Her får du en gennemgang af de vigtigste elementer i den nye 3-årige overenskomst.

FRITVALGS LØNKONTO

• Pr. 1. marts 2020 stiger Fritvalgs Lønkontoen 1 % til i alt 5 % oveni din ferieberettigede løn
• Pr. 1. marts 2021 stiger Fritvalgs Lønkontoen 1 % til i alt 6 % oveni din ferieberettigede løn
• Pr. 1. marts 2022 stiger Fritvalgs Lønkontoen 1 % til i alt 7 % oveni din ferieberettigede løn

Fritvalgs Lønkontoen kan bruges til køb af seniordage og børneomsorgsdage, til pensionsopsparing eller kontant udbetaling i. Som noget nyt kan den også bruges i forbindelse med børns lægebesøg og på barnets anden hele sygedag.

UDDANNELSE
I denne overenskomst-periode vil du fortsat kunne få 100 %-løndækning, når du tager uddannelse under ordningen selvvalgt uddannelse.

Indbetalingen til overenskomstens kompetencefond stiger fra 820 kr. til 920 kr. pr. medarbejder pr. år.

Ved opsigelse*
Fremover kan medarbejdere, der bliver opsagt pga. forhold i virksomheden, fx nedskæringer eller omstruktureringer, tage
uddannelse med støtte fra overenskomstens kompetencefond efter udløbet af opsigelsesperioden.

Følgende betingelser skal dog være opfyldt:
• Man skal være optaget på enuddannelse inden udløbet af opsigelsesperioden.
• Man skal være ledig på uddannelsestidspunktet.
• Man skal have forsøgt at lægge uddannelsen i opsigelsesperioden.
• Uddannelsen skal være gennemført senest tre måneder efter udløbet af opsigelsesperioden.

* Ordningen forudsætter dog, at Folketinget tilpasser lovgivningen.

Aftalt uddannelse
Ordningen aftalt uddannelse, hvor du har mulighed for at tage en akademiuddannelse på 3 år, bliver gjort permanent.

FERIEFRIDAGE
Tildelingen af feriefridage flyttes fra 1. maj til 1. september.

Særlig overgangsordning for feriefridagene pga. den nye ferielov:
Hvis du har optjent ret til feriefridage, vil du få tildelt 6,67 feriefridage 1. maj 2020. Dagene skal være afviklet inden 31. december 2021.

Næste gang du får feriefridage er 1. september 2021, her får du 5 dage. De dage skal være afviklet inden 31. december 2022.

Hvis du opnår ret til feriefridage efter 1. maj 2020, gælder der særlige regler.

FORÆLDREORLOV
Retten til forældreorlov med fuld løn udvides pr. 1. juli 2020 fra 13 til 16 uger. De 3 ekstra uger er reserveret til den forælder, der ikke holder barselsorlov. Gælder for medarbejdere, der påbegynder forældreorlov 1. juli 2020 eller senere.

FUNKTIONSLØN
Lønparagraffen i overenskomsten er blevet ændret, så det fremgår, at man skal præcisere i lønaftalen, hvis der også er indgået en aftale om funktionsløn.

ARBEJDSMILJØ
Arbejdsmiljørepræsentanter får bedre muligheder for at tage relevante HK-kurser og -uddannelse.

PENSION
Medarbejdere, som har nået folkepensionsalderen, kan vælge mellem at fortsætte med indbetaling til pensionsordning eller at få arbejdsgivers pensionsbidrag udbetalt.

UDSKYDELSE AF HVILETID
Hvis du har rådighedstjeneste og bliver kaldt på arbejde, kan de 11 timers hviletid udskydes. Når du har færdiggjort dit arbejde i forbindelse med rådighedstjenesten, begynder hviletiden, og går den ind over normal arbejdstid, skal du have løn for de timer, der overlapper din normale arbejdstid.

GRØN OMSTILLING OG DIGITALISERING
Parterne bag overenskomsten har aftalt, at man vil sætte fokus på den grønne omstilling og digitalisering i virksomhederne ved at understøtte samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere.

UDSTATIONEREDE ANSATTE
Medarbejdere, der er udstationeret, er fremover omfattet af overenskomstens lønbestemmelser.

ELEVER, KVU-STUDERENDE OG LABORANTPRAKTIKANTER

Mindstebetalingssatser pr. måned stiger:
Pr. 1. marts 2020 i gennemsnit 1,7 %
Pr. 1. marts 2021 i gennemsnit 1,7 %
Pr. 1. marts 2022 i gennemsnit 1,7 %

Elevtillægget for gymnasial uddannelse stiger til 960 kr. pr. måned.

Elever får ret til pensionsordning, når de fylder 18 år og har to måneders anciennitet. Pensionsbidraget er i alt 6 %. Arbejdsgiver indbetaler 4 %, og eleven 2 %. Når eleven fylder 20 år, stiger bidraget til 12 %. Arbejdsgiver betaler 8 %, og eleven 4 %. Træder i kraft 1. september 2020.

Unge under 18 år
Minimalløn pr. måned:
1. marts 2020 11.023 kr.
1. marts 2021 11.255 kr.
1. marts 2022 11.479 kr.

Obs! I tilfælde af tvivl, er det de underskrevne protokollater, der gælder.

Download ok-folder som pdf