Her får du en gennemgang af de vigtigste elementer i den nye 3-årige overenskomst.

FRITVALGS LØNKONTO
• Pr. 1. marts 2020 stiger Fritvalgs Lønkontoen 1 % til i alt 5 % oveni din ferieberettigede løn
• Pr. 1. marts 2021 stiger Fritvalgs Lønkontoen 1 % til i alt 6 % oveni din ferieberettigede løn
• Pr. 1. marts 2022 stiger Fritvalgs Lønkontoen 1 % til i alt 7 % oveni din ferieberettigede løn

Fritvalgs Lønkontoen kan bruges til køb af seniordage og børneomsorgsdage, til pensionsopsparing eller kontant udbetaling i forbindelse med afvikling af ferie. Som noget nyt kan den også bruges i forbindelse med børns
lægebesøg og på barnets 2. hele sygedag.

LØN
Mindsteløn for arbejdere over 18 år:
Pr. 1. m arts 122,1250 20 kr. pr. time
Pr. 1. m arts 124,6250 21 kr. pr. time
Pr. 1. m arts 127,1250 22 kr. pr. time

Mindsteløn for arbejdere under 18 år:

Pr. 1. m arts 70,352 020 kr. pr. time
Pr. 1. m arts 71,802 021 kr. pr. time
Pr. 1. m arts 73,202 022 kr. pr. time

Genetillæg:
1. marts 2020 stiger tillæggene med 1,6 %.
1. marts 2021 stiger tillæggene med 1,6 %.
1. marts 2022 stiger tillæggene med 1,6 %.

OVERGANG TIL MÅNEDSLØN
Fremover kan din arbejdsgiver varsle dig over på månedsløn med 2 måneders varsel. Hvis du bliver varslet over på månedsløn, har du ret til at få et acontobeløb. Acontobeløbet skal tilbagebetales som løntræk over 12 måneder.

FERIE
Fremover kan I indgå en skriftlig aftale om, at ferie kan holdes som timer. Ferie skal dog som udgangspunkt holdes som hele uger.

Anciennitetsferie, overgangsordning
• Har du optjent ret til anciennitetsferie før 1. maj 2020, får du tildelt 4 anciennitetsferiedage d. 1. maj 2020.
• Optjener du ret til anciennitetsferie i perioden 1. maj 2020 til 31. august 2020, får du tildelt 4 anciennitetsferiedage på det tidspunkt, du har optjent retten.
• Optjener du ret til anciennitetsferie i perioden 1. september 2020 til 31. august 2021, får du tildelt 3 anciennitetsferiedage på det tidspunkt, du optjener retten.

Efter 1. september 2021 får alle, der har ret til anciennitetsferie, tildelt 3 feriedage d. 1. september i kalenderåret.

FERIEFRIDAGE
Tildelingen af feriefridage flyttes fra 1. maj til 1. september.

Særlig overgangsordning for feriefridagene pga. den nye ferielov:
Hvis du har optjent ret til feriefridage, vil du få tildelt 6,67 feriefridage 1. maj 2020, som skal være afviklet inden 31. december 2021.

Næste gang du får feriefridage er 1. september 2021, her får du 5 dage. De dage skal være afviklet inden 31. december 2022.

Hvis du opnår ret til feriefridage efter 1. maj 2020 gælder der særlige regler.

Bliver du opsagt, skal din arbejdsgiver give dig besked om, hvor mange feriefridage du eventuelt har til gode.

FORÆLDREORLOV
Retten til forældreorlov med fuld løn udvides fra 10 til 13 uger for den forælder, der ikke holder barselsorlov.

PENSION
Fremover bliver der beregnet pensionsbidrag af din løn, hvis du bliver syg i din ferie.

Medarbejdere, som har nået folkepensionsalderen, kan vælge mellem at fortsætte med indbetaling til pensionsordning eller at få arbejdsgivers pensionsbidrag udbetalt.

UDDANNELSE
Ordningen aftalt uddannelse bliver gjort permanent.

Indbetalingen til overenskomstens kompetencefond stiger til 602,50 kr. pr. medarbejder pr. år.

Ved opsigelse*
Fremover kan medarbejdere, der bliver opsagt pga. forhold i virksomheden, fx nedskæringer eller omstruktureringer, tage uddannelse efter udløb af opsigelsesperioden.

Følgende betingelser skal dog være opfyldt:
• Man skal være optaget på en uddannelse inden udløbet af opsigelsesperioden.
• Man skal være ledig på uddannelsestidspunktet.
• Man skal have forsøgt at lægge uddannelsen i opsigelsesperioden.
• Uddannelsen skal være gennemført senest tre måneder efter udløbet af opsigelsesperioden.

* Ordningen forudsætter dog, at Folketinget gennemfører tilpasninger af lovgivningen.

FRATRÆDELSESGODTGØRELSE
Betingelserne for at få fratrædelsesgodtgørelse efter opsigelse fra virksomhedens side er blevet lempet, sådan at man ikke som hidtil mister retten til godtgørelse, hvis man er syg, på kursus eller på ferie på den første dag efter fratræden.

ENERETSBESTEMMELSEN
Det er aftalt, at det fremover er muligt at fravige eneretsbestemmelsen ved lokal enighed.

ARBEJDSMILJØ
Arbejdsmiljørepræsentanter får samme ret til it-værktøjer som tillidsrepræsentanterne og bedre muligheder for at tage relevante HK-kurser og -uddannelse.

GRØN OMSTILLING
Parterne bag overenskomsten har aftalt, at man vil sætte fokus på den grønne omstilling i virksomhederne.

ELEVER
Mindsteløn stiger:

1,7 % pr. 1. marts 2020
1,7 % pr. 1. marts 2021
1,7 % pr. 1. marts 2022

Obs! I tilfælde af tvivl, er det de underskrevne protokollater, der gælder.

Download ok-folder som pdf