Her får du en gennemgang af de vigtigste elementer i den nye 3-årige overenskomst.

Download ok-folder som pdf

FRITVALGS LØNKONTO
• Pr. 1. marts 2020 stiger Fritvalgs Lønkontoen 1 % til i alt 5 % oveni din ferieberettigede løn
• Pr. 1. marts 2021 stiger Fritvalgs Lønkontoen 1 % til i alt 6 % oveni din ferieberettigede løn
• Pr. 1. marts 2022 stiger Fritvalgs Lønkontoen 1 % til i alt 7 % oveni din ferieberettigede løn

Fritvalgs Lønkontoen kan bruges til køb af seniordage og børneomsorgsdage, til pensionsopsparing, som kontant udbetaling eller løbende udbetaling med lønnen. Som noget nyt kan den også bruges i forbindelse med børns lægebesøg og på barnets anden hele sygedag.

FERIE
Hvis der er lokal enighed på arbejdspladsen, kan I lave en aftale om, at ferie kan holdes som timer.

FERIEFRIDAGE
Tildelingen af feriefridage flyttes fra 1. maj til 1. september. 
Særlig overgangsordning for feriefridagene pga. den nye ferielov
Hvis du har optjent ret til feriefridage, vil du få tildelt 6,67 feriefridage 1. maj 2020. Dagene skal være afviklet inden 31. december 2021.

Næste gang du får feriefridage er 1. september 2021. Her får du 5 dage. De dage skal være afviklet inden 31. december 2022.

Hvis du opnår ret til feriefridage efter 1. maj 2020, gælder der særlige regler.

Bliver du opsagt, skal din arbejdsgiver give dig besked om antallet af ikke-afholdte feriedage og feriefridage.

FORÆLDREORLOV
Retten til forældreorlov med fuld løn udvides fra 13 til 16 uger. De 3ekstra uger er reserveret den forælder, der ikke holder barselsorlov.

FUNKTIONSLØN
Lønparagraffen i overenskomsten er blevet ændret, så det fremgår, at man skal præcisere i lønaftalen, hvis der også er indgået en aftale om funktionsløn.

PENSION
Er du fyldt 60 år, når du bliver ansat i en virksomhed, og har du ikke en arbejdspension i forvejen, kan du vælge at få dit pensionsbidrag sat ind på en opsparingsordning, fx kapitalpension.

UDDANNELSE
Ved opsigelse:
Fremover kan medarbejdere, der bliver opsagt pga. forhold i virksomheden, fx nedskæringer eller omstruktureringer, tage uddannelse efter opsigelsesperioden.

Følgende betingelser skal dog være opfyldt:
• Man skal være optaget på en uddannelse inden udløbet af opsigelsesperioden.
• Man skal være ledig på uddannelsestidspunktet.
• Man skal have forsøgt at lægge uddannelsen i opsigelsesperioden.
• Uddannelsen skal være gennemført senest tre måneder efter udløbet af opsigelsesperioden.

* Ordningen forudsætter dog, at Folketinget gennemfører tilpasninger af lovgivningen.

AFTALT UDDANNELSE
Ordningen aftalt uddannelse, som giver dig mulighed for at tage en hel akademiuddannelse på tre år, bliver permanent.

GRØN OMSTILLING
Parterne bag industriens overenskomster har aftalt, at man vil sætte fokus på den grønne omstilling i virksomhederne ved at understøtte samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere.

ELEVER
Mindstelønssatser, månedsløn

1. marts 2020 1. marts 2021. 1 marts 2022
1. år 11.442 kr. 11.616 kr. 11.814 kr.
2. år 12.732 kr. 12.948 kr. 13.168 kr.
3. år 14.008 kr. 14.246 kr. 14.488 kr.
4. år 15.176 kr. 15.434 kr. 15.696 kr.

Tillæg for gymnasial uddannelse stiger til 905 kr. pr. måned pr. 1. marts 2020.

Som noget nyt får elever ret til pensionsordning, når de fylder 18 år og har 3 måneders anciennitet. Pensionsbidraget er på 6 %. Arbejdsgiver indbetaler 4 %, og eleven 2 %. Når eleven fylder 20 år, stiger bidraget til 12 %. Arbejdsgiver betaler 8 %, og eleven 4 %.

ARBEJDSMILJØ
Arbejdsmiljørepræsentanter får samme ret til it-værktøjer, som de skal bruge i deres hverv, som tillidsrepræsentanterne. Fx adgang til internet. Derudover får arbejdsmiljørepræsentanterne bedre muligheder for at tage relevante HK-kurser og -uddannelse.

Obs! I tilfælde af tvivl, er det de underskrevne protokollater, der gælder.

Download ok-folder som pdf