HK.dk logo

Beretning

 |  Nordjylland

Formand Ivan Zieglers mundtlige beretning

Medlemmerne synes HK`s faglige og juridiske rådgivning er helt i top.

Medlemmerne synes vi skal blive bedre til at have føling med deres ønsker. Vi skal involvere og spørge dem hyppigere, vi skal blive bedre til at skabe relationer og vi skal kommunikere med medlemmet i øjenhøjde.

Medlemmerne efterlyser også et mere synligt udbytte indenfor uddannelse, arbejdsmiljø og fag.

I den forbindelse kan vi konstatere at mange medlemmer kun har et meget begrænset kendskab til HK´s ydelser.

Det er nogle af konklusionerne fra en undersøgelse HK Danmark har gennemført og hvor 22.500 medlemmer har svaret.

Vigtig viden som nu kan indgå i de faglige strategier og beslutninger. Såvel centrale som lokale. I de faglige sektorer og vores aktive grupperinger. Hvor den samlede indsats skal give os et endnu bedre omdømme.

De emner som medlemmerne vægter højt er glædelig vis i overensstemmelse med de kerneydelser/områder vi allerede har prioriteret og som der arbejdes intenst med i HK og hvor der er mange initiativer i gang. Men det er nødvendigt at have endnu mere fokus på disse opgaver i fremtiden .

At få det gjort konkret og nærværende samt få det kommunikeret på den relevante måde.

Langt hen ad vejen vil budene på løsninger og tilhørende initiativer på udfordringerne omkring udviklingen indenfor fagene, det fremtidige behov for grund, efter- og videreuddannelse samt de brancherelaterede arbejdsmiljøudfordringer skulle tage sit udspring i de 4 faglige sektorområder. Med den forskellighed de repræsenterer.

Jeg vil kun sporadisk komme ind på det sektorspecifikke men tage afsæt i de tiltag der går på tværs, idet jeg vil gøre opmærksom på at en del af mit, sektorformændenes og de øvrige afdelingsbestyrelsesmedlemmers opgave er at sikre en koordinering og sammenhængskraft i HK og HK Nordjylland. At få tilrettelagt rammerne for den fælles drift og understøtte den samlede medlemsservice.

Både de dele der vedrører forretningen (Råd og vejledning, faglig bistand og A-kasse m.m.) og den del der retter sig mod foreningen (demokrati og interessevaretagelse).

Jubilararrangementer, tirsdagscafeer, TR-galla, arbejdspladsklubber, LO aktiviteter, Hovedbestyrelse, ressourcer og opgavefordeling, medlemshvervning presse og markedsføring og meget mere.

Nu hvor jeg er kommet ind på kerneydelserne vil jeg fortsætte i det spor og give hver enkelt lidt flere ord med på vejen.

Jeg vil starte med Juridisk hjælp.

26 millioner kroner til medlemmerne

Sidste år hentede HK Nordjylland mindst 26. mill kr. hjem til medlemmerne i form af erstatninger,, godtgørelser og efterbetalinger.

Det vi ikke kan lave statistik på er effekten af den gode faglige og juridiske rådgivning vi yder til medlemmer og arbejdsgivere og som betyder at HK medlemmerne får det de skal ha´

Det gælder også udbyttet af de lønforhandlinger tillidsrepræsentanter og faglige konsulenter gennemfører og eller de individuelle lønforhandlinger vi støtter medlemmerne i

Vores medlemmer der er tilknyttet LO sektionen i Vendsyssel har fået et ekstra tilbud. Idet der er lavet en aftale om neutral økonomisk rådgivning til LO medlemmer der har brug for dette.

Vi ser en stigning i sager der omhandler opsigelser pga. sygdom og med henvisning til 120 dages reglen.

Virksomhederne effektiviserer og skærer ind til benet. Samtidig er kommunerne forpligtet til at få sygemeldte borgere tilbage i job så hurtigt som muligt. Det kan bringe nogen af vores medlemmer i en ganske uheldig situation fordi det viste sig at de faktisk ikke var klar til at genoptage arbejdet og dermed får en række sygedage.

I HK Nordjylland har vi en aktuel sag i retssystemet og hvis udfald kan få principiel betydning.

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøtiltagene tager primært afsæt i de enkelte sektorer. Men uanset sektor så fylder det psykiske arbejdsmiljø en hel del.

Der arbejdes i øjeblikket på en invitation til HK Nordjyllands arbejdsmiljørepræsentanter om at deltage i en temadag den 6. maj.

Og LO Aalborgs miljøudvalg har netop udsendt invitation til et arrangement den 8. aprill hvor vinklen er social dumping

At der er en vis interesse omkring emnet sundhed og trivsel fik vi bekræftet da vi i efteråret lavede en uge med forskellige vinkler på sundhed. Der var rigtig flot medlemsdeltagelse.

Uddannelse

I HK Nordjylland har vi et særligt tilbud til medlemmerne. De kan få en samtale med en uddannelseskonsulent. Dvs. få vejledning og sparring omkring karriere og kompetencer samt hjælp til uddannelsessøgning og planlægning.

Medlemmerne indenfor Kommunal og Stat har fået en yderligere mulighed idet de to sektorer er gået sammen om en karrieretelefon.

Der er også en uddannelsescrawler på vej på mitHK. Det skulle være den bedste søgemulighed der eksisterer på nuværende tidspunkt idet den afdækker alt på såvel det offentlige som det privat område.

Vi har også et tæt samarbejde med erhvervsskolerne her i området for at få formidlet information om muligheder og tilbud. Ligesom vi udvikler og gør andre tiltag i et samarbejde der kan fremme kompetenceudvikling.

Med ønsket om at få mere viden om hvad det præcist er vores medlemmer ønsker af uddannelse og hvilke barrierer der kan være for at tage noget efteruddannelse har vi i denne måned sendt et spørgeskema ud til medlemmerne indenfor handel og privat.

Vi håber det kan give konkrete informationer som vi kan handle på.

Vi er også med i en landsdækkende indsats om at skaffe voksenlærlinge. Målet for HK Nordjylland er at finde 33 pladser. Desværre er vi endnu et langt stykke fra målet

At sikre praktikpladser til de unge står stadig på listen over praktiske og politiske opgaver.

Jobrotation er stadig en god mulighed for at skabe kompetenceudvikling. Vi har fokus på denne ordning i mange sammenhænge så jeg vil ikke gå mere ind i emnet. Men bare bede jer om at have denne mulighed det for øje og hjælpe med at få sat nogen projekter i gang

Uddannelse ér et vigtigt satsningsområde – på alle planer!

Det er hele paletten ift. grund- efter og videreuddannelse, ungdomsuddannelserne, de faglige områder og fagene her, udviklingsarbejder, projekter, censor ved fagprøver, rettigheder via overenskomster i form at tid og økonomi, bestyrelsesarbejder på uddannelsesinstitutionerne, faglige udvalg, kvalitet i tilbuddene, påvirkning i LO, ministre og folketing.

Alt sammen for at give vores medlemmer de bedste chancer for at udvikle sig og forblive en attraktiv arbejdskraft.

I HK satser vi på det dobbelte kompetenceløft. At ufaglærte bliver faglærte og faglærte skal videreuddannes

Vi er i konkurrence med det almene gymnasium. Vi skal være med til at få flere unge til at vælge – og gennemføre - en faglig uddannelse.

Her vil Skills der i 2014 afholdes her i Aalborg være et udstillingsvindue.

Overenskomster

Vi har også en kerneydelse der hedder: Overenskomster og aftaler

Det er desværre en udbredt opfattelse i den danske befolkning at det et er folketinget der sørger for din arbejdsmarkedspension. At det også er folketinget der har bestemt den

6 ferieuge. Det samme gælder ift. mindstelønninger og barselsrettigheder.

Sammen med de øvrige LO forbund er HK en del af en kampagne der løber frem til LO´s kongres i 2015 der har til formål at gøre Danskerne klogere på og bevidste om hvad en overenskomst er. Dens indehold, dens betydning og hvordan den bliver til.

Den praktiske udmøntning af kampagnen indgår i sektorernes faglige arbejde og vores deltagelse i det tværfaglige samarbejde i LO sektionerne i vores område

Det er lønmodtagerne og arbejdsgiverne der indgår overenskomster og andre aftaler der regulerer spillereglerne på det danske arbejdsmarked. De 2 parter kan så også lave aftaler med regeringen i forskellige situationer - 3 part.

Det er den konstruktion som – ikke bare vi – men også arbejdsgivere og regering roser og som andre ser som forbilledlig. Den er grundlaget for vores meget fleksible arbejdsmarked. Den Danske Model

Sådan skal det også være fremover

Modellen bygger som jer bekendt på at medlemmerne og virksomhederne er organiserede.

Dels i fagforeningerne og dels arbejdsgiverorganisationer.

Derfor er det bydende nødvendigt at vi opretholder en meget høj organisationsgrad i HK. Men også at virksomhederne er med i deres respektive organisationer.

For at forblive en indflydelsesrig organisation og understrege vores vision så er det nødvendigt med stor medlemsopbakning. Derfor har vi også – fortsat – meget fokus på og bruger mange kræfter på at fastholde og organisere medlemmer. At tiltrække nye.

Jobpatruljen er en konkret og synlig aktivitet der er med til at bevidstgøre unge i fritidsjob om hvad en overenskomst er – dens betydning og hvad en fagforening er.

Endnu engang kan jeg overbringe ros til de mange unge fra HK og 3F der engagerer sig i denne opgave.

Det er super

Det gælder også ift. de mange andre aktiviteter og tilbud vores aktive i HK Ungdom er garanter for

Vi har brug for unge – ikke kun i denne sammenhæng. Vi har brug for unge aspiranter til alle tillidsposter i organisationen..

Overenskomstdækning er en faglig udfordring i sig selv.

I HK Nordjylland har vi medlemmer på 722 virksomheder indenfor HK Handel og 1072 indenfor HK Privat hvor der ikke er overenskomst. Mens henholdsvis 1172 og 2097 har det

De 2 private sektorer kan godt bruge opbakning fra alle øvrige ift. oplysningsindsatsen og påvirkning mod den bevidste forbruger. Men også at få organiseret så mange på den enkelte virksomhed at 50% reglen ikke er en hindring for at få tegnet en overenskomst.

Offentlige sektor

Vi skal også være fælles om at sikre en velfungerende offentlig sektor. JEG synes det er paradoksalt, at man reducerer med den ene hånd og samtidig skal ansætte og finde job med den anden til mange personer med løntilskud osv. Denne fortrængningsproblematik gi´r store udfordringer for vores tillidsrepræsentanter. Problemet er blevet endnu større nu hvor der også skal findes plads til personer med ret til et seniorjob.

Vi har også unge mennesker der gerne skal ind på arbejdsmarkedet og ha´ joberfaring, vi har ledige som har AKUT brug for et job osv.

Sidste år nævnte jeg at det eksempelvis ville gi´ god mening at ansætte flere indenfor skattevæsenet. En opfordring jeg gerne gentager.

I øjeblikket er der overenskomstfornyelser på vej på de kommunale, regionale og stats lige områder.

De fleste er klar til at blive sendt til urafstemning blandt medlemmerne. Men i solidaritet med lærerne der endnu forhandler er afstemningsprocessen sat i stå

Kommunikation

I HK har vi nu vedtaget en kommunikationsstrategi. Hvor vi opgraderer voldsomt på det digitale område, så vi både får mulig for at komme i dialog med medlemmet, etablere platforme for netværk omkring faget og mange nye muligheder for at medlemmet kan facillitere sig selv. Indskudt kan jeg oplyse at det er et nordjysk firma der har været med til at udvikle vores nye strategi.

Teknologien betyder ny muligheder – men den indebærer også forandringer. Og kræver nogle valg.

Eksempelvis har HK Handel Danmark truffet det valg at de nu ophører med at udgive deres trykte blad. Fremover udsender de elektroniske nyhedsbreve hvor indholdet er sammensat så det matcher medlemmets profil.

Hvilken betydning det har for det fælles bladsamarbejde i HK som vi er en del af er nu ved at blive analyseret. Herunder om andre vil gøre noget lignende. Men umiddelbart må vi forudse at det kan blive lidt dyrere for os at udgive medlemsbladet.

Arbejdsmarkedsforhold

Vi kan glæde os over at det ser ud til at det går bedre i Nordjylland end mange andre steder i landet.

Og I sidste uge kunne jeg i børsen læse at krisen er ved af være afblæst i IT-branchen. At der er optimisme her. Der kan komme til at mangle kvilificerede folk. Det stod at læse at eks. firmaet NNIT aktuelt mangler 60 – 70 medarbejdere.

Et lyspunkt - Men der er stadig ikke jobs nok!

Det er en udfordring for de unge der endnu ikke er kommet ind på arbejdsmarkedet og et lige så stort problem for dem som snart har opbrugt den periode hvor de kan modtage dagpenge. Ja for alle ledige.

Som ledig er man omfattet af mange pligter og må slås med de bekymringer en ledighedssituation giver anledning til. Oveni må de også leve med mistænkeliggørelse fra omverdenen

Det bliver endnu engang bekræftet i HK´s undersøgelse – stemmer fra jobkøen 3. Det er ikke rimeligt.

At arbejdsmarkedet er presset gør det heller ikke nemmere for de syge og dem med nedsat arbejdsevne.

En dagpengeperiode på kun 2 år i en tid hvor der konstant er fokus på om krise og fyringer skaber frygt for afsked hos rigtig mange ansatte. Ligesom det skaber tilbageholdenhed og forsigtighed hos danskerne som forbrugere.

At der samtidig lanceres en kontanthjælpsreform – hvor store besparelser også står på programmet gør ikke at tilliden til et fremtidigt forsørgelsesgrundlag stiger

For at hjælpe de ledige som er tæt på at falde for dagpengegrænsen er der vedtaget en række AKUT pakker. Senest en aftale med arbejdsgiverne om at tilvejebringe 12500 Akutjobs til målgruppen.

Tankerne var gode nok – men det virker ikke. Dem jobbene var tiltænkt har ikke fået dem.

Derfor har jeg opfordret til at beskæftigelsesministeren mødes med arbejdsmarkedets parter for at finde ud af hvad der så skal ske.

Jeg har samtidig foreslået at en god start vil være at reducere genoptjeningskravet til 26 uger. Jeg tror på at det vil gi´ et positivt signal som kan være med til at starte en god cirkel.

Parterne må forholde sig til om det er en illusion at tro på at danske virksomheder kan og vil udvise samfundssind?

Eller er den barske virkelighed at det er penge frem for mennesker?

De tanker får jeg når eksempelvis Danske Bank præsenterer milliardoverskud men alligevel beslutter sig for at flytte danske administrative jobs til Litauen.

I den forbindelse kan et skift til den bank HK selv er medejer af - nemlig Arbejdernes Landsbank - være en mulighed man hver især kan overveje.

Men også når COOP vil lade indere overtage omkring 60 administrative arbejdspladser.

KMD kan også nævnes i den sammenhæng – hvor økonomiske faktorer betyder at man ignorerer menneskelige hensyn.

Når Dansk Supermarked – trods milliardoverskud – gennemfører personalereduktioner.

Når virksomheder i vid udstrækning baserer driften på brug at unge i fritidsjob og personer med løntilskud eller bruger billig udenlandsk arbejdskraft.

Øgede effektiviseringskrav og den almindelige mangel på arbejdspladser har også stor betydning for dem der er syge og har brug for et fleksjob.

Jeg synes der ligger et rigtigt menneskesyn bag den førtids- og fleksjobreform der nu er vedtaget.

Men det er dybt utilfredsstillende og kritisabelt at vi nu er skrevet ud som aftalepart ved indgåelse af fleksjob. Det er ikke iorden

Herudover er jeg meget bekymret for om arbejdsgiverne vil gøre plads til personer med en meget lille arbejdsevne.

At afsættet for denne reform også er massive besparelser giver anledning til mange andre bekymringer på denne gruppes vegne.

Jeg synes sektorerne har gjort en flot indsats for at informere vores nuværende medlemmer i fleksjob om situationen. Ligesom HK forbundet har været aktive i den politiske proces.

Men lidt tilbage til AKUT-job ordningen. Vi har naturligvis haft stort fokus på de HK medlemmer som er i farezonen. At bistå dem med den relevante information og vejledning.

Som et ekstra tilbud har vi gennemført en række møder som vi har givet titlen ”spot på job”. Med det formål at give ny inspiration og gejst i jobsøgningen. Samt – med deltagelse af samarbejdspartnere – at give informationer om uddannelse, seniorordninger og andet.

I HK vil vi gerne at vore medlemmer undgår at komme ud i ledighed. Derfor vil vi gerne at der sker noget aktivt så snart et medlem har fået en opsigelse. At man ikke skal vente til man rent faktisk har meldt sig ledig i system.

Derfor har vi igangsat et medlemstilbud der nu er døbt KvickStart. Hvor vi hver måned holder et møde hvor medlemmer der er blevet opsagt kan komme og få information, inspiration – hjælp og vejledning.

Jeg håber der meget snart kommer gang i væksten inkl. jobvæksten. Derfor er der også en del at glæde sig over i den vækstpakke som regeringen arbejder på at få flertal for.

Med en vedtagelse af vækstpakken ser det ud til at arbejdsgiverne får en del ønsker opfyldt.

Så næste gang må det være lønmodtagernes tur. Så herfra en opfordring til at vi igen får fradrag for det faglige kontingent

Lidt om synlighed

Jeg kan oplyse at den medierapport som Prime Time kommunikation har lavet over HK´s presseomtale har opgjort at vi i 2012 havde 587 klip med en annonceværdi på knapt 3,7 mil. kr. et bruttolæser/seer og lyttertal på 30,2 mill.

Vi startede 2013 med en annonceserie for at henlede opmærksomheden på 3 ting.

Voksenlærlinge. Jobrotation og Jobformidling.

I den politiske debat og hertil hørende medieomtale fremgik at der var massevis af jobs som arbejdsgiverne ikke kunne få besat. Tallet 10.000 blev nævnt gentagne gange. Det var og er dog ikke det billede vi har.

MEN hvis der nu skulle være ledige job så vil vi meget gerne være med til at lave en connect til vores ledige medlemmer.

Vores jobformidling er et stående tilbud til arbejdsgiverne som i gerne må gøre reklame for. At arbejdsgiverne er velkomne til at kontakte HK når de søger en ny medarbejder.

Evaluering

På sidste års repræsentantskabsgeneralforsamling sagde jeg;

”at afdelingensbestyrelsen inden udgangen af 2012 ville foretage en mere dybdeborende drøftelse af vores demokrati.

Hvad ønsker vi, Men ikke mindst hvad ønsker medlemmerne? Vil de involveres Hvordan vil de involveres og hvornår vil de involveres?

At vi ville evaluere på lokalrådene

At vi ville tage hul på en snak om det kan komme på tale at holde generalforsamlinger hvert 2 år.

samt om der skal reduceres på størrelsen af vores repræsentantskab

At eventuelle forslag til ændringer på de 3 punkter ville blive fremlagt for repræsentantskabet.”

I replikken også et tilsagn om at sektorerne ville blive inddraget omkring evalueringen af lokalrådene.

Det har afdelingsbestyrelsen også arbejdet med. En opgave som viste sig at være knapt så enkel i handling som i ord.

Ift. drøftelserne om kun at afholde sektorgeneralforsamlinger hvert andet år kan vi konstatere at 2 sektorer er parate, mens de 2 øvrige ikke synes det skal være nu.

Vi mener det skal være ens for alle og at de 4 sektorer skal være enige før der fremsættes et forslag.

Ift. til repræsentantskabet og dets størrelse har der heller ikke været udtrykt ønske om at der skal ske ændringer på nuværende tidspunkt.

Men vi har også set på andre dele af vores demokrati. Jeg kan oplyse at evalueringen af vores udvalgsarbejder har ført til at vi ikke længere har et uddannelsespolitisk og arbejdsmarkedspolitisk netværk. Koordineringen af disse 2 emner er nu forankret i afdelingsbestyrelsen.

Vi har også valgt at nedlægge det fælles politiske miljøudvalg. Arbejdet her vil fremover tage afsæt i sektorområderne og dermed være et ansvar for sektorformændene i samspil med medarbejderne

Endelig har vi evalueret på vores lokalråd.

Jeg konstaterer at de drøftelser vi har haft med lokalrådene, sektorerne og - af flere omgange i afdelingsbestyrelsen - betyder at der er et overvejende flertal for at vi fortsætter med lokalrådene som vi kender det. Dog med den tilpasning at det lokalråd der dækker Aalborg, jammerbugt og Rebild kommuner nedlægges.

Underskrifter for bedre dagpengeregler

Vi kommer heller ikke til at mangle opgaver og udfordringer i det kommende år.

I HK har vi besluttet, at vi vil iværksætte en kampagne, hvor der skal indsamles mindst 100.000 underskrifter for at lægge pres på alle folketingets politikere i forhold til dagpengeforringelserne.

Budskabet vil basere sig på tre krav:

At genoptjeningskravet føres tilbage til 26 uger

At ordinær uddannelse, virksomhedshedspraktik ikke skal tælle med ift. brug af dagpengeperioden på de 2 år men uret skal nulstilles

At jobrotation og andre former for lønnet praktik skal tælle som timer

En kampagne som nu er i forberedelse og som forventes at blive skudt i gang den 1. maj.

Jeg vil opfordre til og håbe på jeres aktive medvirken til en succesfuld kampagne.

Organiserende fagforening

Det gælder også i forhold til et andet initiativ som vi har besluttet i fællesskab.

Den 6. februar i år vedtog hovedbestyrelsen nemlig, at vi nu går i gang med en markant kulturforandringsproces i organisationen.

Vi kalder det Den organiserende fagforening.

Hvor organisering og fastholdelse af medlemmer skal indtænkes og være i fokus i alle vores handlinger og rutiner. Det gælder hos politikere, ledere og medarbejdere. Hovedbestyrelsen kommer på det første kursus den 18-19 april og den fælles start bliver markeret den 21. juni. Et tiltag jeg forventer vil kræve en del energi hos alle men omvendt også en dynamo for at HK bliver det naturlige valg.

For at understøtte vores ”forvandling” debatterer vi i øjeblikket en ny brandingplatform. Det kan også indebære at vi vælger at ændre på vores logo. Det skal HK danmarks forretningsudvalg tage stilling til i morgen.

HK og LO

Den 24.-26. oktober er der så kongres i HK Danmark. Et af punkterne vil være drøftelsen af en analyse af vores tilknytning til LO.

Vi ved at vores pris er et varmt emne i organisationen. Hovedbestyrelsen har nedsat et kontingentfølsomhedsudvalg. En gruppe der skal se om det er muligt at komme tættere på hvad den ”rigtige” pris kan være.

Den 25. november er der så delegeretmøde i HK´s A-kasse

I november er der også kommunal- og regionsvalg.

Hvor meget og hvordan vi vil involvere os i disse valg har vi ikke afklaret men det vil være en opgave lokalrådene vil blive involveret i.

I forlængelse af valgene skal vi også ha´ gen- og nyudpeget HK´ere til de forskellige råd og udvalg hvor vi ønsker at øve indflydelse. Regionale og lokale beskæftigelsesråd, indenfor uddannelsesverdenen osv.

Næste år skal der så være overenskomstforhandlinger på det private område. Forarbejdet hertil er så småt gået i gang.

Til slut…

Det er tid til at runde beretningen af og det vil jeg gøre ved at sige tak til alle vores tillidsvalgte – tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, klubbestyrelsesmedlemmer og kontaktpersoner ude på arbejdspladserne. I er med til at gøre en forskel for jeres kolleger.

Tak - til alle jer der er aktive i sektorbestyrelser, brancesektioner- og klubber, Hk ungdom, seniorklubber og lokalråd.

Tak – til alle de medlemmer der tager aktiv del i vores fagforening

Også stor tak til alle medarbejderne i HK Nordjylland for en gedin indsats.

Og - Selvom de egentlig er dækket ind vil jeg rette en stor og varm tak til kollegerne i afdelingsbestyrelsen for diskussioner, sparring og samarbejde i det forgangne år.

Sammen bliver vi alle stærkere.Aktuelt


Lonni kom tilbage på sporet med HK's hjælp

Trafikulykke smadrede Lonnis ben, men den fik ikke lov til at smadre hendes karriere

Karriere Uddannelse Beskæftigelse

Kom med til DHL Stafetten i Aalborg

Kom og deltag på et af HK Nordjyllands løbe- eller gåhold i forbindelse med DHL-stafetten i...

HK-medlemmer Arrangementer

Overraskelse og glæde da bedste elev og elevpladser blev kåret

Mange blev overraskede, enkelte blev paf, og ingen blev sure, da HK Privat Nordjylland dukkede op...


 Se flere aktuelt

Netværksdebat


Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk

Andre artikler


Aktuelt

Lonni kom tilbage på sporet med HK's hjælp

Trafikulykke smadrede Lonnis ben, men den fik ikke lov til at smadre hendes karriere

Karriere Uddannelse Beskæftigelse

Kom med til DHL Stafetten i Aalborg

Kom og deltag på et af HK Nordjyllands løbe- eller gåhold i forbindelse med DHL-stafetten i...

HK-medlemmer Arrangementer

Overraskelse og glæde da bedste elev og elevpladser blev kåret

Mange blev overraskede, enkelte blev paf, og ingen blev sure, da HK Privat Nordjylland dukkede op...


 Se flere aktuelt
Netværksdebat

Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk
Andre artikler

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Brug for HK?

Ring til os

FAGFORENING

7011 4545
Lukket for i dag

Onsdag 08-17
Torsdag 08-17
Fredag 08-16
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 08-17

A-KASSE

7010 6789
Lukket for i dag

Onsdag 08-17
Torsdag 08-17
Fredag 08-16
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 08-17

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Ring til os

FAGFORENING

7011 4545
Lukket for i dag
Onsdag 08-17
Torsdag 08-17
Fredag 08-16
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 08-17

A-KASSE

7010 6789
Lukket for i dag
Onsdag 08-17
Torsdag 08-17
Fredag 08-16
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 08-17

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk