Nogenlunde sådan kan man betegne den kendsgerning, at den første bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø efter mange års kamp nu er en realitet. Dermed er fysisk og psykisk arbejdsmiljø formelt set ligestillet pr. 1 november 2020, når bekendtgørelsen træder i kraft.

Hidtil har psykisk arbejdsmiljø kun været beskrevet meget overordnet. Der har ikke været en samlet konkret beskrivelse af de risikofaktorer, hvor det er særlig vigtigt at forebygge. For eksempel har det ikke tidligere fremgået direkte af reglerne, at arbejdsgiver skal forebygge, at medarbejderne bliver syge som følge af for stor arbejdsmængde eller et for højt tidspres. 

5 centrale risikofaktorer

Den nye bekendtgørelse oplister fem centrale risikofaktorer inden for psykisk arbejdsmiljø: 

  1. Stor arbejdsmængde og tidspres 
  2. Uklare krav og modstridende krav i arbejdet 
  3. Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker 
  4. Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane 
  5. Arbejdsrelateret vold

Trusler og chikane er psykisk vold

Alle fem emner har fået uddybende omtaler i bekendtgørelsens kapitel 3 under overskriften "Særlige bestemmelser om enkelte påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø". Heraf fremgår det blandt andet:

  • At arbejdet i alle led skal planlægges, tilrettelægges og udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt i forhold til stor arbejdsmængde og tidspres, uklare og modstridende krav, høje følelsesmæssige krav, krænkende handlinger og arbejdsrelateret vold.
  • At "stor arbejdsmængde og tidspres" både kan forstås som ubalance i form af et højt tempo eller manglende pauser til restitution og som mange timer, der kan påvirke muligheden for restitution.
  • At det kan kaldes høje følelsesmæssige krav til de ansatte, når der er tale om direkte eller indirekte kontakt med borgere og kunder, og hvor kontakten stiller høje krav til at sætte sig ind i at rumme eller håndtere disse menneskers tænkning, følelser eller adfærd.
  • At arbejdsrelateret vold også omfatter psykisk vold i form af trusler og anden krænkende adfærd, herunder chikane, fra borgere og kunder.

Arbejdstilsynet skal i løbet af 2021 lave konkrete og detaljerede vejledninger på hver af de fem risikoområder.

Vigtigt redskab på arbejdspladsen

Bekendtgørelsen er et vigtigt gennembrud, og at der nu kommer mere fokus på området, fortæller Karen Brøndsholm, arbejdsmiljøkonsulent i HK Kommunal.

- Bekendtgørelsen bliver et vigtigt redskab for arbejdsmiljøgruppen og MED på arbejdspladsen, fordi det nu bliver mere tydeligt, hvad der skal tages af hensyn, så den ansatte ikke bliver belastet og påvirket af dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Karen Brøndsholm tilføjer, at den nye bekendtgørelse kommer til at indgå i den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, ligesom den vil blive indarbejdet i kursusafdelingens tilbud til arbejdsmiljørepræsentanter.