Her får du en gennemgang af de vigtigste elementer i den nye 3-årige overenskomst.

LØN, MINIMALLØNSSATSER
Medarbejdere over 18 år

1. marts 20 20 Pr. måned 22.087 kr
1. marts 20 21 Pr. måned 22.488 kr.
1. marts 20 22 Pr. måned 22.889 kr.

Unge under 18 år
1. marts 20 20 Pr. måned 10.596 kr.
1. marts 20 21 Pr. måned 10.828 kr.
1. marts 20 22 Pr. måned 11.052 kr.

Afløsere/ekstrahjælp

1. marts 2020 pr. time 137,75 kr.
1. marts 2021 pr. time 140,25 kr.
1. marts 2022 pr. time 142,75 kr.

Forskudt arbejdstid pr. time
1. marts 2020
17.00-22.00 56,33 kr.
22.00-05.00 76,26 kr.

1. marts 2021
17.00-22.00 57,23 kr.
22.00-05.00 77,48 kr.

1. marts 2022
17.00-22.00 58,14 kr.
22.00-05.00 78,72 kr.

Lørdage
1. marts 2020 23,45 kr.
1. marts 2021 23,82 kr.
1. marts 2022 24,21 kr.

SÆRLIG OPSPARING
• Pr. 1. marts 2020 stiger den særlige opsparing 1 % til i alt 5,03 % oveni i din ferieberettigede løn
• Pr. 1. marts 2021 stiger den særlige opsparing 1 % til i alt 6,03 % oveni i din ferieberettigede løn
• Pr. 1. marts 2022 stiger den særlige opsparing 1 % til i alt 7,03 % oveni i din ferieberettigede løn

Den særlige opsparing kan som noget nyt også bruges i forbindelse med børns lægebesøg og på barnets anden hele sygedag.

Du kan aftale med din arbejdsgiver, at den del af bidraget der ligger udover de 4,03%, udbetales løbende sammen med lønnen eller 2 gange om året.

BARSELSORLOV
En af de 15 ugers barselsorlov med fuld løn ændres til forældreorlov med fuld løn.

FORÆLDREORLOV
Retten til forældreorlov med fuld løn udvides fra 15 til 17 uger. De 17 uger fordeles således:
6 uger til den forælder, der holder barselsorlov
8 uger til den forælder, der ikke holder barselsorlov
3 uger kan enten holdes af den ene forælder eller deles mellem forældrene.

UDDANNELSE
Ved opsigelse*

Fremover kan medarbejdere, der bliver opsagt pga. forhold i virksomheden, fx nedskæringer eller omstruktureringer, tage uddannelse efter udløbet af opsigelsesperioden.

Følgende betingelser skal dog være opfyldt:
• Man skal være optaget på en uddannelse inden udløbet af opsigelsesperioden.
• Man skal være ledig på uddannelsestidspunktet.
• Man skal have forsøgt at lægge uddannelsen i opsigelsesperioden.
• Uddannelsen skal være gennemført senest tre måneder efter udløbet af opsigelsesperioden.

* Ordningen forudsætter dog, at Folketinget gennemfører tilpasninger af lovgivningen.

AFTALT UDDANNELSE

Ordningen aftalt uddannelse gøres permanent.

FASTLØN

Virksomhed og medarbejder kan indgå en forløbelig fastlønsaftale ved ansættelsen.
Indgår du en aftale om fastløn, har du ret at få aftalen revurderet inden for 9 måneder efter indgåelsen. Er der et misforhold, hvad I har aftalt, og omfanget af, hvad du yder, har du ret til at blive efterreguleret. Denne bestemmelse
gælder i overenskomstperioden.

UDSKYDELSE AF HVILETID
Hvis du har rådighedstjeneste og bliver kaldt på arbejde, kan de 11 timers hviletid udskydes. Når du har færdiggjort dit arbejde i forbindelse med rådighedstjenesten, begynder hviletiden, og går den ind over normal arbejdstid, skal du have løn for de timer, der overlapper din normale arbejdstid.

ARBEJDSMILJØ
Arbejdsmiljørepræsentanter får ret til it-værktøjer. Derudover får arbejdsmiljørepræsentanterne bedre muligheder for at
tage HK-kurser og -uddannelse.

GRØN OMSTILLING

Parterne bag overenskomsten har aftalt, at man vil sætte fokus på den grønne omstilling i virksomhederne.

UDSTATIONEREDE ANSATTE
Medarbejdere, der er udstationeret, er fremover omfattet af overenskomstens lønbestemmelser.

UDENLANDSKE MEDARBEJDERE
For at undgå social dumpning er parterne enige om behandling af uoverensstemmelser af udenlandske medarbejderes løn- og
ansættelsesforhold i Danmark.

ELEVER
Minimallønssatser stiger

Pr. 1. marts 2020 med 1,7 %
Pr. 1. marts 2021 med 1,7 %
Pr. 1. marts 2022 med 1,7 %

Elever får ret til pensionsordning, når de fylder 18 år og har to måneders anciennitet. Pensionsbidraget er i alt 6 %. Arbejdsgiver indbetaler 4 % og eleven 2 %. Når eleven fylder 20 år, stiger bidraget til 12 %. Arbejdsgiver
betaler 8 %, og eleven 4 %.

Obs! I tilfælde af tvivl, er det de underskrevne protokollater, der gælder.

Download ok-folder som pdf