Her får du en gennemgang af de vigtigste elementer i den nye 3-årige overenskomst.

LØN
Mindstebetalingssatser pr. måned

Pr. 1. marts 2020 21.626 kr.
Pr. 1. marts 2021 22.027 kr.
Pr. 1. marts 2022 22.427 kr.

Unge under 18 år pr. time

Pr. 1. marts 2020 66,62 kr.
Pr. 1. marts 2021 68,07 kr.
Pr. 1. marts 2022 69,47 kr.

FORSKUDT TID

Hverdage 17-20 og lørdage 12-14
Pr. 1. marts 2020 29,96 kr.
Pr. 1. marts 2021 30,44 kr.
Pr. 1. marts 2022 30,93 kr.

Alle dage 22-07
Pr. 1. marts 2020 40,13 kr.
Pr. 1. marts 2021 40,77 kr.
Pr. 1. marts 2022 41,43 kr.

FRITVALGS LØNKONTO
• Pr. 1. marts 2020 stiger Fritvalgs Lønkontoen 1 % til i alt 5 % oveni din ferieberettigede løn
• Pr. 1. marts 2021 stiger Fritvalgs Lønkontoen 1 % til i alt 6 % oveni din ferieberettigede løn
• Pr. 1. marts 2022 stiger Fritvalgs Lønkontoen 1 % til i alt 7 % oveni din ferieberettigede løn

Fritvalgs Lønkontoen kan bruges til køb af seniordage og børneomsorgsdage, til pensionsopsparing eller kontant udbetaling. Som noget nyt kan den også bruges i forbindelse med børns lægebesøg og som løn, hvis du bliver kaldt hjem til dit syge barn.

FASTLØN
Lønparagraffen i overenskomsten er blevet ændret, så det fremgår, at man skal præcisere i lønaftalen, hvis der er indgået en aftale om fastløn.

UDSKYDELSE AF HVILETID

Hvis du har rådighedstjeneste og bliver kaldt på arbejde, kan de 11 timers hviletid udskydes. Når du har færdiggjort dit arbejde i forbindelse med rådighedstjenesten, begynder hviletiden, og går den ind over normal arbejdstid, skal du have løn for de timer, der overlapper din normale arbejdstid.

FERIE
Hvis der er lokal enighed på arbejdspladsen, kan I lave en aftale om, at ferie kan holdes som timer.

Bliver du opsagt, skal din arbejdsgiver give dig besked om, hvor mange feriefridage du eventuelt har til gode.

FORÆLDREORLOV
Retten til forældreorlov med fuld løn udvides fra 13 til 16 uger. De 3 ekstra uger er reserveret til den forælder, der ikke holder barselsorlov.

ARBEJDSMILJØ
Arbejdsmiljørepræsentanter får samme ret til it-værktøjer, som de skal bruge i deres hverv, som tillidsrepræsentanterne. Fx adgang til internet. Derudover får arbejdsmiljørepræsentanterne bedre muligheder for at
tage relevante HK-kurser og -uddannelse.

UDDANNELSE
Ved opsigelse*

Fremover kan medarbejdere, der bliver opsagt pga. forhold i virksomheden, fx nedskæringer eller omstruktureringer, tage
uddannelse efter opsigelsesperioden.

Følgende betingelser skal dog være opfyldt:
• Man skal være optaget på en uddannelse inden udløbet af opsigelsesperioden.
• Man skal være ledig på uddannelsestidspunktet.
• Man skal have forsøgt at lægge uddannelsen i opsigelsesperioden
• Uddannelsen skal være gennemført senest tre måneder efter udløbet af opsigelsesperioden.

* Ordningen forudsætter dog, at Folketinget gennemfører tilpasninger af lovgivningen.

Aftalt uddannelse
Ordningen aftalt uddannelse, som giver dig mulighed for at tage en hel akademiuddannelse på tre år, bliver permanent.

GRØN OMSTILLING
Parterne bag overenskomsten har aftalt, at man vil sætte fokus på den grønne omstilling i virksomhederne ved at understøtte samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere.

ELEVER
Mindstelønssatserne stiger:
1, 7 % pr. 1. marts 2020
1, 7 % pr. 1. marts 2021
1, 7 % pr. 1. marts 2022

Elever får ret til pensionsordning, når de fylder 18 år og har to måneders anciennitet. Pensionsbidraget er i alt 6 %. Arbejdsgiver indbetaler 4 %, og eleven 2 %. Når eleven fylder 20 år, stiger bidraget til 12 %. Arbejdsgiver betaler 8 %, og eleven 4 %. Træder i kraft 1. juni 2020 for nye uddannelsesaftaler.

Obs! I tilfælde af tvivl, er det de underskrevne protokollater, der gælder.

Download ok-folder som pdf