mennesker ved telefon og pc

For HK er det afgørende vigtigt, at de offentligt ansatte bliver løbende uddannet til arbejdet med de nye digitale løsninger og systemer. Modelfoto: Mostphotos

Lad være med at hente eventuelle gevinster, før nye digitale løsninger lokalt har vist sig at virke. Og brug gevinster ved digitalisering til at udvikle organisationen.

Sådan lyder et af de mange råd, som Peter Raben og Mads Samsing 11. november 2020 havde med til et møde i Digitaliseringsstyrelsen. De to er næstformænd i henholdsvis HK Stat og HK Kommunal, og de talte i Digitaliseringsstyrelsen på vegne af hele HK-forbundet.

Borgere vil også have personlig kontakt

Et andet råd, de havde med, var at have fokus på borgernes retssikkerhed, når de offentlige myndigheder sætter strøm til stadig mere af sin sagsbehandling og kontakt med borgerne.

- 90 procent af borgerne oplever, at retfærdighed er, at der bliver lyttet til dem, og at de bliver behandlet med respekt. 90 procent af borgerne synes, det er vigtigt, at der er mulighed for personlig kontakt med en medarbejder i forbindelse med opgaveløsningen. Det ved vi fra ′IT i praksis′, der udgives hvert år af Rambøll og Dansk IT, siger Mads Samsing, HK Kommunals næstformand.

- Det er mennesker, der giver tryghed og retfærdighed. Ikke maskiner, tilføjer han.

Digitaliseringsstyrelsen arbejder for "et mere digitalt offentligt Danmark, der effektiviserer og frigør ressourcer samt moderniserer servicen til borgere og virksomheder", som der står på styrelsens hjemmeside. For tiden forbereder styrelsen en ny strategi for fællesoffentlig digitalisering.

Strategien, som er den sjette af sin slags over en længere årrække, skulle have været klar fra årsskiftet, men coronakrisen kom på tværs. Nu ventes en strategi først klar i forsommeren 2021. Den bliver til i samarbejde mellem Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og staten.

Husk medarbejdernes kompetenceudvikling

På mødet med Digitaliseringsstyrelsens vicedirektør Signe Caspersen og repræsentanter for KL og Danske Regioner præsenterede Mads Samsing og Peter Raben en vifte af forslag til arbejdet med den ny strategi.

- Vi havde et udmærket møde om den videre digitalisering i det offentlige, og styrelsen gav udtryk for, at de gerne fortsætter dialogen med os, siger HK Stats næstformand Peter Raben.

Han er tilfreds med flere af de pejlemærker, Digitaliseringsstyrelsen selv har sat for arbejdet med den ny strategi.

- Styrelsen har en hensigt om, at alle skal med – for at mindske den digitale ulighed. Man lægger op til, at borgerne skal have adgang til deres egne data i det offentliges registre og systemer, og at der skal være styr på datasikkerheden. Det er positive hensigter, som vi gerne vil holde styrelsen fast på, siger HK Stats næstformand.

For ham og HK er det også afgørende vigtigt, at de offentligt ansatte bliver løbende uddannet til arbejdet med de nye digitale løsninger og systemer.

- Vi skal have endnu mere fokus på strategisk og systematisk kompetenceudvikling i relation til digitalisering, digitale kompetencer og omstillingskompetencer. De offentlige arbejdspladser er forpligtet til at arbejde strategisk og systematisk med kompetenceudvikling. Det fremgår af aftaler mellem parterne om kompetenceudvikling og i forhold til den vigtige rolle, som samarbejdsudvalgene i staten og MED-udvalgene i kommuner og regioner spiller, siger Peter Raben.

HK’s krav til offentlig digitalisering

De to fagforeningsrepræsentanter havde blandt andre disse pointer og forslag til en ny strategi for digitalisering i den offentlige sektor med til møde med til Digitalseringsstyrelsen:

  • Udgangspunktet for offentlig digitalisering bør være kvalitet og service – ikke besparelser. Og arbejdet med digitalisering skal foregå ud fra et nuanceret syn på velfærd og offentlig administration. Det vil fx sige, at velfærd ikke kun er noget, der bliver skabt på plejehjem, sygehuse og i børneinstitutioner. Også god offentlig sagsbehandling er fx en velfærdsydelse.
  • Medarbejderne i det offentlige skal uddannes, så deres kompetencer matcher job og opgaver inden for digitalisering og digital omstilling. Strategisk og systematisk kompetenceudvikling er et meget vigtigt punkt for HK.
  • Medarbejderne i stat, regioner og kommuner skal inddrages i praksis, når det offentlige skal digitalisere lokalt og centralt.
  • Digitalisering skal ske med skyldig hensyntagen til borgernes retssikkerhed og på en måde, så både borgere og virksomheder kan have tillid til de offentlige myndigheder og den måde, de forvalter og administrerer afgørelser på. Datatilsynet skal styrkes, forvaltningsloven skal have nye bestemmelser ind, som skal sikre, at afgørelser er gennemskuelige og til at forklare, og der skal være større fokus på informationssikkerhed.
  • Når det offentlige tager ny teknologi i brug, skal der ske en vurdering af, hvad teknologien betyder for borgere, virksomheder og den offentlige forvaltning. Lige som man laver miljøvurderinger, når der skal bygges fx en ny bro. Løbende målinger skal fortælle, hvordan borgere og virksomheder oplever digital forvaltning i det offentlige.
  • Vigtigt, at digitalisering sker på en hensigtsmæssig måde. Det vil fx sige, at man ikke henter eventuelle besparelser, før nye digitale løsninger lokalt har vist sig at virke. Eller som det hedder i HK’s tekst: "Det bør fremgå af den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, at gevinster tidligst skal realiseres, når et system har fungeret upåklageligt i mindst 6 måneder". HK slår desuden til lyd for, at gevinster ved digitalisering skal kunne bruges i organisationen til udvikling – helt i tråd med et forslag fra Socialdemokratiet før det seneste folketingsvalg.
  • Digital omstilling skal gøre Danmark grønnere. Det kan fx ske ved, at alle offentlige digitale løsninger mindst skal være CO2-neutrale og ved at satse på genbrug af materialer. Samtidig skal medarbejdernes arbejdsliv skal være mere bæredygtigt. Det kan ske ved blandt andet at efter- og videreuddanne ansatte i fx bedre udnyttelse af ressourcerne og ved at skabe bedre rammer for hjemmearbejde og virtuelle mødeformer, hvor det giver mening, foreslår HK, som også vil have bredbånd i alle kollektive transportmidler og omkring alle trafikknudepunkter – og bedre bredbånd i alle dele af Danmark.