HK.dk logo

Tjek, hvordan din chef overvåger dig

Overvågning på jobbet kan have mange former. Må din chef fx læse dine mails og SMS'er? Gennemrode din taske eller aflytte din telefon? Få gode råd og viden om reglerne her.

Obs. Dette tema er fra 2016. Du skal være opmærksom på, at nogle regler kan have ændret sig siden da. Kontakt din lokale HK-afdeling på telefon 7011 4545, hvis du har spørgsmål til emnet.

Tjek de overordnede regler om
overvågning her

Din chef har mulighed for at overvåge dig som medarbejder på flere forskellige måder. Men uanset om det gælder kontrolforanstaltninger som tv-overvågning, at overvåge din brug af internet, mail og telefon eller at tjekke din taske, findes der en række overordnede regler, som din arbejdsgiver altid skal overholde:  

Det siger aftalen om kontrolforanstaltninger mellem DA og LO:

 • Overvågning må kun indføres, hvis det er sagligt begrundet og har et fornuftigt formål (som at forebygge tyveri eller undgå andre sikkerhedsbrud)
 • Overvågning må ikke være krænkende eller være til stor gene for dig som medarbejder
 • Du skal som medarbejder have besked om overvågningen senest seks uger, inden den iværksættes, med mindre der er driftsmæssige forhold, der gør det helt umuligt
 • Du kan som medarbejder ikke tvinges til at skrive under på samtykke til overvågning – hverken i forbindelse med ansættelse eller på et senere tidspunkt
 • Selv om du har givet samtykke, kan det aldrig gøre en overvågning lovlig og i orden, hvis den er usagligt begrundet eller på andre måder udført ulovligt

Det siger persondataloven:

 • Når din arbejdsgiver indsamler oplysninger om dig som medarbejder (og det gør han eller hun ved alle former for overvågning og kontrolforanstaltninger), skal det have et sagligt formål, som du som medarbejder har krav på at få at vide. For du skal have et grundlag for at vurdere, om den måde overvågningen foregår på, og de konsekvenser den har, er i orden
 • Det oprindelige formål med overvågningen må ikke ændre sig undervejs. Fx må tv-overvågning, der er blevet installeret for at forebygge tyveri, ikke pludselig bruges til at måle medarbejderes effektivitet
 • Du må ikke overvåges eller kontrolleres i et omfang, som er unødvendigt i forhold til formålet
 • Du har krav på at vide, hvilke oplysninger der er blevet indsamlet om dig, og få indsigt i dem, så du kan kontrollere, om retningslinjerne er blevet overholdt
 • De indsamlede oplysninger skal slettes eller anonymiseres til statistiske data, når det ikke længere er sagligt at opbevare dem. Når det gælder tv-overvågning, skal optagelserne slettes senest efter 30 dage

Virksomheden bør selv lave politikker:

HK Handel opfordrer alle samarbejdsudvalg på arbejdspladser til at udarbejde:

 • Personalepolitikker
 • IT-politikker

Her skal arbejdsgiveren både beskrive arbejdspladsens regler og rammer – så du ved, hvad der forventes af dig i alt fra din opgaveløsning, til hvordan du fx må bruge mail og telefon - og hvordan eventuel digital overvågning, tv-overvågning og andre kontrolforanstaltninger specifikt foregår, og hvad formålet er.

Er du i tvivl: Kontakt HK

 • Det kan være svært selv at tolke alle regler for overvågning. Er du i tvivl om det, du bliver udsat for på dit job, så ring til HK på 70 11 45 45

Må din chef læse dine mails og
SMS’er?

3 gode råd om dine mails og SMS’er

 1. Brug som udgangspunkt kun din arbejdscomputer og arbejdsbetalte telefon og tablet til arbejdsrelaterede ting
 2. Skriv aldrig noget illoyalt om din chef, kollegaer eller arbejdsplads fra arbejdscomputer, telefon eller tablet. Både fordi du er forpligtet til at være loyal over for din arbejdsplads, og fordi det kan havne i de forkerte hænder
 3. Skriv ”privat” i emnefeltet, hvis du alligevel skriver private mails eller SMS’er fra din arbejdscomputer eller arbejdstelefon

Sådan er reglerne

 • Din arbejdsgiver skal altid informere dig om, hvordan din digitale adfærd bliver overvåget eller logget
 • Din arbejdsgiver må ifølge persondataloven logge, hvem du kommunikerer med og på hvilke tidspunkter (hvis det har et driftsmæssig, sagligt og fornuftigt formål som hensyn til sikkerhed eller for at undgå misbrug)
 • Din arbejdsgiver må ikke læse indholdet i dine mails eller SMS’er, hvis de er mærket privat, da det er beskyttet af bestemmelserne i straffeloven om brevhemmelighed

Eksempel: Chefen måtte ikke læse med

En HK-medarbejder omtalte sin chef som ”noget af en sæk” i en mail til en tidligere kollega. Chefen læste med og fyrede derefter medarbejderen.

Sagen endte i landsretten, der gav HK medhold i, at der var tale om en uberettiget afskedigelse, fordi medarbejderen ikke kunne regne med, at den private e-mail-korrespondance blev læst af andre.

Må din chef overvåge dig med
kameraer?

3 gode råd om tv-overvågning

 1. Sæt dig grundigt ind i reglerne om tv-overvågning
 2. Læs den information om tv-overvågning, som du har krav på at få af din chef. Og spørg, hvis der er noget som helst, du er i tvivl om. Din chef har pligt til at svare
 3. Vær opmærksom på din adfærd på arbejdspladsen, og at det måske kan ses af et kamera, hvis du løfter op i blusen på grund af varme, piller næse eller gør andre ting, du gerne vil holde privat

Sådan er reglerne

 • Der skal ifølge persondataloven være tungtvejende grunde til at etablere videoovervågning (fx at forebygge tyveri og røveri), og det må ifølge HK Handels aftaler IKKE bruges til at overvåge og kontrollere din effektivitet som medarbejder
 • Du skal informeres grundigt om årsagen til overvågningen, og hvordan den kommer til at foregå
 • Der må under ingen omstændigheder være tv-overvågning på toiletter, i baderum, i prøverum eller omklædningsrum
 • Enkeltmandskontorer må heller ikke overvåges, uden du som medarbejder har sagt ja til det
 • Hvis det er driftsmæssigt muligt, bør der være overvågningsfri zoner, hvor du som medarbejder kan holde pause. Fx i kantinen eller kafferum
 • Der må aldrig være lyd på tv-optagelserne
 • Alle optagelser skal slettes efter 30 dage, med mindre opbevaringen af en optagelse er nødvendig for at afgøre en konkret konflikt. Og så har du som medarbejder ret til at få indsigt i optagelserne, hvis konflikten vedrører dig
 • Chefen har ansvaret for, at tv-optagelserne aldrig må havne i uvedkommendes hænder

Eksempel: Lipgloss blev fanget på video
En Matas-medarbejder blev fyret, efter at indehaveren af butikken via overvågningskameraerne havde set hende bruge tid på at tage lipgloss på i arbejdstiden.

Sagen havnede i både Arbejdsretten og Sø- og Handelsretten. Arbejdsretten afgjorde, at tv-overvågningen var ulovlig, så arbejdsgiveren skulle betale 50.000 kr. i bod til HK Handel. Og Sø- og Handelsretten pålagde derudover arbejdsgiveren at betale en godtgørelse for tort til medarbejderen på 25.000 kr. og en godtgørelse for usaglig afskedigelse.

Må din chef overvåge dig på de
sociale medier?

3 gode råd om din brug af sociale medier

 1. Overvej om det er en god idé at være ”ven” med din chef på de sociale medier. Chefen kan ikke kræve det. Og ER du venner med din chef på fx Facebook, skal du være opmærksom på, at der er en stor risiko for, at han eller hun ser, hvad du lægger ud
 2. Husk, at du som ansat både har tavshedspligt og loyalitetspligt i forhold til din arbejdsplads. Så hvis du på de sociale medier skriver noget grimt om din arbejdsplads eller chef, eller hvis du afslører forretningshemmeligheder om din arbejdsplads, kan det få konsekvenser for din ansættelse, hvis din chef ser det
 3. Spørg ind til retningslinjerne for brugen af sociale medier på din arbejdsplads. Din arbejdsgiver må gerne forbyde dig at bruge sociale medier til private formål i arbejdstiden, men har ikke ret til at bestemme, om du gør det i dine selvbetalte pauser

Sådan er reglerne

Alle er underlagt persondataloven og straffeloven, der fx betyder, at det er strafbart at videregive meddelelser og billeder om en andens private forhold, komme med racistiske bemærkninger, injurier, æreskrænkende beskyldninger eller ytringer mod bedre vidende.

Derudover anbefaler HK Handel, at alle arbejdsgivere i samarbejde med medarbejderne (i samarbejdsudvalget, hvor det findes) udformer en politik for brugen af sociale medier, der blandt andet fastlægger:

 • Må du tjekke din private profil på de sociale medier i arbejdstiden? I hvilket omfang?
 • Må du tjekke din private profil på de sociale medier, hvis du har betalte pauser? I hvilket omfang?
 • Hvilke informationer om virksomheden må du dele på de sociale medier i forbindelse med arbejdsrelateret kommunikation, kampagner eller vidensdeling? Og hvilke betragtes som fortrolige?

Eksempel: Fyring efter Facebook-ytring blev trukket tilbage

 En HK-medarbejder blandede sig i en debat i en meget islam-kritisk Facebook-gruppe. Han skrev, at han arbejdede på Danmarks bedste arbejdsplads, hvor der var en stor mangfoldighed af kollegaer, som alle havde det godt med hinanden.

Nogle af gruppemedlemmerne klagede herefter til Dansk Supermarked og påstod, at han var kommet med stødende og ekstremistiske udtalelser i Facebook-gruppen. Dansk Supermarked tvang medarbejderen til at skrive under på sin egen opsigelse, selv om de ikke havde undersøgt sagen og læst præcist, hvad han havde skrevet. 

HK Handel gik ind i sagen og indgik et forlig. Dansk Supermarked erkendte, at de havde taget fejl, fordi medarbejderen hverken havde brudt sin tavshedspligt eller loyalitetspligt.

Må din chef tjekke, hvilke hjemmesider
du besøger?

3 gode råd om dine internetsøgninger på jobbet

 1. Tænk over alle søgninger, du foretager, og elementer, du downloader til din arbejdscomputer, arbejdstelefon eller tablet – det hele skal kunne tåle chefens blik
 2. Gem ikke private dokumenter på din arbejdscomputer
 3. Hvis du alligevel gør det, så husk at mærke dem med ”Privat”, så de er omfattet af brevhemmelighed og ikke må læses af din arbejdsgiver

Sådan er reglerne

 • Din arbejdsgiver må ifølge persondataloven gerne logge dine søgninger, downloads og generelle brug af internettet på din arbejdscomputer eller tablet, hvis det har et driftsmæssig, sagligt og fornuftigt formål som hensyn til sikkerhed eller for at undgå misbrug
 • Din arbejdsgiver skal altid informere dig om, hvordan din digitale adfærd bliver overvåget eller logget, og hvad der præcist bliver logget i forhold til dit internetbrug

Eksempel: Lagring af information for at forebygge hackerangreb er ok

Tryg-Baltica lagrede information om deres medarbejderes adfærd på nettet. De begrundede det med, at de ville forebygge hackerangreb udefra og udbedre driftsforstyrrelser i systemet.

Sagen kom for Datatilsynet, der afgjorde, at det var i orden, fordi logningen var begrundet i drifts- og sikkerhedsmæssige årsager.

Datatilsynet lagde vægt på, at kun en begrænset gruppe særligt betroede ansatte havde adgang til materialet.

Må din chef aflytte dine
telefonsamtaler?

3 gode råd om dine telefonsamtaler på jobbet

 1. Har du en telefon, som er betalt af din arbejdsgiver, må du kun bruge den til arbejdsrelaterede samtaler – med mindre andet er aftalt
 2. Er du i tvivl om, hvordan og i hvilket omfang du må bruge din arbejdsgiverbetalte telefon, så spørg din chef – og sørg for at få jeres aftale på skrift
 3. Vær opmærksom på, at dine telefonsamtaler ikke må blive aflyttet

Sådan er reglerne

 • Din arbejdsgiver må kun aflytte dine telefonsamtaler, hvis det er sagligt begrundet. Det kan være for at kvalitetssikre dit arbejde, hvis du fx arbejder med kundeservice. Og du skal have givet lov til det på forhånd
 • Aflytter din chef din telefon, uden at du har fået besked om det, er det et brud på straffeloven. Også selvom din chef skulle have gjort det for at tjekke, om du misbruger din arbejdstelefon
 • Ifølge Persondataloven må din arbejdsgiver heller ikke automatisk registrere, hvem du ringer til, selv om du har en arbejdsgiverbetalt telefon. Heller ikke for at afsløre et eventuelt misbrug af telefonen

Må din chef rode i din taske,
cykelkurv eller bagagerummet?

3 gode råd om ransagning af dine ting

 1. Husk, at du skal orienteres på forhånd, hvis der indføres visitation eller ransagning som en kontrolforanstaltning
 2. Du bør sige ja til ransagning og visitation, når det gennemføres som en kontrolforanstaltning. Men det må ikke foregå på krænkende vis
 3. Er du i tvivl, så kontakt HK på 70 11 45 45

Sådan er reglerne:

 • Arbejdsretten har i flere sager afgjort, at det er lovligt for en arbejdsgiver at indføre rutinemæssige ransagninger/visitationer, hvis det har et sagligt formål som f.eks. at afsløre tyveri
 • Arbejdsgiveren må dog ikke forfølge bestemte medarbejdere og skal sørge for, at ransagningerne foretages som tilfældige stikprøvekontroller, og at alle medarbejdere udsættes for det på lige fod
 • Som medarbejder skal du altid spørges om lov, inden ransagningen/visitationen foregår. Fx inden din taske eller dit medarbejderskab bliver tjekket
 • Hvis ransagningen/visitationen er lovlig, og du modsiger dig den, kan arbejdsgiveren tilkalde politiet, og det kan få konsekvenser for din ansættelse
 • Omvendt kan du også som medarbejder anmelde det til politiet som en overtrædelse af straffeloven, hvis en arbejdsgiver gennemfører en visitation mod din vilje
 • Stikprøvekontroller må ikke krænke nogen og skal foregå sagligt og rimeligt. Fx kan det være rimeligt at undersøge din taske, inden du forlader din arbejdsplads, men det vil være ude af proportioner at følge efter dig ud på p-pladsen og ransage dit bagagerum eller tjekke din cykelkurv. Også, selv om du har givet mundtligt eller skriftligt samtykke til det

Må din chef overvåge din
adfærd via GPS (i bil, tablet eller smartphone)?

3 gode råd om GPS

 1. Vær opmærksom på, at der kan være installeret GPS, hvis du har en firmabil – og derudover kan der også være GPS eller en anden tracking-app i din arbejdstelefon eller arbejdstablet
 2. Du skal tænke over, at du ikke bør befinde dig andre steder, end du har fortalt din chef
 3. Er du i tvivl om reglerne, så kontakt HK på 70 11 45 45

Sådan er reglerne:

 • Din arbejdsgiver må tjekke din fysiske færden ved at sætte en GPS i din arbejdstelefon eller arbejdstablet, hvis det har et sagligt og fornuftigt formål og ikke er krænkende, eller volder dig unødig ulempe
 • Hvis du bliver overvåget via GPS, skal du altid have det at vide på forhånd
 • Du har ret til indsigt i, hvilke oplysninger via GPS der bliver registreret og indhentet om dig

Eksempel: GPS i bilen er ok, men skal varsles

En servicekonsulent fandt ud af, at hans chef havde installeret en GPS i hans servicebil for at registrere hans ruter og kundebesøg. Sagen endte i Vestre Landsret, der afgjorde, at det er ok at overvåge de ansattes arbejdsindsats i arbejdstiden ved at montere en GPS i en medarbejders firmabil. 
Arbejdsretten har dog i en tidligere sag om en elektriker afgjort, at man som medarbejder altid skal vide det på forhånd, hvis man bliver overvåget via GPS.

Sådan påvirker overvågning arbejdsmiljøet

Arbejdsmiljøkonsulent i HK Handel Merete Hansen svarer på tre spørgsmål om, hvordan overvågning kan påvirke arbejdsmiljøet, og hvordan man sikrer, at overvågning skaber tryghed i stedet for utryghed.

 1. Hvordan påvirker det arbejdsmiljøet, at arbejdsgivere nu både kan overvåge medarbejdere digitalt, med kameraer, GPS’er osv.?
  Det er meget individuelt, hvordan man som medarbejder tackler det. Nogle siger: ”Jeg gør ingenting galt, så I kan bare overvåge mig alt det, I vil”. Andre oplever det som ubehageligt og mistænkeliggørende. Derfor ligger der et stort ansvar hos arbejdsgiveren i at gøre det meget tydeligt for alle, hvorfor eventuel overvågning iværksættes, og hvordan det foregår. Formålet skal jo være sagligt – som f.eks. at forebygge tyveri eller hackerangreb – og kender man det, kan overvågning faktisk være med til at skabe tryghed.
 2. Hvordan skal en arbejdsgiver sikre, at alle er trygge ved overvågningen?
  Det handler om information, information, information. Arbejdsgiverne skal informere medarbejderne, forud for at overvågningen sættes i gang – uanset om det er tv-overvågning eller digital overvågning. Det er helt afgørende, at man som medarbejder får tydelig besked om, hvad formålet er, hvem der er ansvarlig for overvågningen, hvem der ser oplysningerne eller optagelserne igennem, hvad de bruges til, hvornår de slettes osv.
 3. Hvad gør man som medarbejder, hvis man føler sig utryg ved nye overvågningstiltag?
  Hvis du har brug for at tjekke regler og aftaler om området, går du til din tillidsrepræsentant. Hvis du oplever, at overvågningen påvirker dit psykiske arbejdsmiljø, og du føler dig utilpas og utryg, går du til din arbejdsmiljørepræsentant. Og føler du dig direkte mistænkeliggjort eller sat i søgelyset, skal du kontakte din tillidsrepræsentant eller lokale HK-afdeling, der kan hjælpe dig med at finde ud af, hvad der er op og ned.

Kilder til hele temaet: Lisbeth Nørremark, faglig sekretær i HK Handel, Merete Hansen, arbejdsmiljøkonsulent i HK Handel, persondataloven, tv-overvågningsloven, straffeloven, aftale mellem DA og LO for indførelse af kontrolforanstaltninger, aftaler om tv-overvågning, som HK Handel har indgået med Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Industri, Peter Blume, professor i persondataret ved Københavns Universitet, Datatilsynet, LO: Medarbejderen i den digitale verden.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk