Skilt til Covid-19 testcenter

For fortsat at holde samfundet i gang på trods af høje smittetal herhjemme, vedtog Folketinget den 19. november 2020 en ny lov, der giver arbejdsgivere ret til at kræve medarbejdere testet for Covid-19.

Sammen med advokat i HK Privat Klara Hoffritz har vi lavet en guide for dig, der er tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant. Guiden giver svar på de vigtigste spørgsmål om dig og dine kollegers rettigheder i forbindelse med den nye lov.

Kan vores arbejdsgiver kræve, at vi bliver testet for coronavirus?
Ja, det kan din arbejdsgiver godt. Den ny lov giver offentlige såvel som private arbejdsgivere ret til at kræve, at medarbejdere bliver testet en eller flere gange.

Der skal dog være en god grund for at teste medarbejdere.

I lovteksten hedder det, at ”det skal være sagligt begrundet i hensynet til spredning af smitte med Covid-19 eller væsentlige driftsmæssige hensyn”.

Det kan være, hvis din virksomhed har kunder, der kræver, at kolleger kan forevise en negativ coronatest, før de kommer ud til dem. Eller det kan være for at beskytte kolleger, forretningsforbindelser eller andre gæster, der besøger arbejdspladsen. Det kan også være, hvis din virksomhed midlertidigt er lukket ned på grund af et større smitteudbrud, eller hvis I for eksempel arbejder med dyr.

Vær opmærksom på, at den nye lov kun gælder Covid-19 tests og ikke fx antistoftests, og at I som medarbejdere skal orienteres skriftligt om, at din arbejdsgiver kræver jer testet og hvorfor.

Som tillidsrepræsentant/arbejdsmiljørepræsentant skal du informeres om aftalen om testning.

Hvad har vores arbejdsgiver krav på at få at vide i forhold til testresultatet?

Hvis jeres arbejdsgiver har stillet krav om, at I skal testes, er testede kolleger forpligtet til at fortælle om resultatet, så snart de har modtaget det.

Den nye lov giver også jeres arbejdsgiver mulighed for at stille krav om, at hvis kolleger på eget initiativ har få foretaget en coronatest, og testen er positiv, skal de give jeres arbejdsgiver besked hurtigst muligt. Et sådan krav skal også være skriftligt.

Der findes i dag forskellige muligheder for testning, herunder quicktests. Hvor skal testningen foregå, og hvilke krav er der til selve testen?
Jeres arbejdsgiver kan bede jer om at blive testet på et af de mange offentlige Covid-19-testcentre. Testen kan også foretages på arbejdspladsen. Hvis testningen skal foregå på arbejdspladsen, skal testudbyderen være godkendt af sundhedsmyndighederne, testpersonalet have den rette uddannelse, og testningen skal ske på en professionel og betryggende måde.

Der er ikke i loven specifikke krav til testens kvalitet.

Skal testen laves i arbejdstiden?
Testen skal som udgangspunkt foretages i den almindelige arbejdstid. Hvis det ikke er muligt, skal I kompenseres økonomisk for den tid, I bruger på at blive testet. Det gælder også transporttid og eventuelle omkostninger i forbindelse med testningen, fx benzin eller offentlig transport. Det gælder i øvrigt også, hvis testen tages i arbejdstiden.

Hvad hvis en kollega nægter at lade sig teste eller ikke oplyser om resultatet af en positiv test?

Hvis en kollega vælger ikke at lade sig teste, selv om jeres arbejdsgiver i overensstemmelse med lovgivningen har krævet det, kan vedkommende få en påtale, advarsel, blive hjemsendt i en periode uden løn eller i værste fald blive fyret.

Det samme gælder, hvis en kollega nægter at oplyse resultatet eller undlader at fortælle arbejdsgiveren, at vedkommende er testet positiv for Covid-19, selv om at arbejdsgiveren har stillet kravet om det.

I begge tilfælde gælder, at jeres arbejdsgiver skriftligt skal have informeret jer om konsekvenserne ved ikke at lade sig teste eller oplyse om et eventuelt positivt resultat.

Hvis jeres arbejdsgiver stiller krav om, at du og kollegerne skal testes, opfordrer vi dig til at kontakte din lokale HK-afdeling på tlf. 70 11 45 45.

Hvis jeres arbejdsgiver misbruger loven, kan det give jer ret til en godtgørelse. Misbrug kan være for eksempel være, hvis jeres arbejdsgiver har pålagt jer at blive testet, men omstændighederne i forbindelse med testningen ikke er betryggende.

OBS! Arbejdsgiver vil have mulighed for at registrere oplysninger om positiv/negativ tests i henhold til databeskyttelsesloven. Det er dog et krav, at oplysningen slettes, når den ikke længere er nødvendig. Det vil sige, at et register over de oplysninger ansatte melder ind om deres tests skal slettes ret hurtigt, medmindre arbejdsgiver har en særlig grund til at gemme oplysningerne. fx at det er et krav fra myndighederne, at oplysningerne gemmes.

Simon Tøgern: Ekstraordinær situation gør, at vi har nikket ja

Formand i HK Privat Simon Tøgern mener, at den nye lov er et nødvendigt værktøj i kampen mod corona, men han understreger, at det ikke er uden betænkelighed.

- Vi er grundlæggende imod, at man skal give helbredsoplysninger til sin arbejdsgiver. Principielt overskrider denne her lov derfor også grænsen for, hvad man som medarbejder skal dele med sin arbejdsgiver, men den helt ekstraordinære situation, vi befinder os i, gør, at vi alligevel har nikket ja, men det er med mange forbehold, siger han.

Han fortæller, at det er helt væsentligt, at hvis arbejdsgiverne skal pålægge medarbejderne en test, skal der være en særlig grund til det. Derudover er det vigtigt, at det er arbejdsgiveren, der skal dække alle udgifter forbundet med testningen, at det kun er resultatet af en coronatest, arbejdsgiverne vil kunne kræve resultatet af, og ikke andre former for tests eller i forbindelse med anden sygdom, og så at misbrug af loven kan forfølges fagretsligt.

- Det er samtidig vigtigt at understrege, at arbejdsgiverne stadig har en forpligtelse til at sikre, at arbejdet kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det indebærer en pligt til at beskytte de ansatte i videst muligt omfang mod at blive smittet med covid-19, mens de er på arbejde, siger Simon Tøgern.

Vigtigt at vide om Covid-19 på arbejdspladsen

Arbejdsgiver har en forpligtelse til efter arbejdsmiljølovgivningen til at sikre, at arbejdet kan foregå sikkerheds og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Dette indebærer en pligt til at beskytte ansatte i videst mulig omfang mod at blive smittet med Covid-19 på arbejdet. Af hensyn til andre ansatte kan der derfor være situationer, hvor arbejdsgiver kan være forpligtet til at foretage tiltag der sikrer de ansatte f.eks. ved at lukke virksomheden ned og pålægge ansatte at blive testet.

Smitte med Covid-19 kan anerkendes som en arbejdsskade i de tilfælde, hvor en medarbejder har fået konstateret Covid-19 og kan sandsynliggøre, at vedkommende har været udsat for smitte på arbejdet.

Arbejdsgiver har pligt til at anmelde arbejdsskader og skal derfor anmelde det til sit forsikringsselskab, hvis følgende to betingelser er opfyldt:
  1. En medarbejder er blevet syg med Covid-19
  2. At der er mistanke om, at medarbejderen er blevet smittet i forbindelse med en konkret hændelse eller kortvarig udsættelse for smitte i forbindelse med arbejdet.
Da det ikke er afklaret, om Covid-19 kan give varige mén, skal der efter HK Privats opfattelse altid ske anmeldelse, når punkt 1 og 2 er opfyldt, fordi anmeldelsen kan have betydning for, om medarbejderen kan få erstatning for fx varigt mén.