Her får du en gennemgang af de vigtigste elementer i den nye 3-årige overenskomst.

FRITVALGSKONTO
• Pr. 1. marts 2020 stiger Fritvalgskontoen 1 % til i alt 5 % oveni din ferieberettigede løn
• Pr. 1. marts 2021 stiger Fritvalgskontoen 1 % til i alt 6 % oveni din ferieberettigede løn
• Pr. 1. marts 2022 stiger Fritvalgskontoen 1 % til i alt 7 % oveni din ferieberettigede løn

Fritvalgskontoen kan bruges til køb af seniordage og børneomsorgsdage, til pensionsopsparing eller kontant udbetaling. Som noget nyt kan den også bruges i forbindelse med børns lægebesøg og på barnets anden hele sygedag.

FORÆLDREORLOV
Retten til forældreorlov med fuld løn udvides fra 13 til 16 uger. De 3 ekstra uger er reserveret til den forælder, der ikke holder barselsorlov.

FERIE
Fremover kan I indgå en skriftlig aftale om, at ferie kan holdes som timer. Ferie skal dog som udgangspunkt holdes som hele uger.

FERIEFRIDAGE
Tildelingen af feriefridage flyttes fra 1. maj til 1. september.
Særlig overgangsordning for feriefridagene pga. den nye ferielov.
Hvis du har optjent ret til feriefridage, vil du få tildelt 6,67 feriefridage 1. maj 2020. Dagene skal være afviklet inden 31. december 2021.

Næste gang du får feriefridage er 1. september 2021. Her får du 5 dage. De dage skal være afviklet inden 31. december 2022.

Hvis du opnår ret til feriefridage efter 1. maj 2020 gælder der særlige regler.

Bliver du opsagt, skal din arbejdsgiver give dig besked om, hvor mange feriefridage du eventuelt har til gode.

UDDANNELSE
Ved opsigelse*
Fremover kan medarbejdere, der bliver opsagt pga. forhold i virksomheden, fx nedskæringer eller omstruktureringer, tage
uddannelse efter udløbet af opsigelsesperioden.

Følgende betingelser skal dog være opfyldt:
• Man skal være optaget på en uddannelse inden udløbet af opsigelsesperioden.
• Man skal være ledig på uddannelsestidspunktet.
• Man skal have forsøgt at lægge uddannelsen i opsigelsesperioden.
• Uddannelsen skal være gennemført senest tre måneder efter udløbet af opsigelsesperioden.

* Ordningen forudsætter dog, at Folketinget gennemfører tilpasninger af lovgivningen.

FUNKTIONSLØN

Lønparagraffen i overenskomsten er blevet ændret, så det fremgår, at man skal præcisere i lønaftalen, hvis der også er indgået en aftale om funktionsløn.

ARBEJDSMILJØ
Arbejdsmiljørepræsentanter får bedre muligheder for at deltage i relevante HK-kurser og -uddannelse.

PENSION
Når du folkepensionsalderen og fortsat er i arbejde, ophører forsikringsdækningerne på din pensionsordning.

Er du fyldt 60 år og ikke omfattet af en arbejdsmarkedspension, når du bliver ansat, kan du vælge mellem:
• At f åpensionsbidraget indsat på en anden form for opsparing
• At få arbejdsgivers bidragud betalt som et tillæg til lønnen.

ELEVER
Mindstelønssatserne stiger:
1, 7 % pr. 1. marts 2020
1, 7 % pr. 1. marts 2021
1, 7 % pr. 1. marts 2022

Tillægget for en gymnasial uddannelse stiger pr. 1. marts 2020 til 879 kr. pr. måned.

Elever får ret til pensionsordning, når de fylder 18 år og har to måneders anciennitet. Pensionsbidraget er i alt 6 %. Arbejdsgiver indbetaler 4 %, og eleven 2 %. Når eleven fylder 20 år, stiger bidraget til 12 %. Arbejdsgiver betaler 8 %, og eleven 4 %. Træder i kraft 1. juni 2020.

Obs! I tilfælde af tvivl, er det de underskrevne protokollater, der gælder.

Download ok-folder som pdf