HK.dk logo

Afsnit 2 - Generalforsamlinger

Generalforsamlinger

Generelle bestemmelser 

§ 2 Stk. 1. HK-afdelingen afvikler sin årlige generalforsamling som en repræsentantskabsgeneralforsamling. 

Stk. 2. Herudover afvikles afdelingssektorgeneralforsamlinger/brancheafdelingsgeneralforsamlinger i hver afdelingssektor/brancheafdeling. 

Stk. 3. Generalforsamlingen er HK-afdelingens/afdelingssektorernes/brancheafdelingernes højeste myndighed. 

Stk. 4. HK-afdelingens fællesformand, eller i dennes fravær en anden repræsentant fra HK-afdelingens bestyrelse, kan deltage i afdelingssektorernes/brancheafdelingernes generalforsamlinger og bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret uden for egen afdelingssektor-/brancheafdelingsgeneralforsamling. 

Stk. 5. HK-afdelingen/afdelingssektorerne/brancheafdelingerne skal med mindst syv dages varsel give forbundssekretariatet meddelelse om afholdelse af generalforsamling, og en repræsentant for HK/Danmark er berettiget til at deltage i denne, dog uden stemmeret i anden HK-afdeling/afdelingssektor/brancheafdeling end sin egen. 


Fællesbestemmelser for afvikling af repræsentantskabsgeneralforsamling i HK-afdelingen og generalforsamlinger i afdelingssektorer/brancheafdelinger 

§ 3 Stk. 1. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det mødte antal medlemmer. Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er forslaget bortfaldet. 

Stk. 2. Ved generalforsamlingens begyndelse vælges en eller flere dirigenter til at lede forhandlingerne. 

Stk. 3. De økonomiske midler/aktiver er fælles for HK-afdelingen/afdelingssektorerne/-brancheafdelingerne. Regnskabet føres under ét. Det reviderede regnskab fremlægges på HK-afdelingens ordinære repræsentantskabsgeneralforsamling til godkendelse. Regnskabet følger kalenderåret. Stk. 4. Regnskabsføringen og forvaltningen af den del af arbejdsløshedskassens virke, der henhører under afdelingens område, sker under HK-afdelingens bestyrelses ansvar. HK-afdelingens bestyrelse forpligter ved sine handlinger og beslutninger HK-afdelingen i alle forhold, under ansvar over for HK-afdelingens repræsentantskabsgeneralforsamling. 


Særlige regler for HK-afdelingens repræsentantskabsgeneralforsamling 

§ 4 Stk. 1. HK-afdelingen afholder ordinær repræsentantskabsgeneralforsamling én gang årligt inden udgangen af april måned – efter afdelingssektor/brancheafdelingernes generalforsamlinger. 

Stk. 2. Repræsentantskabet består af 171 repræsentanter inklusive fællesformanden. 

Stk. 3. Repræsentantskabet sammensættes på følgende måde: a) HK-afdelingens bestyrelse (16 repræsentanter). b) Afdelingssektor/brancheafdelingernes bestyrelser med hver 11 bestyrelsesmedlemmer. c) Det overskydende antal repræsentanter fordeles blandt sektorer og brancheafdelinger efter almindelig forholdstalsberegning. Beregningen sker på grundlag af medlemstallet pr. den umiddelbart forudgående 31. december. d) Det fornødne antal suppleanter vælges for 1 år. e) Valget af repræsentantskabsmedlemmer efter stk. 3 a–d skal i videst muligt omfang sikre en geografisk spredning af de valgte, så såvel HK Københavns som HK Nordsjællands gamle afdelingsområder er forholdsmæssigt lige repræsenteret. Forudsætningen for valg og forbliven som repræsentantskabsmedlem eller suppleant er, at den pågældende skal være aktiv inden for faget og ikke være på frikontingent. Et medlem skal udtræde af repræsentantskabet, hvis pågældende i valgperioden ikke længere er erhvervsaktiv, dvs. er på overgangsydelse, pension eller i kontingentgruppen for ikke erhvervsaktive efterlønsmodtagere. Hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde godkende at erhvervsaktive medlemmer, der fritages for at betale kontingent, kan bevare deres valgbarhed. 

Stk. 4. Repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter vælges henholdsvis for 2 og 1 år på de respektive afdelingssektorers/brancheafdelingers ordinære generalforsamlinger. 

Stk. 5. Ekstraordinær repræsentantskabsgeneralforsamling indkaldes, når HK-afdelingens bestyrelse eller en repræsentantskabsgeneralforsamling tager beslutning herom. Endvidere skal ekstraordinær repræsentantskabsgeneralforsamling med motiveret dagsorden indkaldes, når 20 pct. af repræsentantskabets medlemmer tager beslutning herom. 

Stk. 6. Afholdelse af ordinær eller ekstraordinær repræsentantskabsgeneralforsamling sker med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til repræsentantskabets medlemmer med angivelse af dagsorden. 

Stk. 7. Forslag som repræsentantskabsmedlemmer ønsker behandlet, skal være HK-afdelingen i hænde senest syv dage før repræsentantskabsgeneralforsamlingen. 

Stk. 8. Forslag til behandling på en ordinær forbundskongres skal være godkendt på en repræsentantskabsgeneralforsamling, som er indkaldt med en dagsorden, hvoraf det fremgår, at forslag til kongressen skal behandles. Sådanne forslag skal indsendes til hovedbestyrelsen senest fem måneder før kongressens afholdelse. 

Stk. 9. Den tilforordnede efter § 7, stk. 16 er ligeledes tilforordnet, uden stemmeret, til HK-afdelingens repræsentantskabsgeneralforsamling. Derudover er 5 af de af afdelingssektor/brancheafdelingernes bestyrelser udpegede repræsentantskabsmedlemmer, jf. stk. 3, litra b, forbeholdt de bestyrelsesmedlemmer af afdelingssektor/brancheafdelingernes bestyrelser, der er valgt af branchenetværk på Bornholm. 


Særlige regler for afdelingssektorgeneralforsamlinger 

§ 5 Stk. 1. Ordinær afdelingssektor-/brancheafdelingsgeneralforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. 

Stk. 2. Ekstraordinær afdelingssektor-/brancheafdelingsgeneralforsamling skal afholdes, når hovedbestyrelsen/forbundssektorbestyrelsen/HK-afdelingssektorbestyrelsen ønsker det, eller når 5 pct. af afdelingssektorens/brancheafdelingens medlemmer skriftligt fremsætter motiveret begæring herom til formanden.

Stk. 3. Afholdelse af ordinær eller ekstraordinær afdelingssektor-/brancheafdelingsgeneralforsamling sker med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i det fælles medlemsblad/lokal-bladet eller ved skriftlig henvendelse til alle medlemmer eller ved meddelelse i dagspressen. Dagsorden for afdelingssektor-/brancheafdelingsgeneralforsamlingen skal meddeles i bekendtgørelsen. 

Stk.4. Til afdelingssektor-/brancheafdelingsgeneralforsamlingen har ethvert medlem af afdelingssektoren/brancheafdelingen adgang mod forevisning af dokumentation for medlemskab. Alle medlemmer kan deltage i afstemningen med én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Stk.5. Medlemmer, der ønsker forslag behandlet på den ordinære afdelingssektor-/branche-afdelingsgeneralforsamling, må indsende disse til bestyrelsen, således at de er HK-afdelingssektoren/brancheafdelingen i hænde senest syv dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Stk. 6. Forslag til behandling på en ordinær kongres skal være godkendt til fremsendelse på en afdelingssektor-/brancheafdelingsgeneralforsamling, som er indkaldt med en dagsorden, hvoraf det fremgår, at forslag til kongressen skal behandles. Sådanne forslag skal indsendes til hovedbestyrelsen senest seks måneder før kongressens afholdelse. 

Stk. 7. Regnskabsoversigt for de enkelte afdelingssektorer/brancheafdelinger og HK-afdelingens samlede regnskab kan forelægges til orientering på de enkelte afdelingssektor-/brancheafdelingsgeneralforsamlinger.Aktuelt


Martin Rasmussen ny næstformand for HK Danmark

HK Danmark har valgt ny næstformand. Det bliver den 47-årige Martin Rasmussen, der sætter sig i...


På barrikaderne

Bølgen af demonstranter er blevet større og større de seneste uger, og den vokser stadig....

Kommunal Stat OK18

Massiv opbakning til forhandlerne før slutspil

HK’ere, sygeplejersker, læger, pædagoger, magistre og mange flere faggrupper stod fredag...

OK18 Stat

 Se flere aktuelt

Netværksdebat


Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk

Andre artikler


HKM

HKM er dem, der tager telefonen, når du ringer til HK. Se hvem du får i røret fra HK Midt, her.


Demonstrationer i Holstebro Lemvig og Struer En loesning for alle

Kom til demonstration og vis din opbakning om de offentligt ansatte overenskomstforhandlinger....


Overenskomst 2018 events – Sjælland & Øerne

Der foregår mange events i relation til forhandlingerne om overenskomst 2018. Se, hvad der sker i...

Overenskomst Kommunal Stat

 Se flere artikler
Aktuelt

Martin Rasmussen ny næstformand for HK Danmark

HK Danmark har valgt ny næstformand. Det bliver den 47-årige Martin Rasmussen, der sætter sig i...


På barrikaderne

Bølgen af demonstranter er blevet større og større de seneste uger, og den vokser stadig....

Kommunal Stat OK18

Massiv opbakning til forhandlerne før slutspil

HK’ere, sygeplejersker, læger, pædagoger, magistre og mange flere faggrupper stod fredag...

OK18 Stat

 Se flere aktuelt
Netværksdebat

Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk
Andre artikler

HKM

HKM er dem, der tager telefonen, når du ringer til HK. Se hvem du får i røret fra HK Midt, her.


Demonstrationer i Holstebro Lemvig og Struer En loesning for alle

Kom til demonstration og vis din opbakning om de offentligt ansatte overenskomstforhandlinger....


Overenskomst 2018 events – Sjælland & Øerne

Der foregår mange events i relation til forhandlingerne om overenskomst 2018. Se, hvad der sker i...

Overenskomst Kommunal Stat

 Se flere artikler

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Brug for HK?

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

Åben i dag 08-17

HK's a-kasse: 7010 6789

Åben i dag 08-17

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Har du glemt din adgangskode?

Få tilsendt en ny kode på sms eller email.

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk