HK.dk logo

Ny overenskomst mellem HK Stat og DR – det skal du stemme om

12. juni 2017  |  HK Stat  |  Landsklubben DR

Hovedpunkterne i overenskomstforliget 2017-2020 mellem DR og HK Stat / HK-klubben i DR.

 • Arbejdstid

  Basis 1
  Overarbejde (beordret, kontrollabelt, nødvendigt) honoreres 1:1½

  Basis 2
  Overarbejde udlignes 1:1 inden for normperioden. Mulighed for vederlag eller sammenhængende frihed, hvis udligning ikke er mulig.

  Jobløn
  Fra 1. januar 2018 kan ansættelse efter aftale med medarbejderen ske på jobløn (ingen højeste arbejdstid), hvis den samlede årsløn udgør mere end 480.000 kroner. (inkl. pension).
  Overgangsordning pr. 1. januar 2018 for allerede ansatte efter HK-overenskomsten. Ansatte med en samlet årsløn på over 520.000 kroner. indplaceres på jobløn – medmindre andet aftales mellem leder og medarbejder.

  Selvtilrettelæggere
  De særlige bestemmelser (bilag 6 og § 19) om selvtilrettelæggere udgår. Hvis ikke medarbejderne er vagtsatte, er man som udgangspunkt – både på basis1, basis 2 og jobløn – selvtilrettelægger.

  Lokalaftaler

  Arbejdstidsbestemmelserne kan – efter aftale med tillidsrepræsentanten – fraviges lokalt fx i form af flekstidsaftaler.

 • Løn
  Basislønstigninger
  1.juni 2017, 1.juni 2018 og 1.juni 2019 (i alt 1 procent). 

  Elevlønninger stiger 500 kroner. pr. måned fra 1. juni 2017. 

  Forhandling af personlig løn (min. 0,6 procent garanteret udmøntning på HK-overenskomsten).
   
  Lønforhandlinger både i 2018 og 2019. TR skal forud for lønforhandlingerne drøfte lønforhandlingsforløb og lønkriterier med den enkelte chef. TR orienteres desuden løbende skriftligt af chefen om lønudvikling og medarbejdernes lønforhold i afdelingen/området.

 • Pension

  DR's pensionsbidrag stiger i overenskomstperioden med 2 procent. 1. juni 2017 til 9 procent og 1. juni 2018 til 10 procent. Hertil kommer egetbidraget på 4 procent. Funktionstillæg og joblønstillæg bliver pr. 1. juni 2017 pensionsgivende. Karensperioden på 9 måneder for elever inden indtræden i pensionsordning ophæves pr. 1. juni 2017.

 • Timelønsansættelse

  Ny indledning til timelønsbestemmelsen
  'Inden der sker ansættelse af personale på timeløn, skal det vurderes om de pågældende opgaver i stedet kunne varetages af faglært fastansat personale på ordinære vilkår. En arbejdsdag beregnes som udgangspunkt til mindst 4 timer, men kan efter aftale med formanden for HK-klubben på udvalgte arbejdsområder, beregnes med ned til 2 timer pr. dag.'

 • Etablering af fritvalgskonto

  Pr. 1. maj 2018 etableres en fritvalgskonto ved omlægning af de eksisterende 4 feriefridage (4 x 0,5 procent = 2 procent) samt yderligere 0,5 procent pr. 1. juni 2018, der indbetales til fritvalgskontoen. Den enkelte medarbejder prioriterer selv, om fritvalgskontoen skal anvendes til afholdelse af feriefridage (max 4), pension eller løn. Eller en kombination af disse elementer.

  Ved fratrædelse udbetales beløb fra fritvalgskontoen til medarbejderen. Ikke afholdte feriefridage kan ikke pålægges afholdt i en opsigelsesperiode og udbetales i forbindelse med fratræden. 

 • Ferie ved afsked

  Forsøgsordning vedrørende udbetaling til Feriekonto af op til 10 feriedage i forbindelse med opsigelse permanentgøres i overenskomsten.

 • Kompetenceudvikling

  Teksten i Bilag 4 i HK-overenskomsten er blevet ændret ud fra et fælles ønske om skærpet opmærksomhed på den løbende og systematiske udvikling af medarbejdernes kompetencer og kvalifikationer (styrkelse af medarbejdernes mobilitet og beskæftigelse).

 • Kørselsordning

  Overenskomstens § 46 har hidtil givet medarbejdere i ydervagter, der møder på tjeneste tidligere end kl. 06.00 eller slutter tjenesten senere end kl. 24.00, ret til enten kørselsgodtgørelse (ved min. 4 km og max. 25 km mellem hjem og arbejde) eller under bestemte forudsætninger ret til taxakørsel.

  Denne ordning udfases i overenskomstperioden frem mod 1. januar 2019, hvor den bortfalder. I stedet forhøjes ulempetillæg fra 1. januar 2018 til 100 kroner pr. time i tidsrummet kl. 00.00 til 06.00.

 • Pligtig afgangsalder ophæves

  Overenskomstens bestemmelse (§ 1, stk.3) om pligtig afgangsalder ophæves.

 • Social dumping

  Der nedsættes pr. 1. oktober 2017 en projektgruppe med repræsentanter for DR og Dansk Metal, MDR, 3F, HK, der i overenskomstperioden beskriver udfordringer og mulige løsninger i forhold til social dumping, arbejdsklausuler, vikaransættelser m.v.

 • Hviletid og fridøgn

  Den særlige aftale mellem DR og organisationerne – herunder HK -  om mulighed for dispensation fra reglerne om hviletid og fridøgn er aftalt videreført i overenskomstperioden med en række præciseringer. Blandt andet i forhold til fokus på overholdelse af hviletidsreglerne i et styrket samarbejdet mellem tillidsrepræsentanter og ledelse.

  Det er aftalt, at et fast hviletidsudvalg skal følge arbejdet med overholdelse af hviletidsreglerne tæt.

 • Aftale om samarbejde og tryghed

  For at sikre klarhed om vilkår i forbindelse med tilpasning af medarbejderstyrken har DR indgået en aftale med organisationerne om samarbejde og tryghed. Aftalen tager udgangspunkt i den eksisterende samarbejdsaftale og beskriver en overordnet proces for involvering af samarbejdsudvalgene og tillidsrepræsentanter i forbindelse med eventuelle opsigelser.

  Der er samtidig indgået en aftale om frivillige fratrædelsesordninger, der som udgangspunkt aktiveres ved behov for tilpasninger i DR. Aftalen ligger op ad de statslige regler for frivillige fratrædelser.

Se hele DR-HK-forliget 2017-2020 Lille pdf symbol


Overenskomst

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk