HK.dk logo

Beretning

Beretning til HK/Stat Nordjyllands generalforsamling 26. februar 2013

Jette Videnkjær, formand for HK/Stat Nordjylland, aflægger beretning.

En status over hvad vi har lavet og hvad der fremadrettet sker. Alle områder, som vi berører, er selvfølgelig ikke lige relevant for jer, men vi mener også det er vigtigt, at vi her giver jer et indblik i, hvad der foregår i sektoren, både politisk og fagpolitisk.

Politisk indledning

2012 blev også et år med store faglige politiske udfordringer. Den økonomiske krise præger stadig hele Europa, og selvfølgelig også Danmark. Vi havde med forventning set frem til trepartsforhandlingerne, og havde sammen med de øvrige LO-organisationer udarbejdet forslag til ændring af dagpengesystemet, idet forhandlingerne bl.a. skulle. se nærmere på indsatsen overfor ledige lønmodtagere og hvordan arbejdsudbuddet kunne forøges. Inden forhandlingerne gik i gang havde der været mange rygter fremme om bl.a., inddragelse af feriedage og fjernelse af helligdage.

Rygterne gav stor aktivitet i fagbevægelsen, idet der var stor modstand mod regeringens ønsker i en situation hvor der var 163000 ledige.

I kender jo alle resultatet, trepartsforhandlingerne brød sammen inden de næsten var kommet i gang. Forsøg på at genoptage dem blev afvist.

Det var den tidligere regering, der besluttede, at afkorte dagpengeperioden fra 4 til 2 år.

Vi havde jo håbet at den nuværende regering ville ændre på perioden, men det var der ikke enighed om i regeringen. Det skønnes, at ca. 20.000 i hele ladet vil miste dagpengeretten i 2013. og fagbevægelsen har presset på for at finde en løsning.

Regeringens svar har været op til flere akutpakker. Disse har desværre kun haft begrænset effekt og ikke skaffet de nødvendige job. Derfor har regeringen indgået en aftale med de private og offentlige arbejdsgivere om at stille 12.500 akutjob til rådighed. Af disse skal staten levere 1200. Den forpligtigelse vil forringe nyuddannede og nyligt fyredes muligheder for at få job i staten. Desværre er mange af disse akutjob indtil nu ikke blevet besat af personer, der står til at miste dagpengeretten.

Fagbevægelsen har holdt fast i kravet om, at optjeningsretten halveres og at dagpengeperioden forlænges med yderligere et halvt år. Vi har også foreslået, at tilskudsjob skal indebære ret til at optjene dagpenge. Men den indgåede finanslov for 2013 har ikke forlænget dagpengeperioden yderligere. Vi mener regeringen er under stort pres og håber der kan findes acceptable løsninger på beskæftigelsessituationen.

I forbindelse med regeringens mange reformer blev det besluttet, at der skulle spares 1,9 milliarder på fleksjobområdet. Den nye fleksjobreform har ingen betydning for dem der er i fleksjob, med mindre de skifter job, men for de kommende fleksjobbere ser det noget anderledes ud. Det bliver vanskeligere at komme i fleksjob og de økonomiske vilkår forringes.

Heller ikke Finanslov 2013 er opløftende læsning. I 2013 vil der komme færre årsværk til staten, genopretningsplanen samt boligjobplanens nedskæringer kommer også til at præge året. Den indeholder dog også positive elementer, bl.a. øget optag på uddannelserne, videreførelse af midler til erhvervsuddannelserne, uddannelsesløft til de ledige, indsats for bedre forebyggelse og fastholdelse mv.

Nu til HK STAT

HK STAT Nordjylland har ca. 170 arbejdspladser. På disse arbejdspladser har vi 64 TR og 66 AMR. Og vi er glade for, at på de arbejdspladser, hvor der ikke er så mange HK, har vi flere steder kontaktpersoner.

Vi anerkender det store arbejde vores tillidsvalgte hver dag udfører for HK. I er vores forlængede arm på arbejdspladserne.

Vi ved I bliver mere og mere pressede i forhold til jeres TR og AMR arbejde. Vi håber at henholdsvis TVportalen og arbejdsmiljøportalen kan være en hjælp i jeres daglige arbejde.

I forhold til TR-uddannelsen. I HK STAT DK har 35% gennemført TR uddannelsen og 20% er aldrig starter. Her i Nordjylland har 23% gennemført TR-uddannelsen. Det må vi kunne gøre bedre..

TR uddannelsen er en vigtig baggrund for jeres TR-virke, her får I nogle værktøjer, som er væsentlige i forhold til jeres opgaver som TR.

Vi håbede, da vi lagde kurserne lokalt, at det ville få flere til at deltage, men har vist sig ikke at være tilfældet.

Vi er klar over, at flere kurser er blevet aflyst på grund af manglede deltagelse, men vi vil nu i samarbejde med Kursusafdelingen sikre, at flere kurser gennemføres,

Vi har en stor udfordring i at sikre, at nye TR hurtigt får den fornødne viden. Der er derfor udviklet et nyt kursus ”just in time” som TR får tilbudt lige efter valget.

Fra vores sektor kan vi berette følgende

Bestyrelsen har udarbejdet en handlingsplan, med baggrund i de kerneydelser, som er del af HK STAT målprogram.Vi har fokus på psykisk arbejdsmiljø, kompetenceudvikling, de tillidsvalgte, medlemsudvikling, faget og overenskomsten.

Vi oplever i sektoren desværre stadig flere og flere faglige sager, presset på de statslige institutioner er ikke blevet mindre under den nye S-SF-R regering, krisen fortsætter og det betyder at der skal findes besparelser, bl.a. ved centraliseringer og effektiviseringer på de statslige arbejdspladser. Alle disse forandringer resulterer ofte i dårligt arbejdsmiljø, stress og psykisk press. I afdelingen udfører vores faglige kolleger et stort arbejde og medvirker med faglig rådgivning og sparring, ligesom de hjælper det enkelte medlem ved afskedigelser og når de er kommet i klemme i den store forandringsbølge.

Jeg deltager i mange af jeres generalforsamlinger og er også på arbejdspladsbesøg. Det er vigtigt for os at komme ud på arbejdspladserne og hilse på vores medlemmer og høre, hvad der sker ude hos jer. Så denne opgave har høj prioritet.

I år har vores landsklubber afholdt delegeretmøder. Jeg har sammen med vores faglige konsulenter deltaget i en del af disse delegeretmøder. Jeg synes det er en god måde at få mere viden om hvad der sker i disse landsklubber og også en mulighed for at forstærke samarbejdet mellem landsklubberne og afdelingen. Det er jo de samme medlemmer vi servicerer.

For at få tættere kontakt til vores tillidsvalgte afholder vi intromøder, temamøder og netværksmøder, og det er dejligt at konstatere, at rigtig mange møder op og deltager i debatten. Vi afholder også i samarbejde med vores kommunale kolleger flere arrangementer, hvor deltagerkredsen også er rigtig stor og især arrangementerne vedr. fleksjob og eferløn har væres tilløbsstykker, også set i relation til de nye reformer der er kommet på begge områder. Måske skulle jeg også lige nævne, at vores arrangement med Lola Jensen tiltrak ca. 350 HKere.

En af måderne hvorpå HK er synlige i lokalområdet er via lokalrådene, hvor HK er repræsenteret i diverse udvalg og foreninger, ligesom lokale aktiviteter bidrager til synligheden.

Vi er meget glade for at mange af vores tillidsvalgte og medlemmer deltager i lokalrådsarbejdet. Uden jeres indsat ville arbejdet og aktiviteterne ikke kunne gennemføres. Så stor tak til jer.

Besparelser har medvirket til, at HK Nordjylland i 2012 valgte at ændre åbningstiderne på lokalkontorerne, og flytte til mindre faciliteter, men HK er stadig i nærområdet.

TR konference

Vi har afholdt en TR konference over 2 dage, hvor vi var ca. 30 deltagere. På konferencen var der oplæg vedr. organisering, lønforhandlingskursus, vi havde besøg af to eksterne oplægsholdere, der bl.a. underholdt om din vej til mere energi samt adfærd og kommunikation.

En god konference, som vi agter at gøre til en årlig "tradition" for vores tillidsvalgte, og vi håber selvfølgelig, at flere har lyst til at deltage.

Professionsbachelorer

På sidste generalforsamling fortalte vi om administrationsbacheloruddannelsen, en uddannelse som vi i HK har været med til at udvikle.

Det første hold her i Nordjylland skal i praktik i foråret, og det er glædeligt, at med undtagen af en enkelt elev er der skaffet praktikpladser til alle.

Vi håber selvfølgelig at kendskabet til denne uddannelse udbredes endnu mere, og vores arbejdsgivere vil benytte sig af muligheden og få nogle af disse bachelorer i praktik og efterfølgende vil give mulighed for faste jobs.

Fagfestival

Så har vi afholdt fagfestival 8. april. En fantastisk dag, hvor mange af jer deltog.

En dag hvor det var faget, faglig stolthed, udvikling og efteruddannelse, der var i fokus.

Det var en alsidig dag, hvor der var en række relevante oplæg, mulighed for at diskutere fag og faglighed. . Desuden var forskellige workshop, hvor der også var mulighed for at teste fagligheden.

Samarbejdet med HK Ungdom.

Vi har også et tæt samarbejde med HK Ungdom og har sammen med dem deltaget i møder, hvor eleverne ønsker at få oprettet elevklubber. Desuden gennemfører HK ungdom en del kurser (herunder skrivekurser) og sociale arrangementer med stor deltagelse. Tak for det gode samarbejde med HK Ungdom.

HK STAT har ligeledes i samarbejde med Moderniseringsstyrelsen gennemført to velbesøgte temadage for elev- og oplæringsansvarlige.

Samtidig med elevindsatsen har HK på landsplan besluttet at skaffe voksenlærlingepladser. Af disse skal HK Nordjylland skaffe 33 voksenlærlingepladser. Så hvis I på jeres arbejdsplads tænker på at ansætte en voksenlærling vil vi opfordre jer til, at kontakte HK Nordjylland, og HK vil være arbejdspladsen behjælpelig.

Lidt fra vores arbejdspladser:

Statsforvaltningen

I forbindelse med kommunalreformen i 2007 blev der oprettet fem statsforvaltninger. Siden er der sparet 84 årsværk på området og statsforvaltningerne skal i de kommende år spare 93 millioner kroner. Det betyder, at der skal skæres yderligere 95 årsværk.

Et par af konsekvenserne heraf er bl.a., at de nuværende fem forvaltningsmyndigheder ændres til én enhedsforvaltning ligesom de fem hovedkontorer og fem afdelingskontorer, omdannes til ni centre - alt sammen med henblik på effektivisering af arbejdsgangene.

Endvidere reformeres Klagenævnsstrukturen, ledelsesstrukturen forenkles og administrative funktioner samles og udvalgte områder digitaliseres.

Det får store konsekvenser for vores HK’ere ved Statsforvaltningen i Nordjylland. Statsforvaltningen i Nordjylland har i dag 71 ansatte. Regeringens forslag betyder, at 33, dem der løser opgaver med forældremyndighed og samvær fortsat skal arbejde i Aalborg. Nogle af de resterende 38 vil se deres opgaver flytte til andre steder i landet, idet en del af de opgaver, der i dag løses fem steder, i fremtiden skal udføres 1 sted. Samtidig oprettes et ankecenter under Ankestyrelsen med 120 ansatte, der skal behandle klager over de afgørelser kommuner træffer på det sociale- og beskæftigelsesmæssige område, en opgave som tidligere var placeret ved Statsforvaltningerne. Centret placeres i Aalborg, men opgaverne tildeles fra København. I skrivende stund er det uvist, hvor mange HK-stillinger der vil blive i det nye Ankecenter og dermed også uvist, hvor mange af vores dygtige HK’ere, der eventuelt vil blive plads til.

Vi har foreslået, at man kunne ligge hele Ankestyrelsen til Nordjylland.

Det er dybt kritisabelt, at Margrethe Vestager, der er ansvarlig minister for området ikke har inddraget de berørte medarbejdere i processen. Det har vi selvfølgelig protesteret over.

Embedslægeinstitutionen

Igen en af vores institutioner, der er blevet centraliseret ud af Nordjylland og samlet i Midtjylland, med den begrundelse af det er lettere at rekruttere læger der end det er i Nordjylland. Samtidig fik Aalborg Universitet afslag på at oprette 50 ekstra pladser på lægestudiet, selvom erfaring viser, at unge bliver i det område, hvor de er uddannet, hvis der er job og udviklingsmuligheder. Eksemplet understreger, at der må være en vis tilfældighed i de beslutninger, vores politikere tager.

Forsvaret

Også inden for forsvaret skal der ske besparelser. I november 2012 blev indgået et nyt forsvarsforlig, hvor implementeringen af de kommende års nedskæringer blev besluttet. Der skal spares 2,7 milliarder kroner. Besparelser af denne størrelsesorden kan ikke undgå at betyde store forandringer i forsvaret. Det betyder store besparelser på HR området. Bl.a. bliver Forsvarets Personeltjeneste i Hjørring hårdt ramt, idet der skal spares 82 stillinger ud af 130. Heraf 29 Hkere. Dygtige og velkvalificerede medarbejdere som forsvaret nu siger farvel til.

Vi er selvfølgelig også her på banen og protesterer.

Vi har fået foretræde for forsvarsudvalget den 19 marts hvor vi argumentere for at bevare arbejdspladser på Hjørring Kaserne.

De øvrige myndigheder på Hjørring Kaserne går heller ikke ram forbi, men vi kender endnu ikke besparelsernes omfang. Dog ved vi, at FBE skal igennem en udlicitering, der hvis forsvaret ikke vinder, vil få konsekvenser for medarbejderne.

Det maritime overvågningscenter i Frederikshavn skal ifølge forsvarsforliget lukke ned i 2015 og flyttes til Aarhus. Det er hverken den billigste eller smarteste løsning. Ingen medarbejdere i SOK er uddannet til farvandsovervågning. Hvis ikke medarbejderne i Frederikshavn flytter med til Århus risikerer vi et alvorligt tab af viden og erfaring. Og der er mange andre grunde til, at det er en uhensigtsmæssig flytning.

SKAT

På trods af en massiv indsats fra HK STAT side for at få både den tidligere regering og den nuværende regering til at indse, at besparelserne i SKAT er en meget dårlig investering, er det regeringens hensigt at gennemføre store personalereduktioner i de kommende år.

Efter flere år med omstruktureringer og organisationsændringer har SKAT med virkning fra årsskiftet besluttet, at der igen med virkning fra 1. januar 2013 gennemføres en ny struktur.

Det betyder farvel til en struktur med regioner og et goddag til en struktur med tre landsdækkende enheder, med hver sin landsdækkende ledelse.

Ifølge oplægget til ny struktur skal de fleste blive ved med at arbejde der, hvor de arbejder i dag og med de samme opgaver (.På sigt er målet med den nye struktur, at opgaveløsninger samles, specialiseret og effektiviseres og dermed vil virtuelle arbejdsforhold minimeres. Så på sigt vil medarbejdere blive påvirket af fysiske flytninger i SKAT.)

Vi mener stadigvæk, at den planlagte reduktion af medarbejdere i SKAT er forkert. Senest har vi set en massiv kritik fra kommunerne, fordi SKAT ikke er i stand til at løse inddrivelsesopgaverne på en forsvarlig måde.

HK STAT vandt 3 ud af 5 sager om aldersdiskrimination i SKAT. Sagerne handler om forflyttelse af 5 medlemmer af HK STAT fra forskellige skattecentre til betalingscentret i Ringkøbing. En af sagerne var en medarbejder her i SKAT her i Nordjylland. Vores medlem fik tilkendt en godtgørelse på kr. 25.000.

Naturstyrelsen har fået ny struktur, som trådte i kraft 1. juli 2012. Det betyder bl.a. at opgaverne samles på færre enheder for at effektivisere opgaveløsningen.

Det har betydet, at bl.a. kontoret i Aalborg Øst med ca. 50 medarbejdere stort set er rømmet. Nogle af medarbejderne arbejder på skovridergårdene i landsdelen, men andre blev tilbudt job i København.

Statsadvokaturen der har haft embede i Nordjylland i ca. 100 år er flyttet til en central enhed placeret i Viborg. Det har betydet et farvel til 25. statslige arbejdspladser. Vi kan dog glæde os over, at de 7 HK bliver i det nordjyske og har alle fundet nyt job.

Der var også meget fokus på Fødevareregionen igen, hvor laboratoriet lukkede sidste år. Men heldigvis bliver Fødevareregionen på Sohngårdsholmsvej. Nogle af medarbejderne har fået hjemmearbejdspladser, der så har givet lidt andre udfordringer.

Uddannelsesområdet.

Også her har der været organisationsændringer, store forandringer og effektiviseringer og besparelser. Det har udfordret ledelserne, medarbejderne og ikke mindst tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Samtidig med at der tilføres flere midler til områderne til brug for uddannelse af ungdomsårgangen, stilles der også krav om store besparelser.

Disse effektiviseringer er gældende for både Aalborg Universitet og University College, og har bl.a. betydet reduktion af HK medarbejdere.

En af udfordringerne på vores uddannelsesinstitutioner er også problematikken HK kontra AC stillinger. Denne problematik bliver mere og mere udbredt på vores arbejdspladser.

Det er umuligt at komme ind over alle vores arbejdspladser, men det betyder ikke, at der ikke er fokus på de øvrige, for det er der, og vi er klar til at støtte og yde faglig bistand, når behovet opstår.

Ovennævnte får mig til at sige, at selvom mange af vores statslige arbejdspladser er præget af forandringer, centraliseringer og nedskæringer, er det vigtigt i disse situationer at synliggøre, hvordan I som Hker bidrager til løsningen af Kerneopgaverne. Med en stærk faglig stolthed og gode argumenter om din egen og HK gruppens indsats er det lettere byde ind på de nye opgaver. Det byder forhåbentlig, at I står stærkere når arbejdspladsen og jobindholdet ændrer sig. Når du og dine kolleger arbejder målrettet med at synliggøre og udvikle jeres fag og faglighed kan I skabe store forandringer. Vores opfordring er: Vær bevidst om jeres faglighed, fag stolthed, tag kompetenceudvikling og vær klar til nye udfordringer.

Alle de besparelser, effektiviseringer, centraliseringer som I lige har hørt om, gjorde at vi tænkte, nu må vi have mere fokus på vores område – og tænke anderledes. Vi har haft mange læserbreve og debatindlæg i medierne for at råbe vores politikere op, men det er bare ikke nok, så derfor

afholdt vi 8. juni i samarbejde med Nordjyske medier en konference med fokus på, hvordan vi bevarer og tiltrækker flere statslige arbejdspladser i Nordjylland.

Denne dag mødtes lokal- og regionspolitikere, folketingsmedlemmer, fagbevægelse samt repræsentanter for erhvervsliv og nordjyske statsarbejdspladser for at diskutere en vision for statslige arbejdspladser i provinsen.

V opleveri til stadighed at statslige arbejdspladser flyttes ud af vores region. Det er ikke godt for den regionale udvikling, men i virkeligheden heller ikke for det øvrige land, fordi det er med til at skabe et ujævnt Danmark med ulige muligheder.

Vi havde også inviteret Carsten Hansen vores by- og landminister til at komme med et indlæg på konferencen, og efter megen ventetid kom der afbud, , han havde ikke tid. Hvilket dårligt politisk signal at sende, og vi er stærkt utilfredse med, at vores invitation ikke fik en højere prioritering.

På konferencen var der rigtig mange gode oplæg og visioner for de statslige arbejdspladser.

Deltager i konferencen udviste stort engagement, og det skyldtes ikke mindst at deltagerne blev inddraget på en kreativ måde. Kreativiteten rakte fra interaktiv film, over papirflyvere med personlige input til en nordjysk hymne, der blev skrevet, komponeret og uropført på konferencen, en hymne I også vil komme til at høre i dag. konferencen resulterede bl.a. i, at en gruppe af politikere, fagforenings- og tillidsfolk, samt statslige chefer fandt sammen og af egen drift påtog sig at arbejde videre med visionen. Denne gruppe blevet suppleret med formanden for Erhverv Norddanmark, så nu er erhvervslivet og også dansk industri inddraget. Gruppen mødes jævnligt og arbejder videre med visionen, og der er planlagt en konference i år, hvor vi håber på stor politisk og faglig deltagelse.

Jeg vil sige, det var svært at holde hænderne nede efter denne fantastiske dag.

HK STAT sektorkongres

I juni blev der afholdt kongres, hvor vi fik valgt nyt formandskab, og vi er jo så heldige, at have formandskabet her i dag.

Derudover blev målprogram for 2012 - 2016 vedtaget. Et målprogram, som udnævner tre særlige fokusområder for organisationen i de kommende fire år: 1. Uddannelser, kompetencer og faget. 2. Synlighed, 3. Fællesskabet.

Målprogrammet indeholder også mål for klassiske ydelser som overenskomster og aftaler, faglig og juridisk bistand samt arbejdsmiljø.

På kongressen blev der også uddelt en fagprøvepris på kr. 25.000 kr. Yderligere to opgaver blev præmieret med 5ooo kr. En af disse præmier gik til eleven ved Beskæftigelsesregion Nordjylland, stort tillykke med det.

Derudover fik HK STAT kongressens bemyndigelse til at arbejde videre med en kollektiv lønforsikring.

En kollektiv lønforsikring for alle medlemmer af HK STAT kan blive en attraktiv medlemsfordel, hvis det lykkes at skrue en ordning sammen, som dækker behovene i alle dele af medlemskredsen. Der er stadig en række uafklarede spørgsmål om, hvordan en kollektiv lønforsikring vil stille de forskellige medlemsgrupper, fx de lavest lønnede.

Når og hvis der ligger et tilfredsstillende tilbud vil spørgsmålet om en kollektiv og obligatorisk lønforsikring blive sendt til urafstemning blandt vores medlemmer.( Der er lagt op til, at en sådan lønforsikring kommer til at koste ca. 50 kr. om måneden og den vil kunne give medlemmerne en ekstra dækning de første seks måneder af en ledighedsperiode.

Ved en eventuel urafstemning skal der være tale om et klart ja tak til en kolletiv lønforsikring fra en markant del af medlemmerne, præcist hvor mange og hvor stor en ja procent er endnu ikke afklaret. )

Efter kongressen er HK STAT sektorbestyrelse igen trukket i arbejdstøjet og følgende emner har været på dagsordenen: Overenskomstfornyelse, lederindsats, udviklingen på det offentlige arbejdsmarked, handlingsplaner, psykisk arbejdsmiljø og strategi for faget.

OK 13

2012 har været præget af forberedelserne til OK 2013.

( HK STAT har afholdt regionale TR møder, hvor temperaturen på de statslige arbejdspladser blev taget og forventninger til OK 13 drøftet. Der kunne via elektronisk spørgeskema indsendes krav til OK 13 og gennemgående var der stor fokus på tryghed i ansættelsen og tillid til de statsligt ansatte. Generelle lønstigninger er dog prioritet 1 blandt de statsansatte.)

Forhandlingerne er nu afsluttet og en aftale er underskrevet.

Trods svære forhandlinger og stærke krav fra finansministeren lykkes det vores forhandlere at komme ud med et fornuftigt resultat.

Kort om CFU (Centralorganisationernes forhandlingsudvalg) resultatet:

En to årig OK periode.

Generelle lønstigninger inkl. skøn for reguleringsordning 0,0 % i 2013 og 1,10 % i 2014. (Gælden (reguleringsordningen) 0,82 betales i år.)

Der er plads til lokal lønudvikling.

Reguleringsordningen videreføres uændret.

Ny og forbedret samarbejdsaftale.

Præcisering af TR vilkår. (geografiske spredte lokaliteter en udfordring).

Ny cirkulærebemærkning i TR aftalen præciserer: muligheden for valg af mere end 1 TR pr. medarbejdergruppe, samt vilkår og tidsanvendelse for TR.

Ny aftale om kompetenceudvikling og tryghed.

Der sættes særlig fokus på MUS, udviklings- og uddannelsesplaner.

I forhold til vores egen organisationsaftale var der også forbedringer, bl.a. hvis du ikke får varige tillæg, men står på basisløn kan du og din leder lægge særlig vægt på netop din udvikling, således at flere på basisløn bliver berettiget til tillæg.

I de næste uger vil der blive afholdt regionalmøder hvor resultatet vil blive fremlagt for tillidsrepræsentanterne.

Denne gang sker urafstemningen elektronisk. Materialet vil blive sendt med e-mail til alle medlemmer ca. den 25 februar, måske har I allerede modtaget det.

Der forventes et endeligt urafstemningsresultat ca. den 22. marts.

HK STAT DK sektorbestyrelse anbefaler et JA og vi vil gerne opfordre jer til at bruge jeres stemme, således at vi får en høj stemmeprocent.

I kan læse meget mere i det HK STAT blad der lige er udkommet, og måske kommer vores formand også ind på emnet.

Karrieretelefonen

Et nyt tiltag fra HK STAT og HK Kommunal.

Gratis rådgivning om karriere og udannelse - skræddersyet til dig.

Karrieretelefonen er en halv times telefonisk coaching som kan give dig sparring så du kan komme et skridt videre, hvad enten det handler om efteruddannelse, personlig udvikling eller hjælp til at find ind til det, som du gerne vil opnå.

Medlemmerne har taget godt imod vores nye tilbud og har rost tiltaget.

Organisering

I Hk Danmark mistede vi 6159 fuldtids medlemmer i 2012. I HK Nordjylland havde vi en tilbagegang på fuldtidsmedlemmer. Tilbagegangen var ikke så stor indenfor de offentlige sektorer, men alligevel skal det have fokus.

Når medlemsudviklingen er så bekymrende, er det fordi, at fagbevægelsen mister styrke, når medlemstallet falder så drastisk, som det har gjort det sidste årti indenfor LO fagbevægelsen. Vi mister styrke, legitimitet og troværdighed, hvis antalles af organiserede, bliver markant mindre end antallet af uorganiserede.

Det sætter den danske model under pres. Den danske model, som alle partier i princippet hylder, og som ganske enkelt går ud på, at arbejdstagere og arbejdsgivere indenfor aftalte spilleregler, aftaler løn og arbejdsvilkår.

Det er vigtigt, at kendskabet til den danske model og til betydningen af indgåelse af overenskomster bliver udbredt i befolkningen og ikke mindst hos ungdommen. Derfor har LO Danmark iværksat en landsdækkende kampagne, om at det er OK at være organiseret. Der er også kampagner lokalt.

(I starten af året havde HK STAT en organiseringsprocent på 81%.)

Organisering er en opgave for alle ansatte i HK, valgte og tillidsvalgte. Det er utroligt vigtigt, at kollegerne oplever god service, tilstedeværelse for dem og synlighed på arbejdspladsen. Det er simpelthen et must. Kun på den måde kan vi fastholde vores medlemmer og tiltrække nye. Det er din, min og alles opgave at fastholde og hverve nye medlemmer til HK. Handlingsanvisning viser

Også her i HK STAT Nordjylland har vi nogle udfordringer i forhold til uorganiserede kolleger. Bl.a., på nogle af vores store arbejdspladser har vi en del der er ikke er medlem af HK, det arbejder vi på i samarbejde med TR at gøre bedre og håber også det lykkes.

Lederindsatsen

I 2011 besluttede HK STATs bestyrelse, a der skulle iværksættes en lederindsats i Hk STAT. Der blev nedsat en projektgruppe med ansvar for indsatsen.

I slutningen af juni gik lederuniverset i luften, Universet indeholder bl.a. ledelsesværktøjer, oplysninger om kurser og uddannelser mm, alt relevant for vores ledere.

Den første temadag blev afholdt den 12. september med temaet ledelse i udvikling med stor deltagelse. ( Der deltog ca 65 ledere fra mange myndigheder. Desværre var deltagelsen her fra Nordjylland ikke så høj, så vi har opfordret til, at fremtidige konferencer placeres andre steder end i København.)

Arbejdsmiljø

Den til stadighed store forandringsbølge og det stigende pres på den offentlige sektor presser både ledere, øvrige medarbejdere og ikke mindst de tillidsvalgte. Vi oplever i stigende grad utryghed og stress blandt medlemmerne. Derfor prioriterer vi arbejdet det psykiske arbejdsmiljø højt.

Og hvilke udfordringer står vi så overfor i 2013:

Hvis vi kikker politisk vil der til stadighed skulle gøres en stor indsats i forhold til at bevare de statslige arbejdspladser i Nordjylland, og hvordan skaffer vi job til de mange kolleger, der står uden arbejde.

I 2013 gennemfører vi 16 arrangementer for alle medlemmer af HK STAT Nordjylland, arrangementerne omhandler bl.a. på vej mod folkepension, på vej mod efterløn, den nye fleksjobreform, og vi får også besøg af Lola Jensen. Disse arrangementer vil ske i samarbejde med HK Kommunal.

Vi har også i år fokus på vores elever, idet vi i februar har afholdt en elevkonference med

og vil i efteråret sammen med HK Kommunal afholde yderligere en konference for vores unge medlemmer på op til 30 år, hvor der vil være fokus på karriere og uddannelse

Ligeledes vil der blive en fortsættelse af vores konference vedr. statslige arbejdspladser. Datoen er fastsat til den 15. august. Programmet er endnu ikke fastlagt, men der er sendt forespørgsel til vores finansminister om hans deltagelse. Til denne opfølgning har vi bl.a. fået tildelt midler fra vækstforum

Vi glæder os meget til denne opfølgning.

Vi vil også fortsætte det tætte samarbejde med vores tillidsvalgte ved netværksmøder, kurser, arrangementer, arbejdspladsbesøg mm. Vi vil yde dem den støtte de har behov for i forbindelse med de udfordringer de oplever på deres arbejdsplads, centraliseringer, afskedigelser, lønforhandlinger mm.

Derudover vil vi stadig have stor fokus på at fastholde og hverve nye medlemmer.

Lederindsatsen

Også her vil vi gøre en indsats. Vi har allerede nu i samarbejde med Hk kommunal planlagt et lederarrangement hvor indholdet vil være arbejdspladskultur, trivsel og lykke. Oplægsholdere vil være Alfred Josefsen tidligere Irma direktør, Niels Jakobsen fra HK Kommunal og endelig sognepræst fra Marmorkirken.

TR konferencen 2013

Vores TR konference der afholdes 12-13 SEP vil blive i samarbejde med HK STAT hovedstaden og SAMPENSION. Vi tager med bus til København, hvor den første dag vil foregå i HK STAT Hovedstaden, hvor vi vil møde kolleger fra HK STAT Hovedstaden og HK STAT Sjælland , og hvor der vil være et relevant tema på dagsordenen, så er der overnatning og næste dag er der besøg ved SAMPENSION. Vi planlægger også på, der bliver tid til et besøg i Forbundet. Nogle af de andre afdelinger har gennemført dette besøg, og det har hver gang været en stor succes

Kulturforandringsproces i HK

Hk hovedbestyrelse vedtog i februar 2013 en ny strategi for de kommende år. En kulturforandringsproces. Medlemmerne i HK har via en medlemsundersøgelse tilkendegivet, at HK rådgivning er rigtig god. Vi er gode til at servicere medlemmerne. Men medlemmerne synes til gengæld ikke, at HK er tilstrækkelig udadvendt, nærværende og relevant. Vi skal være bedre til at tilbyde medlemmerne det de efterspørger. Vi skal sætte faget i fokus, vi skal beskæftige os mere med uddannelse og arbejdsmiljø, herunder tryghed på arbejdspladsen. Vi skal være en organiserende fagforening, det betyder, at medlemmerne skal opleve os som en nærværende og relevant fagforening. En fagforening som har fokus på at få flere tilfredse og loyale medlemmer. Alle dele af HK er med i denne proces.

Hermed overlader jeg bestyrelsens beretning til forsamlingen.


Aktuelt


Bisidder tilsviner jobkonsulenter på nettet

Kolding Kommune har politianmeldt en bisidder, der har hængt seks navngivne jobcentermedarbejdere...

Social og beskæftigelse Psykisk arbejdsmiljø

Sådan får du del i millionerne til uddannelse

Du kan få op til 10.000 kr. til uddannelse om året de næste fire år, og pengene kan søges...

Uddannelse Udvikling

Intromøder for uddannelsesagenter

10. og 25. september afholder HK it, medie & industri Hovedstaden intromøder for potentielle...

Uddannelse Udvikling

 Se flere aktuelt

Netværksdebat


Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk

Andre artiklerLedige jobs i HK Midt

Her kan du se aktuelle ledige jobs hos HK Midt - måske dit drømmejob er her?


LO Djursland inviterer til fyraftensmøde

Sådan undgår du 9 ud af 10 konflikter

Arrangementer

 Se flere artikler
Aktuelt

Bisidder tilsviner jobkonsulenter på nettet

Kolding Kommune har politianmeldt en bisidder, der har hængt seks navngivne jobcentermedarbejdere...

Social og beskæftigelse Psykisk arbejdsmiljø

Sådan får du del i millionerne til uddannelse

Du kan få op til 10.000 kr. til uddannelse om året de næste fire år, og pengene kan søges...

Uddannelse Udvikling

Intromøder for uddannelsesagenter

10. og 25. september afholder HK it, medie & industri Hovedstaden intromøder for potentielle...

Uddannelse Udvikling

 Se flere aktuelt
Netværksdebat

Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk
Andre artikler

Ledige jobs i HK Midt

Her kan du se aktuelle ledige jobs hos HK Midt - måske dit drømmejob er her?


LO Djursland inviterer til fyraftensmøde

Sådan undgår du 9 ud af 10 konflikter

Arrangementer

 Se flere artikler

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Brug for HK?

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

Åbningstid: Lukket for i dag

HK's a-kasse: 7010 6789

Åbningstid: Lukket for i dag

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

Fagforeningen: Mandag til torsdag kl. 8.00-17.00. Fredag kl. 8.00-16.00. A-kassen: Mandag og onsdag: 08.00-17.00 Tirsdag og torsdag: 08.00-12.00 Fredag: 08.00-16.00

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk