86 medlemmer var onsdag aften samlet til HK Sjællands repræsentantskabsgeneralforsamling, som i år blev holdt hos Comwell i Sorø.

Aftenen blev blandt andet brugt på at gøre status over året, der er gået, og samtidig se fremad mod nye mål. Samtidig var formandsposten og flere revisorposter på valg i år.

Estrid Husen, afdelingsformand i HK Sjælland, fremlagde bestyrelsens beretning.

Her fremhævede hun blandt andet arbejdet med organisering af de studerende, arbejdsmiljøet ude på arbejdspladserne og arbejdet med ligestilling som nogle af de vigtige områder, HK Sjælland både har og vil arbejde med fremadrettet.

Estrid Husen, afdelingsformand i HK Sjælland, fremlægger beretningen.

Estrid Husen, afdelingsformand i HK Sjælland, fremlægger beretningen.

På flere områder går det godt for HK Sjælland, men formanden gjorde det også klart, at der skal arbejdes med medlemsudviklingen, da HK fortsat ser et fald i antallet af medlemmer. I HK Sjælland blev der 191 færre medlemmer i 2021 sammenlignet med året før. Her pegede Estrid Husen på, at det især er de unge og de studerende, som HK Sjælland skal være bedre til at organisere.

- De unge skal ind i fællesskabet så tidligt som muligt, og de skal tilbydes et netværk tættere på deres dagligdag. Derfor overvejer vi, om det er muligt at etablere netværk flere steder i HK Sjællands område, sagde Estrid Husen.

Fire medlemmer smiler til fotografen.

Aftenen bød både på fagpolitik og socialt samvær med kollegaer. 

Gode takter i A-kasseforsøget

Vibeke Ekelund, job- og karrievejleder i HK Sjællands a-kasse, blev inviteret op under beretningen for at fortælle om a-kasseforsøget, der nu har kørt i 2 år. Der er 9 A-kasser på landsplan, som er en del af forsøget. HK Sjælland er en af dem.

I forsøget har a-kassen kontakten med den ledige de første 3 måneder, hvor det ellers normalt er jobcentrene, der har denne kontakt.

Læs mere om a-kasseforsøget her

Livlig snak mellem bordene i pausen.

Livlig snak mellem bordene i pausen. 

Vibeke Ekelund forklarede, at det kan være svært at sige, om forsøget har fået flere i job, da arbejdsmarkedet de sidste 2 år har været ramt af nogle ekstraordinære udsving, først med nedlukninger og nu manglen på arbejdskraft inden for flere brancher.

Men ved den seneste tilfredshedsundersøgelse har det vist sig, at 68 procent af forsøgsdeltagerne samlet set var tilfredse med deres kontaktforløb, mens det samme kun gjaldt for 58 procent af de øvrige dagpengemodtagere, som ikke var med i forsøget.

To medlemmer i samtale

Mange gode drøftelser i pauserne. 

Et solidt regnskab

Afdelingens regnskab blev også fremlagt på aftenen, og denne ære havde kontorchef Niels Rasmussen.

Årets resultatet blev på 21.345.646 millioner kroner, hvilket især skyldes de finansielle indtægter fra renter og værdipapirer.

Kontorchef Nielsen Rasmussen fremlægger årets regnskab.

Kontorchef Niels Rasmussen fremlægger årets regnskab. 

Genvalg af formand

Formandsposten var på valg i år, og her genopstillede Estrid Husen uden modkandidater.

Michael Rosenberg, formand for HK Kommunal Sjælland, gik alligevel op på talerstolen og indstillede Estrid Husen til posten på vegne af bestyrelsen.

- Vi vil gerne indstille dig, fordi du har udviklet dig på posten. Vi kan mærke, at du brænder for området, især for ledige og arbejdsmiljø, sagde han.

Estrid Husen blev valgt med en stor klapsalve fra salen. 

Michael Rosenberg indstillede Estrid Husen.

Michael Rosenberg, formand for HK Kommunal Sjælland, gav Estrid Husen nogle pæne ord med på vejen. 

Udover formandsposten var der også valg til flere poster som revisor.

  • Susanne Winter Nielsen blev valgt som revisor for 2 år.
  • Anette Berner Jensen blev valgt som revisor for 1 år.
  • Hanne Nielsen og Eva Juul blev begge valgt som revisorsuppleanter for 1 år.

Besøg af forbundsformandsskabet 

For første gang fik HK Sjælland besøg af det nye forbundsformandskab til generalforsamlingen. 

Næstformanden Mads Samsing styrede slagets gang som dirigent, og formand Anja C. Jensen kom forbi og sagde et par ord om formandsskabets foreløbige og kommende arbejde. 

- Jeg bliver meget træt, når man skal høre, at HK'erne er kolde hænder. HK har over 200.000 medlemmer, der får tandhjulene i samfundet til at køre rundt. Uden HK'ere går Danmark i stå, sagde hun. 

Anja C. Jensen kom blandt andet ind på arbejdet med trepartsaftalen om seksuel chikane samt trepartsaftalen om hjemmearbejde. Til sidst kom hun med en opfordring til alle medlemmerne om at få overvejet, om de skal tage en efteruddannelse. Kompetencefondene, som kan finansiere efteruddannelse, bugner nemlig.

Anja C. Jensen på talerstolen.

Anja C. Jensen kom omkring mange emner i sin tale. Hun lovede forsamlingen, at det nye formandskab vil sikre synlighed og indflydelse for HK.