Her får du en gennemgang af de vigtigste elementer i den nye 3-årige overenskomst.

FRITVALGS LØNKONTO
• Pr. 1. marts 2020 stiger Fritvalgs Lønkontoen 1 % til i alt 5 % oveni din ferieberettigede løn
• Pr. 1. marts 2021 stiger Fritvalgs Lønkontoen 1 % til i alt 6 % oveni din ferieberettigede løn
• Pr. 1. marts 2022 stiger Fritvalgs Lønkontoen 1 % til i alt 7 % oveni din ferieberettigede løn

Fritvalgs Lønkontoen kan bruges til køb af seniordage og børneomsorgsdage, til pensionsopsparing eller kontant udbetaling. Som noget nyt kan den også bruges i forbindelse med børns lægebesøg og på barnets anden hele sygedag.

OVERGANG TIL MÅNEDSLØN

Fremover kan din arbejdsgiver varsle dig over på månedsløn med 2 måneders varsel. Hvis du bliver varslet over på månedsløn, har du ret til at få en acontobeløb, som svarer til den nettoløn, du ville have fået i den næste 14-dagesperiode. Acontobeløbet skal tilbagebetales som løntræk over 12 måneder.

FORÆLDREORLOV
Retten til forældreorlov med fuld løn udvides fra 10 til 13 uger for den forælder, der ikke holder barselsorlov.

UDDANNELSE
Aftalt uddannelse
Ordningen aftalt uddannelse, som giver dig mulighed for at tage udvalgte erhvervsuddannelser og moduler på akademiniveau, bliver permanent.

Ved opsigelse*
Fremover kan medarbejdere, der bliver opsagt pga. forhold i virksomheden, fx nedskæringer eller omstruktureringer, tage
uddannelse efter opsigelsesperioden.

Derudover skal følgende betingelser være opfyldt:
• Man skal være optaget på en uddannelse, inden udløbet af opsigelsesperioden.
• Man skal være ledig på uddannelsestidspunktet.
• Man skal have forsøgt at lægge uddannelsen i opsigelsesperioden.
• Uddannelsen skal være gennemført senest tre måneder efter udløbet af opsigelsesperioden.

* Ordningen forudsætter dog, at Folketinget gennemfører tilpasninger af lovgivningen.

FERIE
Hvis der er lokal enighed på arbejdspladsen, kan I lave en aftale om, at ferie kan holdes som timer.

FERIEFRIDAGE
Særlig overgangsordning for feriefridagene pga. den nye ferielov:
Hvis du har optjent ret til feriefridage, vil du få tildelt 6,67 feriefridage 1. maj 2020, som skal afvikles inden 31. december 2021.

Næste gang du får feriefridage er 1. september 2021, her får du 5 dage. De dage skal være afviklet inden 31. december 2022.

Hvis du opnår ret til feriefridage efter 1. maj 2020 gælder der særlige regler.

Bliver du opsagt, skal din arbejdsgiver give dig besked om, hvor mange feriefridage du eventuelt har til gode.

ANCIENNITETSFERIE, OVERGANGSORDNING
• Har du optjent ret til anciennitetsferie før 1. maj 2020, får du tildelt 3,99 anciennitetsferiedage d. 1. maj 2020.
• Optjener du ret til anciennitetsferie i perioden 1. maj 2020 til 31. august 2020, får du tildelt 3,99 anciennitetsferiedage, på det tidspunkt, du har optjent retten.
• Optjener du ret til anciennitetsferie i perioden 1. september 2020 til 31. august 2021, får du tildelt 3 anciennitetsferiedage på det tidspunkt, du optjener retten.

Efter 1. september 2021 får alle, der har ret til anciennitetsferie, tildelt 3 feriedage d. 1. september i kalenderåret.

PENSION
Fremover bliver der beregnet pensionsbidrag af din løn, hvis du bliver syg i din ferie.

Medarbejdere, som har nået folkepensionsalderen, får ret til at få arbejdsgiverens pensionsbidrag udbetalt.

I de virksomheder, hvor medarbejderne er omfattet af en firmapensionsordning, skal der holdes øje med omkostningsniveauet for pensionsordningen. Og er omkostningsniveauet højere end hos andre udbydere, kan
virksomheden blive pålagt at nedbringe det.

FRATRÆDELSESGODTGØRELSE
Betingelserne for at få fratrædelsesgodtgørelse ved fratræden er blevet lempet. Hidtil har man mistet retten til godtgørelse, hvis man var syg, på kursus eller på ferie på den første dag efter fratræden. Fremover vil vurderingen
af retten til godtgørelse først blive foretaget den dag, man melder sig ledig.

GRØN OMSTILLING
Parterne bag emballageoverenskomsten har aftalt, at man vil sætte fokus på den grønne omstilling i virksomhederne ved at understøtte samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere.

ELEVER
Elevsatserne stiger:
1, 7 % pr. 1. marts 2020
1, 7 % pr. 1. marts 2021
1, 7 % pr. 1. marts 2022

Elever får ret til pensionsordning, når de fylder 18 år og har to måneders anciennitet. Pensionsbidrag udgør i alt 6 %. Arbejdsgiver indbetaler 4 %, og eleven 2 %. Når eleven fylder 20 år, stiger bidraget til 12 %. Arbejdsgiver betaler 8 %, og eleven 4 %.

ARBEJDSMILJØ
Arbejdsmiljørepræsentanter får samme ret til it-værktøjer, som de skal bruge i deres hverv, som tillidsrepræsentanterne. Fx adgang til internet. Derudover får arbejdsmiljørepræsentanterne
bedre muligheder for at tage relevante HK-kurser og -uddannelse.

Obs! I tilfælde af tvivl, er det de underskrevne protokollater, der gælder.