Her får du en gennemgang af de vigtigste elementer i den nye 3-årige overenskomst.

FRITVALGSKONTO
• Pr. 1. marts 2020 stiger Fritvalgs Lønkontoen 1 % til i alt 5 % oveni din ferieberettigede løn
• Pr. 1. marts 2021 stiger Fritvalgs Lønkontoen 1 % til i alt 6 % oveni din ferieberettigede løn
• Pr. 1. marts 2022 stiger Fritvalgs Lønkontoen 1 % til i alt 7 % oveni din ferieberettigede løn

Fritvalgs Lønkontoen kan bruges til køb af seniordage og børneomsorgsdage, til pensionsopsparing eller kontant udbetaling i forbindelse med afvikling af ferie eller som et fast tillæg til lønnen. Som noget nyt kan den også bruges i forbindelse med børns lægebesøg og på barnets anden hele sygedag.

FERIEFRIDAGE

Tildelingen af feriefridage flyttes fra 1. maj til 1. september 2021.

Med virkning fra 1. september 2021 får du ret til 5,0 feriefridage, når du har 9 måneders anciennitet i virksomheden.

Særlig overgangsordning for feriefridagene pga. den nye ferielov.
Hvis du har optjent ret til feriefridage, vil du få tildelt 6,67 feriefridage 1. maj 2020. Dagene skal afvikles inden 31. december 2021.

Næste gang du får feriefridage er 1. september 2021. Her får du 5 dage. De dage skal være afviklet inden 31. december 2022.

Hvis du optjener ret til feriefridage i perioden 1. maj 2020 til 31. august 2020, får du tildelt 6,67 feriedage på det tidspunkt, du har opnået retten.

Hvis du optjener ret til feriefridage i perioden 1. september 2020 til 31. august 2021, får du tildelt 5,0 feriedage på det tidspunkt, du har opnået retten.

Hvis du opnår ret til feriefridage efter 1. maj 2020, gælder der særligr regler.

UDDANNELSE
Ordningerne Aftalt uddannelse og Aftalt uddannelsesløft fortsætter som forsøgsordninger i overenskomstperioden.

Parterne er enige om, at medarbejdere skal motiveres til at tage uddannelse inden for digitalisering og bæredygtighed, så virksomhederne bliver bedre rustet til fremtidens krav.

Ved opsigelse*
Fremover kan medarbejdere, der bliver opsagt pga. forhold i virksomheden, fx nedskæringer eller omstruktureringer, tage
uddannelse efter udløbet af opsigelsesperioden.

Følgende betingelser skal dog være opfyldt:
• Man skal være optaget på enuddannelse, inden udløbet af opsigelsesperioden.
• Man skal være ledig på uddannelsestidspunktet.
• Man skal have forsøgt at læggeuddannelsen i opsigelsesperioden.
• Uddannelsen skal være gennemført senest tre måneder efter udløbet af opsigelsesperioden.

* Ordningen forudsætter dog, at Folketinget gennemfører tilpasninger af lovgivningen.

FORÆLDREORLOV
Retten til forældreorlov med fuld løn udvides fra 13 til 16 uger. De 3 ekstra uger er reserveret til den forælder, der ikke holder barselsorlov.

ARBEJDMILJØ

Arbejdsmiljørepræsentanter får bedre muligheder for at tage relevante HK-kurser og -uddannelse.

FUNKTIONSLØN
Lønparagraffen i overenskomsten er blevet ændret, så det fremgår, at man skal præcisere i lønaftalen, hvis der også er indgået en aftale om funktionsløn.

UDSKYDELSE AF HVILETID
Hvis du har rådighedstjeneste og bliver kaldt på arbejde, kan de 11 timers hviletid udskydes. Når du har færdiggjort dit arbejde i forbindelse med rådighedstjenesten, begynder hviletiden, og går den ind over normal arbejdstid, skal du have løn for de timer, der overlapper din normale arbejdstid.

UDSTATIONEREDE ANSATTE
Medarbejdere, der er udstationeret, er fremover omfattet af overenskomstens lønbestemmelser.

BØRNEOMSORGSDAGE
Har du optjent ret til børneomsorgsdage, får du tildelt 2,66 dage d. 1. maj 2020.
Næste gang du får børneomsorgsdage er 1. september 2021. Her får du tildelt 2 dage.

ELEVER
Mindstebetalingssatser stiger:
Pr. 1. marts 2020 med 1,7 %
Pr. 1. marts 2021 med 1,7 %
Pr. 1. marts 2022 med 1,7 %

Tillæg for HHX stiger pr. 1. marts 2020 til 905 kr. pr. måned.

KVU-studerende og praktikanter
Mindstebetalingssatser stiger:
Pr. 1. marts 2020 med 1,7 %
Pr. 1. marts 2021 med 1,7 %
Pr. 1. marts 2022 med 1,7 %

Voksenelever
Elever, der er fyldt 25 år, når de begynder på deres uddannelse, får ret til en pensionsordning, når de har 3 måneders anciennitet.

Unge under 18 år
Lønnen stiger pr. måned
Pr. 1. marts 2020 232 kr.
Pr. 1. marts 2021 232 kr.
Pr. 1. marts 2022 224 kr.

TILLIDSREPRÆSENTANTER
Det anbefales, at virksomhederne giver medarbejdere, som er medlem af HK Privats sektorbestyrelse eller HK’s hovedbestyrelse, får den fornødne tid til at passe deres hverv.

Obs! I tilfælde af tvivl, er det de underskrevne protokollater, der gælder.

Download ok-folder som pdf