HK.dk logo

 |  Røde Kors

Vedtægter for

Klubben ________________________

Klubnummer ____________________

Institution _______________________


§ 1. Område og formål.

Stk. 1.

HK/SL-ansatte samles i en faglig klub for at sikre det enkelte medlem af HK/SL de bedst mulige vilkår. Når klubben er oprettet, er alle medlemmer af HK/SL automatisk medlemmer af denne.

Faglige opgaver:

 1. At foranledige, at gældende overenskomster, aftaler og love kendes, følges og udnyttes.
 2. At arbejde på forbedringer af bestående overenskomst, aftaler og love.
 3. At arbejde for at fremme både de fysiske og psykiske faktorer, der skaber trivsel på arbejdspladsen.
 4. At medvirke aktivt for synliggørelse og løsning af miljøproblemer på centret.
 5. At medvirke til at få medindflydelse og medbestemmelse på centret.
 6. At fremme de ansattes uddannelsesmuligheder: grund- efter- og videreuddannelse samt omskoling.
Organisatoriske opgaver:
 1. At fremme kontakten mellem medlemmerne og afdelingen/fagforeningen og blandt medlemmerne indbyrdes.
 2. At sikre organisationen så stor styrke som muligt ved at alle ansatte under samme overenskomstvilkår er medlemmer.
 3. At tilvejebringe materiale til brug ved forhandlinger.

§ 2. Forhandlingsregler m.v.

Stk. 1.

Klubben må i alle tilfælde, hvor der tages spørgsmål op, handle i overenstemmelse med den lokale HK-afdeling, HK/Stat/SL kreds og forbundenes gældende love og regler.

Stk. 2.

Faglige problemer søges løst gennem lokale forhandlinger af klubben

Stk. 3.

Hvis der i en sag ikke kan opnås enighed mellem klubben og den lokale ledelse, skal sagen viderebringes til behandling af den lokale HK-afdeling/SL-kreds.

Stk. 4.

Når en sag er overgået til forhandling mellem organisationen og arbejdsgiveren, må klubben eller de enkelte medlemmer ikke godkende noget tilbud fra arbejdsgiver uden først at indhente organisationens tilladelse.

Stk. 5.

Forhold, der ikke er omtalt i nærværende vedtægter, kan gøres til genstand for forhandling mellem tillidsrepræsentanten og HK/Stat/SL-kredsen.

§ 3. Generalforsamlinger.

Stk. 1.

Klubben holder generalforsamlingen 1 gang årligt, f.eks. i X-måned.

Stk. 2.

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel til samtlige medlemmer ved personligt brev/e-mail, eller på anden hensigtsmæssig måde samt ved opslag. Indbydelsen sendes til HK/Stats lokalafdeling/SL-kreds, der har ret til at deltage.

Stk. 3.

Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Beretninger : om tillidsrepræsentantens/bestyrelsens virke
 3. Regnskab
 4. Orientering om arbejdsmiljørepræsentantens virke
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af evt. klubkontingent (max. 25 kr. pr. medlem)
 7. Valg af Tillidsrepræsentant, suppleant og øvrige bestyrelsesposter (f.eks. sekretær og kasserer)
 8. Opstilling af kandidater til kommende valg af arbejdsmiljørepræsentant
 9. Eventuelt.
Stk. 4.

Størrelsen af et eventuelt klubkontingent skal godkendes af den lokale HK-afdeling/SL-kreds.

Stk. 5.

Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fælleskab at kunne disponere over foreningens formue samt til at tegne foreningen i økonomiske anliggender.

Stk. 6.

Ekstraordinær generalforsamling kan med mindst 1 uges varsel indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst 1/3 del af klubbens medlemmer eller den lokale HK-afdeling/SL-kreds ønsker det.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter begæring herom er fremsat. I ganske særlige tilfælde kan denne frist efter aftale med den lokale fagforening/kreds, i det enkelte tilfælde, fraviges.

Stk. 7.

Ved tillidsrepræsentantens eller stedfortræderens fratræden indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for valg af ny tillidsrepræsentant eller stedfortræder.

Stk. 8.En generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

§ 4. Valg af tillidsrepræsentant og klubbestyrelse.

Stk. 1.

Klubben vælger én tillidsrepræsentant, der tillige er formand for klubben, én stedfortræder for tillidsrepræsentanten og en kasserer, ... bestyrelsesmedlemmer samt ... suppleanter.

Hvor den valgte arbejdsmiljørepræsentant er medlem af HK/SL, skal denne være medlem af klubbestyrelsen.

Er der valgt flere HK'ere/SL'ere som arbejdsmiljørepræsentanter, vælger disse blandt sig, den, der skal deltage i klubbestyrelsen.

Antallet af den samlede klubbestyrelse bør være ulige i tilfælde af evt. afstemning.

Stk. 2.

Valgperioden for klubbestyrelsen er 2 år og for suppleanter til bestyrelsen 1 år.

I lige/ulige år er tillidsrepræsentant og XX bestyrelsesmedlemmer (eller kasserer og sekretær) på valg, og i lige/ulige år er næstformand og XX bestyrelsesmedlemmer (eller kasserer og sekretær) på valg. Genvalg kan finde sted.

Herudover vælges 1 revisor samt 1 revisorsuppleant hvert år.

Stk. 3.

Tillidsrepræsentanten repræsenterer i alle tilfælde klubben overfor centret/asylafdeligen.

Stk. 4.

Det påhviler tillidsrepræsentanten omgående at underrette de lokale HK-afdeling/SL-kreds om valg af tillidsrepræsentant, stedfortræder, kasserer og bestyrelse.

Stk. 5.

Når antallet af elever og/eller vikarer i klubben udgør 5 eller flere, forsøges der oprettet en elevklub/vikarklub.

Formanden for en eventuel elevklub/vikarklub deltager i bestyrens møder uden stemmeret.

Stk. 6.

En faglig klub kan kun nedlægges med den lokale HK-afdelingens/SL-kredsens godkendelse, og såfremt forslag herom er vedtaget på en generalforsamling med 3/4 majoritet af de afgivne stemmer. Afstemningen skal foregå skriftligt.

Stk. 7.

I tilfælde af nedlæggelse tilfælder klubbens formue den lokale HK-afdeling/SL-kreds.

§ 5. Økonomi.

Stk. 1.

Klubbens midler kan være tilskud fra den lokale HK-afdeling, SL-kredsen eller klubkontingent fra medlemmerne. Midlerne indsættes på en konto i et anerkendt pengeinstitut, hvorpå der kan disponeres af formanden i forening med et klubbestyrelsesmedlem (kasserer).

Stk. 2.

På de ordinære generalforsamlinger fremlægger formanden/bestyrelsen beretning over klubvirksomheden og den valgte kasserer fremlægger det reviderede regnskab for det afgående år.

Standardvedtægterne vedtaget på klubgeneralforsamlingen den

 ___/___/20__

Dirigentens underskrift: ____________________________________________

Tillidsrepræsentantens underskrift: ___________________________________________


Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk