HK.dk logo

målsætning for HK Privat Midt

 |  Midt

Politiske mål og visioner for sektoren

HK/Privat Midt er med vore ca. 15.000 medlemmer den største sektor i HK Midt. Odense, Svendborg, Middelfart og Fredericia har tidligere været præget af mange industri-virksomheder, men i takt med den stadig voksende globalisering med den der af følgende outsourcing, er beskæftigelsen inden for industrisektoren stadig dalende.


Servicesamfundet vinder mere og mere indpas, og på landsplan viser alle prognoser, at vi inden for serviceområdet kan forvente 110.000 flere job frem mod 2010.

Med HK’s faldende medlemstal stiller det større krav til HK/Privat. Vi er den sektor i HK, som mere end nogen anden sektor skal sikre en stadig tilgang af medlemmer til HK. Dette er en nødvendighed for at bevare vores status som en slagfærdig fagforening, der sikrer medlemmerne de bedst mulige løn- og ansættelsesmæssige forhold.


HK/Privat Midt tilslutter sig den fælles mission og vision i HK Midt:

Fælles HK mission:

 • HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv.

Vision HK Midt:

 • Vi skal være en aktiv del af Danmarks mest indflydelsesrige fagforening.
 • Vi vil være arbejdspladsens foretrukne valg.
 • Vi vil fremtidssikre et fundament for en fagpolitisk bevægelse med selvstændige bud på fremtidens arbejdsliv og samfundets udvikling til gavn for medlemmerne.
 • Vi skaber en levende og slagkraftig fagforening, som medlemmerne oplever som værende vedkommende i deres liv, som tager hånd om det enkelte medlem, og som er frontløber for projekter, der er til gavn for medlemmerne og samfundet
 • Medlemmerne skal kunne se sig selv i den nye afdeling, og HK Midt skal – ud over på alle områder at yde en høj faglig service – arbejde med og for et stærkt fællesskab i et aktivt medlemsdemokrati. Der skal være nærhed og tilgængelighed, og medlemmet skal være i centrum
 • HK Midt skal være en slagkraftig aktør i det lokal- og regionalpolitiske landskab ved at øve indflydelse på beslutningsprocesser, der har betydning for medlemmerne.


HK/Privat Midt har følgende principper for det faglige arbejde:


Overenskomster
På store dele af HK/Privat Midts faglige område har vi stadig store problemer med 50%-reglen, som forhindrer mange af vore medlemmer i at få de overenskomstmæssige goder, selv om virksomheden er medlem af en arbejdsgiverforening, og på trods af, at arbejdsgiveren på andre fagområder er dækket af en eller flere overenskomster.

Fjernelse af 50%-reglen har været et overenskomsttema i over 60 år. Dette til trods er det ikke lykkedes HK’s forhandlere at få fjernet reglen.

HK/Privat Midt ønsker stadig, at 50%-reglen bliver fjernet fra HK’s mange overenskomster, så vi bliver ligestillet med andre faglige organisationer, og så vore medlemmer sikres gode løn- og ansættelsesmæssige forhold. På sigt må vi dog erkende, at det kan have lange udsigter, hvis problematikken skal løses ved forhandlingsbordet.

Den danske model er baseret på hele overenskomstsystemet. Det er via overenskomsterne vi implementerer de forskellige EU-direktiver, men det kan efterhånden være svært at forsvare denne implementeringsmåde, når 50% af vore medlemmer ikke er omfattet af en overenskomst.

Arbejdsgiverforeningerne må se realiteten i øjnene og må være medvirkende til, at 50%-reglen bortfalder, og dermed sikre, at ”den danske model” også i fremtiden er den bedste model, når direktiver skal implementeres i Danmark.


Tillidsvalgte
At være tillidsvalgt medfører et stort ansvar. Både tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter skal gennemskue besværligt aftalestof og ofte meget tungt lovstof. Samtidig er de fleste tillidsvalgte i dag naturlige sparringspartnere til ledelsen, hvilket stiller endnu større krav til deres kompetenceudvikling end tidligere.

Samtidig er kollegernes problemer blevet noget mere komplekse end tidligere, hvor det i dag i højere grad handler om at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø, mens det tidligere var vigtigere at sikre en fortsat god lønudvikling.

Vi ønsker at sikre vore tillidsvalgte den bedst mulige uddannelse, så de til stadighed kan leve op til de mange nye udfordringer verden giver dem.

HK/Privat Midt har i dag omkring 300 tillidsvalgte, hvilket er alt for få. Overenskomster og diverse lovgivninger decentraliserer vigtige områder som løn, arbejdstid og arbejdsmiljø, hvorfor det er bydende nødvendigt, at vi har tillidsvalgte, der kan varetage kollegernes interesser.

De tillidsvalgte er kollegernes talsmænd og HK/Privat Midts forlængede arm på arbejdspladserne. Det er ikke ligegyldigt, hvilke aftaler der bliver indgået, og derfor er det ikke et mål i sig selv at have mange tillidsvalgte. I HK/Privat Midt ønsker vi at have mange tillidsvalgte, men det skal være tillidsvalgte af gavn og ikke af navn.


Brancheklubber/branchesektioner
Brancheklubber/branchesektionerne er vigtige områder i en så stor organisation som HK/Privat Midt. Det er gennem brancheklubber/branchesektionerne, at vi skaber nærheden til medlemmerne, og det er i brancheklubber/branchesektionerne hvor medlemmer kan møde kolleger inden for deres eget ”felt” og udveksle erfaringer til fælles glæde.

Medlemmerne vil i mange tilfælde forbinde deres medlemskab af HK med medlemskabet af deres brancheklub, hvorfor det er vigtigt, at brancheklubber/branchesektionerne får det fornødne råderum til at udvikle sig såvel fagligt som socialt.

Der har igennem mange år i HK været en drøftelse af brancheklubber/branchesektionernes værdi, og ikke mindst en drøftelse af, hvor mange faglige og sociale arrangementer, der skal afvikles. Hovedvægten skal lægges på de faglige arrangementer, men i et vist omfang, skal der også være plads til sociale arrangementer.

Vi har en forventning om, at brancheklubber/branchesektionerne agerer fagpolitisk og tager stilling til overenskomster, arbejdsmarkedslove og ikke mindst den stigende globalisering i verdenssamfundet.

Med nedlæggelse af landsforeningerne i HK/Privat, er det nærliggende at overveje, om vi skal tilpasse den lokale struktur, så den afspejler de nye branchesektioner. HK/Privat Midt ønsker ikke de kommende år at tvinge en ny struktur igennem. Vi vil lade brancheklubber/branchesektionerne om at vurdere, om det vil være naturligt at lægge sig sammen, på samme måde som det eksempelvis allerede er sket i HK/Privat Østjylland.

De brancheklubber/branchesektioner, som vælger at lægge sig sammen, så de afspejler den nye forbundsstruktur, vil blive økonomisk understøttet af HK/Privat Midt.


Arbejdsmiljø
Den borgerlige regering har på kort tid ødelagt mange forbedringer af Arbejdsmiljøloven. Man skal nu være over 10 ansatte på en virksomhed for at kunne vælge en sikkerhedsrepræsentant, og i øjeblikket er man ved at gennemføre en screening af alle virksomheder, hvor mange sandsynligvis vælger at udmelde sig af BST-centrene rundt omkring i landet.

Det er uacceptabelt, at der skal ske forringelser på arbejdsmiljøområdet. Alle tendenser viser, at der er behov for, at vi alle skal være længere på arbejdsmarkedet end tidligere, og så hænger tingene ikke sammen, når antallet af sygedage i Danmark er voksende, og stadig alt for mange bliver udsat for en arbejdsskade.

Arbejdsmiljøet er og har altid været et fælles ansvar for lønmodtager og arbejdsgiver. Det er ikke et område, hvor regeringen skal komme med et af sine mange ideologiske felttog mod fagbevægelsen. Det burde være et område, hvor også en borgerlig regering kan se de mange fælles fordele i at sikre et godt og fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

HK/Privat Midt tager arbejdsmiljøet alvorligt. Vi er der for medlemmerne og støtter dem der får problemer med arbejdsmiljøet og vi vil gøre alt for at få flere arbejdsskader anerkendt. Endvidere vil vi arbejde for, at når der er 5 medarbejdere på en virksomhed, så skal der vælges en sikkerhedsrepræsentant.

Det psykiske arbejdsmiljø er efterhånden et hovedtema i de fleste danske virksomheder. Øget fokus på indtjening, effektiviseringer m.m. gør arbejdsdagene mere stressende end tidligere. Kolleger bliver indbyrdes mere intolerante, og ledelserne står ofte magtesløse, når de skal løse problemer omkring det psykiske arbejdsmiljø.

Psykisk arbejdsmiljø er ikke et synligt problem. Det er ikke som en brækket ben, hvor man kan helbredes ved at få gips på benet. Et godt psykisk arbejdsmiljø skabes på en arbejdsplads, hvor målsætningen er klar, og hvor ledelse og medarbejder i samarbejde skaber trivsel og passer på hinanden.


Lønarbejde
Lønforhandlingerne har i mange år været et decentralt anliggende. I mange virksomheder hersker der løndiktat, og lønforhandling er et ikke eksisterende begreb. Vore medlemmer er ofte overladt til sig selv, og vore overenskomster rummer ikke de fornødne redskaber til at gribe ind, hvis en lønforhandling ikke forløber til vore medlemmers tilfredshed.

Lønparagrafferne skal strammes op, så enkeltsager kan bringes til faglig voldgift. Der skal ikke blot være tale om en lønvurdering, men foregå en egentlig vurdering og gerne en regulering, når vore medlemmer går til forhandlingsbordet.

Mange af vore kvindelige medlemmer får stadig mindre i løn, end de mandlige kolleger for det samme arbejde. Faktisk ligger lønforskellen på mellem 5 – 20%, hvilket er helt uacceptabelt.

Danmark har spillet fallit på ligestillingsområdet. Organisationerne på arbejdsmarkedet og politikerne på Christiansborg og Bruxelles må vende billedet, så lønnen afspejler kvalifikationer, uddannelse og stillingsindhold, og ikke er bestemt af uvedkommende forhold som eksempelvis køn.


Ungdomsområdet
HK/Privat Midt har mange af de unge medlemmer i HK Midt. Det skyldes først og fremmest, at de fleste handelsskoleelever, elever på de tekniske skoler og Universitetet er placeret i vores sektor. Vi har derfor en stor forpligtigelse til at fremstå som en moderne fagforening, der taler de unges sprog, og som forstår at sætte ind der, hvor de unge har brug for en organisation.

Velfærd er for mange unge en selvfølge, og de tænker ikke på Socialdemokratiet og Thorvald Stauning som fædrene til den velfærd, vi har i dag. På samme måde er de i overenskomsterne opnåede goder også en selvfølge for dem i dag.

En del unge undlader at melde sig ind i fagforeningerne, eller vælger måske de ”billige kopier”, der reelt kun kan levere 10% af de ydelser, som HK kan give vore medlemmer.Mange unge er mest optagede af sig selv, hvorfor vi skal holde fokus på deres behov og ønsker, hvis vi vil have dem organiseret i HK.

De fleste unge gider ikke bestyrelsesarbejde og lange møder, så vi må sætte større fokus på at oprette netværk, hvor de unge kan mødes med andre unge inden for samme interessefelt og udveksle erfaringer.

HK Ungdom Midt er en aktiv medspiller, når det drejer sig om organisering af de unge. HK Ungdom Midt skal være med ved agitationen på uddannelsesinstitutionen, de skal fortsætte det gode arbejde med Jobpatruljen, Projekt synlighed, og så skal de have rum til at eksperimentere med flere forskellige tiltag, som forhåbentlig kan tiltrække de unge til HK.


EU og den internationale verden
Omkring 80% af HK/Privat Midts medlemmer er i dag ansat i en virksomhed, som er ejet af en udenlandsk koncern. Fra EU kommer der stadig flere direktiver, der har direkte indflydelse på vore medlemmers løn- og ansættelsesforhold .

Flere danske virksomheder har flyttet dele af eller hele produktioner til andre lande, og arbejdskraftens frie bevægelighed medfører, at vi får lønmodtagere ind på det danske arbejdsmarked. I kølvandet på denne udvikling er der stor risiko for, at vores overenskomster bliver undergravet, med tab af arbejdspladser til følge. Kan der ikke findes dansk arbejdskraft til at besætte ledige job, må det være en betingelse, at udenlandske lønmodtagere, skal arbejde efter de gældende danske overenskomster og love, når de arbejder i Danmark.

Den løbende debat om et ja eller nej til EU er nedslidende. Vi er en del af EU, og vi skal arbejde for, at vi gennem EU kan skabe en højere beskæftigelse i Europa. Vi har et ønske om, at flere af vore medlemmer aktivt går ind i koncernernes Europæiske Samarbejds Udvalg, og at der på længere sigt oprettes koncern-overenskomster, der rækker ud over landegrænserne.

Danmark har et godt navn i internationalt politik. Desværre interesserer den menige dansker sig ikke meget for internationale forhold, herunder specielt arbejdet i EU.HK/Privat Midt vil gerne gøre en indsats for at gøre det internationale arbejde nærværende for medlemmerne.


Beskæftigelsen
I starten af 90’erne lykkes det at få gang i beskæftigelsen. Der blev igangsat uddannelsesinitiativer, der skulle ruste de ledige til at komme i arbejde, ligesom der blev iværksat en del rotationsprojekter, som bevisligt hjalp mange ledige i arbejde.

Her godt 15 år senere må vi konstatere, at en stor del af det gode arbejde er ødelagt at VK-regeringens beskæftigelsespolitik, eller mangel på samme. Det er nærmest tragiskkomisk, at Arbejdsministeriet blev omdøbt til Beskæftigelsesministeriet.

Alle har ret til et arbejde med et godt arbejdsindhold og en fornuftig løn til følge.

Den teknologiske udvikling, konkurser og flytning af danske arbejdspladser til udlandet nødvendiggør, at der skal ske en løbende kompetenceudvikling af vore medlemmer, så de hele tiden kan bestride det job, de besidder i dag, eller kan sluses over i et nyt job, hvis de mister deres nuværende beskæftigelse.

Statistisk set vil vi i løbet af nogle år mangle arbejdskraft. Virksomhederne har svært ved at forholde sig seriøst til problemet. I stedet for at fastholde de ældre medarbejdere (Læs: Det grå guld), uddanne flere elever og sørge for en ordentlig integration af vore borgere med anden etnisk baggrund end dansk, forsøger man sig med rationaliseringer, outsourcing af arbejdsopgaver eller ved at ansætte såkaldte udenlandske ”eksperter”.

Danmark har de fornødne menneskelige ressourcer til at løse de nuværende som de kommende arbejdsopgaver. Det kræver blot vilje til uddannelse og en erkendelse af, at der skal investeres, før man kan forvente en egentlig indtjening.


HK skal levere en god service til medlemmerne
Medlemstilfredsheden er meget afhængig af den service, medlemmerne modtager, når de henvender sig personligt eller pr. telefon til HK. HK er medlemmernes organisation og de har derfor krav på hjælp, støtte, rådgivning, og hurtig og effektiv sagsbehandling, når de henvender sig til HK.

Oprettelsen af MitHK ser HK/Privat Midt som en stor styrkelse for organisationen. Vi skal bruge digitaliseringen til at sikre, at vore medlemmer i langt højere grad kan betjene sig selv, og de ressourcer i medarbejderstaben, der måtte frigøres herved, skal bruges til atyde en endnu bedre service til medlemmerne. Brugen af informationsteknologi skal give en tidssvarende opgaveløsning, der er fleksibel, effektiv og af høj kvalitet.

Afdelingskontorerne i HK Midt skal fremstå som medlemmernes huse. Medlemmerne skal føle sig velkommen, når de kommer. Tillidsvalgte og brancheklubber/branchesektioner bør sikres lettere adgang til husene og deres faciliteter.


Handlingsplan for HK/Privat Midt 2007 – 2009

<p style="font-size: medium; font-family: 'Times New Roman'; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);"><br></p>

Vores handlingsplan skal afspejle de tilstedeværende faglige ressourcer, hvorfor vi har indlagt følgende prioriteringer for det daglige faglige arbejde i HK/Privat Midt:

Handlingsplan for det daglige faglige arbejde:

1. Prioritet

 • Medlemmerne skal have en god, hurtig og professionel rådgivning/hjælp, når de henvender sig i afdelingen personligt eller pr. telefon.
 • Der skal gøres en markant indsats for at tegne flere overenskomster i 2007 – og 2009
 • Antallet af elevmedlemmer skal forøges.

2. Prioritet

 • Der skal vælges flere tillids- og sikkerhedsrepræsentanter
 • Lønarbejdet skal opprioriteres

Politisk handlingsplan 2005 – 2007

I handlingsprogrammet er medlemshvervning ikke nævnt. Det er ikke et udtryk for, at vi mener, at medlemshvervning ikke er vigtigt – tværtimod! Vi betragter medlemshvervning som den vigtigste faglige opgave, og vi har en forventning om, at alle medarbejdere i HK Huset, sektorbestyrelsesmedlemmer, tillidsvalgte og brancheklubber/branchesektioner konstant arbejder for at hverve nye medlemmer.


Overenskomster:

 • HK/Privat Midt vil arbejde for følgende temaer i de kommende overenskomstforhandlinger i 2007: Fjernelse af 50%-reglen, bedre forhold til folk med ubekvemme arbejdstider, indflydelse på egen arbejdstid, længere barselsorlov med fuld løn og bedre vilkår for kompetenceudvikling.
 • Når en særoverenskomst bliver opsagt, skal den fornyes snarest derefter. 
 • Alle medlemmer af HK/Privat Midt vil få udsendt deres overenskomst pr. post, når der indgås nye overenskomster. De steder hvor der er valgt Tillidsrepræsentant, vil de faglige konsulenter aflevere overenskomsterne personligt til tillidsrepræsentanterne.


Tillidsvalgte

 • HK/Privat Midt vil arbejde for, at alle tillidsrepræsentanter gennemgår TR-grunduddannelsen, og at der til stadighed tilbydes vore tillidsvalgte relevante kurser, der gør dem i stand til at bestride de mange opgaver, deres tillidspost medfører.
 • TR-udviklingssamtalerne skal færdiggøres inden udgangen af 2007 og herefter afholdes der TR-udviklingssamtaler hvert andet år. Det skal undersøges, hvordan vi kan lave opfølgning på vore sikkerhedsrepræsentanter.
 • Der vil blive afholdt minimum 2 møder om året for tillidsrepræsentanter og minimum 2 møder om året for sikkerhedsrepræsentanter, hvor vi drøfter relevante faglige problemstillinger.
 • Der afvikles årligt en sommertur for vore tillidsvalgte som en tak for den store indsats, de yder i dagligdagen.
 • Alle faglige medarbejdere, sektorbestyrelsen, og brancheklubber/branchesektionerne skal til stadighed arbejde for, at der vælges tillidsvalgte på de steder, hvor det kan lade sig gøre.


Brancheklubber/branchesektioner

 • Der afholdes et til to erfa-møder for brancheklubber/branchesektionerne, hvoraf det ene møde afvikles som en brancheklubkonference.
 • Der oprettes et arrangementsudvalg, som skal bestå af en repræsentant fra hver brancheklub. Udvalget skal lave faglige arrangementer. Formålet med udvalget er at knytte brancheklubber/branchesektionerne tættere til hinanden, skabe et forum for koordination af arrangementer, og samtidig sørge for, at medlemmer, der ikke er omfattet af en brancheklub, også får tilbud om arrangementer.


Arbejdsmiljø

 • HK/Privat Midt vil arbejde for, at der vælges flere sikkerhedsrepræsentanter end de 161, sektoren har i dag.
 • HK/Privat Midt vil sørge for, at vi altid har repræsentanter siddende i afdelingens miljøudvalg.


Lønarbejdet

 • HK/Privat vil arbejde for, at der årligt udbydes 2 lønforhandlingskurser.
 • Vi vil arbejde for, at svarprocenten til HK’s lønstatistik forbedres markant. På de virksomheder, hvor der er HK-klubber, skal medlemmerne meldes til firmalønstatistikken. Øvrige medlemmer opfordres til at bruge mitHK.dk. Der skal sendes rykkere ud til medlemmerne, hvis de ikke besvarer det første brev, og sektorbestyrelsen vil efterfølgende være behjælpelig med en ringe-runde til de medlemmer, der ikke har reageret på første brev eller den efterfølgende rykker.

Ungdomsområdet

 • HK/Privat Midt vil arbejde for, at der løbende bliver agiteret for medlemskab på de relevante uddannelsesinstitutioner.
 • Vi vil igennem medierne, vore samarbejdspartnere i fagbevægelsen og andre organisationer arbejde for, at der skaffes flere praktikpladser.

EU og den globale verden

 • HK/Privat Midt vil løbende afvikle arrangementer for at synliggøre vigtigheden af det internationale arbejde.
 • Specielt arbejdet i EU skal gøres mere nærværende for medlemmerne af HK/Privat Midt. 
 • Vi vil igennem vort arbejde i CO/LO arbejde for flere medarbejdervalgte A/S-bestyrelsesmedlemmer og vil endvidere arbejde for, at de indtræder i Europæiske Samarbejds Udvalg, hvor det er muligt.

Beskæftigelsen

 • HK/Privat Midt vil arbejde for, at alle vore medlemmer kommer i arbejde. De medlemmer, som ikke er i beskæftigelse, skal sikres en god, kompetent og ikke mindst menneskelig vejledning i HK Midt’s A-Kasse.
 • Ledige medlemmer skal ikke forfølges af ”systemer”. HK/Privat Midt vil arbejde for, at mennesket sættes før systemet, og at ledige langt tidligere end i dag, sikres mulighed for relevant uddannelse, og løntilskudsjobs med relevant indhold.
 • A-kassen er et vigtigt område for HK/Privat Midt, hvorfor vi vil arbejde for, at synliggøre dens arbejde i HK Midt.
 • HK/Privat Midt vil arbejde for, at der iværksættes initiativer, der sikrer ældre medarbejderes forbliven på arbejdsmarkedet, ligesom vi vil arbejde for, at borgere med anden etnisk baggrund end dansk, sikres mulighed for job.

HK skal levere en god service til medlemmerne

 • Medarbejderne i HK Midt skal have en god arbejdsplads, der honorerer de krav, som HK selv stiller til virksomhederne. God trivsel for medarbejderne er en forudsætning for, at der kan blive ydet en optimal service for medlemmerne.
 • HK/Privat Midt vil arbejde for, at tillidsvalgte og brancheklubber/branchesektioner får lettere adgang til afdelingens kontorer og mødelokaler end de har i dag. Husene er medlemmernes og ikke organisationens.
 • HK/Privat Midt vil arbejde for, at medlemmerne i fremtiden vil få tilbudt flere digitale ydelser, så man kan få den service, man efterspørger, og på det tidspunkt man efterspørger den. Eventuelle rationaliseringsgevinster skal bruges til at forbedre den nuværende service ved personlig eller telefonisk henvendelse.

se hvem der arbejder for dig hos hk midt

Hvem er vi?

se hvem der arbejder for dig hos hk midt


Hvem er vi?


pressebilleder?
pressekontakt?

lokal presse hk midt


pressebilleder?
pressekontakt?


lokal presse hk midt

Aktuelt


Konference om vold, trusler og chikane i fritiden

Hvad stiller I op, hvis medarbejderne udsættes for vold, trusler eller chikane når de har fri?...

Mobning og chikane Vold og trusler

Sommeråbningstider HK Midt

Kontoret i Svendborg holder lukket 27/6 - 5/8 (begge dage inkl.). Kontorerne i Odense og...


Fynske ønsker til vores næste overenskomst

Pensionsalder, seniorordninger, videreudvikling af fritvalgsordningen og større fleksibilitet…...


 Se flere aktuelt

Netværksdebat


Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk

Andre artikler


Ledige jobs i HK Midt

Her kan du se aktuelle ledige jobs hos HK Midt - måske dit drømmejob er her?


LO har brug for dig

LO mangler gæstelærere, der kan tage ud på skolerne og fortælle eleverne om bl.a. fagbevægelsen,...


HKM

HKM er dem, der tager telefonen, når du ringer til HK. Se hvem du får i røret fra HK Midt, her.


 Se flere artikler
Aktuelt

Konference om vold, trusler og chikane i fritiden

Hvad stiller I op, hvis medarbejderne udsættes for vold, trusler eller chikane når de har fri?...

Mobning og chikane Vold og trusler

Sommeråbningstider HK Midt

Kontoret i Svendborg holder lukket 27/6 - 5/8 (begge dage inkl.). Kontorerne i Odense og...


Fynske ønsker til vores næste overenskomst

Pensionsalder, seniorordninger, videreudvikling af fritvalgsordningen og større fleksibilitet…...


 Se flere aktuelt
Netværksdebat

Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk
Andre artikler

Ledige jobs i HK Midt

Her kan du se aktuelle ledige jobs hos HK Midt - måske dit drømmejob er her?


LO har brug for dig

LO mangler gæstelærere, der kan tage ud på skolerne og fortælle eleverne om bl.a. fagbevægelsen,...


HKM

HKM er dem, der tager telefonen, når du ringer til HK. Se hvem du får i røret fra HK Midt, her.


 Se flere artikler

Send besked til forfatter


Annuller

Brug for HK?

Ring til os

FAGFORENING

7011 4545
Åben i dag 8.00-16.00

Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00

A-KASSE

7010 6789
Åben i dag 8.00-16.00

Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Ring til os

FAGFORENING

7011 4545
Åben i dag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00

A-KASSE

7010 6789
Åben i dag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk