Her får du en gennemgang af de vigtigste elementer i den nye 3-årige overenskomst.

FRITVALGS LØNKONTO

• Pr. 1. marts 2020 stiger Fritvalgs Lønkontoen 1 % til i alt 5 % oveni din ferieberettigede løn
• Pr. 1. marts 2021 stiger Fritvalgs Lønkontoen 1 % til i alt 6 % oveni din ferieberettigede løn
• Pr. 1. marts 2022 stiger Fritvalgs Lønkontoen 1 % til i alt 7 % oveni din ferieberettigede løn

Fritvalgs Lønkontoen kan bruges til køb af seniordage og børneomsorgsdage, til pensionsopsparing eller kontant udbetaling i forbindelse med afvikling af ferie. Som noget nyt kan den også bruges i forbindelse med børns lægebesøg og på barnets anden hele sygedag.

FERIEFRIDAGE
Tildelingen af feriefridage flyttes fra 1. maj til 1. september.

Særlig overgangsordning for feriefridagene pga. den nye ferielov:
Hvis du har optjent ret til feriefridage, vil du få tildelt 6,67 feriefridage 1. maj 2020. Dagene skal være afviklet inden 31. december 2021.

Næste gang du får feriefridage er 1. september 2021. Her får du 5 dage. De dage skal være afviklet inden 31. december 2022.

Hvis du opnår ret til feriefridage efter 1. maj 2020 gælder der særlige regler.

Bliver du opsagt, skal din arbejdsgiver give dig besked om, hvor mange feriefridage du eventuelt har til gode.

FORÆLDREORLOV
Retten til forældreorlov med fuld løn udvides fra 13 til 16 uger. De 3 ekstra uger er reserveret til den forælder, der ikke holder barselsorlov.

UDDANNELSE
Aftalt uddannelse

Forsøgsordningen aftalt uddannelse, som giver dig mulighed for at tage en hel akademiuddannelse på tre år, bliver gjort
permanent.

Ved opsigelse*
Fremover kan medarbejdere, der bliver opsagt pga. forhold i virksomheden, fx nedskæringer eller omstruktureringer, tage
uddannelse efter udløbet af opsigelsesperioden.

Derudover skal følgende betingelser være opfyldt:
• Man skal være optaget på enuddannelse inden udløbet af opsigelsesperioden.
• Man skal være ledig på uddannelsestidspunktet.
• Man skal have forsøgt at lægge uddannelsen i opsigelsesperioden.
• Uddannelsen skal være gennemført senest tre måneder efter udløbet af opsigelsesperioden.

* Ordningen forudsætter dog, at Folketinget gennemfører tilpasninger af lovgivningen.

FOREFALDENDE OVERARBEJDE

Lønparagraffen i overenskomsten er blevet ændret, så det fremgår og skal afspejles i lønaftalen, hvis der er indgået en aftale om forefaldende overarbejde.

PENSION
Fremover bliver der også beregnet pensionsbidrag af din løn, hvis du bliver syg i din ferie.

Medarbejdere, som har nået folkepensionsalderen, kan vælge mellem at fortsætte med indbetaling til pensionsordning eller at få arbejdsgivers pensionsbidrag udbetalt.

Forsikringsdækninger i pensionsordninger ophører, når en medarbejder når folkepensionsalderen.

GRØN OMSTILLING
Parterne bag overenskomsten har aftalt, at man vil sætte fokus på den grønne omstilling i virksomhederne ved at understøtte samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere.

ARBEJDSMILJØ
Arbejdsmiljørepræsentanter får samme ret til it-værktøjer som tillidsrepræsentanterne. Fx adgang til internet. Derudover får arbejdsmiljørepræsentanterne bedre muligheder for at tage relevante HK-kurser og -uddannelse.

ELEVER
Mindstelønssatserne stiger:
1, 7 % pr. 1. marts 2020
1, 7 % pr. 1. marts 2021
1, 7 % pr. 1. marts 2022

Som noget nyt får elever ret til pensionsordning. Når en elev er fyldt 18 år og har 3 måneders anciennitet, indbetales et pensionsbidrag på i alt 6 %. Arbejdsgiver indbetaler 4 %, og eleven 2 %. Når eleven fylder 20 år, stiger bidraget til 12 %. Arbejdsgiver betaler 8 %, og eleven 4 %. Omfatter elever, der påbegynder uddannelsen efter 1. september 2020.

Obs! I tilfælde af tvivl, er det de underskrevne protokollater, der gælder.

Download ok-folder som pdf