Her får du en gennemgang af de vigtigste elementer i den nye 3-årige overenskomst.

FRITVALGS LØNKONTO

• Pr. 1. marts 2020 stiger Fritvalgs Lønkontoen 1 % til i alt 5 % oveni din ferieberettigede løn
• Pr. 1. marts 2021 stiger Fritvalgs Lønkontoen 1 % til i alt 6 % oveni din ferieberettigede løn
• Pr. 1. marts 2022 stiger Fritvalgs Lønkontoen 1 % til i alt 7 % oveni din ferieberettigede løn

Fritvalgs Lønkontoen kan bruges til køb af seniordage og børneomsorgsdage, til pensionsopsparing eller kontant udbetaling. Som noget nyt kan den også bruges i forbindelse med børns lægebesøg og på barnets anden hele sygedag.

UDDANNELSE

Ved opsigelse*
Fremover kan medarbejdere, der bliver opsagt pga. forhold i virksomheden, fx nedskæringer eller omstruktureringer, tage
uddannelse efter udløbet af opsigelsesperioden.

Følgende betingelser skal dog være opfyldt:
• Man skal være optaget på en uddannelse inden udløbet af opsigelsesperioden.
• Man skal være ledig på uddannelsestidspunktet.
• Man skal have forsøgt at lægge uddannelsen i opsigelsesperioden.
• Uddannelsen skal være gennemført senest tre måneder efter udløbet af opsigelsesperioden.

* Ordningenf orudsætter dog, at Folketinget gennemfører tilpasninger af lovgivningen.

Aftalt uddannelse
Ordningen aftalt uddannelse, som giver dig mulighed for at tage en hel akademiuddannelse på tre år, bliver permanent.

FERIEFRIDAGE
Tildelingen af feriefridage flyttes fra 1. maj til 1. september.

Særlig overgangsordning for feriefridagene pga. den nye ferielov:
Hvis du har optjent ret til feriefridage, vil du få tildelt 6,67 feriefridage 1. maj 2020. Dagene skal være afviklet inden 31. december 2021.

Næste gang du får feriefridage er 1. september 2021. Her får du 5 dage. De dage skal være afviklet inden 31. december 2022.

Hvis du opnår ret til feriefridage efter 1. maj 2020, gælder der særlige regler.

Bliver du opsagt, skal din arbejdsgiver give dig besked om, hvor mange feriefridage du eventuelt har til gode.

FORÆLDREORLOV
Retten til forældreorlov med fuld løn udvides fra 13 til 16 uger. De 3 ekstra uger er reserveret til den forælder, der ikke holder barselsorlov.

GRØN OMSTILLING
Parterne bag industriens overenskomster har aftalt, at man vil sætte fokus på den grønne omstilling i virksomhederne ved at understøtte samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere.

PENSION
Medarbejdere, som har nået folkepensionsalderen, kan vælge mellem at fortsætte med indbetaling til pensionsordning eller at få arbejdsgivers pensionsbidrag udbetalt.

I forhold til medarbejdere, der er ansat få timer om ugen, skal et udvalg se på, hvordan man kan nedsætte administrationsomkostningerne på Industriens Pension, så der ikke betales uforholdsmæssige store administrationsomkostninger.

I de virksomheder, hvor medarbejderne er omfattet af en firmapensionsordning, skal der holdes øje med omkostningsniveauet for pensionsordningen. Og er omkostningsniveauet højere end hos andre udbydere, kan virksomheden blive pålagt at nedbringe det.

IT-OVERENSKOMST
Et udvalg skal se på mulighederne for at forhandle en it-overenskomst for medarbejdere inden for industriens område.

ELEVER OG KVU-STUDERENDE
Mindstelønssatserne stiger:
1, 7 % pr. 1. marts 2020
1, 7 % pr. 1. marts 2021
1, 7 % pr. 1. marts 2022

Elever får ret til pensionsordning, når de fylder 18 år og har to måneders anciennitet. Pensionsbidraget er i alt 6 %. Arbejdsgiver indbetaler 4 %, og eleven 2 %. Når eleven fylder 20 år, stiger bidraget til 12 %. Arbejdsgiver betaler 8 %, og eleven 4 %. Træder i kraft 1. september 2020.

ARBEJDSMILJØ
Arbejdsmiljørepræsentanter får samme ret til it-værktøjer som tillidsrepræsentanterne. Fx adgang til internet. Derudover får arbejdsmiljørepræsentanterne bedre muligheder for at tage relevante HK-kurser og -uddannelse.

FUNKTIONSLØN
Lønparagraffen i Industriens Funktionæroverenskomst er blevet ændret, så det fremgår, at man skal præcisere i lønaftalen, hvis der også er indgået en aftale om funktionsløn.

Obs! I tilfælde af tvivl, er det de underskrevne protokollater, der gælder.

 

Sådan stemmer du

Du får en mail med et direkte link til afstemningen. Du kan også stemme med dit NemID via hk.dk/ok20. 

Download ok-folder som pdf