HK.dk logo

Beretning

 |  Nordjylland

Beretning til generalforsamling tirsdag den 26. februar 2013

Brian Andersen, formand for HK/Kommunal Nrodjylland, aflægger beretning.

Hvad er lykke?

Lykke er det lykkelige liv.

Tilfredshed med livet, herunder arbejdslivet, skaber lykke.

Vi har lovet dig, at du på denne generalforsamling, får svaret på, hvad lykke er.

Du får svaret sidst i beretningen.Jeg kan allerede nu løfte sløret for, at lykke for nogen, har med følelse at gøre og detmeningsfyldte liv.

For at finde ud af, om hvornår man er lykkelig, tror vi det er godt at tage udgangspunkt i det modsatte.

Hvornår er det så, at du ikke synes arbejdslivet udstråler lykke?

Det er når kommunen og regionen ikke få de indtægter der er nødvendig og må skære ned. Når der sker fyringer på din arbejdsplads. Når man ikke kan få den nødvendige uddannelse, som man ønsker sig. Når arbejdet betyder, at man bliver, syg, stresset og måske udbrændt. Når der ikke er tid til en social kontakt med sine kolleger i arbejdstiden. Når man ikke har tid til at afholder de nødvendige pauser. Når der sker strukturændringer fordi ledelsen tror det løser alle problemer. Og mange andre negative ting i ens arbejdsliv, som forringer livskvaliteten.

Det betyder måske ikke at du er ulykkelig. Men det giver da mindre energi, tro og gejst på, at din arbejdsplads er verdens lykkeligste sted, at være. Som sagt kommer jeg tilbage til lykkebegrebet.


Siden sidste generalforsamling
Her den 30. januar 2013, er det oplyst at Tandklinikassistenterne i Norge, har fået en afgørelse ved en civil domstol. En afgørelse som siger, at arbejdet med kviksølv, har været sundhedsskadeligt. Denne afgørelse håber vi i HK Kommunal kan få afsmittende virkning på en lignede anerkendelse i Danmark.

Arbejdsministeren har udtryk sin mistillid til kvaliteten af det arbejde vores medlemmer udfører på jobcentrene. Det er helt uhørt, hvor jeg som formand har haft et debatindlæg i Nordjyske og bedt ministeren om at stoppe hetzen. Det har hjulpet, for ministeren har følt sig forpligtet til at udsende en fredsmail, direkte til vores medlemmer på jobcentrene. Hun udtrykker ros for Jeres daglige indsats. Vi har i sektoren forsøgt, at få beskæftigelsesministeren til en temadag i Nordjylland i foråret, det er ikke lykkes. Men vi arbejder videre på en temadag i efteråret. Udover ministeren har udtalt sig negativ om jobcentrene, har Dansk arbejdsgiverforeningen gjort det samme. Det har fået skrive pennen i gang, ved et debatindlæg om, at arbejdsgiverne skal bruge kræfter på at skaffe job, i stedet for at nedgøre kvaliteten af arbejdet som vores medlemmer udfører på jobcentrene.

Regering har ved deres tiltrædelse udtryk vigtigheden af en tillidsreform for os offentlige ansatte. Her har vi i bestyrelsen gjort opmærksom på, at regeringen, skal starte med sig selv, ved at opføre sig ordentlig og med respekt overfor det daglige arbejde vi udføre. Vel og mærke med den kvaliteten vi kan yde, i forhold til det antal ansatte regeringen, kommunerne og regionen bestemmer vi skal være. Hvis man ønsker mere kvalitet, så skal der ikke reduceres på antallet af os, tværtimod.

HK Nordjylland har skaffet 26 millioner kr. til vores medlemmer i løn, godtgørelse, erstatning mv..

Det er da ikke så ringe endda. Og fortæller, at mange virkelig har gavn af at være medlem af en rigtig fagforening. Dette budskab håber vi kommer ud i den store verden.

I december måned afholdt vi et møde med regionens øverste ledelse. Mødet var omkring lægesekretærernes arbejdsområde. Fra HK Kommunals side deltog, jeg som formand, konsulenten på området, FTR og arbejdsmiljøkonsulenten. Et godt og konstruktiv møde, hvor ledelsen havde ros og anerkendelse til vores tillidsrepræsentanter, for deres arbejde og stor ros og anerkendelse til daglige arbejde vores lægesekretær udføre. Konkret lovede ledelsen at inddrage tillidsrepræsentanterne, endnu mere end det sker i dag i beslutningerne omkring det daglige arbejde. Herudover har regionen besluttet, at man vil registrere alle afholdte MU samtaler og kompetence udviklingsplaner, således man løbende kan se, om der er områder, hvor der ikke gennemføres samtaler. Ledelsen vil så efterfølgende sørge at følge op på de områder som ikke har gennemført samtalerne. Den form for registrering synes jeg også kommunerne skal tage til sig.

Vi er ikke færdige med møderne i regionen. Her i 2013 afholder vi møder med direktøren for Aalborg sygehusene, Vendsyssel sygehusene og Psykiatrien. Og så afholder vi en uddannelsesdag den 11. marts 2013, for Tillidsrepræsentanterne og MED rep. som er lægesekretær.

Vi har afholdt en succesfuld dag for unge omkring karriere, den 29. maj 2013. Vi vil fortsætte fokussen på de unge og planlægger et lignende arrangement sidst på året i 2013, med de erfaringer vi har gjort os på temadagen i 2012. Vi har vedtaget en ungestrategi, som betyder, at vi på sigt få de unge gjort mere aktive og forhåbentlig få gennemført et glidende generationsskifte i fagforeningen.

Sektoren har gennemført en række faglige arrangementer, hvor der har været stor tilslutning til, specielt et arrangement med Lola Jensen, hvor over 300 medlemmer deltog. I sidste nyhedsbrev kan i se at vi i 2013 vil gennemføre ca. 30 arrangementer, som er bredt dækkende til alle medlemsgrupper.

Vi har gennemført kurser for næsten alle klubbestyrelser, således din tillidsrepræsentanter er faglig klædt bedre på til fremtidens udfordringer.

Vi har afholdt medlems møder ude på arbejdspladserne, hvor diskussioner har handlet om fagets udvikling. Herudover har du kunne deltage i forslag til fagets udvikling via HK Kommunals hjemmeside. Alt dette er endt ud i en vedtagelse af en fagstrategi.

Der er igangsat en evaluering af HK Nordjyllands struktur, med speciel fokus på, hvordan man få optimeret nærheden til medlemmerne og lokal indflydelse på HK Nordjyllands fremtid.

Endeligt har der været afholdt kongres, som har lavet mål for de kommende fire år.


Digitalisering

Her den første marts siger vi farvel til de sidste kolleger, som overgår til udbetaling Danmark og dermed HK Privat. I alt har vi måtte sige farvel til godt 100 medlemmer. Vi er kede af at miste Jer, men vil ønske Jer held og lykke med fremtiden.

I 2015 skal alle kommunerne jo være digitaliseret, således kommunikationen forgår digital og ikke pr. brev. For at præge den digitale udvikling vil vi i HK Nordjylland blande os i udviklingen, således vi får indflydelse på udvikling af IT systemerne. Systemerne skal være brugervenlig og let for os ansatte at betjene. Tanken er at alliere os med to professorer på AAU, som har viden om vigtighed i at inddrage dig som ansat og fagperson på områderne. Samt hvordan man gør systemerne brugervenlig. Vi vil lave nogle arrangementer omkring digitalisering og hvordan man inddrager den viden I som ansatte har. Vi vil forsøge at inddrage borgerne i udvikling og indførelsen af digitale systemer og brugen af disse. Vi skal væk fra mange års tyranni, hvor det er udviklerne og sælgerne at systemer der bestemmer. Hvor vi som ansatte og borger bare skal rette ind efter, hvad systemerne kan. Hvor tit har vi ikke set at sælgerne af systemerne har lovet, at systemet kan så og så meget. Når vi så skal tage systemerne i brug, så skal vi lave helt om på de arbejdsgange, som er fornuftig og som vi tidligere har haft gode erfaring i, er de rigtige. Vi investere masse af penge på digitalisering, mange penge er blevet spildt, fordi systemerne aldrig komme til at fungere eller systemet kan ikke det samme, som vi tidligere har været vant til. Borgernes digitale selvbetjening handler i høj grad om at lave brugervenlige systemer og her er der meget at hente, hvis der bliver lyttet mere til de kommunale medarbejdere. Det mener professor i humanistisk information ved Aalborg Universitet, Ellen Christiansen.

OK 2013
- Dias –

Fagstrategi og ungestrategi
Fælles fagstrategi for medlemmer. Fra drift til drivkraft. Vi skifter fra at betragte os selv som driftsressource der leverer en ydelse, til at se os selv som drivkraft, der med passion og holdninger igangsætter, udvikler og driver service. Med idéer, processer og løsninger, der gør det let at være borger og virksomhed i Danmark. Det betyder at vi byder ind med nye opgaver og tilegner os nye kvalifikationer og bringer dem i spil. For at drive service definerer vi vores fag ud fra :

Det vi kan – vores viden
Det vi gør – vores handlinger
Det vi vil – vores holdninger
Vores fag er summen af vores viden, opgaver og roller. Vi skal se os selv i flere opgaver og indenfor flere arbejdsområder, samt nye arbejdsområder der kommer til.

For at sikre at du kan bestride de fremtidige krav til de nye fagområder, er det vigtigt løbende at uddanne sig. Og hvis du er i tvivl om hvilken uddannelse du skal sats på. Så ring til vores karrieretelefon, hver mandag mellem klokken 14 og 17. Udover karrieretelefonen kan du rette henvendelse til HK Nordjylland, hvor der er ansat to medarbejder der har et indgående kendskab til de mange forskellige uddannelsesretninger. Ligesom som du kan få lavet en kompetence afklaring. De to personer i HK Nordjylland hedder Orla Kristensen og Inger Jacobsen.

- Dias omkring fagstrategi og USB stik omkring karrieretelefon


Ungestrategi
Vi skal være bedre til at tænke et unge-perspektiv ind i alt, hvad vi laver. For at det kan ske, må vi styrke de unges stemme i vores besluttende organer. Vi skal motivere de unge til at engagere sig i de fora vi har, fx generalforsamlinger, klubbestyrelser og andre bestyrelser. Vi skal sikre at vores kurser og arrangementer får en unge-vinkel, ved blandt andet at invitere elever og studerende til fagkonferencer og temadage. Vi skal føre statistik over antal af unge deltagere på vores kurser og arrangementer. Vi skal lave opgørelser over, hvor mange under 31 år, vi har med tillidsposter. Vi skal have et tæt samarbejde og lave fælles arrangementer med HK Ungdom. Vi skal være behjælpelige med at oprette elevklubber på arbejdspladserne. Elevklubberne skal have et tæt samarbejde med arbejdspladsklubberne. Vi skal være gode til at spotte ”anførere” blandt de unge, som kan bruges som trends sættere for faglig arbejde og interesse. Måske skal vi på hver arbejdsplads have en tillidsrepræsentant, som har kontakten til de unge og som har særlig fokus på elevernes område? På lægesekretærområde i regionen, har man faktisk i de sidste tre år haft en tillidsrepræsentant, som har hovedansvaret for eleverne.

Det er vores ungestrategi i HK Kommunal, som blev besluttet i januar 2013.

Som I har kunnet høre, har vi i Nordjylland arbejde med den unge i et stykke tid og er allerede langt med strategien. Faktisk regner vi med at gå endnu længere en den lands dækkende ungestrategi. For vi må erkende at uden fokus på de unge og reel inddrages vil fagforeningen dø ud på sigt. Og så er det da spændende at arbejde de unge generationers tanker og hvad de er optaget af. Et samarbejdet omkring erfaring og et ungt sind, giver en moderne fagforeningen, som alle gerne vil være med i uanset alderen.


Kommunevalget og valg til Regionsrådet
I november måned 2013 afgøres det hvilke arbejdsgiver vi skal have fra første januar 2014.

Det er ikke som ved vores administrative ledelse, at vi kan få indflydelse på hvem der bliver ansat. Men vi håber kvaliteten bliver god. Og vi håber, at det er slut med at se en politisk ledelse som i Frederikshavn, der gør alt for at genere hinanden, i stedet for at træffe nogle kvalificerede beslutninger, som kan understøtte et godt arbejdsmiljø og en kvalificerede services, som vil gavne vores kollegers hverdag og borgerne. Rebild har haft samme problem i denne byrådsperiode. Heldigvis er der også kommuner, hvor der er et godt samarbejde politikerne imellem. Det samme er vores indtryk i Regionsrådet.

Men uanset hvem der bliver valgt og hvem der får et flertal, vil vi fra bestyrelsen side lægge op til et godt, konstruktiv og kvalificerede samarbejde. Men som alle ved, skal der to til en tango. Så hvis politikerne gør det besværlig for vores medlemmer og arbejdsmiljøet bliver truet, så reagere vi skarpt overfor kommunen og regionen. Og, som i tidligere har kunnet hører, finder bestyrelsen sig heller ikke i folketingsmedlemmer og ministre, som forringer vores medlemmers arbejdsmiljø og for den sags skyld servicen og kvaliteten overfor borgerne og patienterne.

I forbindelse med kommunalvalget har vores fagforening, sammen med KTO sendt et brev til alle nuværende borgmester og kommunalbestyrelser, her i sidste uge. I brevet opfordre vores fagforening til at valgåret bliver brugt til at vende krise til fremgang - til at skabe optimisme frem for pessimisme. Der henvises til at kommunerne har brugt 5,7 mia. kr. mindre på servicen i 2011, end der var budgetteret med. Og at man har fortsat den linje i 2012 med 8 mia. kr. mindre på servicen. Kommunerne holder på pengene og bruger samlet set mindre end aftalt. Arbejdernes erhvervsråd har beregnet, at hvis kommunerne havde brugt pengene i 2011, så havde der ikke været en nedgang i beskæftigelsen, men faktisk en fremgang. Herudover betyder et mindre forbrug i kommunerne, jo at dit arbejdspres bliver urimelig højt, fordi de ikke bruger de penge, som de må.

Så vi vil i den Nordjyske sektor følge op på henvendelsen i de enkelte kommuner. Samtidig vil vi se på om regionen har samme problemstillinger.


Afslutning
HK Kommunal har via kongressen fået grønt lys for at indfører en lønforsikring, som alle betaler for. Det har været en stor succes, som andre fagforeninger vil forsøge at efterligne. Du kan læse mere om lønforsikring på HK Kommunals hjemmeside.

Vores forbundsformand Kim Simonsen har haft en kronik i Politiken, med overskriften ”Mere magt til medlemmerne”. Indholdet i kronikken tager udgangspunkt i en stor medlemsundersøgelse af, hvad I som medlemmer ønsker. Vi skal fortsat være stærke på de klassiske fagforeningsydelser, som at indgå overenskomst, der sikre løn- og arbejdsforhold. Vi skal løfte sager, når medlemmerne kommer i klemme. Men det er ikke nok for medlemmerne at vi løfter de klassiske opgaver. Medlemmerne vil have mere for pengene. Det kan være, som vi har gjort i HK Kommunal og HK Nordjylland med tilbud om professionel karriereplanlægning, lønforsikring. Det kan være hurtig hjælp til at finde nyt arbejdet. Planen er at vi skal have en digital platform for faglig netværk, således HK kan blive Danmarks største netværksbaserede medlemsorganisation. Kort sagt fremtidens krav til fagforeningen er. Vi skal være en moderne fagforening. Vi skal dække langt flere individuelle behov for medlemmerne, som giver værdi for det enkelte medlem. Og så skal vi stadigvæk være dygtige til de traditionelle fagforeningsopgaver.

Fagudvalgene under HK Kommunal Danmark, Tandklinik, Bibliotek, Beskæftigelses, Socialområdet med flere, bliver nedlagt i løbet af i år. Det synes vi i Nordjylland er meget træls. Vi synes der er ydet et meget stort og godt arbejde, i udvalgene. Det har betydet meget fokus på disse fagområder, man er blevet hørt alle steder og ikke mindst, har vi en høj organisationsprocent inden for nogle af fagområderne. Begrundelsen for beslutningen, er en fornyelse, i tråd med øget fokus på alle fagområder og at man ikke ved nuværende fagudvalg har kunnet dække alle vores fagområder og endelig at der ikke er økonomien til, at alle fagene kunne have et udvalg. Vi tager beslutningen til efterretning. Og vil snarest i foråret 2013 drøfte, hvordan vi i Nordjylland kan være nærværende i forhold til alle fagområderne, i lokale netværk.

Denne måde denne generalforsamling i dag køre på, vil vi godt have nogle bud på, om det skal være anderledes fremover. Derfor vil du og øvrige medlemmer i marts måned få tilsendt et spørgeundersøgelsesskema. Hvor vi beder Jer, som medlemmerne, om at komme med bud på, hvordan en fremtidig generalforsamling skal afholdes, herunder placering på ugen, skal det være hvert år eller hvert andet år, skal der være flere udstillere end i dag, skal der gøres noget særlig for de unge deltager og meget mere. På grundlag af de indsendte forslag vil bestyrelsen træffe en beslutning, som vil blive offentliggjort til Jer via nyhedsbrev og på hjemmesiden.

Så lovede tidligere, vil vi give et bud på, hvad det vil sige at være lykkelig.

At være lykkelig er tilsyneladende et af det højeste mål for det moderne menneske. Men hvad er det at være lykkelig? For nogen har det at gøre med en følelse. Man taler ligefrem om hormoner, der giver os en følelse af lykke. Men denne tolkning er - trods sin udbredelse - en overfladisk tilgang til det at være lykkelig. Snarere rummer spørgsmålet om lykke en længsel efter det meningsfyldte liv. Et liv, hvor jeg ved, hvad jeg lever for. Og her spiller det lykkelig arbejdsliv ind. Alle er meget påvirket af et meningsfyldt privatliv, men i aller højeste grad også, at et meningsfyldt arbejdsliv og meningsfyldte arbejdsopgaver. Derfor er det vigtig for os som fagforening, at gøre alt for at din dagligdag på arbejdet giver mening. At arbejdet er spændende og udfordrende. At du trives. At du har en god social kontakt til kollegerne. Og at der er de nødvendige pauser i løbet af dagen, til at have en meningsfyldt daglig kontakt og snak med dine kolleger. Og ikke mindst, at du har en god leder og nogle politikere som arbejder professionelle og med høj kvalitet. Se det er et bud på og et skridt i den rigtige retning for at få et lykkeligt liv.

Pauser er vigtige. Så hvad med 15 minutter, hvor du kan forberede spørgsmål til beretningen.

Tak for ordet.


Aktuelt


Overraskelse og glæde da bedste elev og elevpladser blev kåret

Mange blev overraskede, enkelte blev paf, og ingen blev sure, da HK Privat Nordjylland dukkede op...


Jobræs i Thisted

De nye stillinger ved Gældsstyrelsen i Thisted har medført en intens jagt i området for at komme...

SKAT Udflytning

Sommerferietid med jyske medlemsfordele

Ta’ familien med i Legoland, Jesperhus eller Jyllands Park Zoo. Sommeren er fyldt med oplevelser...

Medlemsfordele Kultur

 Se flere aktuelt

Netværksdebat


Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk

Andre artikler


Aktuelt

Overraskelse og glæde da bedste elev og elevpladser blev kåret

Mange blev overraskede, enkelte blev paf, og ingen blev sure, da HK Privat Nordjylland dukkede op...


Jobræs i Thisted

De nye stillinger ved Gældsstyrelsen i Thisted har medført en intens jagt i området for at komme...

SKAT Udflytning

Sommerferietid med jyske medlemsfordele

Ta’ familien med i Legoland, Jesperhus eller Jyllands Park Zoo. Sommeren er fyldt med oplevelser...

Medlemsfordele Kultur

 Se flere aktuelt
Netværksdebat

Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk
Andre artikler

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Brug for HK?

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

Åbningstid: Lukket for i dag

HK's a-kasse: 7010 6789

Åbningstid: Åben i dag 08-17

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

Fagforeningen: Mandag til torsdag kl. 8.00-17.00. Fredag kl. 8.00-16.00. A-kassen: Mandag og onsdag: 08.00-17.00 Tirsdag og torsdag: 08.00-12.00 Fredag: 08.00-16.00

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk