HK.dk logo

Afsnit 2 - Generalforsamlinger

 |  Sjælland

Vedtægter for HK Sjælland - Afsnit 2 - Generalforsamlinger

§ 2

Stk. 1. HK/Sjælland holder årligt en repræsentantskabsgeneralforsamling.

Stk. 2. Derudover holdes årligt forud for repræsentantskabsgeneralforsamlingen afdelingssektorgeneralforsamling i hver af de 4 afdelingssektorer..

Stk. 3. Repræsentantskabsgeneralforsamlingen er HK-afdelingens højeste myndighed. Afdelingssektorgeneralforsamlingerne er HK-afdelingssektorernes højeste myndighed.

Stk. 4. HK-afdelingen/afdelingssektorerne kan i kongresperioden, efter hovedbestyrelsens forudgående godkendelse, iværksætte forsøg for generalforsamlingens gennemførelse, både hvad angår form, indhold og hyppigheden af afholdelse.

Stk. 5. HK-afdelingens formand og en repræsentant fra HK-afdelingens ledelse kan deltage i afdelingssektorernes generalforsamlinger og bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret uden for egen afdelingssektorgeneralforsamling.

Stk. 6. HK-afdelingen/afdelingssektoren skal med mindst syv dages varsel give forbundssekretariatet meddelelse om afholdelse af generalforsamling, og en repræsentant for forbundet er berettiget til at deltage i denne, dog uden stemmeret i andre HK-afdelinger/afdelingssektorer end sin egen.

§ 3 - Fællesregler for afvikling af repræsentantskabsgeneralforsamlinger og afdelingssektorgeneralforsamlinger

Stk. 1. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det mødte antal medlemmer. Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er forslaget bortfaldet.

Stk. 2. Ved generalforsamlingens begyndelse vælges en eller flere dirigenter til at lede forhandlingerne.

§ 4 - Regler for repræsentantskabsgeneralforsamlinger

Stk. 1. Repræsentantskabet sammensættes således:

  • Den valgte afdelingsformand.
  • Afdelingssektorernes formænd og næstformænd.
  • 7 repræsentantskabsmedlemmer fra hver afdelingssektorbestyrelse.
  • Et antal repræsentantskabsmedlemmer valgt på afdelingssektorernes generalforsamlinger. Der vælges 1 medlem pr. påbegyndte 400 medlemmer i sektoren. Medlemstallet pr. 1. januar danner grundlag for beregningen af antal repræsentantskabsmedlemmer. Endvidere vælges et antal suppleanter for repræsentantskabsmedlemmerne.

Forudsætningen for valg og forbliven som repræsentantskabsmedlem eller suppleant er, at de pågældende skal være aktive inden for faget og ikke være på frikontingent. Et medlem skal udtræde af repræsentantskabet, hvis pågældende i valgperioden ikke længere er erhvervsaktiv, dvs. er på pension eller
i kontingentgruppen for ikke erhvervsaktive efterlønsmodtagere.

Stk. 2. HK/Sjælland holder repræsentantskabsgeneralforsamling en gang årligt inden udgangen af april måned efter afdelingssektorgeneralforsamlingerne.

Stk. 3. Ekstraordinær repræsentantskabsgeneralforsamling indkaldes, når afdelingsbestyrelsen eller en repræsentantskabsgeneralforsamling tager beslutning herom. Endvidere skal ekstraordinær repræsentantskabsgeneralforsamling indkaldes, når 20 pct. af repræsentantskabets medlemmer tager beslutning herom med motiveret dagsorden.

Stk. 4. Afholdelse af ordinær eller ekstraordinært repræsentantskabsgeneralforsamling sker med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til repræsentantskabets medlemmer med angivelse af dagsorden.

Stk. 5. Forslag, som repræsentantskabsmedlemmer ønsker behandlet, skal være HK/Sjælland i hænde senest syv dage før repræsentantskabsgeneralforsamlingen.

Stk. 6. Forslag til behandling på en ordinær kongres skal være godkendt til fremsendelse på en repræsentantskabsgeneralforsamling, som er indkaldt med en dagsorden, hvoraf det fremgår, at forslag til kongressen skal behandles. Sådanne forslag skal indsendes til hovedbestyrelsen senest fem måneder før kongressens afholdelse.

Stk. 7. Repræsentantskabsgeneralforsamlingen vælger afdelingsformand for 2 år. Såfremt flere bringes i forslag, skal afstemningen foregå skriftligt, og for at opnå valg kræves der kvalificeret flertal.
Det vil sige over halvdelen af de afgivne stemmer.

Stk. 8. Repræsentantskabet vælger 2 revisorer for 2 år, som afgår skiftevis. Der vælges 2 revisorsuppleanter for 1 år.

Stk. 9. For alle valg gælder valgbarhedsbestemmelserne i § 6 stk. 2 og 3.

§ 5 - Regler for afdelingssektorgeneralforsamlinger

Stk. 1. Ordinær afdelingssektorgeneralforsamling holdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.

Stk. 2. Ekstraordinær afdelingssektorgeneralforsamling skal afholdes, når hovedbestyrelsen, forbundssektorbestyrelsen eller HK-afdelingssektorbestyrelsen ønsker det, eller når 5 pct. af afdelingssektorens medlemmer skriftligt fremsætter motiveret begæring herom til afdelingssektorbestyrelsen.

Stk. 3. Afholdelse af ordinær eller ekstraordinær afdelingssektorgeneralforsamling sker med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i det fælles medlemsblad/lokalbladet eller ved skriftlig henvendelse til alle medlemmer eller ved meddelelse i dagspressen.
Efter hovedbestyrelsens godkendelse kan indkaldelse ske på anden måde.
Dagsorden for afdelingssektorgeneralforsamlingen skal meddeles i bekendtgørelsen.

Stk. 4. Til afdelingssektorgeneralforsamlingen har ethvert medlem af afdelingssektoren adgang mod forevisning af dokumentation for medlemskab. Alle medlemmer kan deltage i afstemningen med én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 5. Medlemmer, der ønsker forslag behandlet på den ordinære afdelingssektorgeneralforsamling, må indsende disse til bestyrelsen, således at de er HK- afdelingssektoren i hænde senest syv dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 6. Forslag til behandling på en ordinær kongres skal være godkendt til fremsendelse på en afdelingssektorgeneralforsamling, som er indkaldt med en dagsorden, hvoraf det fremgår, at forslag til kongressen skal behandles. Sådanne forslag skal indsendes til hovedbestyrelsen senest seks måneder før kongressens afholdelse.

Stk. 7. Regnskabsoversigt for de enkelte afdelingssektorer og HK-afdelingens samlede regnskab kan fremlægges til orientering på de enkelte afdelingssektorgeneralforsamlinger.


Send besked til forfatter


Annuller

Brug for HK?

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

Lukket i dag

HK's a-kasse: 7010 6789

Lukket i dag

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Har du glemt din adgangskode?

Få tilsendt en ny kode på sms eller email.

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk