Her får du en gennemgang af de vigtigste elementer i den nye 3-årige overenskomst.
(Gennemgangen er udarbejdet på baggrund af forligsmandens mæglingsskitse)

LØN
Voksne
Minimallønnen stiger

pr. 1. marts 2020 med 2,50 kr. pr. time
pr. 1. marts 2021 med 2,50 kr. pr. time
pr. 1. marts 2022 med 2,50 kr. pr. time

Unge under 18 år
Minimallønnen stiger

pr. 1. marts 2020 med 1,45 kr. pr. time
pr. 1. marts 2021 med 1,45 kr. pr. time
pr. 1. marts 2022 med 1,40 kr. pr. time

Elever og praktikanter
Satserne stiger med 1,7 % hvert overenskomstår.

Forskudt tid
Tillægget for forskudt tid stiger med 1,6 % i hvert overenskomstår.


FRITVALGSLØNKONTO
Indbetalingen stiger

1,0 % pr. 1. marts 2020 til 5,0 % oveni den ferieberettigede løn
1,0 % pr. 1. marts 2021 til 6,0 % oveni den ferieberettigede løn
1,0 % pr. 1. marts 2022 til 7,0 % oveni den ferieberettigede løn

Ved udgangen af juni måned og ved kalenderårets udløb samt ved fratræden opgøres saldoen, og beløbet udbetales. I 2020 sker udbetaling ved kalenderårets udløb. Alternativt kan virksomheden og den enkelte medarbejder aftale, at det samlede bidrag til fritvalgslønkontoen udbetales løbende sammen med lønnen.

PENSION TIL ELEVER UNDER 20 ÅR
Elever får ret til pension, når medarbejderen er fyldt 18 år og har 2 måneders anciennitet. I medarbejderens 18. og 19. år udgør bidragssatserne hhv. 4 % fra virksomheden og 2 % fra medarbejderen, i alt 6%. Derudover afholder virksomheden omkostningerne til forsikringsordningen i elevbestemmelsen.

Med virkning fra den måned, hvor medarbejderen fylder 20 år og har 2 måneders anciennitet, gælder de pensionssatser, som er aftalt i overenskomsten for øvrige medarbejdere.

Hvis Folketinget beslutter at etablere en refusionsordning med finansiering gennem AUB med ikrafttræden i løbet af overenskomstperioden, vil ovennævnte satser blive forhøjet fra 4% hhv. 2 % til hhv. 8 % og 4 %, og i den forbindelse bortfalder den særskilte forsikringsordning for 18- og 19-årige elever.

VILKÅR FOR BØRNEFAMILIER

Børns sygdom
Retten til frihed ved børns sygdom udvides med virkning fra 1. marts 2020. Såfremt barnet fortsat er sygt efter 1. hele sygedag, har medarbejderen ret til yderligere 1 fridag. Denne fridag afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb fra fritvalgskontoen.

Lægebesøg
Med virkning fra 1. maj 2020 gælder ret til frihed i forbindelse med lægebesøg sammen med barnet, hvis man har ret til frihed ved barns sygdom. Frihed til lægebesøg afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb fra fritvalgskontoen.

FORÆLDREORLOV
For forældreorlov, der påbegyndes 1. juli 2020 eller senere ydes der yderligere tre ugers betalt forældreorlov til den forælder, der ikke har holdt barselsorlov. Holdes orloven, der er reserveret denne forælder ikke, bortfalder betalingen.

AFTALT UDDANNELSE
Ordningen om aftalt uddannelse gøres permanent.

FERIE/FERIEFRIDAGE
Reglerne om ferie og feriefridage tilpasses til den nye ferielov.

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER
Arbejdsmiljørepræsentanter skal have samme adgang til IT-faciliteter som tillidsrepræsentanten. Derudover får arbejdsmiljørepræsentanter bedre mulighed for at deltage i HK's relevante arbejdsmiljøkurser.

I tilfælde af tvivl er det mæglingsforslaget, der gælder.

Sådan stemmer du

Du får en mail med et direkte link til afstemningen. Du kan også stemme med dit NemID via hk.dk/ok20. 

Download ok-folder som pdf