#krv21

16. november 2021 skal der som bekendt vælges politikere til kommunalbestyrelser og regionsråd. I den forbindelse kan der til dig som tillidsrepræsentant komme spørgsmål om vilkårene, hvis man som ansat har opgaver i – enten som tilforordnet borger eller som medarbejder i kommunen. Her er svarene på de spørgsmål, der erfaringsmæssigt oftest bliver stillet:

Hvis den ansatte er udpeget som tilforordnet

Hvis en medarbejder er udpeget som tilforordnet, ydes der den almindelige løn for dagen, da der er tale om et ulønnet borgerligt ombud. Herudover ydes der valgdiæter. For at kunne blive udpeget som tilforordnet kræves, at medarbejderen er borger i samme kommune.

Hvis den ansatte ikke er udpeget som tilforordnet

Såfremt medarbejderen ikke er udpeget som tilforordnet, er det de almindelige arbejdstidsregler, der er gældende. De indebærer, at der betales med almindelig timeløn +50 pct. de første tre timer, herefter +100 pct. på hverdage.

Hvis valget blev udskrevet til en søndag honoreres alle timer +100 pct., og hvis det helt utraditionelt blev udskrevet til en lørdag, så betales der med +100 pct. efter kl. 12 på en arbejdsfri lørdag, dog med 100 pct. hele lørdagen i det tidligere FKKA-område (Københavns omegn).

En anden honorering kan aftales lokalt i en decentral arbejdstidsaftale. Den kan dog ikke være mindre, end hvad der gives efter overenskomsten.

Lovgrundlaget

De tilforordnede er underlagt bestemmelserne i Lov om kommunale og regionale valg. Her står, hvad de tilforordnede skal beskæftige sig med under valghandlingen. Kommunalbestyrelsen har kompetencen til at udpege de tilforordnede. Det skal ske i enighed, traditionelt efter forholdstalsmetoden (partiforeningerne i forhold til antal medlemmer af kommunalbestyrelsen). Det fremgår af § 17 i Lov om kommunale og regionale valg.

Vi har tidligere erfaret, at der visse steder udpeges mange tilforordnede blandt de ansatte, især når et valg fandt sted en søndag. Vi har også i få tilfælde hørt om kommuner, der vælger at udpege alle som tilforordnede, fordi man så slipper for overarbejdsbetalingen.

Dette er ikke acceptabelt. I disse tilfælde må man tilbage til kommunalbestyrelsen og høre, hvorfor der mangler tilforordnede – er det fordi partiforeningerne ikke har kunnet/ville stille med tilforordnede? – og så henvise til § 17 om forholdstal samt påpege de tilforordnedes opgaver på valgdagen.

Hvervet som tilforordnet er borgerligt ombud, og det kan man ikke sige nej til. Man kan kun blive fri for at være tilforordnet med gyldig grund som fx sygdom eller varetagelse af andet offentligt hverv. Familiefest eller andet er ikke gyldig grund.