Her får du en gennemgang af de vigtigste elementer i den nye 3-årige overenskomst.
(Bemærk: gennemgangen er udarbejdet på baggrund af forligsmandens mæglingsskitse.)

LØN
Minimallønnen stiger

pr. 1. marts 2020 med 2,50 kr. pr. time
pr. 1. marts 2021 med 2,50 kr. pr. time
pr. 1. marts 2022 med 2,50 kr. pr. time

Normallønnen stiger
pr. 1. marts 2020 med 3,20 kr. pr. time
pr. 1. marts 2021 med 3,20 kr. pr. time
pr. 1. marts 2022 med 3,15 kr. pr. time

FRITVALGSLØNKONTO
Indbetalingen stiger

1,0 % pr. 1. marts 2020 til 4,0 % oveni den ferieberettigede løn
1,0 % pr. 1.marts 2021 til 5,0 % oveni den ferieberettigede løn
1,0 % pr. marts 2022 til 6,0 % oveni den ferieberettigede løn

Ved udgangen af juni måned og ved kalenderårets udløb samt ved fratræden opgøres saldoen, og beløbet udbetales. I 2020 sker udbetaling ved kalenderårets udløb. Alternativt kan virksomheden og den enkelte medarbejder aftale, at det samlede bidrag til fritvalgslønkontoen udbetales løbende sammen med lønnen.

VILKÅR FOR BØRNEFAMILIER
Børns sygdom

Retten til frihed ved børns sygdom udvides med virkning fra 1. marts 2020. Såfremt barnet fortsat er sygt efter 1. hele sygedag, har medarbejderen ret til yderligere 1 fridag. Denne fridag holdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb fra fritvalgskontoen.

Lægebesøg
Med virkning fra 1. maj 2020 gælder ret til frihed i forbindelse med lægebesøg sammen med barnet, hvis man har ret til frihed ved barns sygdom. Frihed til lægebesøg holdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb fra fritvalgskontoen.

FORÆLDREORLOV
For forældreorlov, der påbegyndes 1. juli 2020 eller senere, ydes der yderligere tre ugers betalt forældreorlov til den forælder, der ikke har holdt barselsorlov. Holdes orloven, der er reserveret denne forælder, ikke, bortfalder betalingen.

FERIE/FERIEFRIDAGE
Reglerne om ferie og feriefridage tilpasses til den nye ferielov.

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER
Arbejdsmiljørepræsentanter får bedre mulighed for at deltage i
forbundenes relevante arbejdsmiljøkurser.

Obs! I tilfælde af tvivl er det mæglingsforslaget, der gælder

Download ok-folder som pdf