HK.dk logo

Nyt fra konfliktmøde den 6. april

06. april 2018  |  HK Stat Hovedstaden

Af Peter Raben, næstformand i HK Stat    

Jeg vil give en aktuel status på, hvor er vi henne lige nu i overenskomstforhandlingerne og lidt baggrund for, hvorfor vi er havnet i den nuværende situation, hvor forhandlingerne føres i Forligsinstitutionen, men lige nu er gået i stå.

Da parterne på både det statslige, kommunale og regionale område ikke selv kunne forhandle sig til et forlig om en ny overenskomst, er forhandlingerne som bekendt blevet ført videre af forligsmand Mette Christensen. Hun besluttede onsdag før påske at udsætte de varslede strejker og lockouter med i første omgang 2 uger.

Det betyder:

  • at den varslede strejke kan tidligst iværksættes på femtedagen efter udløbet af de 2 uger; det vil sige den 22. april 2018 ved døgnets begyndelse.
  • at den varslede lockout kan tidligst iværksættes på femtedagen efter udløbet af de 2 uger; det vil sige den 28. april 2018 ved døgnets begyndelse.


Men hvis forligsmanden i udsættelsesperioden konstaterer sammenbrud i forhandlingerne, bortfalder førnævnte datoer. Hvis der erklæres sammenbrud i udsættelsesperioden kan arbejdsstandsningerne iværksættes på femtedagen herefter (førstedagen er den dag, hvor sammenbruddet konstateres).

Dog skal det bemærkes, at arbejdsstandsningen ikke kan iværksættes tidligere end varslet af parterne for hhv. strejke eller lockout. I praksis har det ikke betydning, da strejke var varslet til start i forgårs d. 4. april og lockout til på tirsdag d. 10. april. Og der er ikke sket sammenbrud endnu.

Hvis der konstateres sammenbrud i dag eller senere, vil strejke og lockout blive iværksat på samme dato; på femtedagen efter sammenbruddet.

Forligsmanden kan efter udløbet af de 2 ugers udsættelse beslutte at konstatere sammenbrud, og arbejdsstandsningerne iværksættes den 22. hhv. den 28. april. Forligsmanden kan efter de 2 ugers udsættelse også vælge ikke at foretage sig yderligere, og arbejdsstandsningerne iværksættes ligeledes den 22. hhv. den 28. april.

Så kort opsummeret: hvis der konstateres sammenbrud i forhandlingerne inden for de 2 ugers udsættelse, går både strejke og lockout i gang allerede dag 5 efter sammenbruddet –og ellers strejke fra 22. april og lockout fra 28. april medmindre forligsmanden beslutter at udskyde konflikten i yderligere 2 uger til start maj, hvilket er en ikke usandsynlig mulighed.

I så fald kan arbejdsstandsningerne først træde i kraft på femtedagen efter de 2 ugers yderligere udsættelse. Forudsætningen for at udsætte yderligere er, at forligsmanden ser muligheder for at kunne forhandle sig til et resultat, hvilket ene og alene er hendes vurdering. Forligsmandens overvejelser og sonderinger såvel som selve forhandlingerne foregår i fuld fortrolighed og er under strafansvar tavshedsbelagt.

Kort sagt kan vi ikke på nuværende tidspunkt hverken jer, om der bliver konflikt og ej heller i givet fald fra hvornår. Det afhænger af det videre forløb i Forligsinstitutionen, hvor der har været forhandlet op til og delvist under påsken.

Det statslige område var til forhandling onsdag før påske; men ellers har det mest været på det kommunale område, at der har været forhandlet før, under og efter påske uden at nærme sig et resultat. Sent mandag eftermiddag blev de kommunale parter sendt hjem, og der er ikke p.t. indkaldt til nye forhandlingsmøder i Forligsinstitutionen for hverken det kommunale, regionale eller statslige område.

Om det er forspillet til at erklære forhandlingssammenbrud eller en tænkepause for alle parter med uformelle kontakter fra forligsmanden til forhandlerne vides ikke. Vi hælder til og håber på det sidste, altså en pause før nye forhandlinger, der forhåbentlig kan føre til et godt overenskomstresultat – en løsning for alle, som det fælles slogan i fagbevægelsens kampagne lyder.

En forhandlingsløsning er fortsat det vi ønsker, selv om det ikke bliver nemt, da vi står over for en stejl og afvisende arbejdsgiverfront med innovationsminister Sophie Løhde i spidsen. Sophie Løhde har været innovativ på en ikke særlig konstruktiv måde.

Det har nærmest virket som om, at hun troede, at det var en dyst med andre partier i folketinget om at indgå et politisk forlig – og ikke en forhandling mellem arbejdsmarkedets parter om en ny overenskomst.

Flemming Vinter, Rita Bundgaard og de andre forhandlere fra CFU sad i en hel uge dag og nat i Finansministeriet uden at komme ud af stedet. De samme temaer - store som små - blev ved med at køre rundt. Ja selv varmemålere i præstegårdene kunne man ikke blive enige om.

De mange gode krav fra jer og de andre faglige organisationers medlemmer blev næsten alle blankt afvist. Samtidigt præsenterede Sophie Løhde en stribe forringelser, der var helt uantagelige.

Hun ville heller ikke være med til at finde en forhandlet løsning på lærernes arbejdstid eller give en garanti for bevarelse af den betalte spisepause for alle. Vi og enkelte andre organisationer har den skrevet ind i vores overenskomst. Men det har mange andre ikke og frygter, at det går som med kutymefridagene, når Sophie Løhde betegner den betalte spisepause som et personalegode.

En afgørende uenighed er om den økonomiske ramme. Vores krav er, at vi skal have en lønudvikling, der svarer til lønudviklingen på det private område. Det er Sophie Løhde for så vidt enig i; men har så lige det modkrav, at der skal modregnes for et påstået ”løngab” mellem os og de privatansatte.

Ligesom ved overenskomstforhandlingerne i 2015 præsenteres vi endnu en gang for en påstand om, at de offentligt ansatte over en periode er kommet lønmæssigt forud for de privat ansatte – er blevet lønførende.

Isoleret set fik vi ganske vist pæne lønstigninger ved overenskomstfornyelsen i 2008; men det var for at indhente et lønefterslæb. Og finanskrisen betød en brat opbremsning i lønudviklingen i det private, men smittede også af på de efterfølgende offentlige overenskomstfornyelser og gav 7 magre år, som Løhde nu vil følge op med endnu nogle magre år.

I mellemtiden er der kommet gang i hjulene i de private virksomheder. Aktionærerne får pæne udbytter, direktørerne gageforhøjelser, og mange privatansatte oplever en velfortjent lønfremgang. Sophie Løhde og de øvrige ministre og politikere har lige her d. 1. april fået en lønstigning på 1,7%, hvilket giver Løhde 20.000 kr. mere i løn i år.

Skal vi som offentligt ansatte så holde igen og ikke få del i den fremgang, som andre nyder godt af?

Skal vi sige ja til en økonomisk ramme, der knap nok kan sikre reallønnen?

Nej vel?

Der er vækst i det danske samfund og derfor Råd til mere, som er vores slogan for OK18. I en redegørelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet fra december 2017 forventes en samlet lønstigning de næste 3 år på det private område på 8,6%. Men regeringen vil kun give os 6,7%. De seneste tal fra Det Økonomiske Råd peger på endnu højere lønstigninger i det private.

Under alle omstændigheder skal lønstigningerne i det private afspejle sig i vores overenskomst. Derfor var og er CFU’s forudsætninger for at indgå et forlig, at der fra Sophie Løhde ligger

  • Et forslag til en ramme, der sikrer at den enkelte ansatte får forbedret reallønnen og plads til organisationspuljer
  • Et forslag til en symmetrisk reguleringsordning, hvor der reguleres med samme % uanset om vi er kommet forud eller bagud i forhold til lønudviklingen på det private arbejdsmarked – kort sagt: privatlønsværnet skal væk!
  • Et forslag til en permanent løsning vedrørende den betalte frokostpause.

Det højest prioriterede krav fra jer og jeres HK-kolleger landet rundt har været en fremgang i reallønnen til alle. Det kræver, at hver enkelt statsansat får en stigning. Det er ikke nok, at kun nogle får og andre ikke. Mælken i supermarkedet, billetten til bussen eller benzinen til bilen er jo ikke billigere for dem, der ingen lønstigning har haft.

Det er også vigtigt for os, at der denne gang bliver afsat midler til forhandling af vores organisationsaftaler, som mange af jeres krav retter sig mod, bl.a. indførelse af anciennitetstrin og udfasning af provinssatsen.

Derfor insisterer vi på at få en økonomisk ramme, der kan give mulighed for en række tiltrængte fornyelser og forbedringer af vores overenskomster. Vi ser helst, at vi ad forhandlingens vej når til et godt resultat; men at komme videre ad den vej så stadig vanskeligere ud.

Derfor valgte CFU at afbryde forhandlingerne og afsende strejkevarsler for lidt over 10% af vores medlemmer. Afsendelsen af varsler er sket i tæt koordination med de andre faglige organisationer på både det statslige, kommunale og regionale område.

Strejkevarslet omfattede ca. 100.000 offentligt ansatte (heraf 2100 HK Stat-medlemmer) og blev varslet til at træde i kraft d. 4. april –i onsdags. Det skulle være en konflikt, der blev mærkbar og synlig – og ikke ”striptease i mørke”, som Flemming Vinter udtrykte det på et møde for nylig!

Selv om strejkerne skal være mærkbare, har det ikke været vores ønske at lamme samfundet totalt. Det vil regeringen til gengæld. Svaret fra Moderniseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner har været en massiv lockout, der kaster 400.000 offentligt ansatte på gaden med mærkbare følger for rigtig mange borgere. En meget voldsom reaktion, der vel nærmest kan betegnes som asymmetrisk krigsførelse!

Arbejdsgivernes markante kampskridt har nok ikke ligefrem gjort det nemmere for forligsmanden, der overtog forhandlingerne efter sammenbruddet. Det har heller ikke været nogen nem opgave for hverken de statslige arbejdsgivere eller os at håndtere så omfattende lockoutvarsler. Moderniseringsstyrelsen og de forskellige statslige arbejdsgivere har kludret gevaldigt i det. Bl.a. sendt meget uklare oplysninger om, hvem der skulle lockoutes. Men også sendt lockoutvarsel for medarbejdere, som vi allerede havde sendt strejkevarsel for.

Vi har i HK Stats sekretariat i forbundshuset haft kontakt med mange TR for at få informationer og for at afklare, hvem der er varslet til hvad og hvorfor. Vi har også fået en stribe henvendelser om fritagelse for strejke, men har ligesom mange andre faglige organisationer afvist de fleste af dem, fordi der ikke var belæg for at give fritagelse. Vi har på lige fod med bl.a. AC meddelt Moderniseringsstyrelsen, at vi er indstillede på at friholde konkrete funktioner, der er uopsætteligt livsvigtige eller påkrævede for at undgå helbreds- og/eller varigt førlighedstruende følger for mennesker.

Vi har indgået et mindre antal friholdelsesaftaler efter grundig dialog med TR på de berørte arbejdspladser, men mangler endnu at få enkelte af aftalerne retur fra Moderniseringsstyrelsen med deres underskrift på. Vi sender  kopi til TR af aftalen i dag. TR kan så vælge selv at meddele de berørte, at de er fritaget eller overlade til os at sende en mail til de berørte medlemmer. TR vil også få leveret et særligt blå badge til de fritagne. Af det fremgår, at de af HK er fritaget for konflikten, så man kan se, at de ikke er skruebrækkere, men har lovligt ærinde på arbejdspladsen.

De fritagne medlemmer skal ligesom tjenestemænd og elever kun varetage deres normale arbejde og ikke påtage sig konfliktramt arbejde. Det samme gælder de ”uorganiserede”, hvilket ikke kun er medlemmer/kunder i de gule fagforeninger, men fx også kan være en AC’er lønnet efter HK-overenskomst, men medlem af DJØF, DM, Bioanalytikerne el.lign.

Den form for strejkebryderi bør selvfølgelig modvirkes; men desværre har TR på de statslige arbejdspladser ikke adgang til arbejdspladsen under konflikt, heller ikke ved nødberedskab som det kommunale område har aftale om. Man kan dog forsøge at lave lokale aftaler herom med ledelsen, så TR har mulighed for at besigtige og påtale, hvis der udføres konfliktramt arbejde på den ene eller anden måde.

Strejker og lockout er jo en del af værktøjskassen i den danske model og den sidste udvej, når alle forhandlingsmuligheder er udtømt. Vi og alle jer har derfor en vigtig opgave i at fortælle familie, venner, naboer og mange andre, hvorfor vi er havnet i den situation, at disse værktøjer måske nu kommer i anvendelse – og at vi ikke gør det for at genere borgerne.

Men en konflikt får mærkbare følger for borgere, private virksomheder og samfundet i øvrigt. Især når arbejdsgiverne svarer igen med en så massiv lockout, som de knap nok selv har styr på og måske ikke selv har overskuet konsekvensen af.

Det er Løhdes lockout, der vil betyde vanrøgt af tusindvis af forsøgsdyr på forskningsinstitutioner – og i yderste konsekvens nødslagtning. Ledelsen af Institut for Husdyrvidenskab under Aarhus Universitet havde anmodet Moderniseringsstyrelsen om at blive undtaget fra lockout; men blev det ikke – måske ved en fejl?

Det er arbejdsgiverparten, der selv bestemmer lockoutens omfang og dermed også står med ansvaret for konsekvenserne. Det har store dele af befolkningen også forstået. Heldigvis ser det ud til, at borgerne har stor forståelse for vores krav og bakker os op.

En meningsmåling udført af Gallup for Dansk Magisterforening blandt ca. 1.000 danskere viser, at 2 ud af 3 har mest sympati for de offentligt ansatte og kun hver 10. for arbejdsgiverne. Såvel sikring af den betalte spisepause som lønstigninger på mere end de 6,7% tilbudt af Løhde er der opbakning til fra omkring halvdelen af de adspurgte, mens kun hver tredje ikke bakker op. Bevarelse af den betalte spisepause støttes af næsten hver anden privat ansat og kun knap hver tredje er imod.

Andre undersøgelser peger i samme retning, og der er også stor sympati fra mange, der i disse dage møder offentligt ansatte med bannere og skilte på gader, torve og broer for at forklare om vores krav. Her i København har der de sidste tre morgener flere steder været ”Skulder ved skulder”-events, hvor pædagoger, DJØFere og andre offentligt ansatte har hilst borgerne godmorgen.

Der har været store demonstrationer i bl.a. Aarhus og Aalborg og i onsdags holdt jeg tale på torvet i Næstved for omkring 1000 fremmødte – lokale borgere og offentligt ansatte. De mange lokale, tværfaglige aktiviteter kan følges på Danmark for Velfærds Facebook-sider.

Vi kan altså glæde os over, at mange finder vores krav rimelige og retfærdige – og ikke lader sig forvirre af al det spin, som Løhde og hendes støtter forsøger at sprede. Den store folkelige opbakning og det ubrydelige sammenhold på tværs af faglige organisationer i både stat, kommuner og regioner er kommet bag på de offentlige arbejdsgivere og giver et pres, der forhåbentlig kan ende i et godt resultat – helst ad forhandlingens vej. Men vi er også parat til at tage en konflikt, hvis det bliver nødvendigt – og er også rustet til det.

Jeg møder bred opbakning, stort engagement og kampvilje på tværs af fag og fagforeninger til i fælles flok at gøre en indsats for at få imødekommet vores berettigede krav, der skal sikre os ordentlige løn- og arbejdsvilkår, anerkendelse af den store daglige arbejdsindsats og respekt om os som offentligt ansatte.

Der er langt om længe forår i luften. Lad os håbe, at det også smitter af på klimaet i Forligsinstitutionen, så det ikke bliver det forsømte forår; men et forår med en god overenskomstfornyelse for de offentligt ansatte – en løsning for alle.Aktuelt


HKs arbejdsmiljoekonference

Af Kirsten Fletgaard


Konflikt og afstemning om overenskomsten - Vigtigt

Er dine medlemsoplysninger korrekte?


Julehilsen

Formanden Ulla Moth-Lund Christensen ønsker god jul og godt nytår til jer alle. Der er nu...


 Se flere aktuelt

Netværksdebat


Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk

Andre artikler


Stemningsrapport fra TR-stormøde i Fredericia

Tillidsrepræsentant Michael Jensen har sendt denne stemningsrapport fra TR-stormødet i Fredericia...


Medarbejderoversigt

Oversigt over medarbejderne i HK Stat Hovedstaden


Vigtigheden af at være medlem

Vi skal fortælle historien, inden vi fortæller om medlemsfordele.


 Se flere artikler
Aktuelt

HKs arbejdsmiljoekonference

Af Kirsten Fletgaard


Konflikt og afstemning om overenskomsten - Vigtigt

Er dine medlemsoplysninger korrekte?


Julehilsen

Formanden Ulla Moth-Lund Christensen ønsker god jul og godt nytår til jer alle. Der er nu...


 Se flere aktuelt
Netværksdebat

Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk
Andre artikler

Stemningsrapport fra TR-stormøde i Fredericia

Tillidsrepræsentant Michael Jensen har sendt denne stemningsrapport fra TR-stormødet i Fredericia...


Medarbejderoversigt

Oversigt over medarbejderne i HK Stat Hovedstaden


Vigtigheden af at være medlem

Vi skal fortælle historien, inden vi fortæller om medlemsfordele.


 Se flere artikler

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Brug for HK?

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

Lukket i dag

HK's a-kasse: 7010 6789

Lukket i dag

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Har du glemt din adgangskode?

Få tilsendt en ny kode på sms eller email.

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk