HK.dk logo

Vedtægter for HK Hovedstaden

Vedtaget på HK Hovedstadens repræsentantskabsgeneralforsamling den 29. marts 2012.

Vedtægterne for HK/Hovedstaden er udarbejdet i respekt for standard afdelingslovene (Love for HK-afdelinger og afdelingssektorer under HK/Danmark) vedtaget på den ordinære kongres den 7. til den 10. november 2009 og udgør sammen med disse lovgrundlaget for afdelingen.

Navn og formål

§ 1 Stk. 1. 

Foreningens navn er HK Hovedstaden omfattende de 3 afdelingssektorer: Handel, Kommunal og Stat samt 2 brancheafdelinger: It, medie & industri og Service. 


Foreningen er hjemmehørende i Københavns Kommune. HK-afdelingen, afdelingssektorerne og brancheafdelingerne følger HK/Danmarks love for regionalbaserede HK-afdelinger/afdelingssektorer under HK/Danmark.

Stk. 2. HK-afdelingens ledelse har til formål:

at forestå den fælles repræsentation samt hele afdelingens samlede administration og økonomi,
at træffe afgørelser i alle foreliggende spørgsmål vedrørende ledelse og bevilge de fornødne midler til afdelingssektorernes/brancheafdelingernes arbejde, agitation og oplysningsvirksomhed m.v.
at ansætte det fornødne personale i samarbejde med de ansatte og indgå aftaler om fastsættelse af disses løn- og arbejdsforhold.

Generelle bestemmelser

§ 2 Stk. 1. HK-afdelingen afvikler sin årlige generalforsamling som en repræsentantskabsgeneralforsamling.

Stk. 2. Herudover afvikles afdelingssektorgeneralforsamlinger/brancheafdelingsgeneralforsamlinger i hver afdelingssektor/brancheafdeling.

Stk. 3. Generalforsamlingen er HK-afdelingens/afdelingssektorernes/brancheafdelingernes højeste myndighed.

Stk. 4. HK-afdelingens fællesformand, eller i dennes fravær en anden repræsentant fra HK-afdelingens bestyrelse, kan deltage i afdelingssektorernes/brancheafdelingernes generalforsamlinger og bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret uden for egen afdelingssektor-/brancheafdelingsgeneralforsamling.

Stk. 5. HK-afdelingen/afdelingssektorerne/brancheafdelingerne skal med mindst syv dages varsel give forbundssekretariatet meddelelse om afholdelse af generalforsamling, og en repræsentant for HK/Danmark er berettiget til at deltage i denne, dog uden stemmeret i anden HK-afdeling/afdelingssektor/brancheafdeling end sin egen.


Fællesbestemmelser for afvikling af repræsentantskabsgeneralforsamling i HK-afdelingen og generalforsamlinger i afdelingssektorer/brancheafdelinger

§ 3 Stk. 1. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det mødte antal medlemmer. Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er forslaget bortfaldet.

Stk. 2. Ved generalforsamlingens begyndelse vælges en eller flere dirigenter til at lede forhandlingerne.

Stk. 3. De økonomiske midler/aktiver er fælles for HK-afdelingen/afdelingssektorerne/-brancheafdelingerne. Regnskabet føres under ét. Det reviderede regnskab fremlægges på HK-afdelingens ordinære repræsentantskabsgeneralforsamling til godkendelse. Regnskabet følger kalenderåret. Stk. 4. Regnskabsføringen og forvaltningen af den del af arbejdsløshedskassens virke, der henhører under afdelingens område, sker under HK-afdelingens bestyrelses ansvar. HK-afdelingens bestyrelse forpligter ved sine handlinger og beslutninger HK-afdelingen i alle forhold, under ansvar over for HK-afdelingens repræsentantskabsgeneralforsamling.


Særlige regler for HK-afdelingens repræsentantskabsgeneralforsamling

§ 4 Stk. 1. HK-afdelingen afholder ordinær repræsentantskabsgeneralforsamling én gang årligt inden udgangen af april måned – efter afdelingssektor/brancheafdelingernes generalforsamlinger.

Stk. 2. Repræsentantskabet består af 171 repræsentanter inklusive fællesformanden.

Stk. 3. Repræsentantskabet sammensættes på følgende måde: a) HK-afdelingens bestyrelse (16 repræsentanter). b) Afdelingssektor/brancheafdelingernes bestyrelser med hver 11 bestyrelsesmedlemmer. c) Det overskydende antal repræsentanter fordeles blandt sektorer og brancheafdelinger efter almindelig forholdstalsberegning. Beregningen sker på grundlag af medlemstallet pr. den umiddelbart forudgående 31. december. d) Det fornødne antal suppleanter vælges for 1 år. e) Valget af repræsentantskabsmedlemmer efter stk. 3 a–d skal i videst muligt omfang sikre en geografisk spredning af de valgte, så såvel HK Københavns som HK Nordsjællands gamle afdelingsområder er forholdsmæssigt lige repræsenteret. Forudsætningen for valg og forbliven som repræsentantskabsmedlem eller suppleant er, at den pågældende skal være aktiv inden for faget og ikke være på frikontingent. Et medlem skal udtræde af repræsentantskabet, hvis pågældende i valgperioden ikke længere er erhvervsaktiv, dvs. er på overgangsydelse, pension eller i kontingentgruppen for ikke erhvervsaktive efterlønsmodtagere. Hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde godkende at erhvervsaktive medlemmer, der fritages for at betale kontingent, kan bevare deres valgbarhed.

Stk. 4. Repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter vælges henholdsvis for 2 og 1 år på de respektive afdelingssektorers/brancheafdelingers ordinære generalforsamlinger.

Stk. 5. Ekstraordinær repræsentantskabsgeneralforsamling indkaldes, når HK-afdelingens bestyrelse eller en repræsentantskabsgeneralforsamling tager beslutning herom. Endvidere skal ekstraordinær repræsentantskabsgeneralforsamling med motiveret dagsorden indkaldes, når 20 pct. af repræsentantskabets medlemmer tager beslutning herom.

Stk. 6. Afholdelse af ordinær eller ekstraordinær repræsentantskabsgeneralforsamling sker med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til repræsentantskabets medlemmer med angivelse af dagsorden.

Stk. 7. Forslag som repræsentantskabsmedlemmer ønsker behandlet, skal være HK-afdelingen i hænde senest syv dage før repræsentantskabsgeneralforsamlingen.

Stk. 8. Forslag til behandling på en ordinær forbundskongres skal være godkendt på en repræsentantskabsgeneralforsamling, som er indkaldt med en dagsorden, hvoraf det fremgår, at forslag til kongressen skal behandles. Sådanne forslag skal indsendes til hovedbestyrelsen senest fem måneder før kongressens afholdelse.

Stk. 9. Den tilforordnede efter § 7, stk. 16 er ligeledes tilforordnet, uden stemmeret, til HK-afdelingens repræsentantskabsgeneralforsamling. Derudover er 5 af de af afdelingssektor/brancheafdelingernes bestyrelser udpegede repræsentantskabsmedlemmer, jf. stk. 3, litra b, forbeholdt de bestyrelsesmedlemmer af afdelingssektor/brancheafdelingernes bestyrelser, der er valgt af branchenetværk på Bornholm.


Særlige regler for afdelingssektorgeneralforsamlinger

§ 5 Stk. 1. Ordinær afdelingssektor-/brancheafdelingsgeneralforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.

Stk. 2. Ekstraordinær afdelingssektor-/brancheafdelingsgeneralforsamling skal afholdes, når hovedbestyrelsen/forbundssektorbestyrelsen/HK-afdelingssektorbestyrelsen ønsker det, eller når 5 pct. af afdelingssektorens/brancheafdelingens medlemmer skriftligt fremsætter motiveret begæring herom til formanden.

Stk. 3. Afholdelse af ordinær eller ekstraordinær afdelingssektor-/brancheafdelingsgeneralforsamling sker med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i det fælles medlemsblad/lokal-bladet eller ved skriftlig henvendelse til alle medlemmer eller ved meddelelse i dagspressen. Dagsorden for afdelingssektor-/brancheafdelingsgeneralforsamlingen skal meddeles i bekendtgørelsen.

Stk.4. Til afdelingssektor-/brancheafdelingsgeneralforsamlingen har ethvert medlem af afdelingssektoren/brancheafdelingen adgang mod forevisning af dokumentation for medlemskab. Alle medlemmer kan deltage i afstemningen med én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk.5. Medlemmer, der ønsker forslag behandlet på den ordinære afdelingssektor-/branche-afdelingsgeneralforsamling, må indsende disse til bestyrelsen, således at de er HK-afdelingssektoren/brancheafdelingen i hænde senest syv dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 6. Forslag til behandling på en ordinær kongres skal være godkendt til fremsendelse på en afdelingssektor-/brancheafdelingsgeneralforsamling, som er indkaldt med en dagsorden, hvoraf det fremgår, at forslag til kongressen skal behandles. Sådanne forslag skal indsendes til hovedbestyrelsen senest seks måneder før kongressens afholdelse.

Stk. 7. Regnskabsoversigt for de enkelte afdelingssektorer/brancheafdelinger og HK-afdelingens samlede regnskab kan forelægges til orientering på de enkelte afdelingssektor-/brancheafdelingsgeneralforsamlinger.


Branchenetværk på Bornholm

§ 6 Stk. 1. På Bornholm kan der etableres op til 5 branchenetværk, der afspejler HK Hovedstadens nuværende brancheopdeling efter nærmere retningslinjer fastlagt mellem det tidligere HK København og det tidligere HK Bornholm.

Stk. 2. Branchenetværkene afholder en gang årligt et medlemsmøde, hvor der til hvert branchenetværks bestyrelse vælges 5-7 medlemmer af netværket. Hver branchenetværksbestyrelse konstituerer sig efterfølgende med en formand og eventuelt en næstformand.

Stk. 3. Til medlemsmødet har alle medlemmer inden for den pågældende brancheafdeling adgang mod forevisning af dokumentation for medlemskab. Alle medlemmer kan deltage i afstemningen med én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Forudsætningen for valg og forbliven som branchenetværksmedlem er, at den pågældende skal være aktiv inden for faget og ikke være på frikontingent. Et medlem skal udtræde af netværket, hvis pågældende i valgperioden ikke længere er erhvervsaktiv, dvs. er på overgangsydelse, pension eller i kontingentgruppen for ikke erhvervsaktive efterlønsmodtagere.

Stk. 5. Valgene i stk. 2 er gældende for 2 år, således at 3 medlemmer af netværket vælges i ulige år, og de resterende medlemmer i lige år.

Stk. 6. På samme måde vælges et passende antal suppleanter til netværkene. Suppleanternes valgperiode er 1 år.


HK-afdelingsbestyrelsen

§ 7Stk. 1. HK-afdelingen ledes af en bestyrelse, der består af 16 bestyrelsesmedlemmer inkl. fællesformanden. Hver afdelingssektor/brancheafdeling vælger 2 repræsentanter til bestyrelsen. Der skal ved bestyrelsens sammensætning sikres en passende geografisk fordeling af bestyrelsesposterne.

Stk. 2. Fællesformanden vælges for en 2-årig periode på den årlige repræsentantskabsgeneralforsamling. Hvis der er opstillet mere end én kandidat til posten som fællesformand kan et flertal på generalforsamlingen beslutte, at lade valget af fællesformand foregå ved urafstemning bland afdelingens medlemmer.

Stk. 3. Herudover tiltrædes bestyrelsen af de på afdelingssektorernes og brancheafdelingernes generalforsamlinger valgte formænd.

Stk. 4. Resten af bestyrelsesmedlemmerne vælges på de respektive afdelingssektorers og brancheafdelingers ordinære generalforsamlinger. Valgene sker inden for følgende områder:• HK it, medie & industri• HK Service Hovedstaden• HK Handel Hovedstaden• HK/Kommunal Hovedstaden• HK/Stat Hovedstaden

Stk. 5. Der vælges det fornødne antal suppleanter for hver afdelingssektors og brancheafdelings bestyrelsesmedlemmer. Suppleanternes valgperiode er 1 år.

Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode.

Stk. 7. Valgbar til fællesformand, næstformand, bestyrelse eller revisor er alle medlemmer med undtagelse af medlemmer, der ikke betaler kontingent til HK/Danmark, sektor og HK-afdeling samt medlemmer, der ikke er erhvervsaktive, dvs. er på overgangsydelse, pension eller i kontingentgruppen for ikke erhvervsaktive efterlønsmodtagere. Hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde godkende, at erhvervsaktive medlemmer, der fritages for at betale kontingent, kan bevare deres valgbarhed. For fastlønnede tillidsrepræsentanters vedkommende dog kun for så vidt de på valgdagen ikke er fyldt 62 år. Ved nyvalg efter kongressen 2005 dog 63 år. Medlemmer, der skriftligt tilkendegiver, at de er villige til at modtage valg, er valgbare, selv om de er forhindret i at give møde på generalforsamlingen. De valgte fortsætter valgperioden ud (se dog stk. 8). I de tilfælde, hvor en af de nævnte tillidsrepræsentanter således ikke kan genvælges, gælder de i standardafdelingslovenes § 18 og 18a nævnte bestemmelser.

Stk. 8. Forudsætning for valg i henhold til stk. 7 er, at de pågældende skal være erhvervsaktive inden for faget og ikke være på frikontingent. Et medlem skal udtræde af HK-afdelingens bestyrelse, hvis pågældende i valgperioden ikke længere er erhvervsaktiv. Formanden skal til enhver tid opfylde gældende lov om myndighed.

Stk. 9. Repræsentantskabsgeneralforsamlingen vælger fællesformanden jf. § 7, stk. 2 og eventuelt fastlønnet næstformand for en periode på to år. Såfremt flere bringes i forslag til posten, skal afstemningen foregå skriftligt. For at opnå valg kræves kvalificeret flertal, det vil sige over halvdelen af de afgivne stemmer.

Stk. 10. HK-afdelingens bestyrelse vælges for to år ad gangen, således at halvdelen afgår og vælges samtidig med formanden. Desuden vælges der i HK-afdelingen to revisorer, hvis funktionstid er to år, og som afgår skiftevis. Derudover vælges det fornødne antal suppleanter for HK-afdelingens bestyrelse og revisorer for en periode af et år. Såfremt et af HK-afdelingens bestyrelsesmedlemmer afgår i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen indtil førstkommende repræsentantskabsgeneralforsamling.

Stk. 11. For de i stk. 10 omhandlede suppleanter gælder samme valgbarhedsbetingelser som for bestyrelsen i øvrigt, jf. stk. 7 og 8.

Stk. 12. Bestyrelsen vælger selv af sin midte næstformand. Et eventuelt valg af fastlønnet næstformand skal dog altid foretages af repræsentantskabsgeneralforsamlingen.

Stk. 13. Såfremt et af HK-afdelingens bestyrelsesmedlemmer i forhold til sine hverv misligholder disse på en måde, der kan sidestilles med de forhold, der er nævnt i funktionærlovens § 4, og som berettiger en arbejdsgiver til at ophæve tjenesteforholdet uden varsel, kan vedkommende efter HK-afdelingens bestyrelses beslutning suspenderes og suppleanten indtræde i stedet.

Stk. 14. HK-afdelingsbestyrelsen afholder møde så ofte fællesformanden finder det nødvendigt, eller når mindst tre bestyrelsesmedlemmer fremsætter motiveret begæring herom. HK-afdelingsbestyrelsen afgør selv, om suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder.

Stk. 15. En repræsentant for de afdelingsansatte, kontorchefen, og en repræsentant for HK-Ungdom har ret til at deltage i HK-afdelingens bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.

Stk. 16. Såfremt ingen medlemmer af branchenetværkene på Bornholm opnår direkte valg til HK-afdelingens bestyrelse, har de valgte netværk i forening ret til at udpege en tilforordnet fra netværkene, til deltagelse i HK-afdelingens bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.


Afdelingssektorernes/brancheafdelingernes bestyrelser/tillidsrepræsentanter

§ 8Stk. 1. I afdelingssektorer/brancheafdelinger fastsættes antallet af bestyrelsesmedlemmer på den enkelte afdelingssektor/brancheafdelings generalforsamling, dog vælger branchenetværkene på Bornholm på deres årsmøde ét bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode til hver afdelingssektors/afdelings bestyrelse. Valget sker i de år, hvor der ikke er valg af afdelingssektor/brancheafdelingsformand.

Stk. 2. Afdelingssektorernes/brancheafdelingernes generalforsamling vælger afdelingssektor-/brancheafdelingsformand og kan vælge en næstformand. For fastlønnede tillidsrepræsentanters vedkommende, dog kun for så vidt de på valgdagen ikke er fyldt 62 år, ved nyvalg dog 63 år. De valgte fortsætter valgperioden ud. I de tilfælde, hvor en af de nævnte tillidsrepræsentanter således ikke kan genvælges, gælder de i standard afdelingslovenes § 18 og 18a nævnte bestemmelser. Såfremt flere bringes i forslag til de enkelte poster, skal afstemningen foregå skriftligt. For at opnå valg kræves kvalificeret flertal, det vil sige over halvdelen af de afgivne stemmer.

Stk. 3. Foruden afdelingssektor-/brancheafdelingsformand og eventuel næstformand består afdelingssektor-/brancheafdelingsbestyrelsen af et antal bestyrelsesmedlemmer, som vælges på afdelingssektor-/brancheafdelingsgeneralforsamlingen.Valgbar til afdelingssektor-/brancheafdelingsbestyrelsen/suppleant er kun afdelingssektorens/brancheafdelingens erhvervsaktive medlemmer. Medlemmer på frikontingent er dog ikke valgbare til hvervet som afdelingssektorformand.

Stk. 4. På samme måde vælges et passende antal suppleanter. Branchenetværkene på Bornholm vælger på deres årsmøde mindst én suppleant. Suppleanternes valgperiode er 1 år.

Stk. 5. Valgene i stk. 2 og 3 er gældende for to år, således at halvdelen af bestyrelsen vælges og afgår samtidig med afdelingssektor-/brancheafdelingsformanden.

Stk. 6. Et medlem skal udtræde af afdelingssektor-/brancheafdelingsbestyrelsen, hvis pågældende i valgperioden ikke længere er erhvervsaktiv. Afdelingssektor-/brancheafdelingsformanden skal til enhver tid opfylde gældende lov om myndighed.

Stk. 7. Afdelingssektor-/brancheafdelingsformanden leder afdelingssektorens/¬brancheafdelingens virksomhed i overensstemmelse med de på afdelingssektor-/brancheafdelingsgeneralforsamlingen trufne beslutninger. Desuden har afdelingssektor-/brancheafdelingsformanden ansvaret for udførelsen af de pligter, som forbundets love og hovedbestyrelsen pålægger afdelingssektoren/ brancheafdelingen.

Stk. 8. Såfremt et afdelingssektor-/brancheafdelingsbestyrelsesmedlem i forhold til sine hverv misligholder disse på en måde, der kan sidestilles med de forhold, der er nævnt i funktionærlovens § 4, og som berettiger en arbejdsgiver til at ophæve tjenesteforholdet uden varsel, kan vedkommende efter afdelingssektor-/brancheafdelingsbestyrelsens beslutning suspenderes og suppleanten indtræde i stedet.

Stk. 9. Afdelingssektor-/brancheafdelingsbestyrelsen afholder møde, så ofte afdelingssektor-/brancheafdelingsformanden finder det nødvendigt, eller når mindst tre afdelingssektor-/brancheafdelingsbestyrelsesmedlemmer fremsætter motiveret begæring herom.

Stk. 10. Der udarbejdes et referat over afdelingssektor-/brancheafdelingsbestyrelsens og afdelingssektor-/brancheafdelingsgeneralforsamlingens forhandlinger og beslutninger. Referatet skal godkendes af afdelingssektor-/brancheafdelingsbestyrelsen og underskrives af afdelingssektor-/brancheafdelingsformanden og mindst 1 bestyrelsesmedlem, der har deltaget i det pågældende møde.


Referatet fra afdelingssektor-/brancheafdelingsgeneralforsamlingen skal underskrives af dirigenten og afdelingssektor-/brancheafdelingsformanden.Økonomi og revision

§ 9 Stk. 1. De valgte revisorer foretager den kritiske bedømmelse af økonomiske dispositioner i henhold til instruks og vejledning for kritiske revisorer. De valgte revisorer bør være til stede ved forelæggelse af årsregnskabet. Den af HK/Danmark valgte statsautoriserede revision reviderer HK-afdelingens regnskaber i overensstemmelse med revisionsbestemmelserne i lov om fonde og visse foreninger.

Stk. 2. Den af den statsautoriserede revision udførte revision skal være i overensstemmelse med gældende god revisionsskik for statsautoriserede revisorer.

§ 10 Stk. 1. HK-afdelings-/afdelingssektor-/brancheafdelingsbestyrelsen forpligter ved sine handlinger og beslutninger HK-afdelingen/ afdelingssektoren/brancheafdelingen i alle forhold under ansvar over for generalforsamlingen.Afdelingssektor-/brancheafdelingsbestyrelserne kan dog ikke i økonomiske forhold træffe dispositioner, der rækker ud over de rammer, der er godkendt/bevilget af HK-afdelingens bestyrelse.

Stk. 2. Til at forpligte HK-afdelingen ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom, ved transport og kvittering af obligationer, aktier, pantebreve og andre værdipapirer kræves der bestyrelsens godkendelse samt fællesformandens og mindst 2 af HK-afdelingens bestyrelsesmedlemmers underskrifter, den ene af disse bør være næstformanden.

Stk. 3. Medlemmerne hæfter ikke for HK-afdelingens gældsforpligtelser.


Andre bestemmelser

§ 11 Valg af delegerede til kongressen samt det fornødne antal stedfortrædere skal foregå på en generalforsamling og foretages skriftligt, såfremt der er foreslået flere, end der skal vælges.

§ 12 HK-afdelingerne opretter ungdomsudvalg i henhold til regler for HK/Danmark og HK-afdelingernes ungdomsarbejde.

§ 13 Disse love er vedtaget på HK Hovedstadens repræsentantskabsgeneralforsamling den 29. marts 2012 og træder i kraft straks. Lovene for HK Hovedstaden er udarbejdet i respekt for standard afdelingslovene (Love for HK-afdelinger og afdelingssektorer under HK/Danmark) vedtaget på den ordinære kongres den 7. til den 10. november 2009 og udgør sammen med disse lovgrundlaget for afdelingen.Aktuelt


Postkort får positiv opfølgning

Gode ideer fra medlemmerne af HK Privat er nu gennemgået, og mange af forslagene bliver lagt i en...


HK'ere klædt på til at arbejde i det offentlige

I Viborg har HK’ere øget deres muligheder for job i det offentlige gennem et kursus, som HK,...

Efteruddannelse Job og uddannelse Karriereudvikling Kompetencer

Avis: Staten kom med nye uspiselige krav ved midnat

Nye krav i 11. time om især mere fleksible arbejdstider fik natten til onsdag lønmodtagerne til...

OK18 Stat

 Se flere aktuelt

Netværksdebat


Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk

Andre artikler


HKM

HKM er dem, der tager telefonen, når du ringer til HK. Se hvem du får i røret fra HK Midt, her.


Demonstrationer i Holstebro Lemvig og Struer En loesning for alle

Kom til demonstration og vis din opbakning om de offentligt ansatte overenskomstforhandlinger....


Overenskomst 2018 events – Sjælland & Øerne

Der foregår mange events i relation til forhandlingerne om overenskomst 2018. Se, hvad der sker i...

Overenskomst Kommunal Stat

 Se flere artikler
Aktuelt

Postkort får positiv opfølgning

Gode ideer fra medlemmerne af HK Privat er nu gennemgået, og mange af forslagene bliver lagt i en...


HK'ere klædt på til at arbejde i det offentlige

I Viborg har HK’ere øget deres muligheder for job i det offentlige gennem et kursus, som HK,...

Efteruddannelse Job og uddannelse Karriereudvikling Kompetencer

Avis: Staten kom med nye uspiselige krav ved midnat

Nye krav i 11. time om især mere fleksible arbejdstider fik natten til onsdag lønmodtagerne til...

OK18 Stat

 Se flere aktuelt
Netværksdebat

Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk
Andre artikler

HKM

HKM er dem, der tager telefonen, når du ringer til HK. Se hvem du får i røret fra HK Midt, her.


Demonstrationer i Holstebro Lemvig og Struer En loesning for alle

Kom til demonstration og vis din opbakning om de offentligt ansatte overenskomstforhandlinger....


Overenskomst 2018 events – Sjælland & Øerne

Der foregår mange events i relation til forhandlingerne om overenskomst 2018. Se, hvad der sker i...

Overenskomst Kommunal Stat

 Se flere artikler

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Brug for HK?

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

Lukket for i dag

HK's a-kasse: 7010 6789

Lukket for i dag

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Har du glemt din adgangskode?

Få tilsendt en ny kode på sms eller email.

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk