Desværre lykkedes det ikke at blive enige med arbejdsgiverforeningen om en fornyelse af overenskomsten. Derfor bad forligsmand Jan Reckendorff DA og FH om at udarbejde en forligstekst, som i store træk indeholder de resultater, der er opnået ved forhandlingerne på hele det private område.

Forligsteksten vil blive indarbejdet i din overenskomst, og her kan du læse de vigtigste resultater, som kommer med.

LØN
Grundlønnen stiger

pr. 1. marts 2020 med 320 øre pr. time
pr. 1. marts 2021 med 320 øre pr. time
pr. 1. marts 2022 med 315 øre pr. time.

FRITVALGSLØNKONTO (SÆRLIG OPSPARING)
Indbetalingen stiger

1,0 % pr. 1. marts 2020 til 3,0 % af den ferieberettigede løn
1,0 % pr. 1. marts 2021 til 4,0 % af den ferieberettigede løn
1,0 % pr. 1. marts 2022 til 5,0 % af den ferieberettigede løn

Ved udgangen af juni måned og ved kalenderårets udløb samt ved fratræden opgøres saldoen, og beløbet udbetales. I 2020 sker udbetaling ved kalenderårets udløb. Alternativt kan virksomheden og den enkelte medarbejder aftale, at det samlede bidrag til fritvalgslønkontoen udbetales løbende sammen med lønnen.

VILKÅR FOR BØRNEFAMILIER

Børns sygdom
Retten til frihed ved børns sygdom udvides med virkning fra 1. marts 2020. Såfremt barnet fortsat er sygt efter 1. hele sygedag, har medarbejderen ret til yderligere 1 fridag. Denne fridag afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb fra fritvalgskontoen.

Lægebesøg

Med virkning fra 1. maj 2020 gælder ret til frihed i forbindelse med lægebesøg sammen med barnet, hvis man har ret til frihed ved barns sygdom. Frihed til lægebesøg afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb fra fritvalgskontoen.

FORÆLDREORLOV
For forældreorlov, der påbegyndes 1. juli 2020 eller senere, ydes der yderligere tre ugers betalt forældreorlov til den forælder, der ikke har holdt barselsorlov. Holdes orloven, der er reserveret denne forælder, ikke, bortfalder betalingen.

FERIE / FERIEFRIDAGE
Reglerne om ferie og feriefridage tilpasses til den nye ferielov.

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER
Arbejdsmiljørepræsentanter skal have samme adgang til IT-faciliteter som tillidsrepræsentanten. Derudover får arbejdsmiljørepræsentanter bedre mulighed for at deltage i HK's relevante arbejdsmiljøkurser.

 

Obs! I tilfælde af tvivl er det mæglingsforslaget, der gælder.