Her får du en gennemgang af de vigtigste elementer i den nye 3-årige overenskomst.

FRITVALGS LØNKONTO
• Pr. 1. marts 2020 stiger Fritvalgs Lønkontoen 1 % til i alt 5 % oveni din ferieberettigede løn
• Pr. 1. marts 2021 stiger Fritvalgs Lønkontoen 1 % til i alt 6 % oveni din ferieberettigede løn
• Pr. 1. marts 2022 stiger Fritvalgs Lønkontoen 1 % til i alt 7 % oveni din ferieberettigede løn

Fritvalgs Lønkontoen kan bruges til køb af seniordage og børneomsorgsdage, til pensionsopsparing eller kontant udbetaling i forbindelse med afvikling af ferie. Som noget nyt kan den også bruges i forbindelse med børns lægebesøg og på barnets anden hele sygedag.

LØN
Mindsteløn for arbejdere over 18 år:
Pr. 1. m arts 122,1250 20 kr. pr. time
Pr. 1. m arts 124,6250 21 kr. pr. time
Pr. 1. m arts 127,1250 22 kr. pr. time

Mindsteløn for arbejdere under 18 år:
Pr. 1. m arts 70,352 020 kr. pr. time
Pr. 1. m arts 71,802 021 kr. pr. time
Pr. 1. m arts 73,202 022 kr. pr. time

Genetillæg:
1. marts 2020 stiger tillæggene med 1,6 %.
1. marts 2021 stiger tillæggene med 1,6 %.
1. marts 2022 stiger tillæggene med 1,6 %.

OVERGANG TIL MÅNEDSLØN
Fremover kan din arbejdsgiver varsle dig over på månedsløn med 2 måneders varsel. Hvis du bliver varslet over på månedsløn, har du ret til at få en acontobeløb, som svarer til den nettoløn, du ville have fået i den næste 14-dagesperiode. Acontobeløbet skal tilbagebetales som løntræk over 12 måneder.

FERIE
Fremover kan I indgå en skriftlig aftale om, at ferie kan holdes som timer. Ferie skal dog som udgangspunkt holdes som hele uger.

FERIEFRIDAGE
Tildelingen af feriefridage flyttes fra 1. maj til 1. september.

Særlig overgangsordning for feriefridagene pga. den nye ferielov:
Hvis du har optjent ret til feriefridage, vil du få tildelt 6,67 feriefridage 1. maj 2020. Dagene skal være afviklet inden 31. december 2021.

Næste gang du får feriefridage er 1. september 2021, her får du 5 dage. De dage skal være afviklet inden 31. december 2022.

Hvis du opnår ret til feriefridage efter 1. maj 2020, gælder der særlige regler.

Bliver du opsagt, skal din arbejdsgiver give dig besked om, hvor mange feriefridage du eventuelt har til gode.

FORÆLDREORLOV
Retten til forældreorlov med fuld løn udvides fra 13 til 16 uger. De 3 ekstra uger er reserveret til den forælder, der ikke holder barselsorlov.

PENSION
Fremover bliver der også beregnet pensionsbidrag af din løn, hvis du bliver syg i din ferie.

Medarbejdere, som har nået folkepensionsalderen, kan vælge mellem at fortsætte med indbetaling til pensionsordning eller at få arbejdsgivers pensionsbidrag udbetalt.

UDDANNELSE
Ordningen Aftalt uddannelse bliver gjort permanent.

Indbetalingen til overenskomstens kompetencefond stiger til 602,50 kr. pr. medarbejder pr. år.

Ved opsigelse*
Fremover kan medarbejdere, der bliver opsagt pga. forhold i virksomheden, fx nedskæringer eller omstruktureringer, tage uddannelse efter udløbet af opsigelsesperioden.

Derudover skal følgende betingelser være opfyldt:
• Man skal være optaget på enuddannelse inden udløbet af opsigelsesperioden.
• Man skal være ledig på uddannelsestidspunktet.
• Man skal have forsøgt at lægge uddannelsen i opsigelsesperioden.
• Uddannelsen skal være gennemført senest tre måneder efter udløbet af opsigelsesperioden.

* Ordningen forudsætter dog, at Folketinget gennemfører tilpasninger af lovgivningen.

SYGELØN
Den periode, hvori du som sygemeldt har ret til fuld sygeløn, udvides med 5 uger til i alt 14 uger. De 5 uger er dog - i modsætning til de 9 første uger - eksklusive genetillæg.

FRATRÆDELSESGODTGØRELSE
Betingelserne for at få fratrædelsesgodtgørelse efter opsigelse fra virksomhedens side er blevet lempet, sådan at man ikke som hidtil mister retten til godtgørelse, hvis man er syg, på kursus eller på ferie på den første dag efter fratræden.

ARBEJDSMILJØ
Arbejdsmiljørepræsentanter får samme ret til it-værktøjer som tillidsrepræsentanterne.Fx adgang til internet. Derudover
får arbejdsmiljørepræsentanterne bedre muligheder for at tage relevante HK-kurser og -uddannelse.

GRØN OMSTILLING
Parterne bag overenskomsten har aftalt, at man vil sætte fokus på den grønne omstilling i virksomhederne ved at understøtte samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere.

ELEVER
Mindsteløn pr. måned:

1,7 % pr. 1. marts 2020
1,7 % pr. 1. marts 2021
1,7 % pr. 1. marts 2022

Obs! I tilfælde af tvivl, er det de underskrevne protokollater, der gælder.

Download ok-folder som pdf