HK.dk logo

Vedtægter

De gældende vedtægter for klubben HK Politiet.

Vedtægter for HK Politiet

§ 1. Landsklubbens navn
Landsklubbens navn er HK Politiet.

Stk. 2
HK Politiet hører under HK Stat, som har hovedkontor i København.

§ 2. Landsklubbens område
Ethvert medlem af HK Stat beskæftiget i politiet, herunder anklagemyndigheden, er automatisk medlem af landsklubben og må følge de i vedtægterne fastsatte bestemmelser.

§ 3. Landsklubbens formål
HK Politiets formål er:

 1. At arbejde for, at medlemmerne sikres tryghed, gode fysiske og psykiske arbejdsforhold og det størst mulige udbytte af eget arbejde. 
 2. At arbejde for bedre økonomiske, sociale og uddannelsesmæssige vilkår for medlemmerne.
 3. At virke oplysende og rådgivende om planlagte ændringer, der berører medlemmerne.
 4. At fremme det tværfaglige arbejde.
 5. At fremme kommunikationen mellem medlemmerne og HK Politiet og blandt medlemmerne indbyrdes.
 6. At medvirke til at styrke organisationen ved at foranledige, at alle funktionærer og elever er medlemmer af HK Stat.

§ 4. Oprettelse af lokale klubber
På det i § 2 nævnte område oprettes klubber, hvor betingelserne herfor er til stede, i henhold til aftale om tillidsrepræsentanter i staten mv. og HK Stats vedtægter for lokale HK klubber. 

§ 5. Delegeretmøder
Delegeretmødet er landsklubbens øverste myndighed og holdes ordinært hver 4. år, senest 3 måneder efter HK Stats sektorkongres. Ekstraordinært delegeretmøde holdes, når HK Stat finder det nødvendigt, eller når et flertal af bestyrelsen efter aftale med HK Stat eller mindst 1/3 af landsklubbens medlemmer fremsætter motiveret begæring herom.

Til delegeretmødet kan klubben/klubberne under hver politikreds samt i Rigspolitiet, Anklagemyndigheden og på Færøerne vælge følgende antal delegerede:

Nordjylland: 2 delegerede
Østjylland: 3 delegerede
Midt- og Vestjylland: 2 delegerede
Sydøstjylland: 2 delegerede
Syd- og Sønderjylland: 2 delegerede
Fyn: 2 delegerede
Sydsjælland og Lolland-Falster: 2 delegerede
Midt- og Vestsjælland: 2 delegerede
Nordsjælland: 2 delegerede
Københavns Vestegn: 2 delegerede
Bornholm: 1 delegeret
København: 5 delegerede
Rigspolitiet: 5 delegerede
Anklagemyndigheden: 1 delegeret
Færøerne: 1 delegeret

Stk. 2
Kredsen af ledere kan vælge en delegeret.

Stk. 3
HK Politiets bestyrelsesmedlemmer (ekskl. bestyrelsesmedlemmet fra kredsen af ledere) er automatisk delegerede.

Stk. 4
Indkaldelse til det ordinære delegeretmøde sker ved udsendelse af skrivelse til samtlige lokalklubber, senest 2 måneder før mødet holdes.

Stk. 5
Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal indsendes til HK Politiets sekretariat, senest en måned før mødet holdes, hvorefter dagsorden og afskrift af eventuelt indkomne forslag sammen med den skriftlige beretning sendes til de delegerede, senest 14 dage før mødet holdes. 

Stk. 6
Dagsorden for det ordinære delegeretmøde skal mindst indeholde:

 1. Valg af dirigenter
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Beretning
 4. Indkomne forslag
 5. Handlingsplan
 6. Valg
 7. Eventuelt

Stk. 7
Ekstraordinært delegeretmøde skal indkaldes med mindst én måneds varsel og indeholde motiveret dagsorden. Ekstraordinært delegeretmøde skal holdes senest 2 måneder efter beslutning herom er truffet, eller skriftlig begæring er modtaget.

Stk. 8
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal.

Stk. 9
Referat fra delegeretmødet sendes til tillidsrepræsentanter, kontaktpersoner og HK-afdelingerne, snarest muligt efter mødet er holdt.

§ 6. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer
Med HK Stats godkendelse består HK Politiets bestyrelse af en formand, næstformand, sekretær og 4 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2
På delegeretmødet vælges en formand, som skal være valgt som lokal TR, en næstformand og 5 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med sekretær.

Et af de 5 bestyrelsesmedlemmer vælges fra kredsen af ledere.

Stk. 3
Det henstilles, at bestyrelsen og suppleanterne vælges således, at der er repræsentativ geografisk sammensætning, herunder at flest mulige arbejdsmæssige områder repræsenteres.

Stk. 4
Delegeretmødet vælger 4 suppleanter til bestyrelsen.

Kredsen af ledere vælger ikke en suppleant.

Stk. 5
Valgene foretages af og blandt de delegerede. Delegerede, der skriftligt tilkendegiver, at de er villige til valg, kan vælges, selv om de er forhindret i at give møde.

Stk. 6
Valg af formand, næstformand og bestyrelse meddeles HK Stat.

Stk. 7
Såfremt formanden eller næstformanden afgår i delegeretperioden, konstituerer bestyrelsen sig med formand eller næstformand.

Bestyrelsesmedlemmet fra kredsen af ledere kan dog ikke konstitueres som formand eller næstformand.Såfremt bestyrelsesmedlemmet fra kredsen af ledere afgår i delegeretperioden, kan kredsen af ledere udpege en observatør til bestyrelsen.

§ 7. Bestyrelsens funktion
Bestyrelsen kan nedsætte forskellige udvalg og arbejdsgrupper, som skal beskæftige sig med særlige arbejdsfunktioner/-opgaver.

Stk. 2
I udvalg og arbejdsgrupper kan såvel bestyrelsesmedlemmer som medlemmer uden for bestyrelsen være repræsenteret.

Stk. 3
Der holdes ordinært bestyrelsesmøde 4 gange om året samt ekstraordinært bestyrelsesmøde, så ofte HK Stat eller formanden finder det nødvendigt, eller hvis et flertal af bestyrelsens medlemmer fremsætter motiveret begæring herom.

Stk. 4
Formanden repræsenterer HK Politiet over for HK Stat og over for arbejdsgiveren sammen med HK Stats repræsentant.

Stk. 5
Når der indvarsles til bestyrelses- eller delegeretmøde, gives HK Stat meddelelse herom.

Stk. 6
Næstformanden er formandens stedfortræder i alle faglige og organisatoriske spørgsmål.

Stk. 7
Sekretæren fører referat af alle landsklubbens bestyrelsesmøder. Referatet skal godkendes af bestyrelsen.

Stk. 8
Bestyrelsen udsender et nyhedsbrev til klubber og kontaktpersoner samt HK-afdelingerne efter behov.

§ 8. Befordringsgodtgørelse og diæter
Diæter og rejsegodtgørelse følger de til enhver tid af HK’s hovedbestyrelse fastsatte regler.

§ 9. Samarbejdsaftale
Mellem HK Politiet og HK Stat kan der i tilknytning til landsklubbens vedtægter indgås en samarbejdsaftale om vilkår for sekretariatsbetjening og forhandlingsregler. Samarbejdsaftalen fastlægger rammerne for samarbejdet mellem HK Politiet og HK Stat.

Stk. 2
I relation til samarbejdsaftalen indgås der en årlig økonomiaftale mellem HK Politiet og HK Stat, der fastsætter de økonomiske rammer til drift og aktiviteter.

§ 10. Forhandlingsregler
HK Stat kan ved indgåelse af en samarbejdsaftale med HK Politiet (jf. § 9) helt eller delvist uddelegere forhandlingsretten jf. stk. 4 og § 7, stk. 4.

Stk. 2
HK Politiet må i alle tilfælde, hvor der tages spørgsmål op, handle i fuld forståelse med HK Stat.

Kan HK Politiet ikke opnå et tilfredsstillende forhandlingsresultat, indberettes sagen skriftligt til HK Stat til videre behandling.

Stk. 3
Faglige problemer søges løst gennem lokale forhandlinger i et samarbejde mellem de lokale tillidsrepræsentanter og HK afdelingen.

Kan der ikke opnås et tilfredsstillende resultat, kan HK afdelingen give sagen videre til HK Stat.

Stk. 4
I forhandlinger vedrørende sager af principiel karakter deltager HK Politiets formand eller næstformand sammen med HK Stats repræsentant.

Stk. 5
I spørgsmål om indgåelse/opsigelse af overenskomster samt iværksættelse/afslutning af konflikter er HK Stats bestyrelse øverste myndighed.

Stk. 6
Alle forhold i HK Politiet, som ikke er aftalt i klubbens vedtægter, forhandles mellem bestyrelsen og HK Stat.

§ 11. Vedtægtsændringer og ophævelse
HK Politiets ophævelse og ændring i vedtægterne kan kun ske på et delegeretmøde og med HK Stats godkendelse.

Stk. 2
Til ophævelse af landsklubben fordres dog 2/3 af de delegeredes afgivne stemmer.

Vedtaget på HK Politiets delegeretmøde den 6. november 2012 i Kolding. Godkendt af HK Stats bestyrelse den 30. januar 2013.

HK Stats sektorbestyrelse har endvidere den 30. januar 2013 godkendt en ændring af § 2 og § 5, stk. 1 – vedr. Anklagemyndighedens optagelse i HK Politiet. Aktuelt


Ny stærk profil skal være repræsentant for tandklinikassistenterne

Vi skal gøre op med flinkeskolen og tro på det, vi kan. Sådan siger Malene Løvbjerg, der netop er...

Tandpleje Sundhed og tandklinik

Har du haft Danmarks bedste praktikantvejleder?

Har din praktikantvejleder og dit praktiksted gjort din praktiktid til en helt ubeskrivelig...

Laboratorium og miljø

Laboranten nr. 1 er nu udkommet

Dit medlemsblad er omdelt med dit navn og adresse trykt på bagsiden og bliver ikke længere omdelt...

Laboratorium og miljø

 Se flere aktuelt

Netværksdebat


Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk

Andre artikler


Bliv  skarp på uddannelse

Vi sætter fokus på uddannelse og inviterer dig til en temadag om uddannelse, og om hvordan du kan...


Longreads

Her finder du lange versioner af udvalgte temaer fra HK Statbladet og længere versioner af...


Medarbejderne

Her får du en samlet oversigt over medarbejderne i afdelingen


 Se flere artikler
Aktuelt

Ny stærk profil skal være repræsentant for tandklinikassistenterne

Vi skal gøre op med flinkeskolen og tro på det, vi kan. Sådan siger Malene Løvbjerg, der netop er...

Tandpleje Sundhed og tandklinik

Har du haft Danmarks bedste praktikantvejleder?

Har din praktikantvejleder og dit praktiksted gjort din praktiktid til en helt ubeskrivelig...

Laboratorium og miljø

Laboranten nr. 1 er nu udkommet

Dit medlemsblad er omdelt med dit navn og adresse trykt på bagsiden og bliver ikke længere omdelt...

Laboratorium og miljø

 Se flere aktuelt
Netværksdebat

Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk
Andre artikler

Bliv  skarp på uddannelse

Vi sætter fokus på uddannelse og inviterer dig til en temadag om uddannelse, og om hvordan du kan...


Longreads

Her finder du lange versioner af udvalgte temaer fra HK Statbladet og længere versioner af...


Medarbejderne

Her får du en samlet oversigt over medarbejderne i afdelingen


 Se flere artikler

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Brug for HK?

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

Lukket i dag

HK's a-kasse: 7010 6789

Lukket i dag

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Har du glemt din adgangskode?

Få tilsendt en ny kode på sms eller email.

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk