HK.dk logo

Generalforsamling 2017

01. marts 2017  |  HK Kommunal Hovedstaden  | 

HK Kommunal Hovedstaden afholdt generalforsamling den 28. februar 2017.

DAGSORDENHK Kommunal Hovedstaden Beretning 2015-16

 1. Valg af dirigenter
 2. Forslag til forretningsorden
 3. Valg af stemmeudvalg
 4. Beretning (udsendt med HK Kommunalbladet 27. januar 2017)
 5. Indkomne forslag:
  1. almindelige forslag
  2. kongresforslag
 6. Valg af:
  1. Afdelingssektornæstformand for 2 år
  2. 8 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
  3. 5 suppleanter for 1 år
  4. 2 afdelingssektorbestyrelsesmedlemmer til HK Kommunals forbundssektorbestyrelse, heraf et bestyrelsesmedlem fra Bornholm
  5. 1 bestyrelsesmedlem til HK Hovedstadens bestyrelse
  6. 2 suppleanter til HK Hovedstadens bestyrelse
  7. Repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter til HK Hovedstaden
  8. Valg af delegerede til HK´s 32. ordinære kongres 23.-25.10.2017
  9. Valg af suppleanter til HK´s 32. ordinære kongres 23.-25.10.2017
  10. Valg af delegerede til A-kassens 26. ordinære delegeretmøde 20.11.2017
  11. Valg af suppleanter til A-kassens 26. ordinære delegeretmødet 20.11.2017
  12. Valg af fanebærer for 2 år
  13. 2 fanebærersuppleanter for 1 år
 7. Eventuelt

Generalforsamling 2017

Forslag

Almindelige forslag:

Forslag om forlods valg af delegerede til HK's 32. ordinære kongres 2017
Afdelingssektorbestyrelsen skal foreslå, at de medlemmer af afdelingssektorbestyrelsen, som ikke er valgt som delegerede til HK's kongres via andet fora, forlods er valgt som delegerede.
Begrundelse: Ved forlods valg af afdelingssektorbestyrelsen sikres der en geografisk fordeling af de delegerede, idet afdelingssektorbestyrelsen er valgt via valggrupper. Der er også en fin balance i forhold til den røde tråd i det faglige arbejde ved et forlods valg.

Forslaget blev vedtaget.

Forslag om forlods valg af delegerede og suppleanter til HK Danmarks A-kasses 26. ordinære delegeretmøde 2017
Afdelingssektorbestyrelsen skal foreslå, at delegerede og suppleanter til HK Danmarks A-kasses 26. ordinære delegeretmøde, vælges blandt medlemmerne af afdelingssektorbestyrelsen.

Begrundelse: Ved valg blandt afdelingssektorbestyrelsens medlemmer sikres der, at der er en balance i forhold til den røde tråd i det faglige arbejde.

Forslaget blev vedtaget.

Kongresforslag:

Forslag vedrørende aldersbestemmelserne for så vidt angår fratrædelsesalder for fastlønnede tillidsrepræsentanter.

HK Kommunal Hovedstadens generalforsamling stiller forslag om, at aldersbestemmelserne for så vidt angår fratrædelsesalder for fastlønnede tillidsrepræsentanter ophæves. - Samtidig stilles der forslag om, at nuværende fastlønnede tillidsrepræsentanter kan vælge at bibeholde de bestemmelser de er omfattet af på indeværende tidspunkt, som en personlig ordning.

Motivering:
I lyset af den generelle udvikling på arbejdsmarkedet, hvor aldersbestemmelser bortfalder, er det HK Kommunal Hovedstadens opfattelse, at sådanne bestemmelser ligeledes bør udgå af HK's love. - Det er HK Kommunal Hovedstadens holdning, at det må være medlemsdemokratiet – altså medlemmerne på generalforsamlingerne – der afgør, hvem der vælges som fastlønnede tillidsrepræsentanter i de respektive afdelinger, uagtet køn eller alder. - HK Kommunal Hovedstaden er af den opfattelse, at de nuværende love er ude af trit med grundholdningen i Den Organiserende Fagforening, der handler om, at ”ville give HK tilbage til medlemmerne ved at involvere dem”.

Forslaget blev vedtaget til fremsendelse til forbundskongressen.

Generalforsamling 2017


Valg af næstformand og bestyrelsesmedlemmer til HK Kommunal Hovedstaden

Afdelingssektornæstformand:

 • Karla Kirkegaard blev genvalgt med stor applaus.

8 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

Der var ikke yderligere kandidater ud over de forlods opstillende, hvorfor følgende 8 kandidater blev valgt til afdelingssektorbestyrelsen for 2 år uden afstemning:

 • Channe Hjerteborg, Brøndby kommune
 • Hanne Buus Appelgreen, Egedal kommune
 • Leif Luxhøj-Pedersen, Lyngby-Taarbæk kommune
 • Jan Bolvig Mortensen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, København
 • Merete Andersen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, København
 • Søren Holdt Lorentzen, Center for IMT, Regionen
 • Line Hi Ja Wedenborg, Herlev Gentofte hospital
 • Jens Rastrup Andersen, sundhed.dk

5 suppleanter for 1 år (optalt i afdelingen den 1. marts 2017):

 • June Andersen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns km. (170 stemmer)
 • Annie Lykke Petersen, Børne- og Ungdomspsykiatrien, RegionH (167 stemmer)
 • Susanne Pedersen, Tårnby kommune  (155 stemmer)
 • Susanne Billekop Mosbæk, Egedal kommune  (148 stemmer)
 • Linette Have Olafsen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Københavns km. (145 stemmer)

Der blev afgivet i alt 220 stemmer, heraf 4 blanke og 2 ugyldige.

Generalforsamling 2017

Valg til HK Kommunals sektorbestyrelse

2 afdelingssektorbestyrelsesmedlemmer til HK Kommunals forbundssektorbestyrelse, heraf et bestyrelsesmedlem fra Bornholm:

Følgende 2 afdelingssektorbestyrelsesmedlemmer valgtes:

 • Karla Kirkegaard, Næstformand i HK Kommunal Hovedstaden
 • Karen Lynn Jacobsen, Bornholms Regionskommune.

Valg til HK Hovedstadens bestyrelse og repræsentantskab

1 bestyrelsesmedlem til HK Hovedstadens bestyrelse

 • Karla Kirkegaard, Næstformand i HK Kommunal Hovedstaden

2 suppleanter til HK Hovedstadens bestyrelse

 • Channe Hjerteborg, Brøndby kommune
 • May Andersen, Hillerød kommune

Repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter til HK Hovedstadens repræsentantskab:

Optællingen fandt sted i afdelingen den 1. marts 2017.

Følgende blev valgt som repræsentantskabsmedlemmer for 2 år:

 • Gitte Bergmann, Økonomiforvaltningen, Københavns kommune (142 stemmer)
 • Jannie Hytting, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns kommune (136 stemmer)
 • Pia Maj Almind, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns kommune (130 stemmer)
 • Elin Bjartmarz, Fredensborg kommune (119 stemmer)
 • Hanne Dencker, Rudersdal kommune (109 stemmer)
 • Henrik Thing Mortensen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Københavns kommune (103 stemmer)
 • David Brøndt Mikkelsen, Albertslund kommune (101 stemmer)
 • Susanne Pedersen, Tårnby kommune (94 stemmer)
 • Birgit Skov, Hvidovre kommune (93 stemmer)

De øvrige kandidater, der ikke opnåede valg som repræsentantskabsmedlemmer, blev valgt som suppleanter for 1 år:

 • Joan Nødskov Pedersen, Amager Hvidovre hospital (87 stemmer)
 • Emil Nissen, Vallensbæk kommune (77 stemmer)
 • Lone Nielsen, Økonomiforvaltningen, Københavns kommune (66 stemmer)
 • Lilian Nielsen, Center for HR, RegionH (60 stemmer)
 • Line Fønss, Psykiatrisk Center København, RegionH (59 stemmer)
 • May Schelling Christiansen, Herlev Gentofte hospital, RegionH (55 stemmer)
 • Katja Mikkelsen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns kommune (53 stemmer)
 • Lisbeth Ritter, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Københavns kommune (43 stemmer)

Der blev afgivet i alt 217 stemmer, heraf var 5 ugyldige og 1 blank.

Valg af delegerede og suppleanter til HKs kongres og A-kassens delegeretmøde 2017

Valg af delegerede til HK's 32. ordinære kongres 23.-25.10.2017:

Følgende blev valgt som kongresdelegerede (supplerende til medlemmerne af afdelingsbestyrelsen, jf. Alm. forslag ovenfor):

 • Hanne Dencker, Rudersdal kommune (108 stemmer)
 • Gitte Bergmann, Økonomiforvaltningen, Københavns kommune (57 stemmer)
 • Susanne Pedersen Tårnby kommune (50 stemmer)
 • Henrik Marchmann Hansen, Bornholms Regionskommune (49 stemmer)

Valg af suppleanter til HK´s 32. ordinære kongres 23.-25.10.2017:

Følgende blev valgt som suppleanter:

 • June Andersen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune (52 stemmer)
 • Annie Lykke Petersen, Børne- og Ungdomspsykiatrien, RegionH (50 stemmer)
 • Joan Nødskov, Pedersen, Amager Hvidovre hospital, RegionH (44 stemmer)
 • Pernille Kirk, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns kommune (42 stemmer)
 • May Schelling Christiansen, Herlev Gentofte hospital, RegionH (41 stemmer)
 • Mette Beck, Rudersdal kommune (39 stemmer)
 • Gitte Hernvig Hansen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns kommune (36 stemmer)
 • Jannie Hytting, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns kommune (34 stemmer)
 • Lone Nielsen, Økonomiforvaltningen, Københavns kommune (31 stemmer)
 • Maj-Britt Hedegaard, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns kommune (29 stemmer)
 • Linette Have Olafsen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns kommune (26 stemmer)
 • Lene Høserich, Økonomiforvaltningen, Københavns kommune (20 stemmer)

Der blev afgivet i alt 177 stemmer, heraf var 1 ugyldig og 5 blanke.

 

Valg af delegerede til A-kassens 26. ordinære delegeretmøde 20.11.2017:

Følgende blev valgt som A-kasse delegerede (jf. Alm. forslag om forlodsvalg af a-kassedelegerede ovenfor):

 • Winnie Axelsen, HK Kommunal Hovedstaden
 • Karla Kirkegaard, HK Kommunal Hovedstaden
 • Merete Andersen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns kommune
 • Jens Rastrup Andersen, Sundhed.dk
 • Channe Hjerteborg, Brøndby kommune
 • Jens O. Hansen, Vallensbæk kommune

Valg af suppleanter til A-kassens 26. ordinære delegeretmødet 20.11.2017:

Følgende blev valgt som suppleanter for de delegerede:

 • Søren Holdt Lorentzen, Center for IMT RegionH
 • Ditte Bredahl Adsersen, Amager Hvidovre hospital

 

Valg af fanebærer og -suppleanter

Valg af fanebærer for 2 år:

 • Robert Burchardi, Socialforvaltningen – Københavns kommune

2 fanebærersuppleanter for 1 år:

 • Dan Christensen, HK Kommunal Hovedstaden
 • Steen Preisler, HK Kommunal Hovedstaden.

Generalforsamling 2017

Alle fotos: Dan Christensen

Redigeret: 01. marts 2017 kl. 01:49

Generalforsamling


Aktuelt


Indsatsen for øget indflydelse skal styrkes

Generalforsamlingen i HK Kommunal Hovedstaden 14. marts blev lidt af et tilløbsstykke. Et...

Generalforsamling Medbestemmelse

Dårligt psykisk arbejdsmiljø fylder stadig mest

De største forbedringer af arbejdsmiljøet sker ude på arbejdspladserne, hvor kolleger sammen med...

Arbejdsmiljø Generalforsamling

En god opskrift på succes

Lægesekretærer fra Hvidovre/Amager satte rekord, da de for nylig holdt generalforsamling og...

Generalforsamling

 Se flere aktuelt

Netværksdebat


Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk

Andre artikler


Generalforsamling 2018

HK Kommunal Hovedstaden afholder generalforsamling 14. marts 2018 kl. 17:00

Generalforsamling

Generalforsamling 2016

Generalforsamling

 Se flere artikler
Aktuelt

Indsatsen for øget indflydelse skal styrkes

Generalforsamlingen i HK Kommunal Hovedstaden 14. marts blev lidt af et tilløbsstykke. Et...

Generalforsamling Medbestemmelse

Dårligt psykisk arbejdsmiljø fylder stadig mest

De største forbedringer af arbejdsmiljøet sker ude på arbejdspladserne, hvor kolleger sammen med...

Arbejdsmiljø Generalforsamling

En god opskrift på succes

Lægesekretærer fra Hvidovre/Amager satte rekord, da de for nylig holdt generalforsamling og...

Generalforsamling

 Se flere aktuelt
Netværksdebat

Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk
Andre artikler

Generalforsamling 2018

HK Kommunal Hovedstaden afholder generalforsamling 14. marts 2018 kl. 17:00

Generalforsamling

Generalforsamling 2016

Generalforsamling

 Se flere artikler

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Brug for HK?

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

Åbningstid: Åben i dag 08-17

HK's a-kasse: 7010 6789

Åbningstid: Åben i dag 08-17

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

Fagforeningen: Mandag til torsdag kl. 8.00-17.00. Fredag kl. 8.00-16.00. A-kassen: Mandag og onsdag: 08.00-17.00 Tirsdag og torsdag: 08.00-12.00 Fredag: 08.00-16.00

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk