HK.dk logo

Frikortsagen

Forord

På denne side kan du se historikken og følge med i udviklingen i retssagerne om afskaffelse af fribefordringen. Siden opdateres løbende og vil rumme informationer om retssagen for de ansatte medlemmer i Banedanmark og retssagen for de medlemmer, der er pensioneret fra Banedanmark. Du vil kunne finde en beskrivelse af sagerne, og du vil kunne finde sagernes væsentligste dokumenter efterhånden som du arbejder dig ned i menuen.

Stridens kerne

Afskaffelse af fribefordring er en brik i et større nedskæringsfelttog 

Er der en sag, der står mejslet i erindringen hos et stort antal medarbejdere i Banedanmark, så er det, da virksomheden i 2015 besluttede at inddrage retten til fribefordring. Det var ikke bare en økonomisk forringelse, men et forsmædeligt brud på den tillid, der hidtil havde eksisteret mellem ledelse og ansatte, samt pensionerede medarbejdere, der havde optjent ret til fribefordring.   

 

Nej til forringelser på statens arbejdspladser 

Undervejs i frikortsagen stod det hurtigt klart, at Finansministeriets Moderniseringsstyrelse spillede en særdeles aktiv rolle og efter alt at dømme havde placeret Banedanmark i kampen for at fjerne historisk erhvervet ”fryns” blandt alle offentligt ansatte. At sådanne goder også eksisterer på store dele af det private arbejdsmarked, f.eks. i form af mærkbare rabatter på egne produkter, distraherer imidlertid ikke Moderniseringsstyrelsen. 

Vi oplevede også Moderniseringsstyrelsen, i foråret 2016, forsøge at forvandle alle overenskomstansattes forflyttelsespligt til at være landsdækkende – altså fra Gedser til Skagen. Da den var for tyk, måtte Finansministeren imidlertid trække udspillet tilbage efter protester fra især HK. Og i efteråret 2016 gik samme styrelse så ud i en kampagne med at udstille ca. 10 % af alle statsansatte for dovenskab og uduelighed low performance - som man kaldte det. Efter protester, fra ikke mindst HK Stat, måtte de dog undskylde og beklage mange gange. Blandt de seneste tiltag har været jagten på kutyme-fridagene og den betalte frokostpause på en række statslige arbejdspladser. Sidstnævnte problemstilling blev løst ved OK18, efter massivt pres fra organisationerne og opbakning fra medlemmerne.

 

Retssagerne

Med advokaterne i Højesteret

Det er i den situation, at vi nu, nærmere bestemt 20. august 2018, mødtes i Højesteret med Banedanmarks advokat, Kammeradvokaten, for at få rettens ord for, at inddragelse af fribefordringen er i strid med de løfter, som vores medlemmer har fået.

Endnu en sag venter. Det er i Østre Landsret. Datoerne er 10., 13. og 14. maj 2019, men parterne er stort set de samme. Dog har HK Trafik & Jernbane denne gang stævnet både Banedanmark og DSB, fordi det er uklart, hvem der har det endelige ansvar for, at fribefordringen også er taget fra de ansatte, der er pensioneret fra Banedanmark. 

 

Fribefordringen ophører for de ansatte

Den 1. februar 2016 var den første dag uden frikort for medarbejderne i Banedanmark.

Det sidste års forhandlingerne med Banedanmark, høringssvar, lobbyvirksomhed over for folketingspolitikere og transportministeren havde ikke givet resultat.

HK Trafik & Jernbane har gennem tiden flere gange været nødt til at kæmpe for, at arbejdsgiverne opfylder deres løfter om fribefordring. Det er hidtil lykkedes at fastholde retten til fribefordring, men denne gang har vi måttet gå rettens vej.

Fribeforingen ophører for ansatte, der er pensioneret fra Banedanmark

Fra 31. august 2016 blev ophøret af fribefordringen - til alles store overraskelse - udvidet til at gælde for en stor gruppe af ansatte, der var pensioneret fra Banedanmark. Resten af gruppen af pensionister havde kun kortet frem til 31. oktober 2016, så var det bortfaldet for dem også.

HK Trafik & Jernbane går i kamp for fribefordringen og medlemmerne

Der var i HK Trafik & Jernbane imidlertid ikke tvivl om, at sagen ikke var afsluttet med ophøret af fribefordringen. Det var her, at HK Trafik & Jernbane skulle stille sig bag medlemmerne og gøre det, som medlemmerne ikke kan gøre enkeltvis, nemlig at føre en sag om spørgsmålet. Det er ikke uden en betydelig økonomisk risiko, fordi taber vi, så hænger HK Trafik & Jernbane både på egne omkostninger, men måske også på modpartens.

Kort historisk gennemgang af sagen

Medlemmer ansat i Banedanmark

Sagen forberedes

Først skulle alle sagens aspekter belyses. Medlemmerne blev spurgt, og aktindsigt krævet af Banedanmark, DSB, Transport- og Bygningsministeriet og Finansministeriet. Mange hundrede siders dokumenter blev resultatet, og HK Trafik & Jernbane kunne herefter klæde vores advokat Peter Breum på til sagen.

 

Stævningen indgives

Den 1. april 2016 kunne advokat Peter Breum sende HK Trafik & Jernbanes stævning mod Banedanmark med påstand om, at medlemmerne skal beholde deres frikort. Hvis retten ikke skulle være enig i det, så skal de i hvert fald være berettigede til erstatning for det brudte løfte om fribefordring. Selve stævningen er bygget op som et sagsanlæg for syv navngivne ansatte. De syv er nøje udvalgt, så afgørelsen af deres sager kan være gældende for alle medlemmerne af HK Trafik & Jernbane i Banedanmark og hos andre ansættelsesmyndigheder, der har brudt løftet om fribefordring. Når sagen er afgjort – forhåbentlig til HK Trafik & Jernbanes fordel – vil HK Trafik & Jernbane kunne kræve, at de øvrige medlemmer får samme vilkår.

 

Uenigheden strammer til op til retssagen

Ikke overraskende var Banedanmarks advokat – kammeradvokaten – ikke enig. I sit svarskrift den 11. maj 2016 påstod kammeradvokaten frifindelse med den begrundelse, at frikortsordningen er et personalegode, der kan opsiges med et passende varsel.

Én ting var parterne dog enige om, og det var, at sagen er så principiel, at den bør føres ved Østre Landsret. Københavns Byret var enig i synspunktet og henviser sagen til Østre Landsret.

Retsafgift er også en af de ting, der skal på plads i en retssag, og den beregnes ud fra de krav HK Trafik & Jernbane har fremsat.

I HK Trafik & Jernbanes replik til kammeradvokaten den 7. oktober 2016 skærer advokat Peter Breum sagen yderligere til, og det svarer kammeradvokaten på i sin duplik den 2. november 2016.

Så var det op til Østre Landsret

Herefter er alt det væsentlige belyst i sagen, og sagen er nu så godt forberedt, at parterne kan mødes i retssalen. Sagt med retssagsord, så kan Østre Landsret nu beramme hovedforhandlingen. Den berammer Østre Landsret til den 30. og 31. oktober 2017.

Også Dansk Jernbaneforbund har udtaget stævning – og det er aftalt at vores advokater koordinerer og samarbejder under sagens forløb frem mod målet primært at fribefordringen genindføres, sekundært at der udbetales en kompensation til de berørte medarbejdere. 

Sagerne for medlemmer af begge organisationer behandles i samme retssag.


Medlemmer pensioneret fra Banedanmark

Stævningerne indgives og retssagsprocessen starter

Den 6. oktober 2016 havde HK Trafik & Jernbanes advokat en stævning med bilag 1-7 klar mod Banedanmark. Da Kammeradvokaten i sit svarskrift med bilag A-G den 5. januar 2017 påstod, at det er DSB, der er ansvarlig for ophøret af fribefordringen, valgte vi efterfølgende den 28. februar 2017 at stævne (bilag 1-8) også DSB i sagen.

Kammeradvokatens svarskrift bekræftede, at der var uenighed mellem Banedanmark og DSB om, hvem der har ansvaret for ophøret af fribefordringen til de tidligere ansatte. I begge stævninger er det vores synspunkt, at de ansatte, der er pensioneret fra Banedanmark, og som har optjent retten til fribefordring som pensionister, har en livsvarig ret til frikort og personalebilletter. Vores medlemmer har leveret deres arbejde i tillid til, at de optjente ret til fribefordring, når de blev pensioneret. Den ret kan man ikke efterfølgende tage fra dem. Det er ikke så afgørende for HK Trafik & Jernbane, hvem der i sidste ende får ansvaret.

DSB anfører i sit svarskrift med bilag A-G og bilag H-O at Banedanmark, da Banedanmark blev etableret i 1997, overtog alle forpligtelser for de medarbejdere, der overgik til ansættelse i Banedanmark.

I replikken til Banedanmark den 2. februar 2017 fastholdt HK Trafik & Jernbanes advokat dog, at Banedanmark er ansvarlig for det uretmæssige ophør af fribefordringen. 

Den 19. april 2017 har Københavns byret afsagt kendelse om, at sagen henvises til Østre Landsret. Byretten begrunder henvisningen med bla. sagens principielle karakter. Østre Landsret har den 8. januar 2017 berammet sagen (hovedforhandlingen) til den 28., 29. og 30 maj 2018.

I HK Trafik & Jernbanes replik med bilag til DSB den 10. august 2017 er svaret, at HK Trafik & Jernbanes medlemmer fik lovning på, at de sammen med deres pensionsrettigheder også ville have ret til fribefordring som pensionister.

 

Offentlige retssager

Sagen i Østre Landsret den 10., 13. og 14. maj 2019 vedrørende ansatte der er pensioneret fra Banedanmark er offentligt tilgængelig.. 

 

Domsafsigelser

Østre Landsret afsagde dom i sagen vedrørende de ansatte fredag den 22. december 2017 kl. 10.00.

Østre Landsret frikendte Banedanmark for, at skulle give fribefordringen tilbage og Østre Landsret frikendte også Banedanmark for kravet om kompensation. Begge dele gælder både tjenestemænd og overenskomstansatte.

HK Trafik & Jernbane ankede dommen til Højesteret.

Beslutningen er taget efter et opfølgningsmøde med Dansk Jernbaneforbund og begge fagforbunds advokater. Det skal prøves ved landets højeste instans, om det kan være rigtigt, at Banedanmark havde ret til at inddrage frikortet både for de tjenestemænd og overenskomstansatte, der havde frikortet som en del af deres ansættelse.

Højesteret behandlede sagen mandag den 20. august 2018. Der afsiges dom tirsdag den 28. august 2018.

Højesteret stadfæste ved sin dom, den dom, som Østre Landsret tidligere har afsagt. Det betyder, at vores medlemmer ansat i Banedanmark ikke får deres frikort tilbage, ligesom Højesteret heller ikke har tilkendt medlemmerne kompensation. 

Se HK Trafik & Jernbanes kommentar her

Brug for HK?

Ring til os

FAGFORENING

7011 4545
Lukket for i dag

Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag Lukket

A-KASSE

7010 6789
Lukket for i dag

Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag Lukket

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Ring til os

FAGFORENING

7011 4545
Lukket for i dag
Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag Lukket

A-KASSE

7010 6789
Lukket for i dag
Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag Lukket

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk