Her får du en gennemgang af de vigtigste elementer i den nye 3-årige overenskomst.

LØN
Minimallønssatser stiger

Pr. 1. marts 2020 til 20.826,53 kr.
Pr. 1. marts 2021 til 21.227,36 kr.
Pr. 1. marts 2022 til 21.628,19 kr.

FRITVALGKONTO
• Pr. 1. marts 2020 stiger Fritvalgs Lønkontoen 1 % til i alt 5 % oveni din ferieberettigede løn
• Pr. 1. marts 2021 stiger Fritvalgs Lønkontoen 1 % til i alt 6 % oveni din ferieberettigede løn
• Pr. 1. marts 2022 stiger Fritvalgs Lønkontoen 1 % til i alt 7 % oveni din ferieberettigede løn

Fritvalgskontoen kan bruges til køb af seniordage og børneomsorgsdage, til pensionsopsparing eller kontant udbetaling. Som noget nyt kan den også bruges i forbindelse med børns lægebesøg og på barnets 2. hele sygedag.

FORSKUDT TID, SKIFTEHOLD OG OVERARBEJDE

Alle tillæg forhøjes:
• Pr. 1. marts 2020 med 1,6 %
• Pr. 1. marts 2021 med 1,6 %
• Pr. 1. marts 2022 med 1,6 %

FUNKTIONSLØN
Lønparagraffen i HK-industrioverenskomsten er blevet ændret, så det fremgår, at man skal præcisere i lønaftalen, hvis der også er indgået en aftale om funktionsløn.

FIRMAPENSIONSORDNINGER
I de virksomheder, hvor medarbejderne er omfattet af en firmapensionsordning, skal der holdes øje med omkostningsniveauet for pensionsordningen. Og er omkostningsniveauet højere end hos andre udbydere, kan
virksomheden blive pålagt at nedbringe det.

FERIE
Hvis der er lokal enighed på arbejdspladsen, kan I lave en aftale om, at ferie kan holdes som timer.

Ved fratræden skal din arbejdsgiver oplyse, hvor mange feriedage du har til gode.

FERIEFRIDAGE

Overgangsordning pga. den nye ferielov i perioden 1. maj til 31. december 2020:
• 1. maj får du tildelt 1 feriefridag
• 15. juli får du tildelt  1 feriefridag
• 1. oktober får du tildelt 1,33 feriefridage

Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer i perioden.

Herefter følger optjeningen af feriefridage kalenderåret. Du optjener 1 feriefridag for hver 2, 5 måneder.

Ved fratræden skal din arbejdsgiver oplyse, hvor mange feriefridage du har til gode.

UDDANNELSE
Ved opsigelse:

Fremover kan medarbejdere, der bliver opsagt pga. forhold i virksomheden, fx nedskæringer eller omstruktureringer, tage op til 5 ugers uddannelse i opsigelsesperioden.

Det er aftalt, at en del af disse uger kan ligge efter udløbet af opsigelsesperioden.

FORÆLDREORLOV
Retten til forældreorlov med fuld løn udvides fra 13 til 16 uger. De 3 ekstra uger er reserveret til den forælder, der ikke holder barselsorlov.

GRØN OMSTILLING
Parterne bag HK-industrioverenskomsten har aftalt, at man vil sætte fokus på den grønne omstilling i virksomhederne ved at understøtte samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere.

PENSION
Medarbejdere med få arbejdstimer:
• Arbejder du mindre end 8 timer om ugen, kan du aftale med din arbejdsgiver, at hele dit pensionsbidrag bliver betalt
ind på en kapitalpension, som du får udbetalt, når du går på pension.
• Er du efterlønsmodtager og arbejder mindre end 400 timer om året, kan du fremover selv vælge, om dit pensionsbidrag
skal indbetales på en pensionsordning, eller om du vil have udbetalt bidraget løbende med lønnen.
• Har du nået folkepensionsalderen, kan du selv bestemme, om dit pensionsbidrag skal indbetales på din pensionsopsparing, eller om du vil have bidraget udbetalt løbende med lønnen.

ELEVER
Elevsatserne stiger:
• 1, 7 % pr. 1. marts 2020
• 1, 7 % pr. 1. marts 2021
• 1, 7 % pr. 1. marts 2022

Elever får ret til pensionsordning, når de fylder 18 år og har to måneders anciennitet.
Pensionsbidraget svarer er på 6 %. Arbejdsgiver indbetaler 4 %, og eleven 2 %.
Når eleven fylder 20 år, stiger bidraget til 12 %. Arbejdsgiver betaler 8 %, og eleven 4 %.
Træder i kraft 1. september 2020.

ARBEJDSMILJØ
Arbejdsmiljørepræsentanter får samme ret til it-værktøjer, som de skal bruge i deres hverv, som tillidsrepræsentanterne. Fx adgang til internet. Derudover får arbejdsmiljørepræsentanterne
bedre muligheder for at tage relevante HK-kurser og -uddannelse.

Obs! I tilfælde af tvivl, er det de underskrevne protokollater, der gælder.

Download ok-folder som pdf